Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях Министерством финансов Украины

Минфин
Приказ, Инструкция от 17.03.2011 № 364
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2011 

м. Київ 

N 364 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19
травня 2011 р. за N 609/19347

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 18 січня 2018 року N 14)

У зв'язку з унесенням Законом України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Міністерства фінансів України законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України, що додається.

2. Відділу з питань державного фінансового моніторингу (Клепчуков В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. М. Яцишина 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
 

С. Г. Гуржій 

 

Інструкція
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на підставі статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) протоколів про адміністративні правопорушення та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу.

1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, складаються уповноваженими на те Міністерством посадовими особами (далі - уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

1.4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України);

ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу України;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомлення Держфінмоніторингу України про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

невиконання законних вимог посадових осіб Міністерства стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю.

1.5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються стосовно:

посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (абзаци другий-сьомий пункту 1.4 цього розділу);

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю (абзац восьмий пункту 1.4 цього розділу).

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 1669 та 18834 Кодексу, складається уповноваженою посадовою особою за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.

2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства цим порушено.

2.5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про ознайомлення з вищезазначеним особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови зазначеної особи поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.7. Особі, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими у разі їх наявності.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи та підписами свідків у разі їх наявності.

Особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

2.9. До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.10. Складений протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства направляється у районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, стосовно якої він був складений.

2.12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, розглядаються суддями районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду відповідно до статті 221 Кодексу.

III. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.

3.2. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Міністерства.

3.3. Облік протоколів про адміністративні правопорушення проводиться в межах кожного календарного року окремо.

3.4. Бланк протоколу про адміністративне правопорушення має серію і номер.

3.5. Облік видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення ведеться в Журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

3.6. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

 

Начальник Відділу з питань
державного фінансового моніторингу
 

В. П. Клепчуков 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року  

________________________
      (місце складання протоколу)  

Я, уповноважена посадова особа Міністерства фінансів України,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
_____________________________________________________________________________________
                                                       який передбачає відповідальність за це правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Потерпілий(лі) (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. ________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _________________________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, стосовно якої складено протокол та яка отримала один примірник протоколу:
_____________________________________________________________________________________ 

Підписи свідків, якщо такі були: 

1. ___________________________________________________ 

  

2. ___________________________________________________ 

Протокол подається на розгляд до ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування суду)

Уповноважена посадова особа Мінфіну України _________________________________________
                                                                                                                                                       (підпис, ініціали, прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N
 з/п
 

Серія, номер та дата складання протоколу 

Дата та місце вчинення правопорушення 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол 

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол 

Примітка 

прізвище, ім'я, по батькові 

посада 

місце роботи 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

N
з/п
 

Дата видачі бланків протоколів 

Серії та номери протоколів, що видаються,
від ________
 до ________
 

Кількість виданих бланків протоколів (словами) 

П. І. Б. та підпис отримувача 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

____________

 

Опрос