Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике формирования резервов по страхованию жизни

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 01.03.2011 № 110
действует с 01.04.2011

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.03.2011 

м. Київ 

N 110 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2011 р. за N 370/19108

Про затвердження Змін до Методики формування резервів із страхування життя

З метою вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до статті 14 розділу I та статті 156 розділу III Податкового кодексу України, статей 9, 31 та 36 Закону України "Про страхування", Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 N 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 198/8797 (додаються).

2. Страховикам, які отримали ліцензії на здійснення страхування життя, привести власні положення про формування резервів із страхування життя у відповідність до вимог цього розпорядження та подати їх копії до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до 30.06.2011.

3. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з 01.04.2011.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії 

А. Литвин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної
податкової служби України
 

В. Ю. Захарченко 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

М. Бродський 

 

 

Зміни
до Методики формування резервів із страхування життя

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Методика, розроблена відповідно до вимог статті 156 розділу III Податкового кодексу України, статей 9, 28, 31 та 36 Закону України "Про страхування" та статті 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", установлює основні принципи оцінки вартості грошових зобов'язань страховика за договорами страхування життя (далі - договір). Для цілей цієї Методики під формуванням страхових резервів (розрахунком резервів) мається на увазі саме оцінка обсягу страхових зобов'язань.".

1.2. У пункті 1.2:

після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"договір довгострокового страхування життя - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

договір пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення - договір страхування довічної пенсії, укладений між учасником недержавного пенсійного фонду та страховиком згідно із Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"страхова нетто-премія - розрахункова величина, що визначається за кожним ризиком виходячи з ймовірності настання страхового випадку за даним ризиком та очікуваної величини страхової виплати, яка обчислюється таким чином, щоб на початок дії договору актуарна вартість потоку нетто-премій дорівнювала актуарній вартості потоку майбутніх виплат (без урахування бонусів) за таким ризиком;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

2. Главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.3. Для цілей оподаткування сума страхових резервів за договорами довгострокового страхування життя і пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення та сума страхових резервів за іншими договорами страхування життя розраховуються окремо.".

3. У главі 3:

3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви) складаються з:

резервів нетто-премій;

резервів витрат на ведення справи;

резервів вирівнювання;

резерву бонусів.".

3.2. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Розрахунок математичних резервів здійснюється окремо за кожним чинним на звітну дату договором з урахуванням темпів зростання інфляції, якщо це передбачено договором.

Загальна величина математичного резерву дорівнює сумі резервів, розрахованих окремо за кожним договором.".

3.3. Після пункту 3.5 доповнити новим пунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. Резерв вирівнювання розраховується в разі, якщо при розрахунку математичних резервів за договором актуарна вартість потоку майбутніх страхових нетто-премій перевищує 97 відсотків від актуарної вартості потоку майбутніх страхових брутто-премій, яка обчислюється на базисі розрахунку резервів, та дорівнює величині такого перевищення. В іншому випадку резерв вирівнювання за договором не формується, а його величина вважається рівною нулю.

Формування резерву вирівнювання здійснюється з метою забезпечення виконання страховиком зобов'язань у випадку, якщо величина страхової премії (внесків) за договором страхування є недостатньою для забезпечення майбутніх страхових виплат.".

У зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.12 уважати відповідно пунктами 3.7 - 3.13.

3.4. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Резерв бонусів є оцінкою актуарної вартості додаткових зобов'язань страховика, що виникають при збільшенні розмірів страхових сум та (або) страхових виплат за результатами отриманого інвестиційного доходу та за іншими фінансовими результатами діяльності страховика (участь у прибутках страховика).

Резерв бонусів оцінюється як актуарна вартість додаткових зобов'язань страховика.

Інвестиційний дохід, отриманий від розміщення коштів із страхування життя та участі в прибутках страховика станом на звітну дату, що належить згідно з вимогами законодавства про страхову діяльність та податкового законодавства до розподілу за договорами страхування життя, але ще не повідомлений страхувальнику, є складовою частиною резерву бонусів.

До дати направлення письмового повідомлення страхувальника про розмір прийнятих додаткових зобов'язань персоніфікація резерву бонусів за договором може бути скоригована.".

3.5. Пункт 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Розрахунок резерву нетто-премій, резерву витрат на ведення справи та резерву вирівнювання на звітну дату, що не збігається зі страховою річницею, здійснюється методом інтерполяції між розмірами цих резервів на найближчі страхові річниці.

При інтерполяції резерву нетто-премій до розрахунку також включається частина нарахованої страхової нетто-премії, що відповідає проміжку часу, починаючи від звітної дати, на яку розраховується резерв, до кінця періоду, за який дана премія сплачена.

Страхові річниці можуть бути замінені на найближчі до звітної дати календарні дати, які відповідають цілому числу кварталів (місяців), що пройшли з дня набрання чинності договором.

У випадку, якщо строк дії договору не є цілим числом років, то для розрахунку таких резервів після дати останньої страхової річниці інтерполяція здійснюється між значенням резервів на останню річницю та датою закінчення договору страхування життя.".

3.6. Пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Страховик одночасно з розрахунком страхових резервів за кожним договором оцінює обсяг страхових зобов'язань перестраховика.

Частка зобов'язань перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань зі страхування життя розраховується проспективно на базисі розрахунку резервів або ретроспективно, виходячи з нарахованої страхової премії перестраховику.".

4. У главі 4:

4.1. Абзац другий пункту 4.3 доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:

"г) у зв'язку з настанням страхового випадку, який стався протягом звітного періоду або попередніх періодів, коли про факт дожиття застрахованої особи не було заявлено на звітну дату.".

4.2. Абзац перший пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Резерв збитків, що виникли, але не заявлені, є оцінкою грошових зобов'язань страховика, що виникли внаслідок смерті застрахованої особи, нещасного випадку та (або) хвороби щодо страхових випадків, які могли статися у звітному або звітних періодах, що передують йому, але не були заявлені на звітну дату.".

5. Пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.1. З метою врахування витрат на укладання договору може здійснюватися модифікація (цильмеризація) резерву нетто-премій (далі - модифікація резерву).".

6. Пункт 6.4 глави 6 виключити.

7. У главі 7:

7.1. Пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Розрахунок страхових резервів виконується страховиком на підставі положення про формування резервів із страхування життя (далі - Положення), що розробляється відповідно до цієї Методики та затверджується страховиком. Положення повинно бути підписано актуарієм, який відповідає вимогам законодавства, та скріплено підписом відповідальної особи і печаткою страховика. Копія Положення подається до Держфінпослуг протягом 15 календарних днів після затвердження страховиком.

Таблиці смертності, які входять до базису розрахунку резервів, подаються страховиком в електронному вигляді на оптичному носії типу CD ± R або DVD ± R.".

7.2. Доповнити главу новими пунктами такого змісту:

"7.4. У разі затвердження змін до Положення страховики зобов'язані подати до Держфінпослуг копію змін до Положення протягом 15 календарних днів після затвердження їх страховиком.

7.5. Положення має включати:

перелік вживаних термінів і позначень;

склад страхових резервів;

опис методів і формули розрахунку страхових резервів;

сукупність параметрів, необхідних для розрахунку страхових резервів (базис розрахунку резервів);

порядок розрахунку і нарахування бонусів за договорами;

особливості методів розрахунку страхових резервів за договорами перестрахування;

порядок розрахунку обсягу страхових зобов'язань перестраховика.

При цьому для кожної формули або групи формул, що відповідають подібним умовам страхування, в стислій формі наводяться відомості, які впливають на розрахунок резервів, зокрема:

страхові ризики (смерть застрахованої особи, дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку, втрата працездатності внаслідок нещасного випадку та (або) хвороби тощо);

порядок сплати страхової премії;

умови здійснення страхової виплати: страхова сума (її частина) та (або) регулярні, послідовні виплати обумовлених у договорі сум (ануїтети);

умови перерахунку (зміни) страхової суми (постійна, збільшується, зменшується, повернення внесків тощо).

7.6. За порушення вимог цієї Методики до страховиків застосовуються заходи впливу, передбачені законом".

 

Директор департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
 

Н. Жила 

Опрос