Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке изъятия корпоративного инвестиционного фонда из Единого государственного реестра институтов совместного инвестирования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2010 № 1957
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2010 

м. Київ 

N 1957 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2011 р. за N 100/18838

Про внесення змін до Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16 березня 2005 року N 106
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 листопада 2013 року N 2606)

Відповідно до пункту 25 частини другої статті 7 і пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 6 розділу II та розділу IV Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пункту 9 частини першої статті 3 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України "Про акціонерні товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 401/10681, такі зміни:

1.1. У главі 2:

1.1.1. У пункті 2.2:

в абзаці першому слова "компанія з управління активами" замінити словами "комісія з припинення (ліквідаційна комісія) Фонду";

абзац другий викласти в такій редакції:

"заяву про вилучення Фонду з ЄДРІСІ, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду та завірену печаткою Фонду (додаток 1)";

в абзаці шостому після слова "підписами" слова "уповноваженої особи" замінити словами "голови ліквідаційної комісії";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності Фонду".

1.1.2. У пункті 2.3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Відмова у скасуванні реєстрації регламенту та анулюванні свідоцтв про внесення до ЄДРІСІ оформлюється у вигляді розпорядження про відмову із зазначенням підстав для відмови і підписується уповноваженою особою Комісії (додаток 4). Відмова у вилученні Фонду з ЄДРІСІ доводиться до відома заявника письмово протягом 3 робочих днів з моменту винесення розпорядження про відмову.";

абзац п'ятий замінити двома абзацами такого змісту:

"У разі відмови у вилученні Фонду з ЄДРІСІ усі подані документи залишаються в Комісії.

Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінали регламенту (змін до нього) та свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів документів.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

1.2. Пункт 3.1 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.1. Документи на двох і більше аркушах, які подаються до Комісії та містяться в пакетів документів на вилучення Фонду з ЄДРІСІ, повинні бути прошиті та пронумеровані.".

1.3. У додатку 1 до Положення слова "уповноважена посадова особа Фонду" замінити словами "голова ліквідаційної комісії Фонду".

1.4. Доповнити Положення новим додатком 4 (додається).

2. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (В. Дерев'янкін) забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. М. Яцишина 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-В

м. ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

Уповноважена особа, _________________________________________, відповідно до пунктів ______
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2005 N 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 401/10681, та наданих документів ___________________________________________,
                                                                                                          (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника)
місцезнаходження _____________, на вилучення з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду у зв'язку з припиненням або прийняттям Комісією рішення про невідповідність Фонду мінімальному обсягу активів ІСІ

установила:

_____________________________________________________________________________________
                                                       (перелік порушень законодавства, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі _________________________________________________
                                                                                                                                            (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (повне найменування Фонду)
у скасуванні реєстрації регламенту та анулюванні свідоцтв про внесення до ЄДРІСІ. 

________________________
(уповноважена особа) 

__________________
(підпис)

__________________
(прізвище) 

  

М. П. 

  

____________

Опрос