Идет загрузка документа (549 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления определенных лицензируемых видов хозяйственной деятельности в области здравоохранения

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 10.02.2011 № 80
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2011 

м. Київ 

N 80 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2011 р. за N 634/19372 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 30 грудня 2013 року N 1163

Наказ скасовано як такий, що не відповідає
Закону України "Про основні засади державного нагляду
 (контролю) у сфері господарської діяльності"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 10 березня 2017 року N 169-р)

Відповідно до вимог статей 6, 20, 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами) наказую:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (додається).

2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України (Гажаман Т. О.) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра охорони здоров'я України Аніщенка О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

І. М. Ємець 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. М. Яцишина 

 

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

(У тексті Порядку посилання на додаток 5 замінено посиланням на додаток 10 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 грудня 2013 року N 1163)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Основ законодавства України про охорону здоров'я, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 10.09.2008 N 843 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2011 N 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 171/18909.

1.2. Цим Порядком установлюється єдина процедура здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2011 N 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 171/18909 (далі - Ліцензійні умови).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики усіма закладами охорони здоров'я, що створені суб'єктами господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичними особами - підприємцями, які отримали відповідну ліцензію.

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.4.1. Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

1.4.2. Відмова ліцензіата у проведенні перевірки - недопущення посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) на територію та/або до будівель, споруд, приміщень ліцензіата, які використовуються для провадження господарської діяльності з медичної практики, непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця, відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб МОЗ України;

1.4.3. Недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, - встановлення місця провадження господарської діяльності, яке не зазначено у заяві або інших документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними у поданих документах та встановленими за результатами перевірки;

1.4.4. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - це:

відсутність за місцем провадження господарської діяльності матеріально-технічної бази, яка була заявлена в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;

надання медичної допомоги хворим без застосування або з порушенням вимог клінічного протоколу та/або медичного стандарту, затвердженого МОЗ України;

відсутність медичних працівників або наявність медичних працівників, допущених до здійснення господарської діяльності з медичної практики, без відповідного рівня освіти і кваліфікації;

порушення санітарних норм і правил закладом охорони здоров'я або фізичною особою - підприємцем;

відсутність розроблених та затверджених закладом охорони здоров'я локальних клінічних протоколів;

відсутність свідоцтва про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я у випадку, коли лабораторні методи дослідження є основним напрямом провадження господарської діяльності з медичної практики в закладі охорони здоров'я та у фізичної особи - підприємця;

використання виробів медичного призначення без державної реєстрації;

(підпункт 1.4.4 пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

1.4.5. Передача ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності - встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншому суб'єкту господарювання: фізичній особі - підприємцю або юридичній особі, які провадять господарську діяльність з медичної практики без отримання в установленому порядку ліцензії;

1.4.6. Повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після прийняття розпорядження МОЗ України щодо усунення в установлені терміни аналогічного порушення.

1.4.7. Неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до МОЗ України разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії.

(пункт 1.4 доповнено підпунктом 1.4.7 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

1.5. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснює МОЗ України як орган ліцензування діяльності з медичної практики.

II. Організація перевірок

2.1. Контроль здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.

2.2. Планові перевірки проводяться відповідно до квартальних планів, які затверджуються наказами МОЗ України до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.3. Відповідно до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 843, планові перевірки ліцензіатів, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, проводяться не частіше одного разу на рік.

2.4. Плани проведення перевірок оприлюднюються шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті МОЗ України.

2.5. МОЗ України здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення таких перевірок не пізніше ніж за десять днів до дня їх проведення.

2.6. Повідомлення готується на бланку МОЗ України і повинно містити:

дату початку та дату закінчення планової перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка.

2.7. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів МОЗ України або вручається особисто ліцензіату (уповноваженому представнику) під розписку.

2.8. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.9. Позапланові перевірки здійснюються МОЗ України на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

2.10. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.11. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єкта малого підприємництва - до двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

III. Права та обов'язки посадових осіб МОЗ України

3.1. Посадові особи МОЗ України під час здійснення перевірок Ліцензійних умов мають право:

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

ознайомлюватися з необхідною документацією та матеріалами, що стосуються господарської діяльності з медичної практики;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;

надавати (надсилати) ліцензіатам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень.

3.2. Посадові особи МОЗ України, які проводять перевірку, зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності з медичної практики під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомлювати ліцензіата або уповноважену ним особу з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат (уповноважений представник) під час здійснення перевірки має право:

вимагати від посадових осіб МОЗ України додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб МОЗ України службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб МОЗ України до здійснення перевірки, якщо:

вона здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

посадова особа МОЗ України не надала копії документів, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати та знайомитися з Актом перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до Акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії МОЗ України та його посадових осіб.

4.2. Ліцензіат (уповноважений представник) під час перевірки додержання ним Ліцензійних умов зобов'язаний:

допускати посадових осіб МОЗ України до здійснення перевірки за умови дотримання порядку її здійснення, передбаченого законом;

виконувати вимоги МОЗ України щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати копії (ксерокопії) документів, письмові пояснення та матеріали з питань, які виникають під час перевірки, відповідно до закону;

одержувати примірник Акта планової (позапланової) перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Для здійснення перевірок МОЗ України видає наказ про проведення перевірки, який має містити інформацію про вид перевірки (планова або позапланова), найменування ліцензіата, щодо якого буде здійснюватися перевірка, та предмет перевірки.

5.2. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником або заступником керівника МОЗ України (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) та засвідчується гербовою печаткою.

5.3. Посвідчення на проведення перевірки реєструється у журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіата, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

5.4. Перед початком здійснення перевірки посадові особи МОЗ України зобов'язані пред'явити ліцензіату (уповноваженому представнику) посвідчення на проведення перевірки та документ, що засвідчує посадову особу МОЗ України, і надати йому копію посвідчення на проведення перевірки.

5.5. Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

5.6. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та у присутності ліцензіата (уповноваженого представника).

5.7. Голова комісії МОЗ України робить відмітку у журналі відвідувань ліцензіата (за наявності журналу) із зазначенням у ньому строків та мети відвідувань, прізвищ та ініціалів голови та членів комісії МОЗ України.

Зазначені відомості засвідчуються підписом голови комісії МОЗ України.

5.8. До складу комісії МОЗ України можуть бути включені працівники органів та закладів охорони здоров'я, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, органів місцевого самоврядування (за згодою).

5.9. Комісія МОЗ України та ліцензіат мають право фіксувати процес здійснення планової (позапланової) перевірки засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

5.10. Комісія МОЗ України здійснює планову перевірку у межах переліку питань, визначених у формі Акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - Акт перевірки) (додаток 3).

(пункт 5.10 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

5.11. У разі якщо комісією з позапланової перевірки з'ясовуються питання контролю якості надання медичної допомоги, то у таких випадках перевіряються пункти 4, 5, 42 - 45, 49 - 52, 54, 55, 58 - 63, 65, 67, 68, 73, 76, 77, 79 - 85, 93, 103, 105 - 107 розділу II Акта перевірки.

(пункт 5.11 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

VI. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами планової та позапланової перевірок складається Акт перевірки. 

(пункт 6.1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.2. Пункт 6.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163,
у зв'язку з цим пункти 6.3 - 6.19
 вважати відповідно пунктами 6.2 - 6.18)

6.2. Посадова особа МОЗ України зазначає в Актах перевірки детальний опис виявленого порушення з посиланням на нормативно-правові акти.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.3. Акти перевірки складаються у двох примірниках за встановленою формою. Обидва примірники Акта перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник Акта перевірки надається ліцензіату (уповноваженому представнику), який перевірявся, другий - зберігається в ліцензійній справі ліцензіата в МОЗ України.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.4. Ліцензіат або його уповноважений представник в останній день перевірки особистим підписом та печаткою (за наявності) засвідчує факт ознайомлення з Актом перевірки і отримання належного йому примірника цього Акта.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис та печатку (за наявності).

6.5. У разі відмови ліцензіата (уповноваженого представника) від підписання або отримання Акта перевірки голова комісії робить у цьому Акті відповідний запис. Один примірник Акта перевірки вручається ліцензіату, який перевірявся, другий - зберігається в МОЗ України.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.6. Ліцензіат (уповноважений представник) має право під час складання Акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту цього Акта. Вони оформлюються в письмовій формі та є невід'ємною частиною Акта перевірки. При цьому на двох примірниках Акта перевірки перед підписом ліцензіата або уповноваженого представника робиться запис "Із зауваженнями".

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.7. Забороняється включати до Акта перевірки відомості, які не підтверджені під час перевірки фактами.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.8. У разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для господарської діяльності з медичної практики, відмови ліцензіата в проведенні перевірки МОЗ України складаються Акти, які наведені у додатках 4 - 9 до цього Порядку.

(пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.9. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки складається у разі:

відсутності під час планової перевірки ліцензіата (уповноваженого представника) без його обґрунтованого клопотання про перенесення строку перевірки;

відмови ліцензіата надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним Ліцензійних умов;

відмови ліцензіата в допуску посадових осіб МОЗ України на територію та/або до будівель, споруд, приміщень суб'єкта господарювання, які використовуються для провадження господарської діяльності з медичної практики.

Ці підстави зазначаються в Акті перевірки, до якого додаються відповідні пояснення ліцензіата (працівників ліцензіата).

6.10. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов МОЗ України не пізніше п'яти робочих днів з дати складання Акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.11. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 10) складається в двох примірниках, реєструється у відповідному журналі (на розпорядженні проставляються номер та дата). Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення Акта перевірки надається (надсилається) ліцензіату для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погодження термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в МОЗ України.

(пункт 6.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

6.12. Якщо виявлені перевіркою порушення Ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів з дати складання Акта перевірки (до прийняття рішення МОЗ України) усунені, що підтверджено документально, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.13. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні термін у письмовій формі подати до МОЗ України документальне підтвердження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.14. У разі документального підтвердження ліцензіатом факту усунення порушень Ліцензійних умов позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушення Ліцензійних умов може не проводитись.

6.15. Якщо ліцензіатом не надано інформацію про усунення порушень Ліцензійних умов до МОЗ України в термін, зазначений у розпорядженні, проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.16. Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка була подана ліцензіатом до МОЗ України.

6.17. Перевірка щодо виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення терміну, зазначеного в розпорядженні, в який суб'єкт господарювання зобов'язаний усунути виявлені порушення та подати до МОЗ України відповідну інформацію.

6.18. У разі невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов комісія МОЗ України складає Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

VII. Анулювання ліцензії

7.1. Ліцензія підлягає анулюванню з підстав, визначених статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та зазначених у відповідних актах, а саме:

Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

(абзац третій пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163)

Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для господарської діяльності з медичної практики;

Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки МОЗ України.

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається МОЗ України протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.3. Розгляд питання про анулювання ліцензії на підставі Акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії; Акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється МОЗ України з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його уповноважених представників.

7.4. У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи на розгляд питання про анулювання ліцензії у випадках, коли обов'язковість присутності ліцензіата передбачена законодавством, розгляд питання здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує направлення повідомлення ліцензіату.

7.5. Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

Акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка;

Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

7.6. У разі анулювання ліцензії на підставі Акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, Акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, Акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності з медичної практики не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення МОЗ України про анулювання попередньої ліцензії.

7.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття.

VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування дія даного рішення МОЗ України зупиняється до прийняття відповідного рішення цим органом.

Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування є підставою для видання ним розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених МОЗ України.

8.2. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

В. о. директора Департаменту
управління та контролю
якості медичних послуг
 

Т. О. Гажаман 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення
_______________
(планова, позапланова)
перевірки ліцензіата

    від "___" __________ 20__ року 

                                                  N _____ 

Видане голові комісії _______________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ініціали, посада)
та членам комісії ___________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвища, ініціали, посади)

для проведення планової (позапланової) перевірки ліцензіата
_________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата або прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, його місцезнаходження або місце проживання)

щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2011 N 49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.02.2011 за N 171/18909.

Інформація щодо попередньої перевірки:

термін перевірки ______________________, тип перевірки _______________________________
                                                                                                                                                            (планова або позапланова)

Строк перевірки з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

На виконання наказу МОЗ України від "___" __________ 20__ року N ___

Підстава: ___________________________________________________________________________ 

____________
М. П.
(посада)  

____________
(підпис)
 

_____________________
(прізвище та ініціали)  

Копію посвідчення отримано.
Керівник ліцензіата
або фізична особа - підприємець (уповноважений представник), у присутності якого проводиться перевірка    

 

_________          ___________________
       (підпис)                          (прізвище, ініціали)
 

М. П. 

  

 

В. о. директора Департаменту
управління та контролю
якості медичних послуг
 

Т. О. Гажаман 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЛІЦЕНЗІАТА

N
з/п
 

Номер посвідчення  

Строк проведення перевірки  

Найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, місцезнаходження або місце проживання  

Склад комісії  

Тип перевірки 

Підстава, номер та дата наказу МОЗ України 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5  

6 

7 

8 

 

В. о. директора Департаменту
управління та контролю
якості медичних послуг
 

Т. О. Гажаман 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт
перевірки додержання суб'єктом господарювання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

"____" _____________ 20   року
        (дата складання Акта)

Розділ I. Загальні положення

_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи - підприємця), телефон)

Перевірено:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________
                           (найменування структурних підрозділів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, адреси
                                                                             місць провадження діяльності, телефони)

Загальна інформація щодо здійснення попередніх перевірок

Загальна інформація щодо даної перевірки

Підстава для здійснення заходу___________________________________________________________
                                                                        (зазначаються назва документа або звернення суб'єкта господарювання,
                                                                         П. І. Б. фізичної особи, вхідний номер документа)

Загальна інформація щодо суб'єкта господарювання

Посадові особи МОЗ України, що беруть участь у перевірці:

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
члени комісії: __________________________________________________________________________
                                                                                              (посади, прізвища, імена, по батькові)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
треті особи, які залучені до перевірки: _____________________________________________________
                                                                                                                       (посади, прізвища, імена, по батькові)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
посадові або уповноважені особи суб'єкта господарювання: __________________________________
                                                                                                                    (посади, прізвища, імена, по батькові, реквізити доручення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Розділ II. Питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1. Загальні вимоги

1

Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, а за її відсутності - довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або про видачу дубліката ліцензії

 

 

 

 

Статті 9, 14, 16, 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - ЗУ N 1775);
пункти 2.2, 2.6, підпункт "и" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 02 лютого 2011 року N 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за N 171/18909 (далі - Ліцензійні умови)

2

Наявність копії ліцензії, що підтверджує право структурного підрозділу на провадження господарської діяльності з медичної практики

 

 

 

 

Стаття 14 ЗУ N 1775

3

Достовірність відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії

 

 

 

 

Стаття 21 ЗУ N 1775;
пункт 1.4 розділу I Ліцензійних умов

4

Наявність сертифіката акредитації закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Стаття 16 розділу III Основ законодавства України про охорону здоров'я (далі - ЗУ N 2801-XII);
постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я" (далі - постанова КМУ N 765);
пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов

5

Наявність свідоцтва про атестацію лабораторії та галузі атестації на лабораторні методи дослідження

 

 

 

 

Стаття 10 розділу II Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - ЗУ N 113/98-ВР); пункт 5.18 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672 (далі - наказ N 71);
пункт 2.5 розділу II Ліцензійних умов

6

Наявність документів (їх копій), які подавалися для отримання ліцензії

 

 

 

 

Пункт 1.4 розділу I Ліцензійних умов

7

Наявність інформації у доступному для споживача місці

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II Ліцензійних умов

8

Своєчасність подання повідомлення до Міністерства охорони здоров'я про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 1775;
пункт 4.4 розділу IV Ліцензійних умов

9

Своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (якщо такі розпорядження видавались)

 

 

 

 

Стаття 20 ЗУ N 1775;
стаття 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - ЗУ N 877-V);
пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов

10

Наявність документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання на приміщення за місцем провадження діяльності або оренди ним виробничих площ

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 2.2, пункт 2.6 розділу II Ліцензійних умов

11

Наявність належним чином оформленого положення (статуту) про заклад охорони здоров'я, положення про відокремлений(і) структурний(і) підрозділ(и), філію(ї) та рішення щодо його (їх) створення

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 2801-XII;
стаття 57 глави 6 розділу II, стаття 64 глави 7 розділу II Господарського кодексу України (далі - ГКУ N 436-IV);
наказ МОЗ України від 28 жовтня 2002 року N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180 (далі - наказ N 385);
підпункт "а" пункту 2.7 розділу II, пункт 4.14 розділу IV Ліцензійних умов

12

Найменування відділень, які відповідають лікарським спеціальностям, за якими провадиться медична практика закладом охорони здоров'я

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 4.14 розділу IV Ліцензійних умов

13

Організаційна структура закладу охорони здоров'я відповідає його виду та складається з відділень

 

 

 

 

Стаття 64 глави 7 розділу II ГКУ N 436-IV;
абзац перший
пункту 4.14 розділу IV Ліцензійних умов

14

Наявність керівника (завідувача) філії (відділення) закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 2801-XII;
абзаци шостий, сьомий
пункту 4.14 розділу IV Ліцензійних умов

15

Назва кабінету містить посилання на лікарську (провізорську) спеціальність та спеціальність молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, за якими провадиться медична практика

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 4.14 розділу IV Ліцензійних умов

16

Наявність в організаційній структурі закладу охорони здоров'я адміністративного та лікувально-профілактичного підрозділів

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 4.14 розділу IV Ліцензійних умов

17

Наявність затвердженої норми робочого часу

 

 

 

 

Статті 50, 57 глави IV Кодексу законів про працю України (далі - КЗпПУ);
наказ МОЗ України від 25 травня 2006 року N 319 "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2006 року за N 696/12570;
пункт 4.15 розділу IV Ліцензійних умов

18

Наявність та оформлення організаційно-правових документів (штатний розпис та структура закладу охорони здоров'я, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку)

 

 

 

 

Статті 21, 24, 241 глави III, стаття 142 глави X КЗпПУ;
стаття 64 глави 7 розділу II ГКУ N 436-IV;
підпункти "а", "в" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

19

Укомплектованість закладу охорони здоров'я медичними та фармацевтичними працівниками за заявленими спеціальностями

 

 

 

 

Пункт 4.8 розділу IV Ліцензійних умов

20

Дотримання правил найму на роботу медичних працівників з врахуванням стажу роботи за лікарською спеціальністю

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 19 грудня 1997 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 січня 1998 року за N 14/2454 (далі - наказ N 359);
підпункт "б" пункту 2.7, пункт 2.10 розділу II Ліцензійних умов

21

Відповідність назви посад у штатному розписі, у заяві, в розпорядчих документах щодо прийняття на роботу та в трудових книжках переліку лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою

 

 

 

 

Наказ N 385;
пункт 4.9 розділу IV Ліцензійних умов

22

Здійснення професійної діяльності молодшими спеціалістами з медичною освітою під керівництвом лікаря

 

 

 

 

Пункт 4.10 розділу IV Ліцензійних умов

23

Наявність документів, що засвідчують повноту, своєчасність проходження персоналом обов'язкових (попередніх та періодичних) медичних оглядів та профілактичних щеплень

 

 

 

 

Пункт 2 статті 9 розділу III Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз";
стаття 17 розділу III Закону України "Про охорону праці" (далі - ЗУ N 2694-XII);
стаття 12, частини перша, шоста статті 21 розділу II Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (далі - ЗУ N 1645);
стаття 26 розділу III Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (далі - ЗУ N 4004);
постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок";
наказ МОЗ України від 17 травня 2008 року N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за N 524/15215;
наказ МОЗ України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (далі - наказ N 246);
наказ МОЗ України від 17 січня 2002 року N 12 "Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382 (далі - наказ N 12);
наказ МОЗ України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (далі - наказ N 280);
пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов

24

Запровадження обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб

 

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року N 1642 "Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

25

Оснащення виробами медичного призначення

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 05 червня 1998 року N 153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я";
наказ МОЗ України від 30 грудня 1992 року N 207 "Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України";
наказ МОЗ України від 11 квітня 2005 року N 158 "Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка";
наказ МОЗ України від 13 травня 2009 року N 334 "Про затвердження примірних табелів матеріально-технічного оснащення підрозділів інтенсивної терапії та анестезіології закладів охорони здоров'я";
наказ МОЗ України від 07 листопада 2011 року N 768 "Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров'я "Хоспіс", виїзної бригади з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома", паліативного відділення";
пункт 2.6 розділу II Ліцензійних умов

26

Наявність переліку обладнання відповідно до табеля оснащення закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

27

Оснащення м'яким інвентарем

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 21 грудня 1992 року N 187 "Про затвердження табелів оснащення м'яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій";
пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов

28

Наявність журналу реєстрації вступного інструктажу з охорони праці

 

 

 

 

Стаття 18 розділу III ЗУ N 2694-XII;
наказ Держгірпромнагляду України від 26 січня 2005 року N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511;
підпункт "б" пункту 2.7, підпункт "б" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

29

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 

 

 

 

30

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці

 

 

 

 

31

Дотримання правил щодо опалення приміщень

 

 

 

 

"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", затверджені Головним санітарним лікарем СРСР від 29 червня 1990 року N 5179-90 (далі - СанПиН 5179-90);
"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала", затверджені
Головним санітарним лікарем СРСР від 28 грудня 1983 року N 2956а-83 (далі - СанПиН 2956а-83);
пункт 4.13 розділу IV Ліцензійних умов

32

Наявність затвердженого переліку та вартості послуг, які надає суб'єкт господарювання

 

 

 

 

Пункт 2.2, підпункт "а" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

33

Наявність входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

 

 

 

Пункт 2.6 розділу II Ліцензійних умов

34

Наявність затвердженої номенклатури справ з медичної та фармацевтичної документації

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7, підпункт "а" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

35

Наявність затверджених нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики відповідного виду господарської діяльності

 

 

 

 

Підпункт "и" пункту 2.7, підпункт "ж" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

36

Наявність на фасаді будівлі, де розміщується заклад охорони здоров'я або його відокремлений структурний підрозділ, вивіски із зазначенням виду закладу охорони здоров'я, найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ

 

 

 

 

Пункт 2.8 розділу II Ліцензійних умов

37

Наявність вивіски на фасаді будівлі, де здійснює фізична особа - підприємець господарську діяльність з медичної практики, із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими провадиться медична практика, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця

 

 

 

 

Пункт 2.11 розділу II Ліцензійних умов

38

Наявність затверджених стандартів сестринського (медичного) догляду

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

39

Наявність затверджених правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7, підпункт "а" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

40

Наявність затверджених правил та інструкцій про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров'я та/або іншими закладами охорони здоров'я

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

41

Наявність затверджених правил перебування пацієнтів у закладі охорони здоров'я

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

2. Кваліфікаційні вимоги

42

Диплом державного зразка про вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня

 

 

 

 

Стаття 9 розділу II Закону України "Про вищу освіту";
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

43

Сертифікат лікаря-спеціаліста (спеціаліста), виданий вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації

 

 

 

 

Стаття 74 розділу X ЗУ N 2801-XII;
наказ N 359;
наказ МОЗ України від 12 серпня 2009 року N 588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за N 895/16911 (далі - наказ N 588);
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

44

Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю

 

 

 

 

Наказ N 359;
наказ N 588;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

45

Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою, видане вищими медичними навчальними закладами (закладами післядипломної освіти)

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 07 вересня 1993 року N 198 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за N 206;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

46

Посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

47

Документ, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю (засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки або витяг з неї)

 

 

 

 

Частина перша статті 48 глави III КЗпПУ;
наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110;
підпункт "и" пункту 2.7, підпункт "ж" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

48

Відповідність єдиним кваліфікаційним вимогам медичних працівників

 

 

 

 

Стаття 74 розділу X ЗУ N 2801-XII;
наказ МОЗ України від 29 березня 2002 року N 117 "Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я";
наказ МОЗ України від 17 березня 1993 року N 48 "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за N 19;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

49

Відповідність займаній посаді медичного працівника згідно з набутою ним спеціальністю

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 25 грудня 1992 року N 195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю";
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3. Спеціальні вимоги

50

Дотримання санітарних норм і правил щодо площ та розташування приміщень

 

 

 

 

Стаття 22 розділу III ЗУ N 4004-XII;
СанПиН 5179-90;
СанПиН 2956а-83;
ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";
наказ МОЗ України від 26 січня 2012 року N 55 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за N 248/20561 (далі - наказ N 55);
наказ МОЗ України від 04 червня 2007 року N 294 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за N 1256/14523 (далі - наказ N 294);
підпункт "б" пункту 2.7, підпункт "б" пункту 2.9 розділу II,
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

51

Дотримання санітарних норм і правил щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення

 

 

 

 

52

Дотримання вимог щодо перебування пацієнтів у закладі охорони здоров'я

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 2.7, підпункт "б" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

53

Дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення, знищення побутового сміття, медичних відходів, своєчасності та безпечності утилізації біологічно шкідливих матеріалів

 

 

 

 

Стаття 25 розділу III ЗУ N 4004-XII;
наказ МОЗ України від 17 березня 2011 року N 145 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195;
підпункт "в" пункту 2.7, підпункт "в" пункту 2.9 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

54

Дотримання санітарних норм і правил щодо холодного та гарячого водопостачання

 

 

 

 

СанПиН 5179-90;
СанПиН 2956а-83;
підпункт "б" пункту 2.7, підпункт "б" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

55

Забезпеченість необхідними мийними та дезінфекційними засобами, дотримання вимог щодо їх застосування та зберігання

 

 

 

 

Стаття 34 розділу VI ЗУ N 1645-III;
підпункт "в" пункту 2.7 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

56

Наявність регламентів (інструкцій) та облікової документації щодо використання мийних та дезінфекційних засобів

 

 

 

 

Стаття 34 розділу VI ЗУ N 1645-III;
постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року N 908 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

57

Забезпеченість медичних і фармацевтичних працівників санітарним одягом та засобами індивідуального захисту

 

 

 

 

СанПиН 5179-90;
СанПиН 2956а-83;
наказ N 294;
наказ МОЗ СРСР від 04 серпня 1983 року N 916 "Об утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)";
підпункт "в" пункту 2.7 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

58

Наявність умов для миття та антисептичної обробки рук персоналу

 

 

 

 

СанПиН 5179-90;
СанПиН 2956а-83;
ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";
наказ МОЗ України від 04 квітня 2012 року N 236 "Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 912/21224 (далі - наказ N 236);
наказ N 55;
наказ МОЗ України від 10 травня 2007 року N 234 "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за N 694/13961 (далі - наказ N 234);
підпункт "в" пункту 2.7 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

59

Забезпечення своєчасності та повноти санітарно-протиепідемічних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних, карантинних (холера тощо) інфекцій

 

 

 

 

Статті 11, 12 розділу III ЗУ N 1645-III;
статті 26, 27 розділу III ЗУ N 4004-XII;
СанПиН 5179-90;
наказ N 236;
наказ N 234;
наказ МОЗ України від 29 серпня 2008 року N 502 "Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології";
наказ МОЗ України від 28 березня 1994 року N 38 "Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом";
наказ N 280;
наказ N 246;
наказ МОЗ України від 30 травня 1997 року N 167 "Про удосконалення протихолерних заходів в Україні";
підпункт "ж" пункту 2.7, підпункт "є" пункту 2.9 розділу II,
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

60

Дотримання вимог щодо передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення

 

 

 

 

Наказ N 236;
наказ N 55;
наказ N 234;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

61

Дотримання вимог щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення

 

 

 

 

62

Наявність у закладі охорони здоров'я та дотримання вимог щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю

 

 

 

 

Наказ N 236;
наказ N 234;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

63

Наявність затверджених алгоритмів епідемічно безпечних маніпуляцій, процедур, оперативних втручань, інших медичних процесів та технологій щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

 

 

 

 

Наказ N 234;
наказ N 236;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

64

Відповідність функціонального призначення приміщень закладу охорони здоров'я у процесі здійснення медичної практики діючому висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

 

 

 

Стаття 12 розділу III ЗУ N 4004-XII;
пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

65

Дотримання вимог щодо роботи системи вентиляції

 

 

 

 

СанПиН 5179-90;
"Санитарные правила для предприятий общественного питания" від 19 березня 1991 року 42-123-5777-91 (далі - СанПиН 42-123-5777-91);
СанПиН 2956а-83;
ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

66

Дотримання санітарних норм і правил щодо роботи харчоблоку та буфетних приміщень

 

 

 

 

СанПиН 5179-90;
СанПиН 42-123-5777-91;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

67

Дотримання вимог біологічної безпеки в лабораторіях мікробіологічного профілю при роботі з мікроорганізмами I - IV груп патогенності

 

 

 

 

ДСП 9.9.5.035-99;
ДСП 9.9.5.080-02;
наказ МОЗ України від 14 грудня 1992 року N 183 "О режиме работы с патогенными микроорганизмами";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

68

Організація заходів щодо своєчасного виявлення, обліку, реєстрації інфекційних, паразитарних захворювань, носійства збудників цих хвороб

 

 

 

 

Стаття 35 розділу VI ЗУ N 1645-III;
наказ N 236;
наказ N 234;
наказ МОЗ України від 10 січня 2006 року N 1 "Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560 (далі - наказ N 1);
наказ МОЗ СРСР від 13 грудня 1989 року N 654 "О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

69

Дотримання правил щодо проведення профілактичних щеплень населенню

 

 

 

 

Стаття 12 розділу III ЗУ N 1645-III;
стаття 27 розділу III ЗУ N 4004-XII;
наказ МОЗ України від 16 вересня 2011 року N 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

70

Наявність санітарного(их) паспорта(ів) рентгенологічного(их) кабінету(ів)

 

 

 

 

Стаття 13 розділу III ЗУ N 4004-XII;
наказ N 294;
підпункт "б" пункту 2.7, підпункт "б" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

71

Наявність засобів індивідуального захисту у співробітників рентгенологічного/радіологічного відділення (кабінету) та дотримання правил щодо їх користування

 

 

 

 

Наказ N 294;
підпункт "б" пункту 2.7, підпункт "б" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

72

Організація роботи рентгенологічного (радіологічного) відділення (кабінету)

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 28 листопада 1997 року N 340 "Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії";
наказ N 294;
пункт 2.2 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

73

Забезпечення організаційних заходів з проведення вхідного та внутрішнього контролю якості лікарських засобів та умов їх зберігання

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 16 грудня 2003 року N 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 275/8874 (далі - наказ N 584);
пункт 2.1, підпункт "з" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

74

Наявність у закладі охорони здоров'я уповноваженої особи, відповідальної за здійснення вхідного контролю якості лікарських засобів

 

 

 

 

Наказ N 584;
пункт 2.1, підпункт "з" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

75

Наявність сертифікатів, інструкцій, технічних паспортів до виробів медичного призначення

 

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2004 року N 1497 "Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення";
пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов

76

Наявність Переліку засобів вимірювальної техніки та свідоцтв про метрологічну повірку чи атестацію обладнання

 

 

 

 

Стаття 28 ЗУ N 113/98-ВР;
наказ N 71;
наказ N 262;
ДСТУ 3215-95;
пункт 2.6, підпункт "а" пункту 2.7, підпункт "в" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

77

Наявність на паперових носіях облікової медичної документації відповідно до заявлених спеціальностей, дотримання правил їх заповнення та зберігання

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 05 липня 2005 року N 330 "Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах";
наказ МОЗ України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";
наказ N 1;
наказ МОЗ України від 07 квітня 2006 року N 203 "Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за N 493/12367;
наказ МОЗ України від 26 липня 1999 року N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів";
наказ МОЗ України від 13 лютого 2006 року N 67 "Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за N 221/12095;
наказ МОЗ України від 10 жовтня 2007 року N 629 "Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за N 1222/14489;
наказ МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за N 661/20974 (далі - наказ N 110);
наказ N 294;
наказ МОЗ України від 29 грудня 2000 року N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)";
наказ МОЗ УРСР від 19 червня 1990 року N 118 "Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини";
наказ МОЗ України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522;
підпункт "є" пункту 2.7, підпункт "е" пункту 2.9 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

78

Подання до територіальних органів медичної статистики обов'язкової державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 10 липня 2007 року N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276;
наказ МОЗ України від 10 грудня 2001 року N 489 "Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2001 року за N 1068/6259;
наказ МОЗ України від 05 березня 2013 року N 180 "Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за N 495/23027;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

79

Оформлення інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання

 

 

 

 

Стаття 43 розділу V ЗУ N 2801-XII;
наказ N 110;
підпункт "е" пункту 2.7, підпункт "д" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

80

Наявність затверджених локальних клінічних протоколів (маршрутів пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та медичними стандартами, затвердженими МОЗ України

 

 

 

 

Стаття 141 розділу III ЗУ N 2801-XII;
наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 року N 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313;
підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

81

Своєчасність та повнота проведених обстежень, консультацій суміжними спеціалістами, лікувальних заходів відповідно до стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу

 

 

 

 

Статті 7, 8 розділу I, статті 11 - 17 розділу II Закону України "Про психіатричну допомогу";
стаття 78 розділу X ЗУ N 2801-XII;
стаття 19 розділу III Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";
стаття 17 розділу IV Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

82

Здійснення закладом охорони здоров'я внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги (моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги) та наявність документального підтвердження щодо його проведення

 

 

 

 

Стаття 141 розділу III ЗУ N 2801-XII;
наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 року N 752 "Про порядок контролю якості медичної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1996/22308;
наказ МОЗ України від 06 серпня 2013 року N 693 "Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2013 року за N 1717/24249;
наказ МОЗ України від 11 вересня 2013 року N 795 "Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за N 1669/24201;
абзац другий
пункту 2.2, підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

83

Наявність медичних рад у закладі охорони здоров'я

 

 

 

 

84

Організація роботи медичних рад у закладі охорони здоров'я

 

 

 

 

85

Дотримання медичними працівниками методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та використання лікарських засобів, дозволених до застосування МОЗ України

 

 

 

 

Стаття 44 розділу V ЗУ N 2801-XII;
стаття 9 розділу II Закону України "Про лікарські засоби" (далі - ЗУ N 123/96);
пункт 2.4 розділу II, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

86

Дотримання правил щодо проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 28 листопада 1997 року N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390;
пункт 2.4 розділу II Ліцензійних умов

87

Дотримання вимог професійної етики і деонтології

 

 

 

 

Стаття 78 розділу X ЗУ N 2801-XII;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

88

Наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги

 

 

 

 

Стаття 37 розділу V ЗУ N 2801-XII;
статті 3, 15 Закону України "Про екстрену медичну допомогу";
наказ МОЗ України від 17 січня 2005 року N 24 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів";
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

89

Наявність інформації про порядок дій при невідкладних станах

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.7, підпункт "ж" пункту 2.9 розділу II Ліцензійних умов

90

Наявність та дієвість системи управління якістю лабораторних вимірювань

 

 

 

 

Статті 37, 38 розділу V ЗУ N 113/98;
ДСТУ 3215-95;
ДСТУ ISO/TR 10013:2003;
пункт 2.5 розділу II Ліцензійних умов

91

Дотримання порядку проведення внутрішньолабораторного контролю якості лабораторних досліджень та реєстрації його результатів

 

 

 

 

92

Участь у програмах зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень

 

 

 

 

93

Дотримання правил забору, зберігання, транспортування біологічного матеріалу, що надходить до лабораторії, та дотримання порядку його знезараження

 

 

 

 

94

Наявність аптечки для надання невідкладної медичної допомоги медпрацівникам при аварійних ситуаціях при ВІЛ-інфікуванні, журналів реєстрації аварій

 

 

 

 

Підпункт "и" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

95

Дотримання вимог щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів, які дозволено проводити на пацієнтах у медичних закладах

 

 

 

 

Стаття 7 розділу II ЗУ N 123/96-ВР;
наказ МОЗ України від 23 вересня 2009 року N 690 "Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за N 1010/17026;
наказ МОЗ України від 27 грудня 2006 року N 898 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за N 73/13340;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

96

Забезпечення умов та дотримання порядку застосування трансплантації органів, клітин та тканин людині

 

 

 

 

Статті 6, 8, 9 розділу II, статті 12, 13 розділу III, стаття 16 розділу IV Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";
наказ МОЗ України від 10 жовтня 2007 року N 630 "Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2006 N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за N 252/12126", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 року за N 1206/14473;
пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

97

Наявність розпорядчих документів про організацію експертизи тимчасової непрацездатності, у яких визначено відповідальність осіб за організацію, одержання, облік, збереження, виписку та використання бланків листків непрацездатності

 

 

 

 

Стаття 51 розділу VIII Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";
наказ МОЗ України від 13 листопада 2001 року N 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196;
наказ МОЗ України від 09 квітня 2008 року N 189 "Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280;
підпункт "б" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

98

Наявність комісії із знищення корінців та зіпсованих бланків листків непрацездатності

 

 

 

 

99

Дотримання порядку видачі та закриття листків непрацездатності

 

 

 

 

100

Обґрунтованість та відповідність строків тимчасової непрацездатності з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу основного та супутніх захворювань, наявності ускладнень відповідно до орієнтовних термінів лікування при захворюваннях та травмах

 

 

 

 

101

Обґрунтованість продовження листків непрацездатності

 

 

 

 

102

Наявність у виписці із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого лікувальних, трудових рекомендацій, даних про номер листка непрацездатності та терміни тимчасової непрацездатності

 

 

 

 

103

Своєчасність направлення хворого на медико-соціальну експертну комісію з відкритим листком непрацездатності та дотримання вимог щодо оформлення відповідної медичної документації

 

 

 

 

104

Обґрунтованість відбору осіб на лікування у санаторно-курортних закладах та для продовження лікування у реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних і спеціалізованих лікувальних закладів

 

 

 

 

105

Забезпечення умов та дотримання правил проведення операцій штучного переривання вагітності

 

 

 

 

Стаття 50 розділу V ЗУ N 2801-XII;
наказ МОЗ України від 24 травня 2013 року N 423 "Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1095/23627;
абзац другий
пункту 2.2, підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

106

Дотримання правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 19 липня 2005 року N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062;
пункт 4.3 розділу IV Ліцензійних умов

107

Забезпечення умов та дотримання правил проведення допоміжних репродуктивних технологій

 

 

 

 

Стаття 48 розділу V ЗУ N 2801-XII;
наказ МОЗ України від 09 вересня 2013 року N 787 "Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 року за N 1697/24229;
абзац другий
пункту 2.2, підпункт "а" пункту 2.7 розділу II Ліцензійних умов

108

Дотримання вимог до проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

 

 

 

 

Наказ МОЗ України від 31 січня 2013 року N 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840;
пункт 2.1 розділу II Ліцензійних умов

Позначення, що застосовуються у цьому розділі:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/об'єкті.

Розділ III. Опис виявленого порушення

Розділ IV

Цей розділ заповнюється виключно посадовими особами та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію посвідчення на перевірку надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

6

Перед початком здійснення позапланової перевірки перевіряючими надано копію підстави для її проведення

 

 

 

Частина третя статті 6 ЗУ N 877-V

Примітка.

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НП"

- не стосується даної перевірки.

Розділ V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

Розділ VI. Прикінцеві положення

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ VII. Акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені перевіркою

N з/п

Позначення НД1

Назва НД

Затверджено

вид НД та назва органу

дата та номер НД

1

2

3

4

5

Закони України

1

ЗУ N 1775-III

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

від 01 червня 2000 року N 1775-III

2

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від 05 квітня 2007 року N 877-V

3

ЗУ N 2694-XII

Про охорону праці

Закон України

від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII

4

ЗУ N 1645-III

Про захист населення від інфекційних хвороб

Закон України

від 06 квітня 2000 року N 1645-III

5

ЗУ N 2801-XII

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Закон України

від 19 листопада 1992 року N 2801-XII

6

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

від 24 лютого 1994 року N 4004-XII

7

ЗУ N 113/98-ВР

Про метрологію та метрологічну діяльність

Закон України

від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

8

ЗУ N 123/96-ВР

Про лікарські засоби

Закон України

від 04 квітня 1996 року N 123/96-ВР

9

КЗпПУ

Кодекс законів про працю України

Закон України

від 10 грудня 1971 року

10

ГКУ N 436-IV

Господарський кодекс України

Кодекс України

від 16 січня 2003 року N 436-IV

11

ЗУ N 1007-XIV

Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині

Закон України

від 16 липня 1999 року N 1007-XIV

12

ЗУ N 2984-III

Про вищу освіту

Закон України

від 17 січня 2002 року N 2984-III

13

ЗУ N 2240-III

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Закон України

від 18 січня 2001 року N 2240-III

14

ЗУ N 1489-III

Про психіатричну допомогу

Закон України

від 22 лютого 2000 року N 1489-III

15

ЗУ N 2586-III

Про протидію захворюванню на туберкульоз

Закон України

від 05 липня 2001 року N 2586-III

16

ЗУ N 2961-IV

Про реабілітацію інвалідів в Україні

Закон України

від 06 жовтня 2005 року N 2961-IV

17

ЗУ N 375-VI

Про оздоровлення та відпочинок дітей

Закон України

від 04 вересня 2008 року N 375-VI

18

ЗУ N 5081-VI

Про екстрену медичну допомогу

Закон України

від 05 червня 2012 року N 5081-VI

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

19

Постанова КМУ N 765

Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я

Постанова Кабінету Міністрів України

від 15 липня 1997 року N 765

20

Постанова КМУ N 559

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

Постанова Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2001 року N 559

21

Постанова КМУ N 1642

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

Постанова Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 1998 року N 1642

22

Постанова КМУ N 908

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

Постанова Кабінету Міністрів України

від 03 липня 2006 року N 908

23

Постанова КМУ N 1497

Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення

Постанова Кабінету Міністрів України

від 09 листопада 2004 року N 1497

Накази

24

Наказ N 153

Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я

від 05 червня 1998 року N 153

25

Наказ N 187

Про затвердження табелів оснащення м'яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій

Міністерство охорони здоров'я

від 21 грудня 1992 року N 187

26

Наказ N 584

Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах

Міністерство охорони здоров'я

від 16 грудня 2003 року N 584, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 275/8874

27

Наказ N 359

Про подальше удосконалення атестації лікарів

Міністерство охорони здоров'я

від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 14/2454

28

Наказ N 385

Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я

від 28 жовтня 2002 року N 385, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180

29

Наказ N 742

Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою

Міністерство охорони здоров'я

від 23 листопада 2007 року N 742, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635

30

Наказ N 24

Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"

Міністерство охорони здоров'я

від 17 січня 2005 року N 24

31

Наказ N 302

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)

Міністерство охорони здоров'я

від 27 грудня 1999 року N 302

32

Наказ N 58

Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Міністерство праці, Міністерство юстиції, Міністерство соціального захисту населення

від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110

33

Наказ N 752

Про порядок контролю якості медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я

від 28 вересня 2012 року N 752, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1996/22308

34

Наказ N 12

Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів

Міністерство охорони здоров'я

від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382

35

Наказ N 180

Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 05 березня 2013 року N 180, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за N 495/23027

36

Наказ N 203

Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 07 квітня 2006 року N 203, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за N 493/12367

37

Наказ N 378

Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276

38

Наказ N 489

Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій

Міністерство охорони здоров'я

від 10 грудня 2001 року N 489, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2001 року за N 1068/6259

39

Наказ N 423

Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 24 травня 2013 року N 423, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1095/23627

40

Наказ N 629

Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 10 жовтня 2007 року N 629, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за N 1222/14489

41

Наказ N 67

Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 13 лютого 2006 року N 67, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за N 221/12095

42

Наказ N 294

Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур"

Міністерство охорони здоров'я

від 04 червня 2007 року N 294, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за N 1256/14523

43

Наказ N 690

Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики

Міністерство охорони здоров'я

від 23 вересня 2009 року N 690, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за N 1010/17026

44

Наказ N 71

Про затвердження правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

від 29 березня 2005 року N 71, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672

45

Наказ N 246

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Міністерство охорони здоров'я

від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113

46

Наказ N 330

Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах

Міністерство охорони здоров'я

від 05 липня 2005 року N 330

47

Наказ N 184

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів

Міністерство охорони здоров'я

від 26 липня 1999 року N 184

48

Наказ N 203

Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 07 квітня 2006 року N 203, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за N 493/12367

49

Наказ N 1

Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення

Міністерство охорони здоров'я

від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 686/12560

50

Наказ N 195

Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

Міністерство охорони здоров'я

від 25 грудня 1992 року N 195

51

Наказ N 588

Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я

від 12 серпня 2009 року N 588, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за N 895/16911

52

Наказ N 198

Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою

Міністерство охорони здоров'я

від 07 вересня 1993 року N 198, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за N 206

53

Наказ N 234

Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах

Міністерство охорони здоров'я

від 10 травня 2007 року N 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за N 694/13961

54

Наказ N 262

Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

від 15 вересня 2005 року N 262, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2005 року за N 1139/11419

55

Наказ N 455

Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

Міністерство охорони здоров'я

від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196

56

Наказ N 898

Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування

Міністерство охорони здоров'я

від 27 грудня 2006 року N 898, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за N 73/13340

57

Наказ N 507

Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я

від 28 грудня 2002 року N 507

58

Наказ N 630

Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 лютого 2006 року N 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за N 252/12126

Міністерство охорони здоров'я

від 10 жовтня 2007 року N 630, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 року за N 1206/14473

59

Наказ N 916

Об утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)

Міністерство охорони здоров'я СРСР

від 04 серпня 1983 року N 916

60

Наказ N 360

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

Міністерство охорони здоров'я

від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062

61

Наказ N 340

Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії

Міністерство охорони здоров'я

від 28 листопада 1997 року N 340

62

Наказ N 48

Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської спеціальності

Міністерство охорони здоров'я

від 17 березня 1993 року N 48, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за N 19

63

Наказ N 280

Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Міністерство охорони здоров'я

від 23 липня 2002 року N 280, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927

64

Наказ N 118

Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини

Міністерство охорони здоров'я УРСР

від 19 червня 1990 року N 118

65

Наказ N 207

Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України

Міністерство охорони здоров'я

від 30 грудня 1992 року N 207

66

Наказ N 158

Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка

Міністерство охорони здоров'я

від 11 квітня 2005 року N 158

67

Наказ N 334

Про затвердження примірних табелів матеріально-технічного оснащення підрозділів інтенсивної терапії та анестезіології закладів охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я

від 13 травня 2009 року N 334

68

Наказ N 768

Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров'я "Хоспіс", виїзної бригади з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома", паліативного відділення

Міністерство охорони здоров'я

від 07 листопада 2011 року N 768

69

Наказ N 15

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Держгірпромнагляд України

від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511

70

Наказ N 751

Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я

від 28 вересня 2012 року N 751, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313

71

Наказ N 319

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я

від 25 травня 2006 року N 319, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2006 року за N 696/12570

72

Наказ N 55

Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів"

Міністерство охорони здоров'я

від 26 січня 2012 року N 55, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за N 248/20561

73

Наказ N 145

Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць

Міністерство охорони здоров'я

від 17 березня 2011 року N 145, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195

74

Наказ N 236

Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів

Міністерство охорони здоров'я

від 04 квітня 2012 року N 236, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 912/21224

75

Наказ N 502

Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології

Міністерство охорони здоров'я

від 29 серпня 2008 року N 502

76

Наказ N 595

Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів

Міністерство охорони здоров'я

від 16 вересня 2011 року N 595, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897

77

Наказ N 38

Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом

Міністерство охорони здоров'я

від 28 березня 1994 року N 38

78

Наказ N 183

О режиме работы с патогенными микроорганизмами

Міністерство охорони здоров'я

від 14 грудня 1992 року N 183

79

Наказ N 167

Про удосконалення протихолерних заходів в Україні

Міністерство охорони здоров'я

від 30 травня 1997 року N 167

80

Наказ N 254

Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України

Міністерство охорони здоров'я

від 17 травня 2008 року N 254, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за N 524/15215

81

Наказ N 654

О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний

Міністерство охорони здоров'я СРСР

від 13 грудня 1989 року N 654

82

Наказ N 369

Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)

Міністерство охорони здоров'я

від 29 грудня 2000 року N 369

83

Наказ N 339

Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів

Міністерство охорони здоров'я

від 28 листопада 1997 року N 339, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390

84

Наказ N 189

Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності

Міністерство охорони здоров'я

від 09 квітня 2008 року N 189, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280

85

Наказ N 65/80

Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ

від 31 січня 2013 року N 65/80, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840

86

Наказ N 787

Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні

Міністерство охорони здоров'я

від 09 вересня 2013 року N 787, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 року за N 697/24229

87

Наказ N 110

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування

Міністерство охорони здоров'я

від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 року за N 661/20974

88

Наказ N 49

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Міністерство охорони здоров'я

від 02 лютого 2011 року N 49, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за N 171/18909

89

Наказ N 117

Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я"

Міністерство охорони здоров'я

від 29 березня 2002 року N 117

90

Наказ N 435

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності

Міністерство охорони здоров'я

від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522

91

Наказ N 693

Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я

від 06 серпня 2013 року N 693, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2013 року за N 1717/24249

92

Наказ N 795

Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги

Міністерство охорони здоров'я

від 11 вересня 2013 року N 795, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за N 1669/24201

СанПиН

93

СанПиН N 5179-90

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

Головний державний санітарний лікар СРСР

29 червня 1990 року

94

СанПиН N 2956а-83

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

Головний державний санітарний лікар СРСР

28 грудня 1983 року

95

СанПиН N 42-123-5777-91

Санитарные правила для предприятий общественного питания

Головний державний санітарний лікар СРСР

19 березня 1991 року

ДБН

96

ДБН В.2.2-10-2001

Заклади охорони здоров'я

Державний комітет України з будівництва та архітектури

2001 року

ДСП

97

ДСП 9.9.5.035-99

Безпека роботи з мікроорганізмами I - II груп патогенності

Головний державний санітарний лікар України

1999 року

98

ДСП 9.9.5.080-02

Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

Головний державний санітарний лікар України

2002 року

ГОСТ

99

ГОСТ 19569-89

Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

Державний санітарний лікар СРСР

1989 року

ДСТУ

100

ДСТУ 3215-95

Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

1995 року

101

ДСТУ ISO/TR 10013:2003

Настанови з розроблення документації систем управління якістю

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

2003 року

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт про повторне порушення
_________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання (ліцензіата))
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

"_____" ________________ 20__ року
                (дата складання Акта)

Акт перевірки складено посадовими особами МОЗ України:

Голова комісії: _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом МОЗ України від "___" ____________ 20__ року N _____________
"____________________".
            (назва наказу)

Перевірка проведена у присутності _______________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ініціали, посада, реквізити доручення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами (планової/позапланової) перевірки додержання
_____________________________________________________________________________________
        (найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ, або
  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або
   серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
   реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
              влади та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання ліцензіата, місце провадження
                                                діяльності, реквізити ліцензії (серія, номер, дата))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та згідно з Актом перевірки від "___" ____________ 20__ року встановлено:

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (докладний опис виявленого порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                     (назва документа (оригінал або завірена копія), кількість аркушів)
2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Акт про повторне порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики складено на ________ аркушах у двох примірниках.

З Актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник юридичної особи або фізична особа -
підприємець (уповноважений представник), у
присутності якого (якої) проведено перевірку

 
 
_____________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
для одержання ліцензії

"___" ____________ 20__ року
                  (дата складання Акта)

Акт перевірки складено посадовими особами МОЗ України:

Голова комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали, посада)
Члени комісії за згодою:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом МОЗ України від "___" ____________ 20__ року N ____________
"______________________________".
                            (назва наказу)

Перевірка проведена у присутності ______________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ініціали, посада, підпис, реквізити доручення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами (планової/позапланової) перевірки додержання
_____________________________________________________________________________________
        (найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ, або
   реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або
   серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
    реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
           влади та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання ліцензіата, місце провадження
                                                                        діяльності, реквізити ліцензії (серія, номер, дата))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та згідно з Актом перевірки від "___" ____________ 20___ року встановлено:

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (докладний опис виявленого порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                       (назва документа (оригінал або завірена копія), кількість аркушів)
2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Голова комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії, складено на __________ аркушах у двох примірниках.

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року у приміщенні МОЗ України відбудеться
розгляд матеріалів перевірки додержання _________________________________
Ліцензійних умов.
                                                                                                                   (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні.

З Актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник юридичної особи або фізична особа -
підприємець (уповноважений представник), у
присутності якого (якої) проведено перевірку

 
 
____________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт про неможливість
___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання (ліцензіата))
забезпечити виконання
Ліцензійних умов, встановлених для провадження господарської діяльності з медичної практики

"____" _______________ 20__ року
               (дата складання Акта)

Акт перевірки складено посадовими особами МОЗ України:

Голова комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ініціали, посада)
Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом МОЗ України від "___" ____________ 20__ року N __________
"____________________________________".
                                      (назва наказу)

Перевірка проведена у присутності _______________________________________________________
                                                                                                              (прізвище, ініціали, посада, реквізити доручення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами (планової/позапланової) перевірки додержання
_____________________________________________________________________________________
       (найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ, або
  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або
   серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
    реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
             влади та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання ліцензіата, місце провадження
                                                                  діяльності, реквізити ліцензії (серія, номер, дата))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та згідно з Актом перевірки від "___" ____________ 20__ року встановлено:

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (докладний опис виявленого порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                     (назва документа (оригінал або завірена копія), кількість аркушів)
2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для провадження господарської діяльності з медичної практики, складено на __________ аркушах у двох примірниках.

З Актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник юридичної особи або фізична особа -
підприємець (уповноважений представник), у
присутності якого (якої) проведено перевірку

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної
та фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт про невиконання
______________________________________
(найменування суб'єкта господарювання (ліцензіата))
розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов

"____" ______________ 20__ року
               (дата складання Акта)

розпорядження ________________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування органу контролю)
про усунення порушень
Ліцензійних умов від "___" ____________ 20__ року N _____________

Акт перевірки складено посадовими особами МОЗ України:

Голова комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ініціали, посада)
Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом МОЗ України від "___" ____________ 20__ року N _______________
"___________________________________".
                                 (назва наказу)

Перевірка проведена у присутності _______________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ініціали, посада, реквізити доручення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами перевірки виконання розпорядження _______________________________________
                                                                                                                                                 (найменування органу контролю)
про усунення порушень
Ліцензійних умов від "___" ____________ 20__ року N __________
 ____________________________________________________________________________________
          (найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ, або
    реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або
    серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
      реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
               влади та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання ліцензіата, місце провадження
                                                                      діяльності, реквізити ліцензії (серія, номер, дата))
встановлено:
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (докладний опис виявленого порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                        (назва документа (оригінал або завірена копія), кількість аркушів)
2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складено на __________ аркушах у двох примірниках.

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року у приміщенні МОЗ України відбудеться розгляд матеріалів перевірки додержання ________________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                  (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні.

З Актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник юридичної особи або фізична особа -
підприємець (уповноважений представник), у
присутності якого (якої) проведено перевірку

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної та
фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт про відмову
_______________________________________
(найменування суб'єкта господарювання (ліцензіата))
в проведенні перевірки МОЗ України

"____" ______________ 20__ року
                (дата складання Акта)

Акт перевірки складено посадовими особами МОЗ України:

Голова комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ініціали, посада)
Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом МОЗ України від "___" ____________ 20__ року N ________________
"________________________________".
                          (назва наказу)

За результатами (планової/позапланової) перевірки додержання
_____________________________________________________________________________________
   (найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ, або
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
   реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
             влади та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання ліцензіата, місце провадження
                                                                      діяльності, реквізити ліцензії (серія, номер, дата))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та згідно з Актом перевірки від "___" ____________ 20__ року встановлено:
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (докладний опис виявленого порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                      (назва документа (оригінал або завірена копія), кількість аркушів)
2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки складено на __________ аркушах у двох примірниках.

З Актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник юридичної особи або фізична особа -
підприємець (уповноважений представник), у
присутності якого (якої) проведено перевірку

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної та
фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

"___" ____________ 20__ року
                (дата складання Акта)

Акт перевірки складено посадовими особами МОЗ України:

Голова комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ініціали, посада)
Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ініціали, посада)

призначеними наказом МОЗ України від "___" ____________ 20__ року N _____________
"______________________________".
                               (назва наказу)

Перевірка проведена у присутності ______________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ініціали, посада, реквізити доручення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами (планової/позапланової) перевірки додержання
_____________________________________________________________________________________
   (найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ, або
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
          влади та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання ліцензіата, місце провадження
                                                                      діяльності, реквізити ліцензії (серія, номер, дата))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики та згідно з Актом перевірки від "___" ____________ 20__ року встановлено:
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (докладний опис виявленого порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                     (назва документа (оригінал або завірена копія), кількість аркушів)
2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності складено на __________ аркушах у двох примірниках.

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року у приміщенні
_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування органу ліцензування із зазначенням його адреси)

відбудеться розгляд матеріалів перевірки додержання _______________________________________ .
                                                                                                                                                (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов.

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні.

З Актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник юридичної особи або фізична особа -
підприємець (уповноважений представник), у
присутності якого (якої) проведено перевірку

 
 
_____________
(підпис)

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
з питань якості медичної та
фармацевтичної допомоги

Т. Донченко

(додатки 3, 4 замінено додатками 3 - 9 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2013 р. N 1163,
у зв'язку з цим додаток 5 вважати додатком 10)

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

         від "___" ____________ 20__ року  

                                                       N ___ 

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та на підставі Акта перевірки

від "___" _____________ 20__ року, на виконання наказу МОЗ України від "___" ____________ 20__ року

комісією у складі ____________________________________________________________________
(прізвища, ініціали, посади голови та членів комісії)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ВИРІШИЛО:

зобов'язати __________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові ліцензіата - фізичної особи - підприємця)

усунути такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, виявлені під час здійснення планової/позапланової перевірки: 

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

у термін до "___" ____________ 20__ року.

Розпорядження Міністерства охорони здоров'я України є обов'язковим до виконання.
Про результати виконання розпорядження повідомити Міністерство охорони здоров'я України у письмовій формі.

Заступник керівника МОЗ України

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

В. о. директора Департаменту
управління та контролю
якості медичних послуг
 

Т. О. Гажаман 

Опрос