Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Порядок, Решение от 28.04.2011 № 200
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28.04.2011 

м. Київ 

N 200 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2011 р. за N 603/19341

Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 13 грудня 2012 року N 649)

Відповідно до частини шостої статті 191 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 27.10.2006 N 426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2006 за N 1207/13081, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Державній інспекції зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності після державної реєстрації оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати в наступному випуску офіційного бюлетеня НКРЗ.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

П. Яцук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

Г. М. Яцишина 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

В. П. Цушко 

 

Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про телекомунікації", інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, визначає процедуру здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій.

1.2. Державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства про телекомунікації забезпечує Національна комісія з питань регулювання зв'язку.

Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснює Державна інспекція зв'язку (далі - ДІЗ) у межах повноважень, визначених законодавством у сфері телекомунікацій.

1.3. Основними завданнями державного нагляду за ринком телекомунікацій є:

контроль за якістю телекомунікаційних послуг;

контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій;

перевірка додержання операторами, провайдерами телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами ліцензійних умов у сфері телекомунікацій (далі - ліцензійні умови) та особливих умов ліцензій;

контроль за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами законодавства, стандартів, інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;

вимірювання в порядку, встановленому НКРЗ, параметрів телекомунікаційних мереж, контроль за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах;

запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій.

1.4. Об'єктом державного нагляду є діяльність суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів у сфері телекомунікацій відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

1.5. При здійсненні державного нагляду ДІЗ може:

взаємодіяти з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з правоохоронними органами та громадськими організаціями з питань виявлення та усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій;

залучати, у разі потреби, до участі в перевірках та розгляді питань, що належать до її компетенції, у тому числі як спеціалістів та експертів, фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, науково-дослідних установ, інших установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

брати участь у проведенні комплексних заходів державного нагляду спільно з органами, повноваження яких на здійснення заходів державного нагляду чи участь у комплексних заходах передбачені законом.

1.6. ДІЗ здійснює аналіз результатів державного нагляду за ринком телекомунікацій та інформує НКРЗ про його результати. Інформація щодо результатів державного нагляду щокварталу публікується в офіційному бюлетені НКРЗ та на веб-сайті ДІЗ.

II. Організація державного нагляду за ринком телекомунікацій

2.1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій, у тому числі:

участі в проведенні комплексних заходів державного нагляду спільно з органами, повноваження яких на здійснення заходів державного нагляду чи участь у комплексних заходах передбачені законом;

участі в проведенні спільних заходів з правоохоронними органами;

розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗ та ДІЗ;

здійснення аналізу за інформацією, поясненнями та іншими матеріалами, які ДІЗ має право отримувати безоплатно від суб'єктів ринку телекомунікацій для виконання покладених на неї завдань;

здійснення аналізу документів, матеріалів, статистичної та іншої інформації, необхідної для виконання функцій, покладених на ДІЗ, безоплатно отриманої від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

контролю за якістю телекомунікаційних послуг;

вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі щодо дотримання порядку маршрутизації трафіку;

перевірки достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

2.2. ДІЗ у встановленому НКРЗ порядку здійснює заходи з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, включаючи заходи з контролю за додержанням операторами телекомунікацій встановленого порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах загального користування.

При здійсненні державного нагляду ДІЗ може використовувати за згодою оператора телекомунікацій результати з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, проведені таким оператором телекомунікацій (за наявності в нього необхідного вимірювального обладнання, яке пройшло державну метрологічну атестацію, та документа про підтвердження відповідності, а також кваліфікованих фахівців з проведення вимірювань) або суб'єктами господарювання, які відповідно до законодавства та за погодженням з НКРЗ мають право проводити вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж. Такі суб'єкти господарювання повинні мати атестати акредитації на проведення відповідних вимірювань, необхідне вимірювальне обладнання, яке пройшло державну метрологічну атестацію, документ про підтвердження відповідності та кваліфікованих фахівців з досвідом проведення вимірювань телекомунікаційних мереж.

2.3. Планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів здійснюються не частіше ніж один раз на три роки відповідно до квартальних планів перевірок (додаток 1), які затверджуються НКРЗ до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

У разі якщо суб'єкт ринку телекомунікацій є користувачем радіочастотного ресурсу України, перевірка дотримання ним законодавства про телекомунікації та законодавства про радіочастотний ресурс України проводиться одночасно.

2.4. Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання оператором телекомунікацій встановленого у дозволі терміну задіяння номерного ресурсу.

За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

Під час проведення позапланової перевірки перевіряються тільки питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення та які зазначені у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

2.5. Для здійснення планової, позапланової перевірки ДІЗ видає наказ, який має містити відомості про найменування суб'єкта ринку телекомунікацій, що підлягає перевірці, предмет перевірки, строк її проведення та склад комісії.

2.6. На підставі наказу ДІЗ оформляється посвідчення на проведення перевірки суб'єкта ринку телекомунікацій (додаток 2) (далі - посвідчення), яке підписується керівником ДІЗ, або його заступником, або іншою посадовою особою, уповноваженою керівником ДІЗ, та засвідчується печаткою ДІЗ.

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.7. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій (додаток 4), що ведеться в паперовому (сторінки мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою ДІЗ) або в електронному вигляді.

2.8. Планові перевірки суб'єкта ринку телекомунікацій здійснюються одночасно з перевіркою його відокремлених підрозділів.

У разі якщо суб'єкт ринку телекомунікацій здійснює свою діяльність в різних регіонах України, перевірка його відокремлених підрозділів може здійснюватись однією або декількома комісіями ДІЗ.

2.9. При проведенні перевірки однією комісією до її складу включаються співробітники структурних підрозділів ДІЗ, що працюють у регіонах діяльності відокремлених підрозділів суб'єкта ринку телекомунікацій, які за результатами перевірок складають довідки за формою, наведеною в додатку 3. Результати перевірок таких відокремлених підрозділів суб'єкта ринку телекомунікацій на підставі зазначених довідок включаються до акта перевірки дотримання законодавства про телекомунікації суб'єкта ринку телекомунікацій.

2.10. Строк проведення планової або позапланової перевірки визначається відповідно до отриманих ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій та залежно від кількості регіонів діяльності суб'єкта ринку телекомунікацій таким чином:

для суб'єктів ринку телекомунікацій, які здійснюють діяльність у більше ніж 50 відсотках регіонів України, строк проведення планових перевірок становить не більше ніж 25 робочих днів, позапланових перевірок - не більше ніж 15 робочих днів;

суб'єктів ринку телекомунікацій, які здійснюють діяльність у менше ніж 50 відсотках регіонів України, строк проведення планових перевірок становить не більше ніж 20 робочих днів, позапланових перевірок - не більше ніж 10 робочих днів;

суб'єктів ринку телекомунікацій, які здійснюють діяльність не більше ніж у одному регіоні України, строк проведення планових перевірок становить не більше ніж 10 робочих днів, позапланових перевірок - не більше ніж 5 робочих днів.

III. Порядок проведення перевірок

3.1. ДІЗ здійснює планові перевірки за умови направлення письмового повідомлення суб'єкту ринку телекомунікацій про проведення перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цієї перевірки. Повідомлення за підписом уповноваженої посадової особи ДІЗ повинно містити інформацію про найменування суб'єкта ринку телекомунікацій, дату початку та дату закінчення здійснення планової перевірки.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом (факсом) за рахунок коштів ДІЗ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта ринку телекомунікацій під розписку.

У разі проведення перевірки відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій ДІЗ повідомляє в установленому законодавством порядку суб'єкта ринку телекомунікацій, а також його відповідний відокремлений підрозділ.

Про проведення позапланової перевірки суб'єкт ринку телекомунікацій, його відокремлені підрозділи повідомляються безпосередньо перед її початком.

3.2. Перед проведенням перевірки голова комісії ДІЗ зобов'язаний пред'явити керівнику суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії ДІЗ.

Перед проведенням позапланової перевірки голова комісії ДІЗ ознайомлює керівника суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу з підставою для проведення позапланової перевірки та надає копію документа, що став підставою для її проведення, за запитом керівника суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу.

3.3. Керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу на зворотному боці посвідчення на проведення перевірки робить запис про ознайомлення з посвідченням, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та призначення особи, уповноваженої на підписання акта перевірки, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

При проведенні позапланової перевірки на зворотному боці посвідчення зазначається також про ознайомлення з документами, що стали підставою для проведення перевірки.

Датою початку проведення перевірки є дата ознайомлення керівника (уповноваженої особи) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу з посвідченням на проведення перевірки.

У разі відмови у допуску комісії ДІЗ до проведення перевірки керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу робить запис на зворотному боці посвідчення про причини відмови.

У разі відмови суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу у допуску комісії ДІЗ до проведення перевірки комісія складає акт про відмову у допуску комісії ДІЗ до проведення перевірки (далі - акт про відмову у допуску), який підписують голова та члени комісії.

Акт про відмову у допуску повинен містити опис подій, фактів, що свідчать про відмову суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу у допуску комісії ДІЗ з посиланням на докази (за наявності) та описом дій, спрямованих на проведення перевірки, що вживалися з боку комісії ДІЗ з урахуванням вимог законодавства.

У разі відмови у допуску комісії ДІЗ до проведення перевірки ця перевірка вважається такою, що не відбулася. На підставі акта про відмову у допуску до перевірки ДІЗ видає наказ про проведення перевірки в інший термін.

3.4. Голова комісії перед початком перевірки повинен зробити запис у журналі реєстрації перевірок (за наявності), заповнюючи всі передбачені графи, та засвідчити його своїм підписом. У разі відсутності журналу реєстрації перевірок комісія повинна відобразити цей факт в акті перевірки.

3.5. Посадові особи суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу під час перевірки зобов'язані надавати комісії необхідні для проведення перевірки письмові пояснення, документи або засвідчені в установленому порядку їх копії, у тому числі печаткою (за наявності), та підписані керівником (уповноваженою особою) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу.

Документи надаються не пізніше наступного робочого дня після надання запиту. Документи, надання яких пов'язано з особливостями технологічного процесу діяльності суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу, надаються у найкоротший строк з урахуванням технологічного процесу.

Суб'єкт ринку телекомунікацій, його відокремлений підрозділ не повинні перешкоджати діям комісії щодо проведення перевірки та зобов'язані забезпечувати умови для її проведення.

У разі вчинення суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом перешкод, які не дають можливості комісії ДІЗ здійснювати перевірку у повному обсязі, комісія складає акт за формою, наведеною в додатку 5 (далі - акт про вчинення перешкод), який підписують голова та члени комісії. В акті про вчинення перешкод мають бути зафіксовані факти вчинення суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом дій, що призвели до виникнення перешкод у проведенні комісією ДІЗ перевірки в обсязі, зазначеному в посвідченні.

Комісія ДІЗ ознайомлює керівника (уповноважену особу) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу зі складеним актом про вчинення перешкод.

Акт про вчинення перешкод є невід'ємним додатком до акта перевірки дотримання законодавства про телекомунікації (додаток 6).

3.6. Діяльність оператора, провайдера телекомунікацій може перевірятися з таких питань:

наявність у оператора оригіналу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій або довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо в період проведення перевірки триває переоформлення ліцензії;

наявність копій ліцензії, які видає НКРЗ, що підтверджують право провайдера телекомунікацій, відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

наявність договорів оператора телекомунікацій з провайдерами телекомунікацій;

наявність відповідних дозвільних документів;

наявність документів, що підтверджують відповідність вимогам нормативних документів на телекомунікаційне обладнання (технічних засобів та обладнання), що входить до складу телекомунікаційної мережі об'єкта перевірки;

своєчасність подання повідомлення до НКРЗ для внесення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та повідомлень про взаємоз'єднання з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій;

своєчасність та повнота подання звітності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства України;

достовірність відомостей, наведених у документах, що подавались для отримання ліцензії, дозволу, та відповідність заявника і поданих документів ліцензійним умовам;

своєчасність переоформлення ліцензій за наявності визначених законодавством підстав;

своєчасність подання повідомлення до НКРЗ про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

відомості щодо створеної телекомунікаційної мережі та її подальшого використання, технічної експлуатації;

відомості щодо кадрового забезпечення провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг;

дотримання вимог ліцензійних умов, особливих умов ліцензій, законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, у тому числі щодо:

надання та отримання телекомунікаційних послуг;

взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування;

вторинного розподілу та використання номерного ресурсу;

порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах загального користування;

дотримання умов застосування технічних засобів телекомунікацій;

ужиття технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами;

здійснення операторами телекомунікацій заходів щодо встановлення на своїх телекомунікаційних мережах технічних засобів, необхідних для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечення функціонування цих технічних засобів;

якості телекомунікаційних послуг;

дотримання порядку обліку, розгляду та прийняття рішень за зверненнями та скаргами споживачів телекомунікаційних послуг відповідно до вимог Законів України "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів", інших нормативно-правових актів;

усунення пошкоджень засобів та споруд телекомунікаційних мереж, які використовуються для надання телекомунікаційних послуг, у встановлені законодавством терміни;

своєчасність виконання розпоряджень або приписів щодо усунення порушень у сфері телекомунікацій;

інші питання в межах повноважень ДІЗ, визначених законодавством.

3.7. Діяльність виробників, постачальників технічних засобів телекомунікацій може перевірятись з таких питань:

наявність виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, що виробляються та/або постачаються виробником та/або постачальником технічних засобів телекомунікацій, вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

відповідність технічних засобів телекомунікацій, що виробляються виробником, стандартам і технічним регламентам;

дотримання інших вимог законодавства в сфері телекомунікацій.

3.8. Щодо споживачів телекомунікаційних послуг проводяться позапланові перевірки, під час яких комісія перевіряє виконання обов'язків споживачів з питань виконання вимог законодавства про телекомунікації.

IV. Порядок оформлення результатів перевірок

4.1. За результатами перевірки складається у двох примірниках акт перевірки дотримання законодавства про телекомунікації (далі - акт перевірки) за формою, наведеною в додатку 6.

Один примірник акта надається суб'єкту ринку телекомунікацій (у разі здійснення перевірки цього суб'єкта одночасно з перевіркою його відокремлених підрозділів), відокремленому підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій (у разі здійснення перевірки лише цього відокремленого підрозділу), який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.

В акті перевірки повинно бути зазначено про стан дотримання суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленими підрозділами вимог законодавства, а в разі невиконання - детальний опис усіх виявлених порушень законодавства у сфері телекомунікацій з посиланням на конкретні пункти, частини, статті законів, інших нормативно-правових актів чи особливих умов ліцензій.

Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не були виявлені під час перевірки або раніше виявлені та усунуті.

До акта перевірки можуть додаватися засвідчені в установленому порядку, у тому числі печаткою (за наявності), та підписані керівником (уповноваженою особою) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу копії документів, довідки, пояснення, що підтверджують факти, викладені в акті перевірки.

У разі проведення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж до акта перевірки додається акт вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж.

У разі виявлення під час перевірки суб'єкта ринку телекомунікацій ознак порушень законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій з боку інших суб'єктів господарювання голова комісії ДІЗ надає письмово на ім'я керівника ДІЗ (його заступника) інформацію щодо виявлених порушень.

4.2. Примірники акта перевірки не пізніше останнього дня перевірки, зазначеного в посвідченні, підписуються головою і членами комісії та передаються для ознайомлення керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта ринку телекомунікацій (у разі здійснення перевірки цього суб'єкта одночасно з перевіркою його відокремлених підрозділів), відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій (у разі здійснення перевірки лише цього відокремленого підрозділу).

4.3. Керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу на одному примірнику акта перевірки особисто зазначає, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, підписує його із зазначенням дати та проставляє печатку (за наявності) і того самого дня повертає цей примірник голові комісії.

Якщо керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу не погоджується з актом перевірки, він робить у ньому застереження про наявність зауважень та/або пояснень та підписує його.

Якщо для подання письмових зауважень та/або пояснень через їх значний обсяг або складність недостатньо останнього дня перевірки, керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу зазначає в акті перевірки перед своїм підписом конкретну дату їх надання та надсилає їх листом на адресу ДІЗ протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки.

Зауваження та/або пояснення щодо результатів державного нагляду, подані в установлений строк, долучаються до акта перевірки та є його невід'ємною частиною.

4.4. У разі відмови керівника (уповноваженої особи) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу від ознайомлення з актом перевірки, іншим актом, передбаченим цим Порядком, або від підписання акта перевірки голова комісії робить відповідний запис в обох примірниках акта перевірки про те, що ця особа відмовилася від ознайомлення з актом перевірки або з актом ознайомлена, але від підпису відмовилася. Цей запис засвідчується підписами голови та членів комісії.

Один примірник акта перевірки з відповідним записом протягом трьох робочих днів після підписання акта перевірки ДІЗ направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення суб'єкту ринку телекомунікацій, його відокремленому підрозділу.

4.5. У разі виявлення за результатами перевірки чи в процесі проведення інших заходів відповідно до законодавства фактів вчинення адміністративного правопорушення посадовою особою суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу вповноважені посадові особи ДІЗ складають протокол про вчинення адміністративного правопорушення за формою, наведеною в додатку 7.

Розгляд справи за складеним протоколом здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, уповноваженими посадовими особами ДІЗ чи НКРЗ відповідно до повноважень.

У разі прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення за результатами розгляду справи виноситься постанова за формою, наведеною в додатку 8.

4.6. За наявності підстав для анулювання ліцензії, зазначених у пунктах 2 - 6 частини першої статті 55 Закону України "Про телекомунікації", установлених за результатами перевірки, комісія складає такі акти, що додаються до акта перевірки:

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для здійснення господарської діяльності;

акт про невиконання оператором, провайдером телекомунікацій розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про повторну відмову оператора, провайдера телекомунікацій у допуску посадових осіб ДІЗ для проведення перевірки;

акт про вчинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

4.7. Акти підписуються головою та членами комісії ДІЗ та надаються для ознайомлення керівнику суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу.

4.8. У разі виявлення за наслідками перевірки підстав для анулювання ліцензії, визначених статтею 55 Закону України "Про телекомунікації", ДІЗ направляє до НКРЗ пропозиції щодо анулювання ліцензії та копії відповідних актів і матеріалів перевірки.

4.9. З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час перевірки суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу порушень вимог законодавства на підставі акта перевірки складається розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій (додаток 9) або припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації (додаток 10).

Припис посадової особи ДІЗ може бути видано суб'єкту ринку телекомунікацій, його відокремленому підрозділу також за результатами розгляду звернення фізичної або юридичної особи, що надійшло до НКРЗ або ДІЗ.

4.10. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій (обов'язкове для виконання письмове рішення НКРЗ щодо необхідності усунення суб'єктом ринку телекомунікацій виявлених порушень ліцензійних умов у визначені строки) складається у двох примірниках та видається НКРЗ суб'єкту ринку телекомунікацій не пізніше ніж протягом двадцяти робочих днів з дня складення акта перевірки. Один примірник направляється суб'єкту ринку телекомунікацій рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4.11. Припис (обов'язкова для виконання суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом у визначені строки письмова вимога посадової особи ДІЗ щодо усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації) складається та підписується посадовою особою ДІЗ, яка здійснювала перевірку, та не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня складення акта видається суб'єкту ринку телекомунікацій, його відокремленому підрозділу.

У разі наявності з боку суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу письмових зауважень та/або пояснень до акта перевірки строк видання розпорядження або припису обчислюється з моменту отримання ДІЗ відповідних заперечень/зауважень.

4.12. Припис посадової особи ДІЗ щодо усунення порушень вимог законодавства складається у двох примірниках: один примірник надається керівнику суб'єкта перевірки, його відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник залишається у ДІЗ.

Припис надається відокремленому підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій одночасно з надісланням його копії відповідному суб'єкту ринку телекомунікацій.

У разі відмови керівника суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи від отримання припису посадової особи ДІЗ він направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4.13. Суб'єкт ринку телекомунікацій, його відокремлений підрозділ, який одержав розпорядження НКРЗ або припис посадової особи ДІЗ, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та в письмовій формі сповістити про це відповідно НКРЗ та ДІЗ.

4.14. З метою перевірки виконання у встановлені в розпорядженні (приписі) строки суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом розпоряджень НКРЗ чи приписів про усунення виявлених порушень ДІЗ може провести позапланову перевірку.

4.15. У разі виявлення за результатами позапланової перевірки факту невиконання суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом розпорядження або припису комісія відображає це в акті позапланової перевірки та здійснює передбачені законом заходи.

V. Права та обов'язки суб'єктів ринку телекомунікацій при здійсненні державного нагляду

5.1. Під час здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду за ринком телекомунікацій суб'єкти ринку телекомунікацій мають право:

вимагати від посадових осіб ДІЗ додержання вимог законодавства;

не допускати посадових осіб ДІЗ до здійснення державного нагляду, якщо:

він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду, передбачених законом;

комісією ДІЗ не надано копії документів, передбачених пунктом 3.2 розділу III цього Порядку;

ДІЗ не направлено суб'єкту ринку телекомунікацій повідомлення про проведення планової перевірки;

бути присутніми під час здійснення перевірки;

вимагати від посадових осіб ДІЗ та залучених до перевірок фахівців нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та знайомитися з актами перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії ДІЗ та її посадових осіб.

5.2. Суб'єкти ринку телекомунікацій при здійсненні державного нагляду зобов'язані:

допускати голову та членів комісії на територію та в приміщення для проведення перевірки;

у разі необхідності доступу представників комісії в технологічні приміщення з підвищеною небезпекою допуск до них здійснюється відповідно до вимог норм техніки безпеки;

визначати особу, відповідальну за проведення перевірки;

надавати комісії усі необхідні для проведення перевірки документи або засвідчені в установленому порядку копії документів, що перевіряються, письмові пояснення, підписані керівником та засвідчені печаткою (за наявності) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи, та забезпечувати умови для її проведення;

надавати на вимогу комісії засвідчені в установленому порядку, у тому числі підписані керівником (уповноваженою особою) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу та засвідчені печаткою (за наявності), копії документів, що підтверджують факти, викладені в акті перевірки;

виконувати приписи посадових осіб ДІЗ та розпорядження НКРЗ про усунення порушень, виявлених під час перевірки;

одержувати примірник акта перевірки, припису або розпорядження.

VI. Права та обов'язки комісії

6.1. Для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій голова та члени комісії (посадові особи ДІЗ) мають право:

доступу у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів, провайдерів телекомунікацій, виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів;

застосовувати засоби фото-, відео- та аудіозапису;

перевіряти дотримання вимог законодавства про телекомунікації суб'єктами ринку телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами;

давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації до суб'єктів ринку телекомунікацій;

безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій необхідні для виконання завдань, покладених на ДІЗ Законом України "Про телекомунікації", інформацію, пояснення та інші матеріали;

безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;

з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗ та ДІЗ, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

інші права, визначені законодавством.

6.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з суб'єктом ринку телекомунікацій;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта ринку телекомунікацій, що стає доступною посадовим особам ДІЗ під час здійснення державного нагляду;

ознайомити керівника суб'єкта ринку телекомунікацій або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду;

надавати суб'єкту ринку телекомунікацій консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду.

 

Начальник
Державної інспекції зв'язку
 

В. П. Биба 

 

ПЛАН
перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій
на ___ квартал 20__ року

N
з/п 

Найменування
(прізвище, ім'я, по батькові)
суб'єкта ринку телекомунікацій 

Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

Місцезнаходження
(місце проживання) 

Категорія суб'єкта ринку телекомунікацій 

Строк перевірки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний Герб України

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

ПОСВІДЧЕННЯ

від _____________ 20__ року 

N ________________ 

Видане на проведення перевірки ________________________________________________________
                                                                                                                           (планова, позапланова)
____________________________________________________________________________________
                                      (найменування (прізвище, ініціали) оператора телекомунікацій, провайдера
                                   телекомунікацій, виробника, постачальника технічних засобів телекомунікацій,
                               споживача телекомунікаційних послуг, їх відокремлених підрозділів, щодо діяльності
                                               яких проводиться перевірка; місцезнаходження (місце проживання))

щодо дотримання вимог законодавства у сфері телекомунікацій.

Склад комісії:
голова комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії: ________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Номер і дата наказу про проведення перевірки ____________________________________________

Предмет здійснення перевірки: _________________________________________________________

у термін з _____________ 20__ року по _____________ 20__ року

____________________________________________________________________________________
          (посада уповноваженої особи ДІЗ)                          (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

                                           М. П. 

 

Державний Герб України

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

ДОВІДКА
щодо перевірки відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій

від ___ _________ 20__ року 

N ________ 

____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування відокремленого підрозділу суб'єкта
____________________________________________________________________________________
                                                               ринку телекомунікацій, його місцезнаходження)

Номер та дата посвідчення _____________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали)

члени комісії: ________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)

за участю представника(ів) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування органу, посада(и), прізвище(а), ініціали)

у присутності ________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ініціали
____________________________________________________________________________________
                                                       уповноваженої особи суб'єкта ринку телекомунікацій)

у період з ___ _____________ 20___ року по ___ ____________ 20___ року
провели _________________________________ перевірку ___________________________________
                                                     (вид перевірки)

     (Зворотний бік)

Дані суб'єкта ринку телекомунікацій:
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________,
місцезнаходження _________________ __________________________________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта ринку телекомунікацій
від ______________ N ________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________,
                                                                    (найменування органу, що його видав)

ліцензія на здійснення діяльності від ____________ N _____________________________________,
вид діяльності за ліцензією ____________________________________________________________

Перевіркою встановлено:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Довідку складено у двох примірниках.

Додатки: ____________________________________________________________________________
                ____________________________________________________________________________

Члени комісії: ________________________________________________________________________
                                                                                               (підписи, дата, ініціали, прізвища)
                        ________________________________________________________________________
                        ________________________________________________________________________
                        ________________________________________________________________________

З довідкою ознайомлений
та один примірник отримав.
Уповноважена особа
суб'єкта ринку телекомунікацій _________________________________________________________
                                                                                                        (підпис, дата, ініціали, прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій

N
з/п 

Номер та дата посвідчення 

Найменування (прізвище, ініціали) суб'єкта ринку телекомунікацій 

Склад комісії 

Вид перевірки 

Строк проведення перевірки 

початок 

завершення 

 

Державний Герб України
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

АКТ
про вчинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі

від ___ _____________ 20___ року 

N ___________ 

____________________________________________________________________________________,
                              (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання)
                                                суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу) 

номер та дата посвідчення на проведення перевірки _______________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали)
Члени комісії: ________________________________________________________________________,
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали)
                       ________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище, ініціали)
за участю представника(ів) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                           (найменування органу, посада(и), прізвище(а), ініціали)
у
присутності _________________________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ініціали уповноваженого представника юридичної особи
                                                                            чи фізичної особи, діяльність якої перевіряється)
У період з ___ __________ 20__ року по ___ _________ 20__ року суб'єктом ринку телекомунікацій були вчинені дії, що перешкоджали комісії у проведенні перевірки ___________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (вид перевірки)
які полягали у тому ___________________________________________________________________
                                                                                 (опис дій суб'єкта ринку телекомунікацій)
та
призвели ___________________________________________________________________________
                                                                                    (опис наслідків вчинених перешкод)

(Зворотний бік)

Акт складено в одному примірнику.

Додатки: ____________________________________________________________________________

Голова комісії      _____________________________________________________________________

Члени комісії:      _____________________________________________________________________
                                                                                         (підпис, дата, ініціали, прізвище)
                             _____________________________________________________________________
                                                                                         (підпис, дата, ініціали, прізвище)
                             _____________________________________________________________________
                                                                                         (підпис, дата, ініціали, прізвище)
                             _____________________________________________________________________
                                                                                         (підпис, дата, ініціали, прізвище)

З актом ознайомлений.
Керівник (уповноважена особа)
суб'єкта ринку телекомунікацій _________________________________________________________
                                                                                                          (підпис, дата, ініціали, прізвище) 

 

Державний Герб України

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

АКТ
перевірки дотримання законодавства про телекомунікації

від ___ _________ 20___ року 

N ________ 

Суб'єкт ринку телекомунікацій __________________________________________________________
                                                                                                    (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та
____________________________________________________________________________________,
                                             місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта ринку телекомунікацій,
____________________________________________________________________________________
                                                                                  його відокремленого підрозділу)

Номер та дата посвідчення _____________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                             (посада, прізвище, ініціали)

члени комісії: ________________________________________________________________________,
                                                                                             (посада, прізвище, ініціали)
____________________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ініціали)

за участю представника(ів) _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування органу, посади, прізвища, ініціали)

у присутності ________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали
____________________________________________________________________________________
                                                             уповноваженої особи суб'єкта ринку телекомунікацій)
у період з ___ _____________ 20___ року по ___ ____________ 20___ року

здійснили _____________________________________________________ перевірку суб'єкта ринку
                                                                                     (вид перевірки)
телекомунікацій _____________________________________________________________________.
                                                                              (у разі недопуску до перевірки про це зазначається)

     (Зворотний бік)

Дані суб'єкта ринку телекомунікацій:
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) ___________________
____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію від _____________________ N ___________________________,
____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (найменування органу, що його видав)

ліцензія на здійснення діяльності від _________________ N __________________________________,
вид діяльності за ліцензією ______________________________________________________________

За результатами перевірки встановлено:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках.

Додатки: ____________________________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                             (підпис, дата, ініціали, прізвище)

Члени комісії: _______________________________________________________________________,
                                                                                            (підпис, дата, ініціали, прізвище)
____________________________________________________________________________________
                                                                                           (підпис, дата, ініціали, прізвище)

З актом ознайомлений
та один примірник отримав.
Керівник (уповноважена особа)
суб'єкта ринку телекомунікацій _________________________________________________________
                                                                                                            (підпис, дата, ініціали, прізвище) 

 

Державний Герб України

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення N _______

     ____ _______________ 20___ року

Згідно із статтею ___________ Кодексу України про адміністративні правопорушення
____________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (зміст статті)
____________________________________________________________________________________,
                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)
якого(яку) уповноважено на це _________________________________________________________,
                                                                                                         (документ, яким уповноважено посадову
                                                                                                                       особу складати протокол)
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (місце складання протоколу)
склав(ла) цей протокол про таке:
____________________________________________________________________________________
                                                    (дата, місце вчинення, суть адміністративного правопорушення)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
за що передбачена відповідальність відповідно до частини ____ статті _____ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

    1. Прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________________________
    2. Дата народження _________________________________________________________________
    3. Місце роботи, служби або навчання _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                    (найменування підприємства або установи, навчального закладу, місцезнаходження)
    4. Посада __________________________________________________________________________
    5. Місце проживання _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                (населений пункт, вулиця (провулок), будинок, корпус, квартира)

      (Зворотний бік)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________________________________

СВІДКИ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(якщо вони є):

    1. ________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
що мешкає за адресою _________________________________________________________________,
                                                                            (населений пункт, вулиця (провулок), будинок, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (підпис свідка)

    2. ________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
що мешкає за адресою _________________________________________________________________,
                                                                             (населений пункт, вулиця (провулок), будинок, корпус, квартира)
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (підпис свідка)

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Громадянину ________________________________________________________________________
роз'яснено його права та обов'язки, що передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

З протоколом ознайомлений(а) ________________________________________________________
                                                                                                (підпис особи, яка притягається до адміністративної
                                                                                                                            відповідальності, дата) 

Підпис особи,
яка склала протокол 

 
__________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали, прізвище) 

                                                                               РІШЕННЯ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________    _______________   _________________________________________
(посада уповноваженої                                         (підпис)                                               (ініціали та прізвище)
посадової особи ДІЗ)

                                                         М. П.

________
(дата) 

 

Державний Герб України

____________________________________________________________________________________
(Національна комісія з питань регулювання зв'язку України / Державна інспекція зв'язку)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

від ___ ______ 20____ року N ________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)

розглянувши ___ ____________ 20___ року матеріали справи про адміністративне правопорушення, на підставі протоколу про адміністративне правопорушення від ___ ________ 20___ року N _______,

УСТАНОВИВ:

посадовою особою (громадянином) _____________________________________________________,
                                                                                                                             (посада, ініціали, прізвище)
який працює _________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування і місцезнаходження суб'єкта господарювання)
скоєно правопорушення ________________________________________________________________
                                                                                           (стисло зазначається суть правопорушення)
_____________________________________________________________________________________,
за що передбачена відповідальність згідно зі статтею ___________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Правопорушення скоєно за таких обставин: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі статті 243 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВЛЯЮ:

накласти адміністративне стягнення на ___________________________________________________
                                                                                                                                                   (посада,
____________________________________________________________________________________,
                                                          прізвище, ім'я, по батькові особи, що скоїла правопорушення)

     (Зворотний бік)

передбачене статтею __________________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді штрафу у розмірі _______ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить ______________________ гривень.

Матеріали, які додаються: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_________________________
        (посада уповноваженої
                      особи ДІЗ) 

___________
(підпис)

                           М. П. 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

   Ця постанова може бути оскаржена в порядку, визначеному в  главі 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Державний Герб України

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій

від _____________ 20__ року 

N ______ 

Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та на підставі акта перевірки дотримання законодавства про телекомунікації
____________________________________________________________________________________,
                                            (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта ринку телекомунікацій)

який порушив _______________________________________________________________________,
                                                                          (норми законодавства, що були порушені)

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

____________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові керівника оператора, провайдера телекомунікацій)
____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (зміст заходів)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Інформацію про усунення порушень надати ______________________________________________
                                                                                                                               (найменування органу нагляду)
у термін до ________________. 

Голова 

_______
(підпис)

М. П. 

___________________
(ініціали та прізвище) 

 

Державний Герб України
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Державна інспекція зв'язку

ПРИПИС
про усунення порушень
законодавства про телекомунікації

від ____ ____________20___ року 

N ____________ 

Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та на підставі
____________________________________________________________________________________
                                                                     (назва документа, який фіксує порушення)
____________________________________________________________________________________
                                      (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта ринку телекомунікацій)
я, __________________________________________________________________________________,
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис)
____________________________________________________________________________________
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
____________________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта ринку телекомунікацій)
____________________________________________________________________________________
                                                                                               (зміст заходів)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Згідно із статтею 19 Закону України "Про телекомунікації" приписи посадових осіб ДІЗ, які здійснюють нагляд за ринком телекомунікацій, є обов'язковими до виконання. 

Начальник
(уповноважена особа) ДІЗ 

 
__________
(підпис)

М. П. 

 
______________________
(ініціали та прізвище) 

____________

Опрос