Идет загрузка документа (853 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе

Минфин
Положение, Приказ от 24.12.2010 № 1629
редакция действует с 22.03.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 

м. Київ 

N 1629 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 87/18825

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Дію попередньої редакції наказу відновлено у зв'язку із зміною 
дати набрання чинності
наказом Міністерства фінансів України 
від 18 травня 2012 року N 568

згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1343

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
 від 18 травня 2012 року N 568,
від 17 грудня 2012 року N 1343,
 від 25 листопада 2014 року N 1163
,
 від 29 грудня 2015 року N 1219
,
 від 23 грудня 2016 року N 1135
,
від 13 червня 2017 року N 571
,
від 27 листопада 2018 року N 940
,
від 8 лютого 2019 року N 52

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Закону України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік", Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", 126 "Оренда", 127 "Зменшення корисності активів", 128 "Зобов'язання", 129 "Інвестиційна нерухомість", схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2. Внести зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. У заголовку та тексті наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398, слово "Положення" у всіх відмінках замінити словами "Національне положення" у відповідних відмінках.

4. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Канцуров О. О.):

4.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 126 "Оренда", 129 "Інвестиційна нерухомість", затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2017 року.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1343,
 від 25.11.2014 р. N 1163
,
 від 29.12.2015 р. N 1219)

Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

 

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору), які складають та подають консолідовану фінансову звітність.

3. Це Національне положення (стандарт) не застосовується суб'єктами державного сектору до фінансової звітності контрольованих суб'єктів господарювання, які є підприємствами державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери їх управління. Показники фінансової звітності підприємств державного, комунального секторів економіки підлягають консолідації згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1223/23755 (зі змінами).

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

Консолідована фінансова звітність підприємств державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління контролюючого суб'єкта державного сектору, складається окремо та подається у складі консолідованої фінансової звітності.

У бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності контролюючого суб'єкта державного сектору внески до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки відображаються як фінансові інвестиції.

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають такі значення:

внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій;

внутрішньогрупові операції - операції між контролюючим та контрольованими суб'єктами державного сектору або між контрольованими суб'єктами державного сектору в межах однієї економічної групи;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність контролюючого суб'єкта та контрольованих ним суб'єктів як єдиної економічної групи;

(абзац четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

контроль - повноваження суб'єкта державного сектору управляти фінансовою та операційною політикою іншого суб'єкта державного сектору з метою одержання вигід від його діяльності.

II. Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

1. Консолідовану фінансову звітність подає контролюючий суб'єкт державного сектору.

Контролюючий суб'єкт державного сектору не подає консолідованої фінансової звітності:

а) якщо він є контрольованим суб'єктом державного сектору іншої економічної групи; або

б) за наявності відповідного рішення власника, прийнятого в установленому порядку.

2. Контролюючий суб'єкт державного сектору, який подає консолідовану фінансову звітність, консолідує показники фінансової звітності всіх контрольованих суб'єктів, крім тих, стосовно яких наявна одна з таких умов:

а) контроль над контрольованим суб'єктом державного сектору є тимчасовим;

б) контрольований суб'єкт державного сектору провадить діяльність в умовах довгострокових обмежень, які не дають змоги контролюючому суб'єкту державного сектору отримувати вигоди або потенціал корисності від його діяльності. У такому разі відповідні активи і операції відображаються відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації. Склад і форми фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 N 1629).

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:

а) сальдо та операції між суб'єктами державного сектору в межах економічної групи та отримані в результаті нереалізовані доходи;

б) нереалізовані втрати в результаті операцій в межах економічної групи, за винятком випадків, коли їх можна відшкодувати.

4. При складанні консолідованої фінансової звітності наводяться усі статті (рядки) форм фінансової звітності, можуть не наводитись статті (рядки) форм фінансової звітності, за якими у суб'єктів державного сектору економічної групи відсутні показники.

5. Фінансова звітність контролюючого суб'єкта державного сектору та його контрольованих суб'єктів державного сектору, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.

6. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності контролюючого та контрольованих суб'єктів державного сектору з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.

7. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору, розташованих за межами України, у валюту України, визначаються згідно з іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається на основі консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати та консолідованого звіту про власний капітал.

III. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору

1. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору (далі - загальна консолідована фінансова звітність) складається Державною казначейською службою України з метою отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів.

2. Загальна консолідована фінансова звітність включає консолідований баланс, консолідований звіт про фінансовий результат, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал згідно з додатками 1 - 4 до цього Національного положення (стандарту).

3. Формування загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації.

(пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

4. Розкриття статей звітів загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

5. Консолідована фінансова звітність контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, що використовується при складанні форм загальної консолідованої фінансової звітності, має бути за той самий звітний період і на ту саму дату балансу, на яку складається загальна консолідована фінансова звітність.

6. Загальна консолідована фінансова звітність складається за показниками консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні загальної консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до загальної консолідованої фінансової звітності державного сектору.

7. Консолідована інформація про виконання бюджету (кошторису) формується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

(Національне положення доповнено новим розділом ІІІ згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
у зв'язку з цим розділ III вважати розділом IV)

IV. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

1. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про:

1.1. Перелік контрольованих суб'єктів державного сектору, що належать до сфери управління, із зазначенням:

найменування, країни та місця реєстрації і місцезнаходження;

короткого опису основної діяльності;

найменування контролюючих суб'єктів державного сектору іншої економічної групи, від яких отримувались активи для покриття витрат з реалізації їх цілей, обсяги цих активів і не використані (або не повернені) залишки на кінець звітного періоду.

1.2. Причини, з яких показники фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору не включено до консолідованої фінансової звітності.

2. У примітках до консолідованої фінансової звітності також наводиться інформація про статті, до яких застосовувалася різна облікова політика.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку
 

О. О. Канцуров 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

на ____________ 20__ року

Форма N 1-кдс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знос

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знос

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

1042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цінні папери, крім акцій

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акції та інші форми участі в капіталі

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наданими кредитами

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

касі

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казначействі

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установах банків

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорозі

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземній валюті

1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

національній валюті

1176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземній валюті

1177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесений капітал

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви

1440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за цінними паперами

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитами

1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов'язання

1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитами

1550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за одержаними авансами

1555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші поточні зобов'язання, з них:

1575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за цінними паперами

1576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
___________________________________
(ініціали та прізвище)

(Національне положення доповнено додатком 1 згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568
,
додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

Форма N 2-кдс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат за необмінними операціями

2340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Загальнодержавні функції

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборона

2430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я

2480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

2520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти, з них:

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від органів державного управління

2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

2570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти, з них:

2640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти, з них:

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
___________________________________
(ініціали та прізвище)

(Національне положення доповнено додатком 2 згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568
,
додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

Форма N 3-кдс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети
 державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових фондів

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети
 державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від обмінних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетні асигнування

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від продажу активів

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші надходження від обмінних операцій

3015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від необмінних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податкові надходження

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неподаткові надходження

3025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти, з них:

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження до державних цільових фондів

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші надходження від необмінних операцій

3045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за обмінними операціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на виконання бюджетних програм

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати з продажу активів

3115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати за обмінними операціями

3120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за необмінними операціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти, з них:

3125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати за необмінними операціями

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

3135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

3180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат від операційної діяльності

3190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основних засобів

3205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвестиційної нерухомості

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематеріальних активів

3215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершених капітальних інвестицій

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокових біологічних активів

3225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження цільового фінансування

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на придбання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основних засобів

3250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвестиційної нерухомості

3255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематеріальних активів

3260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершених капітальних інвестицій

3265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокових біологічних активів

3270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

3285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання позик

3305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання відсотків (роялті)

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів

3350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення позик

3355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплату відсотків

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

3380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування

3385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів отриманий

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів перерахований

3415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Надходження в натуральній формі

 
_____________

 
______________________________

* Витрати в натуральній формі

_____________

______________________________

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
______________________________
(ініціали та прізвище)

(Національне положення доповнено додатком 3 згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568
,
додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-кдс

Стаття

Код рядка

Фінансовий
 результат
 виконання
 державного
 бюджету

Розпорядники коштів державного бюджету

Фінансовий
 результат
 виконання
 місцевих
 бюджетів

Розпорядники коштів місцевих бюджетів

Фінансовий
 результат
 виконання
бюджетів державних
 цільових
 фондів

Органи державних цільових фондів

Консолідовані
 показники

внесений
 капітал

капітал
 у дооцінках

фінансовий
 результат

капітал
 у підприємствах

резерви

цільове
 фінансування

разом

внесений
 капітал

капітал
 у дооцінках

фінансовий
 результат

капітал
 у підприємствах

резерви

цільове
 фінансування

разом

внесений
 капітал

капітал
 у дооцінках

фінансовий
 результат

капітал 
 у підприємствах

резерви

цільове
 фінансування

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) основних засобів

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів

4130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення капіталу в підприємствах

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення капіталу в підприємствах

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

4310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
___________________________________
(ініціали та прізвище)

(Національне положення доповнено додатком 4 згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568
,
додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

____________

Опрос