Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку учета обязательств распорядителей бюджетных средств в органах Государственного казначейства Украины

Государственное казначейство Украины
Приказ от 17.12.2010 № 494
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2010  

м. Київ  

N 494 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 40/18778

Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 9 серпня 2004 року N 136

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 2 березня 2012 року N 309)

Відповідно до частини сьомої статті 48 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI та з метою приведення процедур реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України у відповідність до цього Кодексу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667, що додаються.

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. І. Харченко 

 

Зміни до Порядку
обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 цифри "48, 51, 112" замінити цифрами "43, 48, 51, 112, 116 - 118" та після слова "прийнятті" доповнити словом "бюджетних".

1.2. Пункт 1.3 викласти у такій редакції:

"1.3. Визначення інших термінів, які вживаються в такому значенні тільки в цьому Порядку:

зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

фінансове зобов'язання - будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством".

2. У главі 2:

2.1. Абзац перший пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України".

2.2. Пункт 2.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів). За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов'язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов'язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим.

2.3. У пункті 2.2:

2.3.1. Абзац перший викласти у такій редакції:

"2.2. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов'язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр) (додаток 1) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання".

2.3.2. У абзаці другому:

після слова "взяття" доповнити словом "бюджетного";

цифру "5" замінити цифрою "7";

слово "та/" виключити;

після слова "погодження" доповнити словом "тощо".

2.3.3. У абзаці третьому:

після слова "взяття" доповнити словом "бюджетного";

після слів "валютному ринку України" доповнити словами "на день подання Реєстру".

2.3.4. Абзац четвертий викласти у такій редакції:

"За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги, витрати на службові відрядження), у тому числі за бюджетними зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах річних планових показників".

2.3.5. Абзац п'ятий після слова "довгостроковими" доповнити словом "бюджетними".

2.4. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. За бюджетними фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати виникнення бюджетного фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр фінансових зобов'язань) (додаток 2) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання".

2.5. У другому реченні пункту 2.5 слова "узяття зобов'язань, фінансових зобов'язань" замінити словами "узяття бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань".

2.6. Абзац другий пункту 2.8 викласти у такій редакції:

"Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

2.7. Пункт 2.9 після слова "одного" доповнити словом "бюджетного" та після слова "декілька" доповнити словом "бюджетних".

2.8. У пункті 2.10:

2.8.1. У абзаці першому:

після слова "умов" доповнити словом "бюджетних";

цифру "3" замінити цифрою "7";

після слова "таких" доповнити словом "бюджетних".

2.8.2. Абзац третій після слова "реєстрації" доповнити словом "бюджетних".

2.8.3. Абзац четвертий викласти у такій редакції:

"При знятті з обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань суми у реєстрах проставляються з мінусом".

2.9. Пункт 2.11 викласти у такій редакції:

"2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:

а) зобов'язання при:

відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання;

відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;

неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов'язання при:

відсутності відповідного бюджетного зобов'язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

невідповідності фінансового зобов'язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У таких випадках органи Державного казначейства України зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а попереджають у письмовій формі відповідних розпорядників про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення щодо взяття та/або реєстрації таких зобов'язань (фінансових зобов'язань) (додаток 3).

Відмітка про попередження (номер та дата попередження) робиться у графі "Примітка" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) реєструються органами Державного казначейства України в Журналі реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) (додаток 4).

Розпорядник бюджетних коштів усуває порушення у строк до 30 календарних днів, про що повідомляє відповідний орган Державного казначейства України та, за наявності, подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства України.

У разі неповідомлення розпорядником бюджетних коштів про усунення порушення орган Державного казначейства України оформлює протокол про порушення бюджетного законодавства та повідомляє про виявлене порушення бюджетного законодавства органи державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів відповідно до законодавства України".

2.10. Пункт 2.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.12 - 2.14.

2.11. У пункті 2.12:

абзац другий після слова "обсягів" доповнити словом "бюджетних";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Бюджетні фінансові зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень".

2.12. Пункт 2.13 викласти у такій редакції:

"2.13. При виконанні рішень, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів органи Державного казначейства України відображають в обліку відповідні бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання. Після проведення примусового списання коштів з рахунків розпорядники бюджетних коштів повинні привести у відповідність до проведених операцій бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання".

2.13. Пункт 2.14 викласти у такій редакції:

"2.14. У кінці бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом у відповідність до фактичних надходжень до цього фонду.

Непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Державного казначейства України. Про зняті з обліку бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання органи Державного казначейства України повідомляють розпорядників бюджетних коштів.

У міру прийняття рішення розпорядником бюджетних коштів про погашення бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань, які залишились непогашеними на кінець минулого бюджетного періоду, розпорядники бюджетних коштів здійснюють реєстрацію таких бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань у поточному бюджетному періоді шляхом подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань і відповідних підтвердних документів".

3. Главу 4 виключити.

У зв'язку з цим глави 5 та 6 вважати відповідно главами 4 та 5 з відповідною зміною нумерації пунктів.

4. У главі 4:

4.1. У пункті 4.1 слова "Зобов'язання та фінансові зобов'язання" замінити словами "Бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання".

4.2. У пункті 4.2 слова "зобов'язання та фінансові зобов'язання" замінити словами "бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання" та після слів "кодами програмної" доповнити словами "класифікації видатків та кредитування державного бюджету".

4.3. У пункті 4.3 слова "зобов'язань та фінансових зобов'язань" замінити словами "бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань".

4.4. Пункт 4.4 після слів "інформацію про наявність" доповнити словом "бюджетних".

4.5. У пункті 4.5 слова "(за винятком одержувачів бюджетних коштів)" виключити.

5. У главі 5 пункти 5.1 - 5.3 викласти у такій редакції:

"5.1. Зобов'язання, узяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зобов'язаннями (крім зобов'язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

5.2. Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань є підставою для зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.

5.3. У разі якщо за даними річного звіту про виконання державного та місцевих бюджетів у головного розпорядника бюджетних коштів є кредиторська заборгованість, яка виникла за рахунок взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, в частині перевищення повноважень, органи Державного казначейства України надають інформацію щодо наявності такої кредиторської заборгованості у розрізі розпорядників бюджетних коштів до органів Державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів згідно з вимогами законодавства України".

6. Додатки 1 - 4 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
від ______________________ N __________

 

____________
* Заповнюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, якщо сума проставлена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахункова. 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
________________
(підпис) 

 
________________________________
(прізвище) 

Виконавець 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище) 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку "УДК" зазначаються код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами) та від 24.02.2003 N 156 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" (із змінами).

У рядку "Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку "КПК/КТКВМБ" зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

У рядку "Фонд" зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок "Реєстраційний номер" не заповнюється.

У рядку "Дата прийняття" вказується дата отримання Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі "N з/п" проставляється порядковий номер бюджетного зобов'язання.

У графі "КЕКВ/КККБ" проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне зобов'язання.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: дата документа" проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетних зобов'язань (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: номер документа" проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: строк дії договору" проставляється строк дії договору (дата початку та дата закінчення дії договору). За довгостроковими договорами (строк дії яких перевищує один календарний рік) строком дії є поточний рік.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: сума зобов'язання" проставляється сума бюджетного зобов'язання. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів, якщо сума зазначена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахунково. За довгостроковими бюджетними зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік, суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: попередня оплата" наводиться сума попередньої оплати з суми бюджетного зобов'язання (графа "Дані бюджетного зобов'язання: сума зобов'язання").

У графі "Примітка: інші суттєві умови" зазначається інформація про зареєстроване бюджетне зобов'язання, що не відображена в інших графах (номер додаткової угоди, дата і номер наказу про затвердження Переліку кодів економічної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів, стаття ЗВДТ тощо). У разі надання Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов'язань (бюджетних фінансових зобов'язань) у графі "Примітка: інші суттєві умови" зазначається відмітка про попередження (номер та дата попередження).

 

Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
від ___________________ N ______

 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
________________
(підпис) 

 
________________________________
(прізвище) 

Виконавець 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище) 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку "УДК" зазначаються код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами) та від 24.02.2003 N 156 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" (із змінами).

У рядку "Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку "КПК/КТКВМБ" зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

У рядку "Фонд" зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок "Реєстраційний номер" не заповнюється.

У рядку "Дата прийняття" вказується дата отримання Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі "N з/п" проставляється порядковий номер бюджетного фінансового зобов'язання.

У графі "КЕКВ/КККБ" проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне фінансове зобов'язання.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: дата документа" проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: номер документа" проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: дата документа" проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного фінансового зобов'язання. За умови здійснення операцій з готівкою проставляється дата Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: номер документа" проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного фінансового зобов'язання. При отриманні готівки та перерахуванні коштів на вкладні рахунки графа заповнюється словом "Заявка".

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: сума зобов'язання" проставляється сума бюджетного фінансового зобов'язання.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: у т. ч. попередня оплата" наводиться сума попередньої оплати з суми бюджетного фінансового зобов'язання (графа "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: сума зобов'язання").

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кредитора" зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кредитора.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: МФО банку" зазначається код банку, в якому обслуговується кредитор.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: номер рахунку в банку" зазначається номер рахунку кредитора, відкритий у банку, в якому він обслуговується.

У графі "Примітка" зазначається інформація про зареєстроване бюджетне фінансове зобов'язання, що не відображена в інших графах (термін погашення бюджетного фінансового зобов'язання). У разі надання Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов'язань (бюджетних фінансових зобов'язань) у графі "Примітка" робиться відмітка про попередження (номер та дата попередження).

 

____________________________________________
    (найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________________
                      (найменування розпорядника коштів)
____________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку) 

Попередження
про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)

N _____ від _____________

Зобов'язання (фінансове зобов'язання)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва документа)
"___" ______________ 20__ року
                         (дата)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                                                    (сума словами)
не зареєстровано та не взято на облік в органі Державного казначейства України у зв'язку з
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

_____________________________________
                       (керівник органу Державного
                              казначейства України) 

________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

Виконавець     _____________________________________
                                                               (ініціали, прізвище)

Тел.                  _____________________________________ 

 

_________________________________________
         (назва органу Державного казначейства України)

ЖУРНАЛ
реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)

N
з/п 

Дата 

Номер рахунку 

Найменування розпорядника бюджетних коштів 

Сума 

Причина попередження 

Прізвище виконавця 

Відмітка (підпис) про отримання попередження 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос