Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку и условиям выдачи лицензии на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке, переоформление лицензии, выдачу дубликата и копии лицензии

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2010 № 1981
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2010 

м. Київ 

N 1981 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2011 р. за N 77/18815

Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 345

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 травня 2013 року N 817)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами) (додаються).

2. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

Ю. Кравченко 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

С. Г. Гуржій 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

Г. М. Яцишина 

 

Зміни до Порядку та умов
видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У розділі I:

1.1. Абзац шостий пункту 2 доповнити словами та цифрами "або підсумок за розділом I пасиву балансу за формою N 1-м згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами)".

1.2. Пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 50 кв. м.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий уважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим.

1.3. Пункт 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів і діяльністю з торгівлі цінними паперами.".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.

1.4. У пункті 10:

в абзаці другому слова "ліцензіата, який поєднує цю діяльність" замінити словами "ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки";

в абзаці третьому: після слів "поєднує цю діяльність з" доповнити абзац словами "діяльністю з торгівлі цінними паперами та"; слова "та неотримання ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінними паперами" замінити словами "та неотримання ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, а також неприйняття ліцензіатом рішення щодо припинення провадження діяльності з торгівлі цінними паперами до закінчення строку дії зазначеної ліцензії";

доповнити пункт після абзацу третього чотирма новими абзацами такого змісту:

"У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю зберігача цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів визнається недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який є банком та поєднує цю діяльність тільки з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та неотримання ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який є банком та поєднує цю діяльність тільки з діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження діяльності зберігача цінних паперів.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю зберігача цінних паперів, ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

в абзаці восьмому слова "ліцензіата, який поєднує цю діяльність" замінити словами "ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність тільки";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який поєднує цю діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та Комісія не отримала засвідченої підписом керівника та печаткою ліцензіата копії рішення ліцензіата щодо припинення провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами до дати набрання чинності рішенням про анулювання зазначеної ліцензії, ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"У разі отримання Комісією засвідченої копії рішення ліцензіата щодо припинення провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензія на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим.

2. У розділі II:

2.1. Підпункт 3.14 пункту 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного (складеного) капіталу.".

2.2. У пункті 4:

підпункт 4.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного (складеного) капіталу.

У разі якщо заявник є суб'єктом малого підприємництва (визнаний таким відповідно до законодавства), то ним надається у порядку, встановленому цим пунктом, засвідчена копія річного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, що включає: копію Балансу (форма N 1-м) та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами)";

абзац перший підпункту 4.7 після слів "засвідчена підписом" доповнити словом "керівника";

у підпункті 4.10 слова "затвердженої та організаційної" замінити словами "затвердженої організаційної";

доповнити пункт новими підпунктами 4.15 - 4.18 такого змісту:

"4.15 для банку - копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника, засвідчена в нотаріальному порядку або органом, який видав документ;

4.16 для банку - засвідчена в нотаріальному порядку або органом, який видав документ, копія установчого документа заявника зі змінами (нова редакція), які зареєстровані в установленому порядку;

4.17 для банку - довідка Національного банку України (його територіального управління) про розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку на момент подання заяви про видачу ліцензії;

4.18 для банку - довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4) з доданням копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні акціонерного товариства).";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Документи, передбачені підпунктами 4.15 - 4.18 цього пункту, подаються тільки банком, який не має ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.".

2.3. У пункті 5:

у підпункті 5.3 слово "(складеного)" виключити;

доповнити підпункт 5.6 новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного капіталу.".

2.4. У пункті 6:

у підпункті 6.1 слово "(складеного)" виключити;

доповнити підпункт 6.2 новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного капіталу.".

2.5. Доповнити підпункт 7.5 пункту 7 новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного (складеного) капіталу.".

2.6. Доповнити підпункт 9.5 пункту 9 новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного (складеного) капіталу.".

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

3.1.1. У пункті 4 цифри "120" замінити цифрами "500".

3.1.2. У пункті 5 слова "та діяльності з управління цінними паперами" виключити, цифри та слово "300 тисяч" замінити цифрою та словом "1 мільйон".

3.1.3. Пункт 6 після слова "андеррайтингу" доповнити словами "та діяльності з управління цінними паперами", цифри та слово "600 тисяч" замінити цифрою та словом "7 мільйонів".

3.2. У главі 2:

3.2.1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів можуть отримати банки, торговці цінними паперами або реєстратори, установчі документи яких передбачають здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.".

3.2.2. У пункті 3:

слова та цифру "не менш ніж 1 мільйон" замінити словами та цифрою "не менш як 7 мільйонів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Збільшення статутного (складеного) капіталу торговця цінними паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів або резервного капіталу).".

3.2.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Статутний (складений) капітал реєстратора на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений, у тому числі грошовими коштами, в розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Збільшення статутного (складеного) капіталу реєстратора, яке сплачено за рахунок грошових коштів, повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів або резервного капіталу).".

3.3. Пункт 3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3. Статутний капітал депозитарію на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень.".

3.4. У главі 4:

3.4.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Статутний капітал депозитарію на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень.".

3.4.2. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Депозитарій при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу, а розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 розділу II цього Порядку, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.".

3.5. У главі 5:

3.5.1. У пункті 3 слова "який не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної" замінити словами "що може поєднуватись з діяльністю зберігача цінних паперів і торговця цінними паперами".

3.5.2. У пункті 8 слова та цифри "не менше ніж 60 тисяч гривень, у тому числі грошовими коштами не менше ніж 30 тис. грн." замінити словами та цифрами "не менш як 100 тисяч гривень".

3.6. У главі 7:

3.6.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Статутний (складений) капітал фондової біржі на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень.".

3.6.2. У пункті 9:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, повинен бути не менш як 25 мільйонів гривень за даними цієї звітності.";

в абзаці другому слово "його" замінити словом "її", слова "цього товариства" замінити словом "біржі".

4. У розділі V:

4.1. У пункті 1:

у підпункті 1.1 слово "заявників" замінити словом "ліцензіатів";

у підпункті 1.4 слово "заявника" замінити словом "ліцензіата".

4.2. У пункті 4 слово "заявникові" замінити словом "ліцензіатові".

4.3. У пункті 6:

у підпункті 6.1 слово "заявником" замінити словом "ліцензіатом";

у підпункті 6.2 слово "заявника" замінити словом "ліцензіата".

4.4. У пункті 7 слово "заявником" замінити словом "ліцензіатом".

4.5. У пункті 8 слово "заявника" замінити словом "ліцензіата".

4.6. Доповнити пункт 10 новими підпунктами 10.1 - 10.4 такого змісту:

"10.1 заяву про зміни щодо найменування цього підрозділу та/або його місцезнаходження;

10.2 копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу;

10.3 копію затвердженого в установленому порядку Положення про цей підрозділ з унесеними змінами;

10.4 довідку з відповідними змінами згідно з додатком 10 до цього Порядку".

5. Абзац другий підпункту 2.5 пункту 2 розділу VI доповнити словами "якщо згідно з вимогами цього Порядку такий документ надається при отриманні ліцензії.".

 

Начальник управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів
 

І. Заноза 

Опрос