Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе научных работ молодых ученых по таможенному делу

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 28.12.2010 № 1552
Утратил силу

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2010 

м. Київ 

N 1552 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2011 р. за N 61/18799

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих учених з митної справи

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 вересня 2015 року N 785)

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940 (із змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1016 "Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки", розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 N 433-р "Про затвердження плану заходів з підтримки молодих учених" та з метою підтримки й активізації наукової діяльності молодих учених у сфері митної справи, розвитку їх творчого потенціалу та створення умов для професійного зростання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих учених з митної справи (далі - Положення), що додається.

2. Проводити Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих учених з митної справи (далі - Конкурс) щороку згідно з Положенням.

3. Організаційні питання, пов'язані з проведенням Конкурсу, визначати окремим наказом Держмитслужби у рік його проведення.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту кадрової роботи (Василенко О. Л.) та Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

 

Голова Служби 

І. Г. Калєтнік 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Міністр освіти
і науки України
 

 
Д. В. Табачник
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих учених з митної справи

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих учених з митної справи, процедуру розгляду робіт та нагородження переможців з метою підтримки та активізації наукової діяльності молодих учених у сфері митної справи.

1.2. Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих учених з митної справи (далі - Конкурс) проводиться з метою підтримки наукової діяльності молодих учених у сфері митної справи, створення системи широкого залучення молодих учених до участі в актуальних для Держмитслужби наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.3. Участь у Конкурсі беруть слухачі магістратури, аспіранти, здобувачі вищих навчальних закладів України, молоді учені України (далі - Молоді учені). Вік учасників конкурсу не повинен перевищувати 35 років станом на 1 березня року проведення Конкурсу.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

2.1. Конкурс оголошується наказом Держмитслужби та проводиться щороку з 1 березня по 30 травня.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Академія митної служби України.

2.3. Для організації та проведення Конкурсу за наказом Держмитслужби створюється конкурсна комісія з числа провідних науковців у галузі митної справи, що працюють у центральному апараті Держмитслужби та спеціалізованих митних установах.

2.4. Щороку у жовтні перед початком Конкурсу конкурсна комісія пропонує перелік актуальних проблем у галузі митної справи, на вирішення яких мають бути спрямовані наукові роботи, що подаються на Конкурс, а також умови Конкурсу.

2.5. Інформація про умови участі в конкурсі, вимоги до конкурсних робіт, перелік актуальних проблем у галузі митної справи розміщується на офіційних сайтах Держмитслужби, Академії митної служби України, а також доводиться до відома потенційних учасників Конкурсу шляхом адресної розсилки інформаційних повідомлень.

2.6. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи Молодих учених або колективів з актуальних проблем у галузі митної справи (відповідно до переліку), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й практичне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

2.7. Роботи, які подаються на Конкурс, виконуються державною мовою, повинні бути відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і зміст, список використаної літератури.

2.8. До кожної наукової роботи додається анотація наукової роботи за формою, зазначеною у додатку 1, та відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи за формою, зазначеною у додатку 2.

2.9. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу, наукової установи, де виконувалася робота, в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

2.10. В окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи за формою, зазначеною у додатку 2.

2.11. За умови недотримання авторами встановлених вимог конкурсна комісія має право зняти подану роботу з участі в Конкурсі.

2.12. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені дипломні (випускні) роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр".

III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ РОБІТ КОНКУРСНОЮ КОМІСІЄЮ

3.1. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі оцінки кожної роботи кожним членом конкурсної комісії за встановленими параметрами, зазначеними у додатку 3, та відкритого обговорення конкурсною комісією наукових результатів поданих робіт. Рішення конкурсної комісії фіксуються у протоколі за формою, зазначеною у додатку 4.

3.2. Кількість робіт Молодих учених - переможців Конкурсу визначається в такому співвідношенні: 1 місце - 1 робота, 2 місце - 2 роботи, 3 місце - 2 роботи із загальної кількості поданих робіт.

3.3. Конкурсна комісія за результатами Конкурсу рекомендує Голові Держмитслужби відзначити переможців дипломами I, II, III ступенів.

3.3.1. Переможці з числа працівників митних органів, курсантів (студентів) Академії митної служби України також можуть бути відзначені:

позачерговим присвоєнням спеціальних звань Держмитслужби;

відомчими нагородами Держмитслужби;

рекомендацією про публікацію результатів роботи у наукових виданнях Академії митної служби України.

3.3.2. Переможці з числа молодих учених України також можуть бути відзначені:

відомчими нагородами Держмитслужби;

організацією стажування переможця в митних органах України відповідно до профілю наукових інтересів переможця;

рекомендацією про публікацію результатів роботи у наукових виданнях Академії митної служби України.

3.3.3. Для Молодих учених Академії митної служби України формами заохочення за успішну участь у Конкурсі також можуть бути:

врахування участі у Конкурсі під час оцінювання дипломного проекту (роботи), якщо його (її) тема відповідає темі конкурсної роботи;

надання переваг під час прийняття рішення Вченою радою Академії митної служби України про видачу рекомендації для вступу до аспірантури.

 

Директор Департаменту
кадрової роботи
 

 
О. Л. Василенко
 

 

АНОТАЦІЯ

В анотації наукової роботи під шифром "______________" зазначаються:

актуальність, мета, завдання наукової роботи, відомості про використану методику дослідження та досягнуті результати;

загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використання наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

 

ВІДОМОСТІ
про автора (авторів) та наукового керівника конкурсної роботи під шифром "___________________"

АВТОР (АВТОРИ) 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів)
_____________________________________ 

1. Прізвище ___________________________ 

_____________________________________ 

2. Ім'я (повністю) ______________________ 

_____________________________________ 

3. По батькові (повністю) _______________ 

2. Повне найменування вищого навчального закладу, в якому навчається автор _____________________________________
_____________________________________ 

4. Місце роботи, тел. ___________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

3. Факультет __________________________ 

5. Посада _____________________________ 

4. Курс (рік навчання) __________________ 

6. Науковий ступінь ____________________ 

5. Результати роботи опубліковано
_____________________________________
                          (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання ________________________
______________________________________ 

6. Результати роботи впроваджено
_____________________________________
                   (рік, місце, форма впровадження) 

8. Місце проживання, тел.
_____________________________________ 

7. Місце проживання, тел.
_____________________________________
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Науковий керівник 

__________________
(підпис) 

Автор (автори) роботи 

_________________
(підпис(и)) 

 

Член конкурсної комісії ______________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________________________________
                                                                               (науковий ступінь, вчене звання) 

Таблиця 1

N з/п 

Конкурсна робота 

Критерії 

К1 

К2 

К3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблиця 2

Шифр критерію 

Назва критерію 

Максимальна кількість балів 

К1 

Практична значимість роботи  

20 

К2 

Рівень обґрунтування висновків та пропозицій  

20 

К3 

Рівень доведеності висновків і рекомендацій до практичного використання 

20 

Примітка. За кожним з критеріїв бали нараховуються від 0 до максимального. У відповідну клітинку таблиці 1 записується або ціле невід'ємне число, або десятинний дріб з одним знаком після коми (наприклад, 7,5).

Член конкурсної комісії

________________________________
(прізвище, ініціали) 

_______________
(підпис) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих учених з митної справи

від "___" ____________ 20__ року

Конкурсна комісія розглянула ________ наукових робіт, що надійшли з _______ вищих навчальних
                                                                       (кількість)                                                                       (кількість)
закладів, наукових установ та митних органів.

На підставі аналізу конкурсних робіт конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити: 

Дипломом I ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта (повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю), посада наукового керівника 

Найменування вищого навчального закладу, наукової установи, митного органу (повністю) 

Дипломом II ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта (повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю), посада наукового керівника 

Найменування вищого навчального закладу, наукової установи, митного органу (повністю) 

Дипломом III ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта (повністю) 

Тема роботи 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю), посада наукового керівника 

Найменування вищого навчального закладу, наукової установи, митного органу (повністю) 

М. П. 

  

  

Голова конкурсної комісії 

____________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали) 

Члени конкурсної комісії: 

________________________________
(прізвища, ініціали) 

________________________
(підписи) 

____________

Опрос