Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к приказу МЧС от 11.05.2006 N 278

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ от 18.02.2011 № 156
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2011 

м. Київ 

N 156 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2011 р. за N 377/19115

Про затвердження змін до наказу МНС від 11.05.2006 N 278

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань надзвичайних
 ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 11 травня 2006 року N 278
згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 вересня 2015 року N 1179)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 N 278, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 608/12482, що додаються.

2. Управлінню юридичного забезпечення (Поворозник Р. Р.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:

3.1. Привести у відповідність із цим наказом документи територіальних органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що стосуються виконання дозвільно-реєстраційних функцій.

3.2. Організувати вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Болотських М. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

В. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. У пункті 3.1 глави 3 Інструкції:

в абзаці другому слова "територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальні органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах";

в абзаці четвертому слова "пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя" замінити словами "нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";

в абзаці п'ятому слова "територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальними органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах", а слово "міст" замінити літерами "мм.";

в абзаці шостому слова "територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальними органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах", слова "в територіальних та місцевих органах державного пожежного нагляду" замінити словами "в територіальних органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах";

в абзаці сьомому слова "територіальний орган державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі", слова "місцевому органу державного пожежного нагляду" замінити словами "територіальному органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки в районі, місті, районі у місті";

в абзаці чотирнадцятому слова "капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;" замінити словами "в установленому законодавством порядку;";

в абзаці п'ятнадцятому слова "відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду" замінити словами "на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду в установленому порядку";

доповнити пункт абзацом шістнадцятим такого змісту:

"Дозвіл переоформлюється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця. У таких випадках суб'єкт господарювання подає дозвільному органу заяву, у якій зазначає підставу для переоформлення, та оригінал дозволу, що підлягає переоформленню".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

2. У пункті 3.2 глави 3 Інструкції:

в абзаці третьому слова "територіального органу державного пожежного нагляду" замінити словами "територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі";

в абзаці сімнадцятому слово "п'яти" замінити словом "десяти";

доповнити пункт новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі; виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять четвертим.

3. Главу 4 Інструкції викласти в такій редакції:

"4. Дії органів державного пожежного нагляду при анулюванні дозволу та при виявленні здійснення господарської діяльності без документів дозвільного характеру

Якщо під час перевірки виявлені факти подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. У такому разі працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації (додаток 3) (далі - акт), на підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності. У разі відмови керівника (власника) або уповноваженої особи суб'єкта господарської діяльності від підписання або отримання акта в ньому робиться відповідна відмітка.

Керівник відповідного або вищестоящого органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки на підставі акта виносить постанову про анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень за формою, що встановлена Порядком.

Підставою для анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень є також:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації;

припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення планових чи позапланових заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих днів повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору (якщо від нього надходили матеріали на отримання дозволу) та вживає відповідних заходів реагування в межах наданих повноважень.

Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, які зареєстровані за декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб'єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

У разі виявлення під час перевірки, що провадження господарської діяльності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявлено факти надання суб'єктом господарювання недостовірних відомостей щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, орган державного пожежного нагляду порушує адміністративне провадження відповідно до законодавства.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права подати документи на його отримання після усунення виявлених порушень.".

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора  Державного департаменту
 пожежної безпеки 

 
 
М. Р. Байтала
 

Опрос