Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Типовому депозитарному договору, Типовому договору об открытии счета в ценных бумагах, Типовому договору об обслуживании эмиссии ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.12.2010 № 1858
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.12.2010 

м. Київ 

N 1858 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2011 р. за N 296/19034

Про затвердження Змін до Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 року N 87
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

Відповідно до абзаців другого і третього статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини другої статті 7 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою здійснення заходів щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

Зміни до Типового депозитарного договору, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.98 за N 521/2961 (додаються);

Зміни до Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.98 за N 522/2962 (додаються);

Зміни до Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.98 за N 523/2963 (додаються).

2. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (О. Тарасенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Емітентам, депозитаріям цінних паперів і зберігачам цінних паперів привести свої договори у відповідність до вимог законодавства не пізніше року від дати набрання чинності цим рішенням.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Петрашка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Держкомпідприємництва -
Голова ліквідаційної комісії
 

 
 
Г. М. Яцишина
 

 

 

Зміни до Типового депозитарного договору

     1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"___" ____________ 20__ року N _________ м. ______________
_________________________________ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі
     (повне найменування юридичної особи)
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _______ N _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі ________________________________________, який (яка) діє на підставі _______________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________, з одного боку, і
                                                                    (назва документа (документів))
______________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування юридичної особи)
(далі - Депозитарій), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія ____ N _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі _____________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________, з іншого
                                                                                           (назва документа (документів))
боку, уклали цей Договір про таке:".

     2. У пункті 1.1 розділу 1 слова та цифри "26 травня 1998 року N 61, регламенту Депозитарія, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень Зберігача" замінити словами та цифрами "17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та внутрішніх документів Депозитарію".

     3. У розділі 2:

     3.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

     "2. Права та обов'язки сторін".

     3.2. У пункті 2.1:

     у підпункті "а" слова "згідно з чинним законодавством України" замінити словами "визначених законодавством"; 

     у підпункті "г" слова "згідно з порядком, у термін, що обумовлений регламентом Депозитарія, якщо порядок здійснення цих операцій не суперечить чинному законодавству України" замінити словами "відповідно до законодавства та внутрішніх документів Депозитарію"; 

     у підпункті "д" слова "виписку та/або" виключити; 

     у підпункті "е": 

     слово "виписку" замінити словом "довідку"; 

     слова "виписки та/або" виключити; 

     підпункти "є" та "ж" викласти в такій редакції: 

     "є) у випадку отримання інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах Зберігача, від емітента, випуск цінних паперів якого обслуговує Депозитарій на підставі договору про обслуговування емісії, або від іншого депозитарію, в якого на рахунку в цінних паперах Депозитарію на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери цього випуску, або від реєстроутримувача, що веде систему реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, в якій Депозитарій зареєстрований як номінальний утримувач, - передавати цю інформацію Зберігачу у строк не пізніше ___ (____________________) робочих днів;
                                                                                                                                                       (словами) 

     ж) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, Положенням про депозитарну діяльність та цим договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарію";

     підпункт "ї" викласти в такій редакції: 

     "ї) надати Зберігачу тарифи та регламент Депозитарію, що є чинними на час підписання цього Договору, та надалі письмово повідомляти його про внесення змін до тарифів і регламенту Депозитарію, які оприлюднені на офіційному веб-сайті Депозитарію в строк не пізніше ніж за ___ (________________________________________) робочих днів до набрання чинності цими змінами".
                                                (словами) 

     3.3. У пункті 2.3:

     у підпункті "б" слово "розцінками" виключити; 

     у підпункті "г" слова "на запит Депозитарія - відповідно до чинного законодавства" замінити словами "за розпорядженням Депозитарію, оформленим та наданим відповідно до Положення про депозитарну діяльність", а слово "запиту" замінити словами "цього розпорядження". 

     4. Пункт 5.1 розділу 5 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 5.2 і 5.3 вважати відповідно пунктами 5.1 і 5.2.

     5. У назві розділу 8 слово "Арбітраж" виключити. 

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос