Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Типовому договору об обслуживании эмиссии ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.12.2010 № 1858
Утратил силу

Зміни до Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 року N 87
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"___" ____________ 20__ року N __________ м. __________________________________________
________________________________________________________________________ (далі - Емітент)
                                                   (повне найменування юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________________________________________________, з одного боку,
                                                                                           (назва документа (документів))
і ________________________________________________________________ (далі - Депозитарій), що
                                                         (повне найменування юридичної особи)
здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія _______ N ____________, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі
______________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________, з іншого
                                                                                                 (назва документа (документів))
боку, уклали цей Договір про таке:". 

2. Пункти 1.1 та 1.2 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Емітент доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та внутрішніх документів Депозитарію.

1.2. Предметом договору може бути надання Депозитарієм Емітенту послуг щодо виплати доходів за цінними паперами Емітента у вигляді цінних паперів або грошових коштів відповідно до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за N 1198/13072, та внутрішніх документів Депозитарію".

3. У розділі 2:

3.1. У пункті 2.1:

підпункти "а" - "г" викласти в такій редакції:

"а) відкрити Емітенту рахунок у цінних паперах протягом _____ (______) робочих днів після подання Емітентом визначених законодавством документів;

б) приймати на зберігання оформлені Емітентом відповідно до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2006 N 806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2006 за N 1091/12965, глобальні сертифікати / тимчасові глобальні сертифікати випусків цінних паперів Емітента відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Депозитарію;

в) зберігати отримані від Емітента глобальні сертифікати / тимчасові глобальні сертифікати та обліковувати цінні папери, на випуски яких оформлені ці документи, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарію;

г) у разі додаткової емісії цінних паперів Емітента прийняти на зберігання тимчасовий глобальний сертифікат відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Депозитарію";

підпункт "д" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "е" - "й" вважати відповідно підпунктами "д" - "ї";

у підпункті "д" слово "Зберігача" замінити словом "зберігачів";

у підпунктах "е" та "є" слова "виписку та/або" у всіх відмінках та числах виключити.

3.2. У пункті 2.3:

у підпункті "б" слово "розцінками" виключити;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"д) протягом ______ робочих днів письмово повідомити Депозитарій про прийняте Емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів)".

3.3. Пункт 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"прийняти рішення про зміну місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів), що зберігається(ються) у Депозитарії".

4. Пункт 5.4 розділу 5 виключити.

5. У розділі 7:

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє ___________________";

у пункті 7.2:

підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) скасування реєстрації випуску цінних паперів Емітента та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"ґ) прийняття Емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів)".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос