Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора пилотных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 05.04.2011 № 26
редакция действует с 25.11.2011

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2011 

м. Київ 

N 26 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2011 р. за N 527/19265

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 6 вересня 2011 року N 180

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 N 160,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, що додається.

2. Заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Ісаєнку Д. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра 

Г. М. Семчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова комісії з
проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А. А. Максюта

 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору (далі - Конкурс) пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства (далі - Проект) відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки, затвердженої Законом України від 24.06.2004 N 1869-IV.

Фінансування Проектів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел, визначених пунктом 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 N 160 (далі - Порядок використання коштів).

Конкурс проводиться Конкурсною комісією (далі - Комісія), яка утворюється з представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі - Міністерство) із залученням (за згодою) представників Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України і Національної академії наук України.

Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства.

2. Республіканський орган з питань житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - Керівник проекту) за пропозиціями органів місцевого самоврядування здійснюють попередній відбір Проектів з урахуванням положень пунктів 5 - 7 Порядку використання коштів та складають перелік пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають сформовані переліки Проектів для реєстрації відповідному структурному підрозділу Міністерства.

3. До сформованих переліків Проектів, окрім документів, визначених пунктом 5 Порядку використання коштів, додаються:

супровідний лист Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (для заходів, що реалізуються у багатоквартирному житловому фонді);

(абзац третій пункту 3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 06.09.2011 р. N 180)

реєстраційні картки кожного Проекту за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

Проекти згідно з описом за формою відповідно до напряму реалізації Проекту, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

бюджет Проекту за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

розрахунок економії енергоресурсів у натуральному та грошовому вимірах за довільною формою;

документи, що підтверджують гарантії залучення коштів співфінансування із місцевих бюджетів та/або інших джерел, а саме гарантійний лист органу місцевого самоврядування або копія рішення загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку щодо виділення коштів співфінансування в обсязі, визначеному пунктом 5 Порядку використання коштів.

Зазначені документи окремо за кожним Проектом мають бути зброшуровані та пронумеровані.

Документи, що подаються для участі у Конкурсі, підписуються Керівником проекту.

4. Перелік Проектів подається відповідному структурному підрозділу Міністерства в паперовому та електронному варіантах відповідно до вимог цього Порядку та за графіком, встановленим Міністерством.

5. Переліки Проектів, надані на розгляд Міністерству Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, реєструються в журналі реєстрації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства та отримують картку попереднього погодження.

6. До участі у Конкурсі не допускаються Проекти у разі, якщо:

не забезпечено виконання пункту 3 цього Порядку;

Проекти містять недостовірну інформацію або подані після закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 8 Порядку використання коштів;

Проекти не містять конкретних результативних показників (скорочення споживання енергоресурсів, створення інституту ефективного власника житла, ефект від впровадження альтернативних джерел енергії).

7. Керівники проектів мають право на повернення усього комплекту документів окремого Проекту за умови, якщо його не допущено до участі у Конкурсі. В інших випадках документація не повертається.

8. Проекти проходять попередній розгляд структурними підрозділами Міністерства відповідно до компетенції, що засвідчується відповідним візуванням картки попереднього погодження.

9. Після проходження попереднього розгляду у разі відповідності Проекту всім критеріям, визначеним абзацом першим пункту 6 та пунктом 7 Порядку використання коштів, вимогам пункту 3 цього Порядку, та наявності відповідної відмітки про погодження структурними підрозділами Міністерства на картці попереднього погодження  Проект отримує картку-погодження з рекомендацією для розгляду на засіданні Комісії.

10. Комісія визначає переможців Конкурсу за такими критеріями:

економічність;

актуальність;

відповідність запланованих заходів поставленій меті;

відповідність обсягів фінансування змісту та очікуваним результатам після впровадження Проекту.

11. Комісія приймає рішення про визначення переможців Конкурсу та щодо обсягів виділення бюджетних коштів для реалізації Проектів.

12. Засідання Комісії вважається таким, що відбулось, якщо у його роботі взяли участь не менше двох третин членів Комісії.

13. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комісії та затверджується головою Комісії.

14. За результатами Конкурсу на підставі рішень Комісії Міністерство наказом затверджує перелік Проектів та обсяги коштів, що виділяються з державного бюджету на їх фінансування.

15. Після затвердження переліку Проектів та обсягів коштів, що виділяються з державного бюджету на їх фінансування, Міністерство укладає договори з Керівниками проектів, обов'язковою умовою яких є зобов'язання Керівника проекту щодо завершення у 2012 році реалізації Проекту (етапу Проекту) за рахунок власних коштів у разі, коли він не забезпечує завершення реалізації Проекту (етапу Проекту) до 31 грудня 2011 року.

16. Інформаційно-аналітичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюють Міністерство, його структурні підрозділи відповідно до компетенції.

 

Директор Департаменту стратегії
реформування та розвитку
житлово-комунального
господарства Мінжитлокомунгоспу
 

Н. І. Олійник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Директор Центру правової
допомоги містам Асоціації
міст України
 

В. В. Кравченко 

 

ПОГОДЖЕНО
__________________________________________________
(погоджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
відповідно)  

________________
(підпис) 

_________________________
                        (П. І. Б.) 

"___" ____________ 2011 року
    М. П. 

Перелік пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства
_________________________________

N з/п 

Населений пункт 

Назва Проекту 

На що спрямований Проект 

Вартість Проекту (тис. грн.) 

Термін окупності Проекту 

Еконономічний ефект від впровадження Проекту 

Примітка 

державний бюджет 

місцевий бюджет 

разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по населеному пункту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по населеному пункту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по населеному пункту 

  

  

  

  

  

  

  

ВСЬОГО ПО ПЕРЕЛІКУ 

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________
(Керівник проекту) 

_______________
(підпис) 

_______________________________
(П. І. Б.) 

 

Реєстраційна картка Проекту

Напрям реалізації Проекту (поставити позначку):

спрямованого на удосконалення системи управління житловим фондом

  


спрямованого на скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі в результаті використання альтернативних джерел енергії та видів палива 

  


Назва Проекту
(не більше 15 слів, що відображають суть Проекту) 

  

Загальний бюджет Проекту
(тис. грн.)  

  

Очікуваний обсяг фінансування Проекту з державного бюджету
(тис. грн.) 

  

Обсяг співфінансування з місцевого бюджету (тис. грн.),
N __ дата ____ рішення органу місцевого самоврядування.
З інших джерел: ______________ 

  

Орган місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація, які будуть забезпечувати співфінансування Проекту 

  

Телефон, факс, електронна адреса органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, які будуть забезпечувати співфінансування Проекту 

  

____________________________________
  (орган місцевого самоврядування, підприємство,
  установа або організація, які будуть                              забезпечувати 
  співфінансування Проекту)
  М. П. 

_______________
(підпис) 

_______________________________
(П. І. Б.) 

_________________________________
  (Керівник проекту)
  М. П. 

_______________
(підпис) 

_______________________________
(П. І. Б.) 

 

Опис Проекту,
спрямованого на удосконалення системи управління житловим фондом

(вказати номери сторінок усіх складових Проекту)

Лист відповідного органу місцевого самоврядування щодо погодження Проекту 

Стор.
(не більше двох) 

Проект 

Стор. 

2.1 

Анотація Проекту 

Стор.(не більше однієї) 

2.2 

Пояснювальна записка 

  

2.2.1 

Мета та завдання Проекту із зазначенням:
відсотка будинків на території проектного впливу, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;
кількості житлових будинків, які оснащено будинковими приладами обліку тепла, води у житловому фонді на території проектного впливу тощо;
комплексності досягнення мети 

Стор.
(не більше двох) 

2.2.2 

Інноваційна складова Проекту (новизна підходу до вирішення проблеми) 

Стор.
(не більше двох) 

2.2.3 

Технологія досягнення цілей, у тому числі:
застосування механізмів місцевої ініціативи, залучення громадськості;
впровадження заходів організації конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві тощо 

Стор.
(не більше двох)

2.2.4 

Тривалість реалізації заходів Проекту
 

Стор.
(не більше однієї) 

2.2.5 

Очікувані результати, в тому числі:
відсоток будинків на території проектного впливу, в яких передбачено Проектом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
економічний ефект;
соціальний ефект;
розрахунок економії енергоресурсів у натуральному та грошовому вимірах 

Стор.
(не більше трьох) 

Бюджет Проекту  

Стор.  

Додатки 

Стор.  

4.1 

План-графік виконання робіт 

  

4.2 

Протокол про наміри спільної реалізації Проекту між органом місцевого самоврядування, підприємством, установою або організацією, які будуть забезпечувати співфінансування Проекту, та Керівником проекту  

  

Опис Проекту,
спрямованого на скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі в результаті використання альтернативних джерел енергії та видів палива

(вказати номери сторінок усіх складових Проекту)

Лист відповідного органу місцевого самоврядування щодо погодження Проекту 

Стор.
(не більше двох) 

Проект 

Стор. 

2.1 

Анотація Проекту 

Стор.
(не більше однієї) 

2.2 

Пояснювальна записка із зазначенням опису технологій, показників енергоспоживаючого обладнання тощо 

Стор. 

2.2.1 

Мета та завдання Проекту.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано Проект.
Комплексність вирішення проблеми 

Стор.
(не більше двох) 

2.2.2 

Техніко-економічні показники Проекту,
в тому числі вказати наявність на території проектного впливу:
житлового фонду (____ будинків, ___ кв. м);
об'єктів соціальної сфери (_____ споруд);
інших об'єктів (_____ од.) тощо 

Стор. (не більше двох) 

2.2.3 

Очікувані результати,
в тому числі:
зменшення питомих показників споживання природного газу, електроенергії;
питомих показників споживання питної води, теплової енергії, ресурсів;
зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище порівняно з існуючим;
соціальний ефект;
розрахунок економії енергоресурсів у натуральному та грошовому вимірах 

Стор.
(не більше двох) 

2.2.4 

Інноваційна складова Проекту (новизна підходу до вирішення проблеми) 

Стор.
(не більше трьох) 

2.2.5 

Технологія досягнення цілей  

Стор.
(не більше чотирьох)  

2.2.6 

План та тривалість реалізації заходів Проекту,
терміни окупності Проекту 

Стор.
(не більше двох) 

2.2.7 

Наявність технічної, проектно-кошторисної документації, розробленої, погодженої та затвердженої в установленому порядку  

Стор

Бюджет Проекту  

Стор. 

Додатки 

  

4.1 

Копія титульної сторінки проектно-кошторисної документації, погодженої та затвердженої в установленому порядку 

  

4.2 

План-графік виконання робіт 

  

4.3 

Протокол про наміри спільної реалізації Проекту між органом місцевого самоврядування, підприємством, установою або організацією, які будуть забезпечувати співфінансування Проекту, та Керівником проекту 

  

 

Бюджет Проекту

N з/п 

Назва Проекту 

Загальний обсяг фінансування
(тис. грн.) 

з них за рахунок 

державного бюджету 

місцевого бюджету 

інших коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________
  (орган місцевого самоврядування, підприємство,
  установа або організація, які будуть забезпечувати
  співфінансування Проекту)
  М. П. 

_______________
(підпис) 

_______________________________
(П. І. Б.) 

__________________________________
  (Керівник проекту)
  М. П. 

_______________
(підпис) 

_______________________________
(П. І. Б.) 

____________

Опрос