Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы акта проверки по государственному надзору за соблюдением стандартов, норм и правил

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики
Акт, Приказ от 21.03.2011 № 107
редакция действует с 24.06.2014

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

21.03.2011 

м. Київ 

N 107 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2011 р. за N 494/19232

Про затвердження форми акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 13 травня 2014 року N 541

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" та з метою подальшого вдосконалення організації і порядку проведення державного нагляду за додержанням стандартів, норм та правил

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, що додається.

2. Заступнику начальника Управління державного та метрологічного нагляду (Жмурко Т. О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

контроль за виконанням територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації вимог цього наказу.

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Керівникам територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити використання затвердженої форми акта при здійсненні перевірок після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України
 

В. В. Гончаренко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

М. Бродський 

Голова комісії з
проведення реорганізації
Міністерства економіки України
 

А. А. Максюта 

 

  

____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування центрального органу виконавчої влади)
____________________________________________________________________________________
                                                   (територіальний орган, що здійснює заходи з державного нагляду ____________________________________________________________________________________
                 (контролю) за дотриманням законодавства щодо якості продукції, додержанням стандартів, норм і правил)
____________________________________________________________________________________
                                                                                  (місцезнаходження та телефони) 

АКТ N _______
перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил
(далі - Акт)

"___" ____________ 20__ року

Місце проведення перевірки _____________________________________________________________
                                                                                               (місце провадження господарської діяльності суб'єкта
______________________________________________________________________________________
                                                    господарювання (вулиця, населений пункт, район, область, місто))
______________________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) ______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Мною (нами), _________________________________________________________________________,
                                           (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові посадової(их) особи (осіб) органу державного нагляду)
відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами), від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції" проведено перевірку за дотриманням законодавства щодо якості продукції, додержанням стандартів, норм і правил

______________________________________________________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження
______________________________________________________________________________________
                            або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання)
______________________________________________________________________________________
у присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
предмет перевірки _____________________________________________________________________
                                                          (позначення та назва нормативного документа, назва перевіреної продукції, марка,
_____________________________________________________________________________________
                                  артикул, стадія життєвого циклу продукції, код продукції, що перевіряється, згідно
_____________________________________________________________________________________
                             з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП), спеціалізація/виробництво)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розпорядчі документи щодо здійснюваного заходу 

Тип здійснюваного заходу 

Наказ N ________ від ______________

Направлення N _____ від ___________

Згода N _______ від ______________ 

плановий

позаплановий 

Початок заходу 

Завершення заходу 

 

 

 

 

 

 

число 

місяць 

рік 

число 

місяць 

рік 

Дані щодо попередньої перевірки: 

Планова 

Позапланова 

не було взагалі 

не було взагалі 

була в період з __________ по __________

Акт N ____________ від _______________ 

була в період з __________ по ___________

Акт N ____________ від ________________ 

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п
 

Детальний опис виявленого порушення 

Посилання на нормативний акт, вимоги якого порушені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У разі відсутності продукції, яка підлягає контролю, державний інспектор складає Акт, до якого додається одержана від суб'єкта підприємницької діяльності довідка-підтвердження, що така продукція на час перевірки відсутня, із зазначенням строку початку її виробництва.

В Акті робиться запис: "Реалізацію продукції без пред'явлення її органу державного нагляду ДЦСМС не здійснювати. У разі реалізації такої продукції без пред'явлення її для контролю суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність згідно з підпунктом 4 частини першої статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".

2. При ухиленні суб'єкта підприємницької діяльності від пред'явлення продукції для перевірки державний інспектор складає Акт, у якому визначаються обсяг і вартість випущеної продукції з моменту встановлення факту ухилення.

3. До Акта обов'язково додаються акт відбору зразків (проб) і протоколи випробувань незалежно від результатів перевірки.

Залежно від характеру порушень та заходів впливу, що застосовуються, додаються:

довідка про обсяг реалізації продукції за кожен місяць, у якому мало місце порушення;

приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил, про заборону реалізації перевіреної партії продукції;

протоколи про адміністративні правопорушення;

пропозиції (за потреби) про перегляд чинних нормативних документів (далі - НД) на продукцію, сировину, матеріали, напівфабрикати і складові частини;

інше.

За результатами перевірки суб'єкт господарювання розробляє план організаційно-технічних заходів, у якому зазначаються конкретні заходи щодо усунення порушень стандартів, норм і правил та причин, які їх викликали.

Затверджений план організаційно-технічних заходів не пізніше ніж протягом 5 днів після видачі суб'єкту підприємницької діяльності приписів надсилається до ДЦСМС.

Суб'єкт господарювання повідомляє ДЦСМС про виконання плану заходів щодо усунення виявлених порушень.

II. Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п
 

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства 

Так 

Ні 

Нормативне обґрунтування 

1 

Про проведення планового заходу суб'єкт господарювання письмово попереджений не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу 

 

 

Частина четверта статті 5 Закону України від 05.04.2007 N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - ЗУ N 877-V) 

2 

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) пред'явили керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі:
посвідчення (направлення);
службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю) 

 

 

Частина п'ята статті 7 та абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V 

3 

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) надали копію посвідчення (направлення) 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий статті 10 ЗУ N 877-V 

4 

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) внесла запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V 

5 

Під час проведення позапланового заходу з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. У посвідченні (направленні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877-V 

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно керівником або уповноваженою(ими) особою(ами) суб'єкта господарювання.

III. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства

N
з/п
 

Опис пояснень, зауважень або заперечень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Прикінцеві положення

Цей Акт складено на ______ аркушах у 2-х примірниках,
посадовою(ими) особою(ами)

             Додатки
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________ 

____________________
                   (підпис) 

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
                   (підпис) 

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання: 

_______________________
                     (посада) 

_______________
(підпис) 

____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

З Актом ознайомлений і один примірник отримав керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання 

___________________________
                           (підпис) 

_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Позначка про надсилання Акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності)

Акт відправлено через поштове відділення N _______   _____________   ____________________
                                                                                                                                           (дата)                   (підпис посадової особи)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання Акта
                                                                 _______________             ____________________
                                                                                                     (дата)                                                      (підпис) 

Відмітка про відмову підписання керівником та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання цього Акта та/або заповнення розділів II, III

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Примітка. 

Питання, що підлягають перевірці при здійсненні планових заходів, зазначені в додатку до цього Акта. 

Відмітки про виконання припису (заповнюються на першому примірнику):

Лист господарюючого суб'єкта        _________________________________________________
                                                                                                                                         (номер, дата)

Повторна перевірка (за потреби)               ________________________________________________
                                                                                                                                        (номер, дата)

Посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням припису _________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ініціали та підпис)

З контролю знято керівником (заступником керівника)
органу державного нагляду ___________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ініціали та підпис)

                                                                                                 "___" _____________ 20__ року 

 

I. Загальна інформація про суб'єкта господарювання

Таблиця 1

N
з/п
 

Перелік питань, що підлягають перевірці 

Інформаційні дані щодо суб'єкта господарювання 

Нормативне обґрунтування 

1 

2 

3 

4 

1.1 

Питома вага продукції, що перевіряється, в загальному обсязі виробництва (товарообігу) за останні 12 місяців (або квартал) 

 

Абзац п'ятий
пункту 5.3
Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затвердженої наказом Держстандарту України від 03.06.2002 N 321, зареєстрованої в Мін'юсті 18.06.2002 за N 512/6800 (із змінами) (далі - Інструкція від 03.06.2002 N 321) 

1.2 

Наявність акта приймальних випробувань для продукції, що перевіряється вперше, оформленого згідно з вимогами стандартів системи розроблення і поставлення продукції на виробництво 

 

Абзац четвертий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.3 

Інформація про рекламації (претензії) на продукцію, що перевіряється (за останні 12 місяців), організація гарантійного та післягарантійного обслуговування 

 

Абзац сьомий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.4 

Коротка інформація про період та результати попередніх перевірок органами Держспоживстандарту та іншими контролюючими органами (за останні 12 місяців) 

 

Абзац сьомий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.5 

Порядок контролю якості продукції, у тому числі наявність випробувальної (вимірювальної) лабораторії (за наявності - позначення номера свідоцтва про атестацію (акредитацію) і дати реєстрації, терміну дії; органу, який проводив атестацію) 

 

Абзац восьмий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.6 

Наявність зареєстрованого знака для товарів і послуг (за наявності - позначення номера свідоцтва і дати реєстрації, терміну дії) 

 

Абзац шостий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.7 

Наявність штрихового коду (за наявності - позначення номера свідоцтва і дати реєстрації, терміну дії) 

 

Абзац шостий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.8 

Інформація про тимчасові дозволи на відхилення від вимог стандартів за наявності 

 

Абзац шостий
пункту 5.10
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.9 

Кількість осіб, працюючих на підприємстві, згідно зі штатним розписом 

 

Пункт 5.4
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

1.10 

Інформація про відбір зразків продукції для перевірки, акт відбору зразків 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції" 

Детальний опис наданих документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Вихідні дані

2.1. Інформація про наявність дозвільних документів, передбачених законодавством

Таблиця 2

N
з/п
 

Перелік питань, які підлягають перевірці 

Результати перевірки 

Нормативне обґрунтування 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2.1.1 

Випуск та реалізація продукції за ліцензією, отриманою згідно із законодавством 

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" 

2.1.2 

Наявність документа, у тому числі ліцензії на право промислового виробництва продукції, оформленого в установленому порядку, якщо це передбачено законодавством 

 

 

 

 

Абзац третій
пункту 5.3 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

2.1.3 

Відомості про:
атестацію виробництва;
наявність сертифікатів відповідності на продукцію;
декларацію про відповідність на продукцію 

 

 

 

 

Абзац дев'ятий
пункту 5.3 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

Детальний опис наданих дозвільних документів (номер та дата видачі, найменування органу, що видав, термін дії) та виявлених порушень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Якість матеріалів, сировини, комплектувальних виробів

Таблиця 3

N
з/п
 

Перелік питань, які підлягають перевірці 

Результати перевірки 

Нормативне обґрунтування 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2.2.1 

Вхідний контроль сировини, матеріалів, комплектувальних виробів 

 

 

 

 

Підпункти 3.2 - 3.7
пункту 3
ГОСТ 24297-87 

2.2.2 

Наявність товаросупровідної документації на сировину, матеріали, комплектувальні вироби 

 

 

 

 

Підпункти 1 і 2
пункту 2.2
ГОСТ 24297-87 

Висновок щодо відповідності та детальний опис виявлених порушень 

 

 

 

 

III. Результати перевірки додержання стандартів, норм і правил

3.1. Стан нормативної, конструкторської та технологічної документації

Таблиця 4

N
з/п
 

Перелік питань, які підлягають перевірці 

Результати перевірки 

Нормативне обґрунтування 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3.1.1 

Стан нормативної документації (її відповідність законодавству та вимогам НД) 

 

 

 

 

Абзац другий
підпункту 5.5.7
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.1.2 

Стан:
конструкторської документації;
технологічної документації;
експлуатаційної документації;
іншої технічної документації 

 

 

 

 

Абзац третій
підпункту 5.5.7
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.1.3 

Наявність зразків (еталонів) продукції, якщо вони передбачені НД на продукцію, що перевіряється 

 

 

 

 

Абзац восьмий
пункту 5.3
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.1.4 

Організація проведення періодичних випробувань (дотримання періодичності та повноти випробувань) 

 

 

 

 

Пункт 5.9
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.1.5 

Виконання приписів та постанов, якщо вони мали місце 

 

 

 

 

Пункт 5.2
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

Детальний опис стану нормативної, конструкторської та технологічної документації та виявлених порушень; організації та порядку проведення періодичних випробувань; дотримання порядку поставлення продукції на виробництво.
Висновок щодо відповідності встановленим вимогам та опис виявлених порушень
 

 

 

 

3.2. Результати перевірки продукції

Таблиця 5

N
з/п
 

Перелік питань, які підлягають контролю 

Результати перевірок 

Нормативне обґрунтування 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3.2.1 

Наявність товаросупровідної документації 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.2 

Відповідність вимогам НД до упаковки 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.3 

Відповідність вимогам НД до маркування 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.4 

Відповідність вимогам НД до консервації 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.5 

Відповідність вимогам НД до зберігання продукції 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.6 

Відповідність вимогам НД до комплектності продукції 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.6
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.7 

Відповідність встановленим вимогам за (органолептичними показниками) зовнішнім виглядом 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.8
пункту 5.5
Інструкції від 03.06.2002 N 321
 

3.2.8 

Відповідність вимогам етикетування щодо наявності чи відсутності ГМО у харчових продуктах 

 

 

 

 

Стаття 38 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

3.2.9 

Випробування, аналізування та вимірювання на відповідність вимогам (показникам, характеристикам) стандартів, норм і правил за методами, що ними зазначені 

 

 

 

 

Підпункт 5.5.8 пункту 5.5 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.2.10 

Перевірка окремих складальних одиниць (деталей) і якості складання 

 

 

 

 

Пункт 5.6 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

Висновок щодо відповідності продукції встановленим вимогам та опис виявлених порушень 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ:

1. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1 - 3.2.10. Відповідність продукції встановленим вимогам визначається за результатами документальної перевірки та проведення випробувань.

2. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1 - 3.2.9. Відповідність продукції встановленим вимогам визначається за результатами документальної перевірки. Випробування проводяться за наявності скарг щодо якості та безпечності, а також у разі порушення правил проведення періодичних та приймально-здавальних випробувань.

3. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до низького ступеня ризику, проводиться документальна перевірка за підпунктами 3.2.1 - 3.2.8. Випробування проводяться за наявності скарг споживачів (користувачів), а також у разі не підтвердження безпечності продукції на підставі документів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами. 

3.3. Перевірка додержання технологічної дисципліни

Таблиця 6

N
з/п
 

Перелік питань, які підлягають контролю 

Результати перевірок 

Нормативне обґрунтування 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3.3.1 

Додержання технологічної дисципліни на операціях, які зумовлюють якість деталей, складальних одиниць та готових виробів 

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.3.2 

Наявність на робочих місцях технологічних карт, робочих інструкцій, рецептур, регламентів, описів 

 

 

 

 

Абзац четвертий
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.3.3 

Додержання графіків періодичного контролю технологічного обладнання, оснащення (графіків ППР) 

 

 

 

 

Абзац сьомий
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.3.4 

Наявність контролю технологічного процесу 

 

 

 

 

Абзац третій
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.3.5 

Забезпеченість виробничих підрозділів оснащенням, його стан 

 

 

 

 

Абзац п'ятий
пункту 5.10 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

Опис результатів перевірки технологічної дисципліни на виробництві. Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, детальний опис виявлених порушень 

 

 

 

 

 

 

3.4. Стан метрологічного забезпечення виробництва

Таблиця 7

N
з/п
 

Перелік питань, які підлягають контролю 

Результати перевірок 

Нормативне обґрунтування 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3.4.1 

Забезпеченість технологічних операцій засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) та методиками виконання вимірювань 

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5.11 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.4.2 

Стан ЗВТ та відповідність умов їх експлуатації вимогам експлуатаційних документів 

 

 

 

 

Абзац третій пункту 5.11 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

3.4.3 

Вплив порушень метрологічних норм і правил на якість продукції, що випускається 

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 5.11 Інструкції від 03.06.2002 N 321 

Опис результатів перевірки метрологічного забезпечення виробництва. Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, детальний опис виявлених порушень 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення

Так 

Так 

Ні 

Ні 

НВ 

Не виконано 

НП 

Не перевірялось 

____________

Опрос