Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственного казначейства Украины от 25.05.2004 N 89

Государственное казначейство Украины
Приказ от 23.12.2010 № 501
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2010 

м. Київ 

N 501 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2011 р. за N 49/18787

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 25 травня 2004 року N 89

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 30 вересня 2011 року N 1223)

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 та з метою удосконалення порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Преамбулу наказу Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні,".

2. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами), що додаються.

3. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Директор Департаменту
реформування бюджетної системи
Міністерства фінансів України 

 
 
Ю. М. Футоранська
 

 

Зміни
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

1. Абзац третій пункту 1.2 глави 1 після слів "з урахуванням прийнятих" доповнити словом "бюджетних".

2. У главі 2:

2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів за територіями (обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства України. Відповідальні виконавці визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і подають головному розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику.

До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

Підприємство (установа, організація) не може бути включено одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.

Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем.

Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету.

Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало власними силами для бюджетної установи (організації) або одержувача відповідні роботи (надало послуги, поставило товари), то таке підприємство (установа, організація) не включається до мережі відповідного розпорядника.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів уключаються підприємства (установи, організації), унесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у порядку, встановленому Державним казначейством України, з урахуванням даних цього реєстру.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників нижчого рівня.

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету, за формою, наведеною в додатку 1. У разі виникнення протягом бюджетного періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до мережі за формою згідно з додатком 2.

Державне казначейство України перевіряє подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та найменування органу Державного казначейства України) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають інформацію щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів до Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління) для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету".

2.2. Пункт 2.2 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"2.2. Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники (крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у відповідних Головних управліннях та включають до мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, які обслуговуються в органах Державного казначейства України відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя). Районні державні адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях Державного казначейства України (далі - управління) та включають до мережі розпорядників та одержувачів, які обслуговуються у даному управлінні".

У зв'язку з цим абзац перший уважати абзацом другим;

у абзаці другому:

у першому реченні слова "бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду";

у другому реченні слова "Державного казначейства (далі - управління)" виключити;

третє речення після слів "на відповідність" доповнити словами "встановленим вимогам щодо складання мережі";

четверте речення після слів "державного бюджету" доповнити словами та цифрою ", про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3".

2.3. У пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.3. Складання мережі Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України (далі - силові структури) має особливості, відмінні від інших головних розпорядників: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні (транзитному)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими Головними управліннями".

2.4. Пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 уважати відповідно пунктами 2.4 - 2.7.

2.5. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі розпорядників бюджетних коштів у разі внесення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів (найменування чи місця обслуговування) тощо.

Про зміни мережі головні розпорядники повідомляють Державне казначейство України, а розпорядники нижчого рівня - відповідні органи Державного казначейства України. Реєстр змін до мережі з відповідним обґрунтуванням подається на паперових та електронних носіях за формою згідно з додатком 2.

Після внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) протягом трьох робочих днів подає відповідному органу Державного казначейства України реєстр змін до мережі.

Виключення з мережі установи (підприємства, організації), що ліквідується або реорганізується, проводиться лише після передання установі - правонаступнику (підприємству, організації) планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.

Державне казначейство України та Головні управління (управління) відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня реєстрів змін до мережі, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3".

2.6. Пункт 2.6 після слів "установлених вимог" доповнити словами "цього Порядку".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.2:

у абзаці другому слово "річного" виключити;

у абзаці четвертому слово "Показники" замінити словами "Дані розподілів показників", а слова "а також відповідні дані" замінити словами "у розрізі".

3.2. Абзац другий пункту 3.4 після слів "Головні управління (управління)" доповнити словами "протягом двох робочих днів", слово "річного" виключити.

3.3. В абзаці першому пункту 3.8 слова "бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду".

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.1 після слів "та порядку, установлених" доповнити словами "Бюджетним кодексом України, ".

4.2. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Державне казначейство України отримує від Міністерства фінансів України в установленому порядку оригінал та одну копію довідок про зміни до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету.

Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки в межах залишку невикористаних планових показників. Зміни до річного розпису державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету, оформлені іншими документами, Державним казначейством України не приймаються".

4.3. У пункті 4.3:

абзац перший після слів "відповідних видатків)" доповнити словами "планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету", а після слів "зведених планів спеціального фонду" доповнити словами "зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Державне казначейство України щоденно формує базу даних уточнених показників річного розпису асигнувань державного бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету з урахуванням отриманих від Міністерства фінансів України довідок".

4.4. У пункті 4.4:

абзац третій після слів "Зміни до" доповнити словами "розподілів показників";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до розпису витрат спеціального фонду бюджету та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між територіями в межах призначення розпорядника бюджетних коштів".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - шостим.

4.5. У абзацах першому та сьомому пункту 4.5 слово "річного" виключити.

4.6. У пункті 4.6:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац третій після слів "обсягів взятих" доповнити словом "бюджетних".

У абзаці п'ятому слова "протягом року" замінити словами "протягом бюджетного періоду".

4.7. Абзац другий пункту 4.7 після слів "змін до обліку" доповнити словом "бюджетних".

5. У главі 5:

5.1. Заголовок глави після слів "інформації за" доповнити словом "бюджетними"; слова "розпорядників та одержувачів бюджетних коштів" виключити.

5.2. Пункт 5.1 викласти у такій редакції такого змісту:

"5.1. Органи Державного казначейства обліковують бюджетні зобов'язання відповідно до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667".

5.3. Пункт 5.2 після слів "інформацію щодо" доповнити словом "бюджетних".

6. У главі 6:

6.1. У пункті 6.1:

у абзацах першому та третьому слова "статей та" виключити;

у абзаці п'ятому слова "статтями і" виключити.

6.2. У абзаці другому пункту 6.2 слова "статтями і" виключити.

6.3. У абзаці першому пункту 6.4 слова "статей та" виключити.

6.4. Абзац другий пункту 6.6 після слів "з урахуванням наявних" доповнити словом "бюджетних".

7. У абзаці другому пункту 7.2 глави 7 слова "крім випадків, коли видатки та надання кредитів здійснюються за рахунок коштів Стабілізаційного фонду" виключити.

8. У главі 10:

8.1. У пункті 10.1:

8.1.1. Абзац четвертий підпункту 10.1.1 після слів "державного бюджету" доповнити словами та цифрою ", про що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3".

8.1.2. Підпункти 10.1.2 та 10.1.3 викласти в такій редакції:

"10.1.2. Після затвердження розпису державного бюджету Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Державне казначейство України на підставі цих документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 37 - 39) та протягом трьох робочих днів доводить його на паперових та електронних носіях до відома Головних управлінь, які в свою чергу доводять їх до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами Державне казначейство України формує повідомлення про зміни (додатки 40 - 42) та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях до Головних управлінь, які в свою чергу доводять до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

10.1.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів".

8.1.3. У підпункті 10.1.4:

абзац перший після слів "щодо взятих" доповнити словом "бюджетних", слова "(далі - зобов'язання)" виключити;

абзац другий після слів "Міністерство фінансів України про" доповнити словом "бюджетні".

8.1.4. У підпункті 10.1.5:

в абзаці першому слова "про відкриті асигнування" замінити словами "щодо відкриття асигнувань", слово "зобов'язань" замінити словами "бюджетних зобов'язань";

в абзаці другому слово "про" замінити словом "щодо", після слів "міжбюджетних трансфертів" доповнити абзац словами ", та затверджуються Міністерством фінансів України";

в абзаці третьому слово "про" замінити словом "щодо".

8.1.5. У підпункті 10.1.7 слово "зобов'язань" замінити словами "бюджетних зобов'язань".

8.2. У пункті 10.3:

у абзаці першому слово "розпоряджень" замінити словом "наказів";

у абзаці четвертому слова "бюджетного року" замінити словами "бюджетного періоду".

9. У главі 12:

9.1. Абзац третій пункту 12.1 після слів "на етапі реєстрації" доповнити словом "бюджетних".

9.2. У пункті 12.2 слово "зобов'язання" у всіх відмінках замінити словами "бюджетні зобов'язання" у відповідних відмінках.

9.3. Абзац перший пункту 12.3 після слів "обліку відповідного" доповнити словом "бюджетного".

9.4. Пункт 12.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу".

9.5. Пункт 12.8 викласти в такій редакції:

"12.8. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів, якщо не заповнено хоча б один з реквізитів, та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного документа;

б) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм;

в) відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

г) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

ґ) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

д) обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

е) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

є) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника;

ж) надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

з) відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

и) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

і) неподання документів, що підтверджують отримання товарів (робіт, послуг) за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких воно надійшло. До платіжного доручення, не прийнятого у зв'язку із причинами, зазначеними у підпунктах "б" - "д", "є", "ж", "и" та "і" цього пункту, складається попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства (додаток 48) з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства в письмовій формі. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства обов'язково реєструються органами Державного казначейства України в журналі реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства (додаток 49)".

10. У главі 13:

10.1. У абзаці четвертому пункту 13.1 слова "нарахувань до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України" замінити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)".

10.2. У пунктах 13.2 та 13.3 слова "зборів до державних цільових фондів" замінити словами "єдиного внеску ".

11. У главі 14:

11.1. Доповнити главу після пункту 14.2 новим пунктом 14.3 такого змісту:

"14.3. У разі недостатності необхідної суми на валютному рахунку Державного казначейства України для здійснення розпорядником видатків на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, та на виконання зобов'язань України із сплати внесків до міжнародних організацій і конвенційних органів Державне казначейство України здійснює операції з купівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземної валюти на дату проведення операції, з віднесенням витрат на закупівлю до видатків за відповідними бюджетними програмами.

У вищезазначених випадках розпорядник подає до Державного казначейства України заявку-доручення на забезпечення іноземною валютою Державним казначейством України за формою, наведеною в додатку 36".

У зв'язку з цим пункти 14.3 - 14.7 уважати відповідно пунктами 14.4 - 14.8.

11.2. У пункті 14.7 цифри "14.5" замінити цифрами "14.6".

12. У пункті 17.6 глави 17:

у абзаці першому слова "на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків" замінити словами "відповідно до умов кредитних договорів";

абзац третій після слів "в обліку зареєстрованих" доповнити словом "бюджетних".

13. Додатки 11, 15, 19, 23, 48, 49 та 50 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ______________________________

(грн.)  

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(________)            ____________________________________              ________________            ________________________            ____________
(код території)                (найменування розпорядника бюджетних коштів)                          (код розпорядника)                        (найменування органу ДКУ)                     (код органу ДКУ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РІЧНИЙ РОЗПИС ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ
на 20__ рік

___________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)  

(грн.) 

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Разом за спеціальним фондом 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

(_______)            ________________________________________________________
      (КВК)                                       (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) 

(__________)      ________________________________________________________
(код розпорядника)                    (найменування розпорядника бюджетних коштів

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

 

РЕЄСТР ЗМІН N ___ від ___________
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20___ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ______________________________

(грн.)  

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

разом 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

інші джерела власних надходжень* 

інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(________)         ___________________________________________         (_______________)       ________________________      ____________
(код території)                    (найменування розпорядника бюджетних коштів)                             (код розпорядника)                   (найменування органу ДКУ)             (код органу ДКУ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

____________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від ____________
ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ
на 20__ рік

___________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України) 

(грн.) 

Показники 

Рівень розпорядника 

КПК 

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+") 

разом 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

інші джерела власних надходжень* 

інші надходження 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

разом 

у т. ч. за підгрупами 

25010100 

25010200 

25010300 

25010400 

25020100 

25020200 

25020300 

(_______)              ________________________________________________________
       (КВК)                                           (найменування головного розпорядника бюджетних коштів) 

(__________)       _________________________________________________________
(код розпорядника)                              (найменування розпорядника бюджетних коштів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видатки та надання кредитів - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки (1000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки (2000)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом щодо КПК 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 

Разом щодо КВК 

Усього 

____________
* Плануються за наявності підстави.

** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації видатків

Керівник структурного підрозділу Державного казначейства України 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали, прізвище) 

 

______________________________________________
      (найменування органу Державного казначейства України)
______________________________________________
   (найменування розпорядника/одержувача бюджетних коштів)
______________________________________________
   (номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неналежне виконання бюджетного законодавства
N ___ від ____________

Платіжне доручення N _________________ "___" ______________ 20__ року
                                                                                                           (дата)
на суму __________________________________________________________________________ грн.
                                                                                                (писати словами)
на користь ___________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування отримувача коштів)
повернуто без виконання та попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства у зв'язку з* _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в термін до
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник органу Державного
казначейства України 

 
____________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

Виконавець 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

  

тел. _______________________ 

  

  

____________
* Причина попередження вказується відповідно до пункту 12.8 глави 12 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для попередження із посиланням на відповідний абзац, пункт, статтю.
 

 

_______________________________________________________________
                            (найменування органу Державного казначейства України) 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

N
з/п 

Дата 

Номер
рахунку 

Найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 

N , дата, сума (грн.) платіжного доручення 

Причина попередження 

Прізвище виконавця 

Відмітка (підпис) про отримання попередження 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України) 

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ
НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" _____________ 20__
(дата подачі заявки) 

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________________
                                                 (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
_________________________________________________________
                                                       (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі _____________________________________________________________;
                                                                                                                              (писати словами) 

2) видачу готівки ______________________________________________________________________
_________________________________________________________
                                                                              (мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (писати словами)
на ім'я _______________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ______, N __________ від ____________, виданий _____________________________________

Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 20__* ______________________________
                                                                                 (місяця, за який проводиться розрахунок)                        (сума)

I. Розрахункова відомість із заробітної плати** за _________ місяць 20_____

(грн.) 

N
з/п 

Нараховано за місяць 

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Пере-
раху-
вання на вкладні рахунки 

показники 

сума 

разом 

податок з доходів фізичних осіб 

єдиний внесок на загально-
обов'язкове державне соціальне
 страхування 

проф-
спілкові внески 

інші утри-
мання 

виплата в міжроз-
рахун-
ковий період 

10 

11 

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грошового утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати інвалідам, що працюють 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсації з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

б) лікарняних 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

в) інші виплати (відпускні) 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

Виплати в міжрозрахунковий період** 

х 

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати**

Виплати в міжрозрахунковий період** 

х 

  

  

  

  

  

  

х 

х 

Належить до перерахування 

х 

  

  

  

  

  

х 

  

  

III. Нарахування на заробітну плату**

(грн.) 

N
з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Інші нарахування 

Усього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період** 

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах ____________________________________________
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи - розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 20__ становить (відсутня)* ________________________
                                              (місяць, наступний за розрахунковим періодом)                                                     (сума)

Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та нарахованими на заробітну плату,
на 01 __ 20__ становить (відсутня)* ______________________________________________________
 (місяць, наступний за розрахунковим періодом)                                                          (сума)
_________________________________________________________ 

IV. Виплата готівки на інші видатки (грн.)

(грн.)

N
з/п 

Найменування видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

____________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.

** У разі відсутності показників проставляються прочерки. 

Керівник установи 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Штамп казначея 

  

____________

Опрос