Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Типовому договору об открытии счета в ценных бумагах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.12.2010 № 1858
Утратил силу

Зміни до Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 року N 87
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

     1. Преамбулу викласти в такій редакції:
"___" ____________ 20__ року N _____________ м. __________________________
_______________________________________________________________________ (далі - Депонент)
          (повне найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________________,
                                                                                            (назва документа (документів))
з одного боку, та _________________________________________________________(далі - Зберігач),
                                                                       (повне найменування юридичної особи)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _________ N _____________, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі ____________________________________________________,
                                                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ___________________________________________________, з іншого боку,
                                                                                          (назва документа (документів))
уклали цей Договір про таке:". 

2. У пункті 1.1 розділу 1 слова та цифри "26 травня 1998 року N 61, Внутрішнього положення Зберігача, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Депонента" замінити словами та цифрами "17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та внутрішніх документів Зберігача".

3. У розділі 2:

3.1. У пункті 2.1:

у підпункті "а" слова "яких вимагає чинне законодавство України" замінити словами "визначених законодавством";

підпункти "в" та "г" викласти в такій редакції:

"в) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах Депонента шляхом виконання депозитарних операцій за цим рахунком відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Зберігача;

г) щороку без запиту Депонента готувати та надавати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента без стягнення плати";

підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (далі - Положення про порядок ведення реєстрів), Положенням про депозитарну діяльність та цим договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до законодавства і внутрішніх документів Зберігача";

доповнити пункт новим підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) надавати реєстроутримувачу та депозитарію цінних паперів документи, визначені Положенням про порядок ведення реєстрів, Положенням про депозитарну діяльність та цим договором, для реєстрації депозитарію цінних паперів як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів, якщо при знерухомленні належних Депоненту іменних цінних паперів місцем зберігання визначений Депозитарій".

У зв'язку з цим підпункти "ж" - "ї" вважати відповідно підпунктами "з" - "й".

3.2. У пункті 2.3:

у підпункті "а" слова "які обумовлені в витягах із них" виключити;

у підпункті "б" слово "розцінками" виключити;

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) надавати Зберігачу документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Зберігача як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з умовами цього договору";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) надавати Зберігачу за іменними цінними паперами, які належать Депоненту, повноваження щодо унесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача або депозитарію цінних паперів як номінального утримувача".

3.3. Підпункт "в" пункту 2.4 після слова "Зберігача" доповнити словами "відповідно до умов цього договору".

4. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.1. Депонент оплачує послуги Зберігача відповідно до цього договору та затверджених тарифів Зберігача, які не повинні перевищувати максимального розміру тарифів, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України, і є невід'ємною частиною цього договору".

5. Пункт 5.1 розділу 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.2 і 5.3 вважати відповідно пунктами 5.1 і 5.2.

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос