Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Расчета налоговых обязательств по уплате консолидированного налога на прибыль предприятия и формы Уведомления плательщика налога о принятии решения по уплате консолидированного налога на прибыль предприятия

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.01.2011 № 36
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2011 

м. Київ 

N 36 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2011 р. за N 188/18926

Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 28 січня 2013 року N 39)

Відповідно до пункту 152.4 статті 152 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форму Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, що додаються.

2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) забезпечити в установленому порядку:

2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних для проведення органами державної податкової служби обробки Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Пункт 24 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866, виключити.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 10.02.2003 N 68 "Про затвердження форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку його складання, а також форми повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2003 за N 182/7503;

наказ Державної податкової адміністрації України від 15.12.2003 N 599 "Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 N 68", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2003 за N 1240/8561;

пункт 1 наказу Державної податкової адміністрації України від 31.03.2006 N 169 "Про внесення змін до деяких наказів ДПА України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.04.2006 за N 431/12305.

6. Цей наказ набирає чинності з 01.04.2011.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Державної податкової
адміністрації України,
Голова Державної податкової
служби України
 

 
 
 
 
В. Ю. Захарченко
 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Перший заступник
Міністра фінансів України

 
А. Мярковський

 

Відмітка про одержання органом державної
податкової служби
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N) 

 

грн.

N з/п 

Наймену-
вання відокрем-
леного підрозділу 

Вит-
рати 

Питома вага суми витрат відокрем-
леного підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку
(гр. 3 р. 2 / гр. 3 р. 1), % 

Подат-
кове зобов'я-
зання з консо-
лідо-
ваного податку на прибу-
ток підпри-
ємства 

Податкове зобов'я-
зання з податку на прибуток підпри-
ємства
(гр. 4 р. 2 х гр. 5 р. 1 : 100) 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток підпри-
ємства за попередній податковий період поточного року 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприєм-
ства за останній календар-
ний квартал звітного періоду
(гр. 6 - гр. 7)  

Авансо-
вий внесок з податку на прибуток згідно з
підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та абзацом дев'ятим пункту 152.4 статті 152 розділу III Податко-
вого кодексу України
 

Авансовий внесок з податку на прибуток за поперед-
ній податко-
вий період поточного року 

Авансовий внесок з податку на прибуток за останній календар-
ний квартал звітного періоду
(гр. 9 - гр. 10) 

10 

11 

У цілому по юридичній особі 

 

100 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

За місцезна-
ходженням відокрем-
леного підрозділу 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Самостійне виправлення помилок: відповідно до абзаців "а" та "б" пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України

грн.

Код рядка 

Показники 

Сума 

01 

Збільшення податкового зобов'язання минулого(их) періоду(ів)1 ((гр. 8 р. 2 - гр. 8 р. 2 розрахунку, який уточнюється) + (гр. 11 р. 2 - гр. 11 р. 2 розрахунку, який уточнюється), або рядок 01 додатка до цього Розрахунку або сума рядків 01 додатків до цього Розрахунку) 

 

02 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі розрахунку з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (01 х 5 %)1 (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового розрахунку, повинна дорівнювати рядку 02 додатка до цього Розрахунку або сумі рядків 02 додатків до цього Розрахунку) 

 

03 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового розрахунку, повинна дорівнювати рядку 03 додатка до цього Розрахунку або сумі рядків 03 додатків до цього Розрахунку) 

 

04 

Зменшення податкового зобов'язання минулого(их) періоду(ів)1 ((гр. 8 р. 2 розрахунку, який уточнюється, - гр. 8 р. 2) + (гр. 11 р. 2 розрахунку, який уточнюється, - гр. 11 р. 2), або рядок 04 додатка до цього Розрахунку або сума рядків 04 додатків до цього Розрахунку) 

 

05 

Сума штрафу при наданні уточнюючого розрахунку (рядок 01 х 3 %)1 

 

  

Додаток(и) на2 

арк. 

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на 

арк. 

____________
1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок.

2 При виправленні помилок у складі розрахунку звітного/звітного нового періоду до цього Розрахунку додається(ються) додаток(и), в якому(их) наведено інформацію про виправлену(і) помилку(и). За кожний податковий період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною. 

 

 

• 

 

 

• 

 

 


Дата заповнення цього Розрахунку (дд.мм.рррр) 

 

 

Керівник підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта* 

________________________________________________
                 (ініціали та прізвище)                    (підпис) 

 
 
 
М. П. 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта* 

________________________________________________
                   (ініціали та прізвище)                   (підпис) 

 

Керівник відокремленого підрозділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта* 

________________________________________________
                    (ініціали та прізвище)                  (підпис) 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Ця частина цього Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності 

 
"___" ____________ 20__ року 


____________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.  Складено акт (висновок) від "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року 

________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис,
прізвище, ініціали)) 


_______________________________________________________ 

  

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

 

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)*

грн.

N з/п 

Наймену-
вання відокрем-
леного підрозділу 

Вит-
рати 

Питома вага суми витрат відокрем-
леного підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку
(гр. 3 р. 2 / гр. 3 р. 1), % 

Подат-
кове зобов'я-
зання з консолі-
дованого податку на прибуток підпри-
ємства 

Податкове зобов'я-
зання з податку на прибуток підприєм-
ства
(гр. 4 р. 2 х гр. 5 р. 1 : 100) 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток підпри-
ємства за попередній податковий період поточного року 

Податкове зобов'я-
зання з податку на прибуток підприєм-
ства за останній календар-
ний квартал звітного періоду
(гр. 6 - гр. 7)  

Авансо-
вий внесок з податку на прибуток згідно з
підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та абзацом дев'ятим пункту 152.4 статті 152 розділу III Податкового кодексу України 

Авансо-
вий внесок з податку на прибуток за поперед-
ній податко-
вий період поточного року 

Авансо-
вий внесок з податку на прибуток за останній кален-
дарний квартал звітного періоду
(гр. 9 - гр. 10) 

10 

11 

У цілому по юридичній особі 

 

100 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

За місцезна-
ходженням відокрем-
леного підрозділу 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

грн.

Код рядка 

Показники 

Сума 

01 

Збільшення податкового зобов'язання минулого періоду (гр. 8 р. 2 - гр. 8 р. 2 розрахунку, який уточнюється) + (гр. 11 р. 2 - гр. 11 р. 2 розрахунку, який уточнюється) 

 

02 

Сума штрафу (р. 01 х 5 %)  

 

03 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України 

 

04 

Зменшення податкового зобов'язання минулого періоду (гр. 8 р. 2 розрахунку, який уточнюється, - гр. 8 р. 2) + (гр. 11 р. 2 розрахунку, який уточнюється, - гр. 11 р. 2) 

 

________________________________________
Інформація, наведена у додатку, є достовірною. 

 

 

 

 

 

 


Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

 

 

Керівник підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта** 

________________________________________________
                   (ініціали та прізвище)                   (підпис) 

 
 
 
М. П. 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта** 

________________________________________________
                    (ініціали та прізвище)                  (підпис) 

 

Керівник відокремленого підрозділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта** 

________________________________________________
                     (ініціали та прізвище)                 (підпис) 

 

____________
* Додаток заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі розрахунку звітного/звітного нового періоду.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Штамп юридичної особи
найменування органу державної податкової служби у
___________________________________

Відмітка про одержання органом державної
податкової служби
(штамп органу державної податкової служби, дата,
вхідний N) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

1. Повне найменування ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Код платника податку згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Місцезнаходження ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Документ, що засвідчує прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток (назва, номер, дата)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Перелік відокремлених підрозділів платника податку: 

N з/п 

Повне найменування відокремленого підрозділу 

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 

Номер поточного рахунку юридичної особи, код банку, в якому обслуговується відокремлений підрозділ 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів) 

Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

Одержано "___" ____________ 20__року 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

Опрос