Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых расчетов по рентной плате за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортировку трубопроводами природного газа и аммиака территорией Украины

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1011
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 

м. Київ 

N 1011 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 81/18819

Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 серпня 2015 року N 719)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту 254.4 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1 форму Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додається);

1.2 форму Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 25.06.2003 N 311 "Про затвердження форм розрахунків рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та транзитне транспортування трубопроводами аміаку, природного газу територією України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за N 549/7870.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити відповідне програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра палива
та енергетики України
 

І. В. Кірюшин 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

Г. Яцишина 

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1011 

 

 

Інформація, наведена у Податковому розрахунку, додатках, доповненнях, є
достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець 

 
____________________
                   (підпис) 

 
_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта3 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

____________________
                   (підпис) 

_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта3 

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу
державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                              "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (посадова особа органу державної податкової служби
                                                                                        (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки розрахунку
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт    від  "___" ____________ 20__ року                           N ________

"___" ____________ 20__ року           ______________________________________________________
                                                                                                                          (посадова особа органу державної
                                                                                                                                        податкової служби
                                                                                                                                (підпис, прізвище, ініціали)) 

____________
1 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданому Податковому розрахунку, що позначений платником як "уточнюючий".

2 Відповідно до пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу податковий розрахунок повинен містити такий обов'язковий реквізит, як повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові платника податків.

3 Зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 Відповідно до пункту 63.3 статті 63 глави 6 розділу II Кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів.

5 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

6 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка(ів) 6 додатка(ів), що позначені платником як "уточнюючий".

7 Вартісні показники податкового розрахунку (його додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

8 Різниця між рядком 8 та рядком 9 обчислюється для кожного відповідного додатка. Сума різниць обчислюється за кількістю додатків.

9 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

10 Кількість рядків для відповідних розрахунків (додатків) за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.

11 Відповідно до абзацу першого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма Податкового розрахунку, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці у Податковому розрахунку.

12 Відповідно до абзацу другого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу у разі потреби платник податків може подати разом з Податковим розрахунком доповнення до такого розрахунку, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною Податкового розрахунку. Доповнення подається з поясненням мотивів його подання. 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
 

 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


Додаток
до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

порядковий номер розрахунку за рік 

  


Розрахунок N
податкового зобов'язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

 

 

Інформація, наведена у додатку, є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець 

 
____________________
                   (підпис) 

 
_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта8 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

____________________
                   (підпис) 

_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта8 

____________
1 Для кожного типу вантажу складається окремий розрахунок.

2 Обсяг вантажу зазначається у визначених законом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака.

3 Зазначається ставка рентної плати, що відповідає типу вантажу, зазначеному платником у рядку 2 цього розрахунку.

4 Коригуючий коефіцієнт, що відповідно до пункту 253.2 статті 253 розділу IX Кодексу обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у розрахунку зазначається десятковим дробом з чотирма десятковими знаками.

5 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

6 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 6 додатка раніше поданого податкового розрахунку, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

7 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

8 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку. 

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1011 

 

 

Інформація, наведена у Податковому розрахунку, додатках, доповненнях,
є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець 

 
____________________
                   (підпис) 

 
_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта3 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

____________________
                   (підпис) 

_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта3 

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу
державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                             "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (посадова особа органу державної податкової служби
                                                                                        (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки розрахунку
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт    від  "___" ____________ 20__ року                           N ________

"___" ____________ 20__ року           ______________________________________________________
                                                                                                                          (посадова особа органу державної
                                                                                                                                        податкової служби
                                                                                                                                (підпис, прізвище, ініціали)) 

____________
1 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданому Податковому розрахунку, що позначений платником як "уточнюючий".

2 Відповідно до пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу Податковий розрахунок повинен містити такий обов'язковий реквізит, як повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові платника податків.

3 Зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 Відповідно до пункту 63.3 статті 63 глави 6 розділу II Кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів.

5 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

6 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка(ів) 9 додатка(ів), що позначені платником як "уточнюючий".

7 Вартісні показники податкових розрахунків (його додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

8 Різниця між рядком 11 та рядком 12 обчислюється для кожного відповідного додатка. Сума обчислюється за кількістю додатків.

9 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

10 Кількість рядків для відповідних розрахунків (додатків) за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.

11 Відповідно до абзацу першого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма Податкового розрахунку, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці у Податковому розрахунку.

12 Відповідно до абзацу другого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу у разі потреби платник податків може подати разом з Податковим розрахунком доповнення до такого розрахунку, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною Податкового розрахунку. Доповнення подається з поясненням мотивів його подання. 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
 

 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


Додаток
до Податкового розрахунку з
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України 

порядковий номер розрахунку за рік 

  


Розрахунок N
податкового зобов'язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

 

 

Інформація, наведена в додатку, є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець 

 
____________________
                   (підпис) 

 
_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта12 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

____________________
                   (підпис) 

_______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або 

  

  

серія, номер паспорта12 

____________
1 Для кожного типу вантажу та кожного типу маршруту транспортування складається окремий розрахунок.

2 Відстань маршруту транспортування зазначається в сотнях кілометрів з трьома десятковими знаками.

3 Кількість рядків (1 ... N, де N - загальна кількість маршрутів) у групі 4 цього додатка визначається платником самостійно залежно від кількості маршрутів переміщення вантажу, наприклад 4.1, 4.2, 4.3...

4 Обсяг вантажу зазначається у визначених законом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака.

5 Кількість рядків (1 ... N, де N - загальна кількість маршрутів) у групі 5 цього додатка визначається платником залежно від кількості маршрутів переміщення вантажу, а номер рядка визначається номером рядка відповідного маршруту.

6 Об'єкт оподаткування для кожного маршруту транспортування обчислюється як величина добутку довжини відповідного маршруту транспортування, наприклад зазначеного у рядку 4.1, на обсяг протранспортованого таким маршрутом вантажу, що відповідно зазначений у рядку 5.1. Об'єкт оподаткування за відповідний період є сумою об'єктів оподаткування за всіма маршрутами, за якими було протранспортовано вантаж у такому періоді.

7 Зазначається ставка рентної плати, що відповідає типу вантажу, зазначеному платником у рядку 2 цього розрахунку.

8 Коригуючий коефіцієнт, що відповідно до пункту 253.2 статті 253 розділу IX Кодексу обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу, у розрахунку зазначається десятковим дробом з чотирма десятковими знаками.

9 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

10 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 9 додатка раніше поданого податкового розрахунку, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

11 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому податковому розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

12 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку. 

____________

Опрос