Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Минфин, Государственное казначейство Украины
Приказ от 28.12.2010 № 507
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2010 

м. Київ 

N 507 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 115/18853

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 та з метою удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
Є. Кузькін
 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

 
Г. Карп
 

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слово та цифри "статті 78" замінити словом "вимог".

1.2. Пункт 1.3 після слів "При казначейському обслуговуванні" доповнити словом "коштів".

2. У главі 2:

2.1. Абзац перший пункту 2.1 після слів "Казначейське обслуговування" доповнити словом "коштів".

2.2. У пункті 2.2:

в абзаці першому слова "обслуговування місцевих бюджетів" замінити словами "обслуговування коштів місцевих бюджетів";

в абзаці другому слово "дефіциту" виключити;

абзац третій після слів "відкривають рахунки" доповнити словами "в національній валюті";

в абзаці четвертому слова "бюджети районів у містах" виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"формують розрахункові документи і проводять повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних документів органів, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами. За умови надходження до органів Державного казначейства України рішень суду про повернення коштів з відповідного місцевого бюджету органи Державного казначейства України виконують ці рішення відповідно до вимог законодавства;";

після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"залучають на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам в установленому законодавством порядку;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надають виписки з рахунків для зарахування надходжень бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії Державного казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються на їх звернення;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять першим;

в абзаці сімнадцятому слова "зареєстрованих зобов'язань" замінити словами "зареєстрованих бюджетних зобов'язань";

в абзаці вісімнадцятому слова "ведуть облік зобов'язань" замінити словами "ведуть облік бюджетних зобов'язань".

2.3. У пункті 2.5:

абзац другий викласти у такій редакції:

"повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів;";

абзац третій після слів "Бюджетним кодексом України" доповнити словами ", іншими законодавчими актами";

абзац четвертий після слів "згідно з" доповнити словами "Бюджетним кодексом України,";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"погашення позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;".

2.4. У пункті 2.9 слово "позичок" замінити словом "позик".

2.5. Пункт 2.10 після слів "виконавчі органи складають" доповнити словами "розпис місцевих бюджетів, який включає:".

2.6. Пункт 2.13 викласти у такій редакції:

"2.13. Порядок повернення платникам помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів, а також взаємодії органів Державного казначейства України з органами, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень до бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами".

3. У главі 3:

3.1. У другому реченні абзацу першого підпункту 3.1.1 пункту 3.1 слова "надміру та/або помилково сплачених платежів" замінити словами "коштів, помилково або надміру зарахованих".

3.2. В абзаці п'ятому підпункту 3.5.2 пункту 3.5 слово "фондам" замінити словами "отримувачам коштів".

4. У главі 4:

4.1. У пункті 4.2:

4.1.1. У підпункті 4.2.1 після слів "Після затвердження розпису" слово "асигнувань" виключити.

4.1.2. У підпункті 4.2.3:

в абзаці першому:

слова "Головні розпорядники коштів" замінити словами "Головні розпорядники та розпорядники коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи";

слова "отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевих бюджетів" замінити словами "отримання витягу з розпису місцевих бюджетів";

після слів "зведення показників спеціального фонду" слово "кошторису" виключити;

третє речення виключити;

абзаци другий та третій викласти у такій редакції:

"Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Державного казначейства України на паперових та електронних носіях протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, плани спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису.

Органи Державного казначейства України здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. Після перевірки їх показники відображаються в обліку, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. У разі невідповідності зазначені документи повертаються розпорядникам бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи".

4.1.3. У підпункті 4.2.4 слова "Дані зведених кошторисів" замінити словами "Дані розподілів показників зведених кошторисів".

4.1.4. У підпункті 4.2.5 слово "зобов'язань" замінити словами "бюджетних зобов'язань".

4.1.5. У підпункті 4.2.9 слова "відповідного бюджетного року" замінити словами "відповідного бюджетного періоду"; слова "тимчасовий розпис асигнувань з місцевих бюджетів" у всіх відмінках замінити словами "тимчасовий розпис місцевих бюджетів" у відповідних відмінках.

4.2. У пункті 4.3:

у підпункті 4.3.1 слова та цифри "статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України" замінити словами "Бюджетним кодексом України".

у підпункті 4.3.3:

абзац третій після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих";

в абзаці четвертому слово та цифру "(додаток 8)" виключити;

в абзаці восьмому слова "зареєстрованих зобов'язань" замінити словами "зареєстрованих бюджетних зобов'язань".

4.3. У пункті 4.4:

абзац перший викласти у такій редакції:

"4.4. Організація роботи органів Державного казначейства України щодо бюджетних зобов'язань";

підпункт 4.4.1 викласти у такій редакції:

"4.4.1. Органи Державного казначейства України обліковують бюджетні зобов'язання відповідно до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667";

у підпункті 4.4.2 слова "обліковують зобов'язання" замінити словами "обліковують бюджетні зобов'язання".

4.4. У підпункті 4.5.4 пункту 4.5 слова "складені на підставі відповідних платіжних доручень розпорядників коштів" виключити.

4.5. У підпункті 4.6.4 пункту 4.6 слова "складені на підставі відповідних платіжних доручень розпорядників коштів" виключити.

4.6. У пункті 4.8:

4.6.1. У підпункті 4.8.1:

в абзаці другому:

слова "Державне казначейство України здійснює" замінити словами "органи Державного казначейства України здійснюють";

слова "взяття зобов'язань" у всіх відмінках замінити словами "взяття бюджетних зобов'язань" у відповідних відмінках;

в абзаці третьому слова "відповідного зобов'язання" замінити словами "відповідного бюджетного зобов'язання".

4.6.2. В абзаці другому підпункту 4.8.2 слова "реєстрації зобов'язань" замінити словами "реєстрації бюджетних зобов'язань".

4.6.3. Підпункт 4.8.3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати відповідно абзацами третім - шостим.

4.6.4. Підпункт 4.8.8 викласти у такій редакції:

"4.8.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів або якщо не заповнено хоча б один з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного документа;

б) відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

в) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

ґ) обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

д) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

е) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника;

є) надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

ж) відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

з) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;

и) неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло. До платіжного доручення, не прийнятого у зв'язку із причинами, зазначеними у підпунктах "б" - "ґ", "є", "з" та "и" цього підпункту, складається попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства (додаток 24) з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства в письмовій формі. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства обов'язково реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства (додаток 25)".

5. У главі 5:

5.1. У пункті 5.5 слова "та/або" замінити словом "або".

5.2. У пункті 5.6 цифри "4.7" замінити цифрами "4.8".

6. У главі 6:

6.1. В абзаці четвертому пункту 6.1 слова "нарахувань до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України" замінити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)".

6.2. У пунктах 6.2 та 6.3 слова "зборів до державних цільових фондів" замінити словами "єдиного внеску".

7. У пункті 7.2 глави 7:

абзац другий підпункту 7.2.1 після слів "бюджетних установ та організацій," доповнити словами "зміною порядку зарахування надходжень, що розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, в тому числі в результаті надання пільг платникам податків і зборів,";

підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції:

"7.2.2. Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатом щоквартальної звітності.

Фінансовий орган вищого рівня або фінансовий орган, який ініціює проведення взаємних розрахунків між місцевими бюджетами, визначає суму, яку віднесено на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, та термін її погашення, про що повідомляє відповідні фінансові органи, з якими необхідно провести взаємні розрахунки, та відповідні органи Державного казначейства України у формі довідки (додаток 28).

Довідка має бути погоджена відповідними фінансовими органами, з якими необхідно провести взаємні розрахунки.

Разом з довідкою надається акт звірки між учасниками взаємних розрахунків за довільною формою, підписаний їх керівниками та скріплений гербовими печатками.

Довідка та акт звірки надаються до Головного управління та управлінь за місцем обслуговування фінансових органів. Після віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, які необхідно передати з одного бюджету іншому, Головне управління повідомляє про це відповідні управління.

Рішення місцевої ради щодо взаємних розрахунків в частині міжбюджетних відносин місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після його отримання доводить до відповідного фінансового органу місцевого бюджету, з яким необхідно провести взаємні розрахунки, та органу Державного казначейства України за місцем обслуговування";

у підпункті 7.2.7 слова "бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду";

підпункт 7.2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між рівнями місцевих бюджетів здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, відкриті для проведення взаємних розрахунків, на підставі платіжних доручень, наданих відповідними фінансовими органами до органів Державного казначейства України за місцем обслуговування";

у підпункті 7.2.9:

в абзаці першому слова бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підкріплення коштами відповідних рахунків для зарахування надходжень відповідних місцевих бюджетів, з яких здійснюється погашення заборгованості перед іншими бюджетами, здійснюється органами Державного казначейства України у встановленому порядку".

8. У главі 8:

8.1. Пункт 8.1 викласти у такій редакції:

"8.1. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами".

8.2. Абзац перший пункту 8.2 викласти у такій редакції:

"8.2. Позики, отримані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад за рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради для виконання загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

8.3. Після пункту 8.2 доповнити новими пунктами 8.3 та 8.4 такого змісту:

"8.3. Погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів". Перерахування коштів на погашення цих позик здійснюється на підставі договору про надання позик з окремого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

8.4. Відповідно до статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста в особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів".

У зв'язку з цим пункти 8.3 та 8.4 уважати відповідно пунктами 8.5 та 8.6.

8.4. У пункті 8.5 слова "Верховної Ради АРК" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

8.5. Пункт 8.6 викласти у такій редакції:

"8.6. Повернення запозичень, залучених з метою фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетів, здійснюється управлінням Державного казначейства України за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету. Виділення коштів на повернення запозичень здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (додаток 21), наданого фінансовим органом, з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Перерахування коштів для повернення запозичень здійснюється на підставі платіжного доручення з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів та коштів, направлених на їх погашення".

8.6. Доповнити главу новими пунктами 8.7 - 8.10 такого змісту:

"8.7. Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету.

Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" на підставі розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 14). Перерахування коштів до бюджету розвитку здійснюється на підставі платіжного доручення з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3261 "Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3262 "Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів та направлені на їх повернення".

У регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

8.8. Відповідно до статей 16 та 72 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста в особі керівника місцевого фінансового органу за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на випуск та розміщення цінних паперів у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет.

8.9. Кошти від розміщення цінних паперів зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3242 "Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення".

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення, на підставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

8.10. Погашення цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (додаток 21), наданого фінансовим органом, з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Перерахування коштів на погашення цінних паперів здійснюється на підставі платіжного доручення з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3242 "Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів та направлені на їх погашення".

9. У главі 9:

9.1. У пункті 9.6:

в абзаці першому слова "на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків" замінити словами "відповідно до умов кредитних договорів";

в абзаці третьому слова "зареєстрованих зобов'язань" замінити словами "зареєстрованих бюджетних зобов'язань".

9.2. У пунктах 9.9 та 9.10 слова та цифри "підпункту 3 статті 71" замінити словами та цифрами "пункту 8 частини першої статті 71".

10. Після глави 9 доповнити новою главою 10 такого змісту:

"10. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

10.1. Фінансові органи та/або Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, сільські, селищні ради або їх виконавчі органи чи міські, селищні, сільські голови (в разі якщо відповідні органи не створені) за рішенням відповідної ради мають право розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів (далі - тимчасово вільні кошти) на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до дохідної частини відповідного місцевого бюджету.

10.2. Рішення відповідної ради та договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису місцевого бюджету в установленому порядку.

10.3. Виділення тимчасово вільних коштів для розміщення на вкладний (депозитний) рахунок здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 21), наданого фінансовим органом, з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки"). Перерахування цих коштів на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках, у разі дотримання умов, визначених законодавством, здійснюється на підставі платіжного доручення з відповідного рахунку, відкритого в органах Державного казначейства України за балансовим рахунком 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту" (3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту").

10.4. Органи Державного казначейства України надають фінансовим органам та/або відповідній раді виписки з рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту" та 3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту".

10.5. У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) фінансові органи та/або Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, сільські, селищні ради або їх виконавчі органи чи міські, селищні, сільські голови (в разі якщо відповідні органи не створені) не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надають відповідні документи органу Державного казначейства України.

10.6. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України за балансовим рахунком 3281 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту" (3282 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит та повернені з депозиту").

У регламентований час засобами програмного забезпечення на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки")".

У зв'язку з цим глави 10 та 11 уважати відповідно главами 11 та 12 з відповідною зміною нумерації пунктів.

11. У главі 11:

11.1. Пункт 11.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звіти про виконання місцевих бюджетів за доходами Головні управління щодня передають (в електронному вигляді) Державному казначейству України для подальшої консолідації та передачі користувачам інформації в установленому порядку".

11.2. Пункт 11.2 викласти у такій редакції:

"11.2. Бухгалтерський облік операцій щодо виконання місцевих бюджетів здійснюється у порядку, встановленому Державним казначейством України".

11.3. У пункті 11.3 абзаци другий та третій замінити новим абзацом такого змісту:

"Порядок складання органами Державного казначейства України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів установлюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України відповідно до вимог законодавства".

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий уважати відповідно абзацами третім та четвертим.

11.4. Пункт 11.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фінансові органи щомісяця готують інформацію про використання коштів резервного фонду за формою, встановленою Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України, та подають її до органів Державного казначейства України".

12. Додатки 13, 23 - 25 викласти у новій редакції (додаються).

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

РЕЄСТР ЗМІН
N ___ від _____________ зведення показників спеціального фонду на 20__ рік

Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника бюджетних коштів ______________________________________

(грн.)

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

разом 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

інші джерела власних надходжень* 

інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

  

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(____________)     ___________________________________________       ________________      ________________________       _______________
  (код території)                         (найменування розпорядника бюджетних коштів)                        (код розпорядника)               (найменування органу ДКУ)                    (код органу ДКУ) 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюються у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового управління/відділу) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

_________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України) 

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" ____________________ 20__
(дата подачі заявки)

_____________________________________________________________________________________
                                                                           найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________________
                                                    (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
_________________________________________________________
                                                           (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі ______________________________________________________________
                                                                                                                        (писати словами)

2) видачу готівки ______________________________________________________________________
_________________________________________________________
                                                            (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму ____________________________________________________________________
                                                                                                          (писати словами)
на ім'я
_____________________________________________________________________________________,
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
 
дані паспорта (посвідчення - для військових) серія ____ N ________ від _________, виданий ______
_____________________________________________________________________________________

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__*      _____________    _____________
                                                                                                                   (місяця, за який проводиться розрахунок)        (сума) 

I. Розрахункова відомість із заробітної плати за **_________ місяць 20__ 

(грн.) 

N
з/п 

Нараховано за місяць 

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Пере-
раху-
вання на вкладні рахунки 

показники 

сума 

разом 

податок на доходи фізичних
 осіб 

єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне соціальне страху-
вання

проф-
спілкові внески 

інші утри-
мання 

виплата в міжрозрахун-
ковий період 

10 

11 

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грошового утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати інвалідам, що працюють 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсації з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

б) лікарняних 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

в) інші виплати (відпускні) 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

Виплати в міжрозрахунковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати**

Виплати в міжрозрахунковий період* 

х 

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

III. Нарахування на заробітну плату**

(грн.)

N
з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Інші нарахування 

Усього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період* 

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах ____________________________________________
                                                              (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 20__ становить (відсутня)* ________________________
                                                           (місяць, який слідує за розрахунковим періодом)                                     (сума)

Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату,

на 01 __ 20__ становить (відсутня)*__________________________________
   (місяць, який слідує за розрахунковим періодом)                                 (сума)
_________________________________________________________ 

IV. Виплата готівки на інші видатки:

(грн.)

N
з/п 

Найменування видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

** У разі відсутності показників проставляються прочерки. 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Штамп казначея 

  

 

______________________________________________
       (найменування органу Державного казначейства України)
_____________________________________________
  (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів)
_____________________________________________
  (номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неналежне виконання бюджетного законодавства
N ___ від ____________

Платіжне доручення N __________________________________ "___"_________________ 20__ року
                                                                                                                                                                              (дата)
на суму __________________________________________________________________________ грн.
                                                                                                   (писати словами)
на користь ___________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування отримувача коштів)
повернуто без виконання та попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства у
зв'язку з* _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в термін до
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник органу Державного
казначейства України 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

Виконавець 

_________________
(ініціали, прізвище) 

  

тел. _______________________ 

  

  

____________
* Причина попередження вказується відповідно до пункту 4.8 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для попередження із посиланням на відповідний абзац, пункт, статтю. 

 

______________________________________________________
               (найменування органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства

N
з/п 

Дата 

Номер
рахунку 

Найменування розпорядника коштів (одержувача) бюджетних коштів 

N, дата, сума (грн.) платіжного доручення 

Причина попередження 

Прізвище
виконавця 

Відмітка (підпис) про отримання попередження 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос