Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 07.12.2010 № 1857
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.12.2010 

м. Київ 

N 1857 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 березня 2011 р. за N 269/19007

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 1000
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

Відповідно до статей 3, 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою приведення у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України від 18.12.2008 N 693-VI "Про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (Тарасенко О. О.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Піскун Н. С.) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії 

Д. М. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. М. Яцишина
 

 

 

Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

1. Абзац третій преамбули після слів "(далі - ФОН)" доповнити словами ", опціонні сертифікати".

2. У розділі I:

2.1. У пункті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"дата обліку - дата, що призначається уповноваженим органом емітента або особою (особами), яка призначає позачергові загальні збори емітента, або органом державної влади, якщо законами України надано відповідні повноваження, станом на яку необхідно скласти реєстр власників іменних цінних паперів у формі паперового та/або електронного документа";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"зареєстрована особа - власник іменних цінних паперів або номінальний утримувач, на ім'я якого в системі реєстру відкрито особовий рахунок";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"корпоративні операції - операції емітента щодо розміщення, викупу, погашення, конвертації, зміни номінальної вартості, анулювання іменних цінних паперів, виплати доходу за іменними цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу";

доповнити після абзацу сімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"рахунок співвласників - об'єднана єдиним у системі реєстру реєстраційним номером сукупність даних про осіб - власників рахунку, кількість зареєстрованих на їх ім'я іменних цінних паперів, що перебувають у спільній власності, за випусками, інформація про всі зміни кількості вказаних цінних паперів, про факти їх блокування".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцятим;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр) - перелік станом на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів, інформація про які обліковується на їх особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників/співвласників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів";

в абзаці двадцять п'ятому:

перше речення викласти в такій редакції:

"дата закриття реєстру - дата, починаючи з якої реєстроутримувачу забороняється вносити зміни до системи реєстру, пов'язані з переходом прав власності на цінні папери, а у разі передачі системи реєстру від одного реєстроутримувача до іншого - проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів, крім визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та надання інформації, що міститься в системі реєстру";

у четвертому реченні слова "дата опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "дата надходження до реєстроутримувача розпорядження від уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів";

у п'ятому реченні слова "дата опублікування інформації про скасування реєстрації випусків акцій в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "дата надходження до реєстроутримувача розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску цінних паперів";

абзац двадцять восьмий після слів "нормативно-правових актів України" доповнити словами "який складається щодо однієї особи або одного рахунку".

2.2. У пункті 2:

у першому реченні абзацу другого слова "загальними зборами емітента" замінити словами "уповноваженим органом емітента";

в абзаці шостому слова "рішення загальних зборів (виписки з протоколу)" замінити словами "рішення уповноваженого органу емітента";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якщо у визначений строк рішення про передачу ведення реєстру новому реєстроутримувачу не може бути прийняте загальними зборами акціонерів, до компетенції яких статутом акціонерного товариства віднесено вирішення цього питання, наглядова рада акціонерного товариства приймає рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих загальних зборах, але не пізніше ніж у двомісячний строк";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"В інших випадках тимчасовому реєстроутримувачу забороняється приймати систему реєстру і здійснювати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів".

3. У розділі II:

У пункті 1:

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"направлення повідомлення номінальним утримувачам про блокування всіх цінних паперів окремого випуску емітента на підставі постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів разом із засвідченою відповідно до законодавства копією такої постанови протягом 1 робочого дня з дня її отримання";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"передача на відповідальне зберігання Національному депозитарію України контрольної копії реєстру здійснюється у порядку, установленому законодавством";

абзац тридцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - сорок четвертий вважати відповідно абзацами тридцятим - сорок третім;

абзац сороковий викласти в такій редакції:

"направлення повідомлення номінальним утримувачам про отримання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи певного власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття, щодо ліквідації строкового ІСІ разом із засвідченою відповідно до законодавства копією такого рішення протягом 1 робочого дня з дня його отримання";

після абзацу сорокового доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"направлення повідомлення номінальним утримувачам про отримання розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів або про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо) разом із засвідченою відповідно до законодавства копією такого розпорядження протягом 1 робочого дня з дня його отримання;

направлення повідомлення номінальним утримувачам про передачу системи реєстру іншому реєстроутримувачу із зазначенням його реквізитів (найменування, поштова адреса та телефон) протягом 1 робочого дня з дня підписання акта приймання-передавання".

У зв'язку з цим абзаци сорок перший - сорок третій уважати відповідно абзацами сорок третім - сорок п'ятим.

4. У розділі III:

4.1. У пункті 5:

4.1.1. Підпункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Інформацію про випуск цінних паперів, щодо якого складено реєстр:

код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску);

кількість випущених цінних паперів даного випуску;

загальна вартість випущених цінних паперів даного випуску за номіналом (загальний розмір премії - для опціонних сертифікатів);

частка випущених цінних паперів даного випуску в статутному капіталі емітента (указується для акцій)".

4.1.2. Підпункт 5.4 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"прізвище, ім'я, по батькові та дані документа, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, що видав документ), посадової особи, що діє від імені товариства без доручення".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий, двадцять третій уважати відповідно абзацами двадцять третім, двадцять четвертим.

4.1.3. У підпункті 5.7:

абзац перший доповнити словами "(указується за наявності)";

в абзаці п'ятому слова "(із зазначенням кодів цінних паперів) та їх частка у статутному капіталі" виключити.

4.2. У пункті 6:

перше речення абзацу першого після слів "зареєстрованих осіб" доповнити словами "у тому числі рахунки співвласників";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для обліку цінних паперів, які перебувають у спільній власності декількох осіб, відкривається один спільний особовий рахунок для всіх співвласників".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

у підпункті 6.2:

абзац перший після слова "власників" доповнити словом "(співвласників)";

абзац другий після слова "власника" доповнити словом "(співвласника)";

абзац шостий після слова "особи" доповнити словами "(зареєстрованих осіб - співвласників)".

4.3. Абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту:

"Для здійснення зазначеного обліку реєстроутримувач може вести окремі реєстраційні журнали: журнал обліку сертифікатів іменних цінних паперів і журнал обліку свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів".

4.4. Після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

"11. У журналі обліку свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів указуються такі дані:

11.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію.

11.2. Інформація про випуск:

код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів);

кількість цінних паперів, факт знерухомлення яких засвідчується свідоцтвом.

11.3. Реквізити свідоцтва про знерухомлення:

номер запису (зазначається у міру виникнення події);

дата запису;

номер свідоцтва.

11.4. Інформація про номінального утримувача:

код за ЄДРПОУ;

повне найменування;

місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію.

11.5. Інформація про видачу свідоцтва:

дата видачі;

номер свідоцтва;

підстава для видачі свідоцтва (первинне, заміна у разі зміни відомостей, утрачене тощо);

спосіб видачі свідоцтва (особисто, за довіреністю, поштою, не отримано);

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала видачу.

11.6. Інформація про погашення свідоцтва:

дата погашення свідоцтва;

підстава погашення (видано нове, утрачено тощо);

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зареєструвала погашення;

реквізити документа про погашення.

11.7. Примітки".

У зв'язку з цим пункти 11 - 13 уважати відповідно пунктами 12 - 14.

4.5. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Наявність в уповноваженої особи повноважень та строк їх дії можуть визначатися на підставі довіреності від власника особового рахунку, виданої на ім'я уповноваженої особи. Оригінал або копія довіреності, засвідчена нотаріально, залишається у реєстроутримувача.

Повноваження батьків, піклувальників та опікунів неповнолітньої, недієздатної або обмежено дієздатної особи та строк їх дії визначаються на підставі документів, визначених законодавством".

4.6. Доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15. Ведення системи реєстру реєстроутримувачем здійснюється у паперовій формі або паперовій та електронній формах у вигляді записів в електронних базах даних.

При веденні системи реєстру в електронній формі у вигляді записів в електронних базах даних повинні забезпечуватися:

підготовка на підставі записів в електронних базах даних паперової копії реєстру шляхом друкування на принтері;

перегляд на екрані дисплея інформації, що міститься на емісійному рахунку та окремих особових рахунках зареєстрованих осіб та емітента відповідно до вимог цього Положення (сукупність даних, поєднаних номером одного рахунку), та її роздрукування на принтері;

перевірка кожної операції щодо змін у системі реєстру та підтвердження її на відповідному особовому рахунку;

захист даних системи реєстру від несанкціонованого допуску сторонніх осіб та випадкового пошкодження;

резервне копіювання даних системи реєстру на оптичних чи машинних носіях інформації або роздрукування даних системи реєстру на папері в кінці кожного операційного дня, протягом якого реєстроутримувачем уносилися зміни до системи реєстру.

У разі якщо програмний комплекс ведення системи реєстру включає ведення журналів системи, повинно забезпечуватися:

роздрукування журналів системи реєстру в повному обсязі та витягів з них у вигляді окремих записів у будь-який момент;

контроль терміну розгляду реєстроутримувачем запитів, що надійшли".

5. У розділі IV:

5.1. У пункті 2:

5.1.1. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"анкета емітента /зареєстрованої особи/ уповноваженої особи. Анкета складається за окремою формою для фізичних, юридичних осіб".

5.1.2. Після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"запит на складання переліку (реєстру) акціонерів;

розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим.

5.1.3. У підпункті 2.4:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"обов'язкові реквізити, що вказуються емітентом /зареєстрованою особою/ уповноваженою особою:

код за ЄДРПОУ (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість коду за ЄДРПОУ вказується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію";

абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"статус особи (власник іменних цінних паперів, співвласник іменних цінних паперів, номінальний утримувач, заставодержатель, уповноважена особа, управитель, емітент);

номер особового рахунку зареєстрованої особи/емітента, дата його відкриття, номер запису про відкриття рахунку в журналі".

5.1.4. Підпункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Запит на складання реєстру власників іменних цінних паперів, запит на складання переліку (реєстру) акціонерів та розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів мають містити:

найменування документа "Запит на складання реєстру", "Запит на складання переліку (реєстру) акціонерів" або "Розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів";

відомості про реєстратора;

повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

дату обліку. У випадку складання реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, вказується дата обліку, що на 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів;

підставу для складання реєстру;

інформацію щодо особи, якій надані повноваження проводити реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах публічного або приватного акціонерного товариства (реєстраційна комісія), у випадку подання розпорядження на складання реєстру, що має містити перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах (ця особа є особою, якій надається складений реєстроутримувачем реєстр акціонерів).

Запит на складання реєстру або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів має бути підписане уповноваженим представником емітента та містити відбиток печатки емітента.

Розпорядження акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, має бути підписано всіма акціонерами, які подавали вимогу. До такого розпорядження мають додаватися:

у разі скликання позачергових загальних зборів публічного або приватного акціонерного товариства - копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів (за наявності);

у разі скликання позачергових загальних зборів відкритого або закритого акціонерного товариства - копія вимоги про проведення позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства, і копія або оригінал документа, що підтверджує подання зазначеної вимоги.

До запиту емітента додаються копії документів (або витяги з них), які підтверджують наявність підстав для складання реєстру власників іменних цінних паперів.

До розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства має додаватися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний.

У разі звернення акціонерів, які є власниками 10 % і більше простих акцій, з вимогою про скликання позачергових загальних зборів реєстроутримувач здійснює розсилку всім акціонерам товариства письмового повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний".

5.2. У пункті 3:

абзаци перший - сьомий викласти в такій редакції:

"3. До основних вихідних документів реєстроутримувача належать:

реєстр власників іменних цінних паперів;

виписка з реєстру власників іменних цінних паперів;

розпорядження на складання списку (переліку) власників іменних цінних паперів на дату обліку.

Для організації забезпечення нарахування та виплати дивідендів за акціями або проведення загальних зборів акціонерного товариства та реєстрації акціонерів на цих зборах реєстроутримувачем складається реєстр (перелік) акціонерів у формі реєстру власників іменних цінних паперів та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, складеного на підставі даних такого реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до вимог підпункту 3.2 цього пункту за відповідним розпорядженням окремо за кожним типом та класом акцій (при необхідності включення до переліку (реєстру) акціонерів власників акцій за декількома випусками).

При необхідності включення до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах чи на отримання дивідендів, власників акцій за декількома випусками у запиті на складання переліку (реєстру) акціонерів обов'язково повинна вказуватися інформація про всі випуски акцій, за якими він складатиметься (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип і клас (за наявності) цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера).

Реєстр власників іменних цінних паперів складається у формі паперового та/або електронного документа. Реєстр власників іменних цінних паперів у формі паперового документа повинен бути засвідчений підписами посадових осіб та скріплений печаткою реєстроутримувача, усі його аркуші повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - засвідчена підписами посадових осіб та скріплена печаткою реєстроутримувача. Складання та передання реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа повинні здійснюватися у порядку, встановленому Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

Крім вищевказаних вихідних документів, реєстроутримувач у відповідь на запити емітента, зареєстрованих осіб та інших осіб, що мають повноваження на отримання даних щодо системи реєстру, може надавати інші документи, які відповідають змісту отриманого запиту.

Усі вихідні документи підлягають обов'язковій реєстрації реєстроутримувачем з присвоєнням реєстраційного номера та зазначенням дати реєстрації";

після підпункту 3.1 доповнити новими підпунктами 3.2 та 3.3 такого змісту:

"3.2. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів, складається депозитарієм станом на дату обліку, на яку було складено реєстр (реєстри) власників іменних цінних паперів, на підставі даних якого (яких) складаються вказані переліки, та містить інформацію про всіх акціонерів, що вказані в цьому реєстрі власників іменних цінних паперів (у цих реєстрах власників іменних цінних паперів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів за акціями, повинен містити:

назву документа "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" / "Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів";

дату складання;

дату, станом на яку вказується інформація про акціонерів;

інформацію про реєстроутримувача (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, засоби зв'язку тощо);

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

щодо кожного акціонера, внесеного до переліку, має бути вказано:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), дані документа, що посвідчує особу;

для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів). Для юридичних осіб - нерезидентів вказуються країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності;

для держави - держава Україна, реквізити суб'єкта(ів) управління (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичної особи - повне найменування та код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження (місце проживання);

загальну кількість голосів акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів, складається у вигляді паперового та/або електронного документа. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства або які мають право на отримання дивідендів, у формі паперового документа повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію. Усі аркуші переліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані, а їх кількість - завірена підписом уповноваженої особи депозитарію та містити відбиток печатки депозитарію.

3.3. Розпорядження на складання списку (переліку) власників іменних цінних паперів на дату обліку має містити:

повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів));

підставу для складання реєстру;

дату обліку, крім випадку складання реєстру, що міститиме перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. У цьому випадку вказується дата проведення загальних зборів і датою обліку є дата, що на 3 робочих дні передує даті проведення загальних зборів;

спосіб передання списку (переліку) власників іменних цінних паперів (засобами електронного документообігу, кур'єром тощо)".

У зв'язку з цим підпункт 3.2 вважати підпунктом 3.4.

6. У розділі V:

6.1. У пункті 6:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копія документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені юридичної особи, та печаткою юридичної особи";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі засвідчення копії документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, особою, яка на підставі закону, відповідного акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені юридичної особи, реєстроутримувачу подаються документи, які підтверджують повноваження таких осіб".

6.2. Абзац перший пункту 8 після слів "особи (осіб)" доповнити словами "та документів".

6.3. У пункті 10:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Для відкриття особового рахунку номінального утримувача додатково до анкети зареєстрованої особи та документів, визначених у розділі VII цього Положення, які є підставою для внесення змін до системи реєстру, має подаватись нотаріально засвідчена копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів";

доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Ідентифікація реєстроутримувачем особи номінального утримувача здійснюється при першому відкритті особового рахунку номінального утримувача в одній із систем реєстрів, ведення яких здійснює реєстроутримувач на підставі подання таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідченої номінальним утримувачем;

копій установчих документів, засвідчених нотаріально чи органом державної реєстрації;

копії документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені номінального утримувача без довіреності, засвідченої підписом керівника та печаткою номінального утримувача або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу номінального утримувача та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені номінального утримувача, та печаткою номінального утримувача;

копії виданої банком довідки про відкриття поточного рахунку, засвідченої номінальним утримувачем".

6.4. Доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Рахунок співвласників відкривається у процесі реєстрації взяття на облік на ім'я цих осіб цінних паперів у разі, якщо вони не мають такого рахунку в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

Відкриття у системі реєстру рахунку співвласників здійснюється реєстроутримувачем на підставі документів щодо всіх співвласників, визначених у пункті 9 цього розділу, якщо співвласники є фізичними особами (фізичні особи повинні пред'являти свої паспорти або інші документи, що посвідчують особу), визначеними у пункті 6 цього розділу, якщо співвласниками виступають юридичні особи, зареєстровані в Україні, або визначені у пункті 7 цього розділу, якщо співвласниками виступають юридичні особи - нерезиденти".

7. У розділі VI:

7.1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Розділ VI. Порядок формування, доповнення системи реєстру за результатом розміщення іменних цінних паперів".

7.2. У пункті 1:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Цей облік ведеться в журналі обліку розміщення. При розміщенні цінних паперів ІСІ (крім розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу) ведення журналу обліку розміщення не здійснюється".

7.3. У пункті 2:

абзац третій підпункту 2.3 викласти в такій редакції:

"номер та дата прийняття рішення уповноваженого органу емітента (зборів засновників - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) про розміщення іменних цінних паперів";

абзац дев'ятнадцятий підпункту 2.4 виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцятий та двадцять перший вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим та двадцятим.

7.4. У пункті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"у разі реєстрації випуску іменних акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями (крім акцій корпоративного інвестиційного фонду), доповнити існуючу систему з урахуванням останнього випуску та внести до неї інформацію про результати розміщення цього випуску";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, доповнення існуючої системи реєстру шляхом унесення до неї інформації про результати розміщення цього випуску здійснюються реєстроутримувачем протягом строку розміщення, що визначений проспектом емісії цінних паперів ІСІ, у міру задоволення заявок інвесторів на придбання цінних паперів ІСІ цього випуску відповідно до законодавства".

7.5. Пункт 5 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Формування системи реєстру за іншими видами цінних паперів (не за акціями) призупиняється з дня надходження від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною або рішення про скасування реєстрації випуску цінних паперів (у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною).

Поновлення формування системи реєстру відбувається з дня надходження від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.

З дня надходження до реєстратора від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, формування системи реєстру за яким було призупинено, реєстратор закриває систему реєстру шляхом анулювання внесених записів з особового рахунку емітента, особових рахунків власників, які придбали цінні папери цього випуску, та емісійного рахунку емітента".

7.6. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація про власників та про цінні папери ІСІ, придбані ними за результатами розміщення випуску, заноситься до системи реєстру (особові рахунки, журнали) протягом строку розміщення, що визначений проспектом емісії цінних паперів ІСІ, за розпорядженнями компанії з управління активами цього ІСІ або торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори, на підставі заявок інвесторів на придбання цінних паперів ІСІ та якщо особа, що придбала цінні папери ІСІ, не є зареєстрованою особою в системі реєстру - на підставі документів, визначених пунктами 6 - 9 розділу V цього Положення".

8. У розділі VII:

8.1. Пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"нотаріусів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим.

8.2. Абзац другий підпункту 7.1 пункту 7 викласти в такій редакції:

"реєстроутримувачу пред'являються оригінали або нотаріально засвідчені (у разі необхідності - легалізовані) копії вказаних документів та їх ксерокопії, засвідчені підписом посадової особи або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені юридичної особи, та печаткою юридичної особи, яка подає вказані документи".

8.3. Абзац чотирнадцятий пункту 12 викласти в такій редакції:

"надання передавального розпорядження у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними в ньому цінними паперами, накладених за рішенням суду, постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення законодавства про цінні папери у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів, розпорядженням уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу цінних паперів, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), крім випадків приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, за винятком внесення змін до системи реєстру за наслідком спадкування".

8.4. Пункт 13 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"При зміні інформації про зареєстровану особу - фізичну особу, що стосується зміни у паспортних даних, реєстроутримувачу також повинна бути надана відповідна довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України, яка підтверджує такі зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати зареєстровану особу".

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим.

8.5. Пункт 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі прийняття у спадщину іменних цінних паперів декількома спадкоємцями документи для внесення до системи реєстру записів про перехід права власності на ці папери подаються спільно вказаними особами, якщо вони є співвласниками, або їх представниками (представником)".

8.6. У пункті 18:

абзац шостий доповнити словами "(при реорганізації зареєстрованої особи - власника іменних цінних паперів)";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"свідоцтва про знерухомлення (при реорганізації зареєстрованої особи - номінального утримувача);

Унесення змін до системи реєстру у зв'язку із припиненням юридичної особи шляхом ліквідації, коли право власності на цінні папери, якими володіла юридична особа, що ліквідується, переходить до учасників такої юридичної особи, здійснюється реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:

оригіналу або завіреної в установленому порядку копії ліквідаційного балансу;

оригіналу або завіреної в установленому порядку копії рішення (або витягу з нього) учасників юридичної особи, що ліквідується, про порядок розподілу майна юридичної особи, що залишилось після задоволення вимог кредиторів;

передавального розпорядження, складеного від імені зареєстрованої особи, що ліквідується (залишається у реєстроутримувача);

сертифіката цінного папера (погашається та залишається у реєстроутримувача).

У випадку, коли учасник юридичної особи, що ліквідується, не зареєстрований у системі реєстру, додатково реєстроутримувачу подаються документи, передбачені розділом V цього Положення, необхідні для відкриття йому особового рахунку".

8.7. У пункті 19:

8.7.1. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Копії договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у зберігачів та копії депозитарних договорів, що подаються реєстратору, мають бути засвідчені підписом керівника депозитарної установи, що подає ці документи, або особи, яка на підставі закону, відповідного акта органу депозитарної установи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства, має право підпису таких документів від імені цієї депозитарної установи, та печаткою цієї депозитарної установи".

8.7.2. В абзаці сьомому підпункту 19.1 слова "цього Положення" замінити словами та цифрами "абзацу восьмого пункту 19 цього розділу".

8.7.3. В абзаці четвертому підпункту 19.2 слова та цифри "у підпункті 7.1 пункту 7" замінити словами та цифрами "в абзаці восьмому пункту 19".

8.7.4. В абзаці п'ятому підпункту 19.3 слова та цифри "оригіналу або засвідченої відповідно до вимог, визначених у підпункті 7.1 пункту 7 цього розділу" замінити словами та цифрами "засвідченої відповідно до вимог абзацу восьмого пункту 19".

8.7.5. Після підпункту 19.4 доповнити двома новими підпунктами 19.5 та 19.6 такого змісту:

"19.5. Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених в одному депозитарії цінних паперів на зберігання до іншого депозитарію у зв'язку з переданням ним своїх прав та обов'язків номінального утримувача до іншого депозитарію (далі - депозитарій-правонаступник), у тому числі у зв'язку з реорганізацією номінального утримувача - депозитарію, здійснюється реєстроутримувачем шляхом унесення на особовий рахунок депозитарію-правонаступника як номінального утримувача інформації про знерухомлені у нього цінні папери, кількість яких дорівнює кількості цінних паперів, що були знерухомлені у депозитарії, чиї права та обов'язки перейшли до нього, з одночасним анулюванням запису про знерухомлені у цьому депозитарії цінні папери на підставі подання таких документів:

передавального розпорядження, складеного від імені зареєстрованої особи, а саме номінального утримувача - депозитарію (залишається у реєстроутримувача);

копій документів або витягів з них, якими оформлені рішення уповноважених органів номінального утримувача - депозитарію та депозитарію-правонаступника щодо передання/приймання прав та обов'язків номінального утримувача - депозитарію до депозитарію-правонаступника, засвідчені відповідно номінальним утримувачем - депозитарієм та депозитарієм-правонаступником (залишається у реєстроутримувача);

копії документа (витягу з документа), на підставі якого здійснюється перехід прав та обов'язків номінального утримувача - депозитарію до депозитарію-правонаступника. Копія документа (витягу з документа) засвідчується номінальним утримувачем - депозитарієм і депозитарієм-правонаступником (залишається у реєстроутримувача);

свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, оформленого на ім'я номінального утримувача - депозитарію (погашається та залишається у реєстроутримувача);

у разі якщо депозитарій-правонаступник зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач і має свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує облік на його особовому рахунку інформації про цінні папери, знерухомлені за попередніми операціями, воно подається реєстроутримувачу (погашається та залишається у реєстроутримувача).

Унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у номінального утримувача - депозитарію цінних паперів на зберігання до депозитарію-правонаступника супроводжується оформленням на ім'я депозитарію-правонаступника свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів. Кількість цінних паперів, вказана в свідоцтві про знерухомлення, оформленому на ім'я депозитарію-правонаступника, повинна відповідати:

кількості цінних паперів, зазначеній у свідоцтві про знерухомлення, яке було оформлене на ім'я номінального утримувача - депозитарію, якщо депозитарій-правонаступник не був зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач;

або сумарній кількості цінних паперів, зазначеній у попередньому свідоцтві про знерухомлення, оформленому на ім'я депозитарію-правонаступника, та свідоцтві про знерухомлення, яке було оформлене на ім'я номінального утримувача - депозитарію, якщо депозитарій-правонаступник був зареєстрований у системі реєстру як номінальний утримувач.

19.6. У разі припинення провадження номінальним утримувачем - зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів унесення до системи реєстру інформації про переміщення знерухомлених у нього іменних цінних паперів до іншого номінального утримувача здійснюється відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823".

У зв'язку з цим підпункт 19.5 вважати підпунктом 19.7.

8.8. У пункті 23 перше речення абзацу сьомого доповнити словами "за винятком операцій з розміщення цінних паперів".

8.9. Після пункту 23 доповнити новим пунктом 24 такого змісту:

"24. Унесення до системи реєстру записів у зв'язку із скасуванням реєстрації випуску іменних цінних паперів здійснюється на підставі оригіналу або копії розпорядження уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів.

З дня надходження зазначеного розпорядження про скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів реєстратор уносить зміни до системи реєстру шляхом анулювання відповідних записів за скасованим випуском на особових рахунках власників і номінальних утримувачів, а також на особовому та емісійному рахунках емітента.

Реєстроутримувач зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня отримання зазначеного розпорядження повідомити зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів про це, надіславши їм копії зазначених розпоряджень".

У зв'язку з цим пункти 24 - 28 вважати відповідно пунктами 25 - 29.

8.10. Пункт 25 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"запит від нотаріуса. До запиту нотаріуса додається копія свідоцтва про смерть зареєстрованої особи".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

9. У розділі VIII:

9.1. Доповнити пункт 1 двома новими абзацами такого змісту:

"1.1. При переведенні випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування передача від реєстроутримувача до зберігача реєстру власників іменних цінних паперів та копій документів про існуючі у системі реєстру обтяження акцій власників зобов'язаннями здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927.

1.2. Оплата послуг реєстратора за ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів та передання ним реєстру власників іменних цінних паперів зберігачу та емітенту здійснюються емітентом відповідно до умов договору на ведення реєстру, укладеного між ним та реєстратором".

9.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. У разі припинення дії договору на ведення реєстру рішення про обрання нового реєстроутримувача та укладення з ним договору на ведення реєстру приймається уповноваженим органом емітента.

Підставою для передачі системи реєстру та укладання договору з відповідним реєстратором є копія рішення уповноваженого органу емітента про обрання нового або тимчасового реєстратора, засвідчена відповідно до законодавства".

10. У розділі IX:

10.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Факт утрати системи реєстру може бути встановлено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатом перевірки реєстроутримувача та в інших випадках, визначених законодавством.

Рішення про встановлення факту втрати системи реєстру приймається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за результатами розгляду матеріалів перевірки реєстроутримувача, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів, або інших матеріалів, відповідно до яких зафіксовано реальну відсутність системи реєстру у реєстроутримувача та невідновлення її у строки та/або в порядку, визначених в пункті 2 розділу X цього Положення".

10.2. Пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 3 - 8.

10.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Відновлення втраченого реєстру здійснює реєстроутримувач, призначений уповноваженим органом емітента".

10.4. Пункт 4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"усім номінальним утримувачам цінних паперів указаного емітента, інформація про яких та про знерухомлені у них цінні папери існує в останній дійсній копії реєстру і не змінилася, для підтвердження цієї інформації слід надати реєстроутримувачу, який здійснює відновлення системи реєстру, анкету зареєстрованої особи, оформлену відповідно до вимог цього Положення, та додатково пред'явити оформлене на ім'я номінального утримувача свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів для його переоформлення".

10.5. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Після обрання уповноваженим органом акціонерного товариства постійного реєстроутримувача реєстр передається останньому в порядку, установленому в розділі VIII цього Положення".

11. Абзац шостий пункту 3 розділу X викласти в такій редакції:

"самостійно припиняти ведення системи реєстру до моменту припинення дії договору на ведення реєстру".

12. У пункті 3 розділу XI:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами першим - десятим;

в абзаці першому слова "перелік власників" замінити словами "список (перелік) власників іменних цінних паперів";

абзаци другий - четвертий замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу управління акціонерного товариства про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів;

вимога акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, про проведення позачергових загальних зборів у передбаченому законодавством порядку;

пропозиція особи (осіб, що діють спільно), яка (які) придбала(и) контрольний пакет акцій публічного або приватного акціонерного товариства, всім акціонерам придбати у них прості акції цього товариства, крім випадку придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації;

настання строку виплати доходів за цінними паперами;

рішення органів державної влади відповідно до їх компетенції та в межах їх повноважень, визначених законами України, у тому числі за запитом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контролю за випуском і обігом цінних паперів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Номінальний утримувач зобов'язаний скласти цей список (перелік) на визначену дату обліку та направити його реєстроутримувачу протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження, у разі якщо дата обліку є датою у минулому. Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то номінальний утримувач повинен направити зазначений список (перелік) не пізніше одного робочого дня, наступного за датою обліку".

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

Опрос