Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 30.12.2010 № 589
редакция действует с 01.07.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.12.2010 

м. Київ 

N 589 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2011 р. за N 236/18974

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 14 квітня 2015 року N 234
,
від 5 лютого 2019 року N 31
,
від 30 червня 2020 року N 90

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), що додаються.

Абзац третій пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.06.2020 р. N 90)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань валютного регулювання та контролю А. І. Балюка і Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко).

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) у зазначений строк довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

 

Голова 

С. Г. Арбузов 

 

Зміни
до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1:

в абзаці другому слова "на весь період дії режиму валютного регулювання" виключити;

абзац п'ятий після слів та цифр "в пункті 2.2 глави 2" доповнити словами та цифрами "або в абзацах шостому - дев'ятому пункту 3.6 глави 3".

1.2. Абзац другий пункту 1.2 виключити.

1.3. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, а також з дотриманням умов наданої генеральної ліцензії".

1.4. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Власник генеральної ліцензії не може передавати її третім особам".

1.5. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.8. Генеральна ліцензія діє до закінчення строку дії ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Національного банку за отриманням нової генеральної ліцензії в порядку, установленому пунктом 3.6 глави 3 цього Положення, якщо вони мають намір продовжувати здійснювати відповідні валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії".

2. У главі 2:

2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Національний банк надає генеральну ліцензію небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку для надання фінансових послуг, якщо такі послуги є валютними операціями, за умови дотримання таких вимог:

а) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не менше ніж один повний календарний рік у сфері надання резидентам відповідних фінансових послуг у валюті України;

б) наявність власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн. євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і для діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають статутом залучення фінансових активів від фізичних осіб), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,2 млн. євро (для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн. євро (для надання інших послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг")".

2.2. У пункті 2.2:

доповнити пункт після підпункту "в" новим підпунктом такого змісту:

"г) нотаріально засвідчену копію статуту".

У зв'язку з цим підпункти "г" - "д" уважати відповідно підпунктами "ґ" - "е";

доповнити пункт після підпункту "е" двома новими підпунктами такого змісту:

"є) баланс та звіт про фінансові результати за попередній звітний рік;

ж) баланс за станом на кінець останнього дня кварталу, що передує зверненню небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії";

абзаци одинадцятий і дванадцятий викласти в такій редакції:

"Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку подають документ, зазначений у підпункті "е" цього пункту, разом з аудиторським висновком, зазначеним у підпункті "д" цього пункту.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають засвідчити в порядку, установленому законодавством України, копії документів, зазначених у підпунктах "б" - "ґ", "е" цього пункту".

2.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку згідно з цим Положенням подають до Національного банку документи, викладені українською мовою. Національний банк не приймає до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження".

3. У главі 3:

3.1. Пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання генеральної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю)".

3.2. Пункт 3.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.12 уважати відповідно пунктами 3.2 - 3.11.

3.3. Пункти 3.2 і 3.3 викласти в такій редакції:

"3.2. Національний банк протягом 30 робочих днів з дати надходження пакета документів та з урахуванням отриманих від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю висновків щодо надання генеральної ліцензії приймає рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку.

Національний банк має право продовжити загальний строк розгляду документів, якщо висновки щодо надання генеральної ліцензії від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю надійдуть після закінчення строку, установленого абзацом першим цього пункту.

Загальний строк розгляду Національним банком документів небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії не може перевищувати 50 робочих днів з дати надходження пакета документів.

3.3. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії (додаток 2) оформляє її на номерному бланку Національного банку із засвідченням генеральної ліцензії підписом Голови Національного банку або уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування, і відбитком гербової печатки Національного банку".

3.4. В абзаці другому пункту 3.4 літеру "г" замінити літерою "ґ".

3.5. Пункти 3.5 і 3.6 викласти в такій редакції:

"3.5. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії реєструє її в журналі реєстрації генеральних ліцензій та передає належним чином оформлену генеральну ліцензію під підпис представникові небанківської фінансової установи чи національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та представлення копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії. Національний банк надсилає копію генеральної ліцензії поштою територіальному управлінню Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

3.6. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Національного банку з клопотанням про надання нової генеральної ліцензії в разі:

наміру продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії;

розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку;

зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для одержання нової генеральної ліцензії мають подати до Національного банку:

клопотання про надання нової генеральної ліцензії у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку (додаток 3), або клопотання про надання нової генеральної ліцензії в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку (додаток 4);

копію раніше наданої генеральної ліцензії;

документи, визначені в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, - у випадках, передбачених абзацами другим, третім цього пункту;

копії документів, які підтверджують необхідність одержання нової генеральної ліцензії, - у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку подають до Національного банку документи, передбачені абзацами шостим - дев'ятим цього пункту, з дотриманням вимог абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 2.2 та пункту 2.3 глави 2 цього Положення.

Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності:

у випадках, передбачених абзацами другим, третім цього пункту, - відповідно до переліку, зазначеного в абзацах шостому - восьмому цього пункту, та відповідності його умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення;

у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту, - відповідно до переліку, зазначеного в абзацах шостому, сьомому, дев'ятому цього пункту.

Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі невідповідності пакета документів вимогам абзаців одинадцятого - тринадцятого цього пункту.

Національний банк надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання нової генеральної ліцензії спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

Національний банк згідно з вимогами пунктів 3.2 - 3.5, 3.7 цієї глави розглядає пакет документів і приймає рішення про надання чи відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку нової генеральної ліцензії.

Національний банк згідно з пунктами 3.8 і 3.9 цієї глави відкликає раніше надану небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі прийняття рішення про надання нової генеральної ліцензії".

3.6. Пункт 3.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.11 уважати відповідно пунктами 3.7 - 3.10.

3.7. Пункти 3.7 і 3.8 викласти в такій редакції:

"3.7. Національний банк приймає рішення про відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії, якщо:

а) за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надали недостовірну або неповну інформацію;

б) небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку не дотримали вимог цього Положення;

в) Національний банк отримав від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативні висновки щодо надання генеральної ліцензії;

г) протягом року, що передує даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до них застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;

ґ) діяльність небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року була збитковою.

Національний банк повідомляє небанківську фінансову установу, національного оператора поштового зв'язку про відмову в наданні генеральної ліцензії в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

3.8. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі:

а) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданої генеральної ліцензії;

б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію;

в) закінчення строку дії генеральної ліцензії згідно з пунктом 1.8 глави 1 цього Положення;

г) надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку нової генеральної ліцензії згідно з пунктом 3.6 цієї глави;

ґ) втрати чинності (зупинення, тимчасового зупинення) ліцензією, зазначеною в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, у передбачених законодавством України випадках або скасування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;

д) установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до них застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;

е) виявлення Національним банком порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку, яким була надана генеральна ліцензія, порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, установленого Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342;

є) установлення факту про те, що в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку немає власного капіталу в сумі, визначеній пунктом 2.1 глави 2 цього Положення;

ж) нездійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку валютних операцій протягом 180 календарних днів з дати надання Національним банком небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій;

з) збиткової діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року".

3.8. У пункті 3.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.9. Національний банк відкликає генеральну ліцензію згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані повернути оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання".

4. У додатках:

4.1. У додатку 1:

цифри "200" і слова "Голові Національного банку України", "Місцезнаходження" замінити відповідно цифрами "20" і словами "Національний банк України";

слова "внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації грошей, набутих злочинним шляхом" замінити словами "внутрішні процедури контролю, пов'язані з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

слова "можуть спричинити відмову" замінити словами "тягнуть за собою відмову";

літери "б" - "д" замінити літерами "б" - "ж".

4.2. Додатки 2 - 4 викласти в редакції, що додається.

4.3. У додатках 5, 6 цифри "3.10" і слова "Заступник Голови Національного банку України" замінити відповідно цифрами "3.8" і словами "Голова Національного банку України або уповноважена ним посадова особа Національного банку України, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування".

 

Директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування
 

 
О. Г. Біланенко
 

 

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

від ____________ N ____

     Надана _____________________________________________________________________________
                                                   (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
______________________________________________________________________________________
                                       оператора поштового зв'язку; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження)
на право здійснення операцій, зазначених у пунктах (________________________________________)
                                                                                                                                                          (номери пунктів)
(_____________________________________________________________________________________)
                                                                                          (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

   Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний подавати звітність про зазначені в ній валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

   Генеральна ліцензія діє до "___" ____________ 20__ року (відповідно до пункту 1.8 глави 1 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій зазначається дата закінчення строку дії ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення). 

Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом валютного контролю та
ліцензування 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П. 

 

Клопотання
небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планує здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку

"___" ____________ 20__ року
Національний банк України 

      У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                                    (зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної
______________________________________________________________________________________
                           ліцензії, передбачені абзацами другим, третім пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок
______________________________________________________________________________________
                         надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку
______________________________________________________________________________________
                                                          генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій)
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
______________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування небанківської фінансової установи, національного оператора
______________________________________________________________________________________,
                                                                                               поштового зв'язку)
розташована/розташований ______________________________________________________________
                                                                                             (місцезнаходження небанківської фінансової установи,
______________________________________________________________________________________,
                                                                  національного оператора поштового зв'язку)
в особі керівника _______________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням замість раніше наданої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від _______ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення операцій, передбачених пунктами
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (номери пунктів)
(_____________________________________________________________________________________)
                                                                                            (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.

     Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
______________________________________________________________________________________
                               (повне найменування небанківської фінансової установи, національного оператора
______________________________________________________________________________________
                                                                                          поштового зв'язку)
зобов'язується виконувати вимоги законодавства України та відповідні внутрішні процедури контролю, пов'язані з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Крім того, небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку забезпечена/забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається клопотання.

      Просимо надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

     Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

     У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до ______________________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ініціали,
________________________________________.
                       адреса, номер телефону)

     Додатки: документи, що зазначені в абзацах сьомому, восьмому пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. 

Керівник 

_________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Клопотання
небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку

"___" ____________ 20__ року
Національний банк України 

      У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                         (зазначаються підстави для звернення за отриманням нової генеральної
______________________________________________________________________________________
                        ліцензії, передбачені абзацом четвертим пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання
______________________________________________________________________________________
                               небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку
______________________________________________________________________________________
                                                      генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій)
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
______________________________________________________________________________________
                                (повне найменування небанківської фінансової установи, національного оператора
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   поштового зв'язку)
розташована/розташований ______________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження небанківської фінансової установи,
______________________________________________________________________________________,
                                                                      національного оператора поштового зв'язку)
в особі керівника _______________________________________________________________________,
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається до Національного банку України з проханням замість раніше наданої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від _______ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

     Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього тягне за собою відмову в наданні нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

     У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до ______________________________________________________________.
                                                                                                     (прізвище, ініціали, адреса, номер телефону)

    Додатки: документи, що зазначені в абзацах сьомому, дев'ятому пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. 

Керівник 

_________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

____________

Опрос