Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Порядок, Решение от 11.11.2010 № 514
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11.11.2010 

м. Київ 

N 514 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 32/18770

Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 1 листопада 2012 року N 560)

Відповідно до статей 18, 42 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що додається.

2. Департаменту ліцензування та радіочастот спільно з Юридичним управлінням у встановленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності після державної реєстрації забезпечити оприлюднення рішення на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 27.06.2007 N 808 "Про затвердження зразка Повідомлення суб'єктів господарювання, які бажають здійснювати (здійснюють) діяльність у сфері телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 за N 809/14076.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

В. Олійник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. М. Яцишина
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

заявник - юридична особа з місцезнаходженням на території України, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, та/або фізична особа - підприємець з постійним місцем проживання на території України;

повідомлення заявника - повідомлення суб'єкта господарювання, який бажає здійснювати (здійснює) діяльність у сфері телекомунікацій, що подається заявником для внесення відомостей до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, їх зміни (далі - повідомлення заявника);

повідомлення НКРЗ - документ, що підтверджує внесення відомостей про заявника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗ;

реєстр - реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій, що містить перелік суб'єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій (далі - реєстр).

Інші поняття вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".

1.3. Рішення щодо внесення заявника до реєстру, внесення змін до реєстру приймається НКРЗ відповідно до цього Порядку.

1.4. Реєстр ведеться НКРЗ в електронній формі. Інформація в обсязі, визначеному цим Порядком, що розміщена в реєстрі, є відкритою.

1.5. Реєстр ведеться українською мовою.

1.6. У разі виявлення невідповідності запису у реєстрі повідомленню заявника пріоритет має запис на паперових носіях.

1.7. З дати прийняття НКРЗ рішення про внесення до реєстру суб'єкт господарювання може здійснювати діяльність на ринку телекомунікацій.

1.8. Суб'єкт господарювання не може передавати повідомлення НКРЗ іншій юридичній або фізичній особі для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

1.9. Заявник забезпечує достовірність відомостей, які містяться у повідомленні заявника.

1.10. Реєстр публікується в офіційному бюлетені НКРЗ, а також розміщується та регулярно оновлюється на веб-сайті НКРЗ.

II. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

2.1. Повідомлення заявника надсилається поштою або подається особисто заявником до відділу документального забезпечення та контролю НКРЗ.

2.2. Електронна версія повідомлення заявника подається до НКРЗ через мережу Інтернет або на електронному носії разом з повідомленням заявника.

2.3. Датою надходження документів до НКРЗ є дата реєстрації повідомлення заявника у відділі документального забезпечення та контролю НКРЗ.

2.4. НКРЗ перевіряє повідомлення заявника на відповідність вимогам законодавства України та повноти надання інформації.

2.5. У разі подання недостовірної або неповної інформації у повідомленні заявника НКРЗ робить запит щодо уточнення його окремих положень. Заявник протягом 10 днів з дня отримання запиту подає до НКРЗ інформацію щодо даних, які потребували уточнення.

У разі відсутності відповіді заявника протягом 30 робочих днів з дня направлення запиту щодо уточнення окремих положень повідомлення заявника залишається без розгляду і повертається заявнику.

2.6. У тижневий строк (на найближчому черговому засіданні НКРЗ) з дати надходження повідомлення заявника (уточненого повідомлення заявника) НКРЗ приймає рішення щодо внесення заявника до реєстру.

2.7. Рішення про внесення оператора, провайдера телекомунікацій до реєстру підлягає оприлюдненню НКРЗ в установленому порядку.

III. Порядок внесення операторів, провайдерів телекомунікацій до реєстру

3.1. Для внесення до реєстру заявник подає до НКРЗ:

3.1.1. Повідомлення суб'єкта господарювання, який бажає здійснювати (здійснює) діяльність у сфері телекомунікацій (додаток 1);

3.1.2. Електронну версію повідомлення заявника.

3.2. Реєстр створюється у вигляді масивів реєстрових записів.

3.2.1. Реєстровий запис містить такі дані:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

організаційно-правову форму юридичної особи;

код згідно з ЄДРПОУ - для юридичних осіб або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта - для фізичних осіб - підприємців (зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

код діяльності (код КВЕД);

статус заявника (оператор або провайдер);

місцезнаходження (місце проживання) заявника;

дані про філії, інші відокремлені підрозділи;

склад учасників - зазначаються їх найменування та ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта);

адреса для листування;

контактні дані: номер телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з додатком 2;

територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

наявність чинних ліцензій на право здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом;

дані про наявність телекомунікаційної мережі та телекомунікаційного обладнання;

дані про укладені договори про взаємоз'єднання мереж;

номер та дата рішення НКРЗ про внесення до реєстру відомостей про заявника;

номер та дата повідомлення НКРЗ.

3.2.2. Оприлюдненню підлягають такі дані реєстру:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

організаційно-правова форма юридичної особи;

код згідно з ЄДРПОУ - для юридичних осіб або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта - для фізичних осіб - підприємців;

статус суб'єкта господарювання (оператор або провайдер);

місцезнаходження (місце проживання) заявника;

дані про філії, інші відокремлені підрозділи;

контактні дані: номер телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з додатком 2;

дата, до якої заявник може здійснювати діяльність відповідно до виданої ліцензії;

територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

номер та дата рішення НКРЗ про внесення до реєстру відомостей про заявника;

номер та дата повідомлення НКРЗ.

3.2.3. Реєстр оприлюднюється за формою, наведеною у додатку 3.

3.3. Види діяльності у сфері телекомунікацій, які можуть здійснюватись суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, включаються до реєстру після отримання заявником відповідної ліцензії із зазначенням території та строку здійснення діяльності. Перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій, наведено у додатку 2.

3.4. Заявник є внесеним до реєстру з дати прийняття відповідного рішення НКРЗ.

3.5. Після прийняття НКРЗ рішення про внесення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій) заявнику протягом 5 днів направляється повідомлення про внесення за формою, наведеною в додатку 4.

3.6. У випадку подання повідомлення заявника суб'єктом господарювання, який не відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону України "Про телекомунікації", таке повідомлення залишається без розгляду і повертається заявнику протягом 5 днів.

IV. Порядок внесення змін до реєстру

4.1. Рішення про внесення змін до реєстру приймається за повідомленням заявника або за ініціативою НКРЗ.

4.2. Для внесення змін до реєстру суб'єкт господарювання подає до НКРЗ повідомлення заявника з внесеними зміненими даними.

4.3. Внесення змін до реєстру за заявою заявника здійснюється відповідно до рішення НКРЗ у тижневий строк (на найближчому засіданні НКРЗ) з дати надходження повідомлення заявника до НКРЗ.

4.3.1. Підставою для внесення змін до реєстру за повідомленням заявника є:

зміна найменування (прізвища, ім'я, по батькові);

зміна місцезнаходження (місця проживання);

зміна організаційно-правової форми;

зміна статусу заявника;

зміна адреси для листування та/або контактних даних;

зміна керівника заявника;

зміна виду діяльності у сфері телекомунікацій;

зміна території здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

створення, зміна даних, припинення діяльності філії, іншого відокремленого підрозділу;

припинення здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

4.3.2. Підставами для прийняття з ініціативи НКРЗ рішення щодо внесення змін до реєстру є:

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

зміна статусу заявника;

анулювання, закінчення строку дії, недійсність ліцензії;

акт про виявлення недостовірної інформації в повідомленні заявника після внесення його до реєстру.

4.3.3. За результатами прийнятого рішення про внесення змін до реєстру НКРЗ протягом 5 днів направляє заявнику повідомлення НКРЗ за формою, наведеною в додатку 4. Попереднє повідомлення НКРЗ є недійсним з дня прийняття рішення НКРЗ про внесення змін до реєстру.

4.4. Статус суб'єкта господарювання при здійсненні виду діяльності, який може здійснюватись лише на підставі ліцензії, змінюється НКРЗ в день видачі відповідної ліцензії, в день набрання чинності рішенням НКРЗ про анулювання ліцензії, в день закінчення строку дії ліцензії або в день прийняття рішення про позначення її як недійсної у випадках, передбачених законодавством.

4.5. У разі втрати або пошкодження повідомлення НКРЗ на підставі заяви суб'єкта господарювання НКРЗ у тижневий строк з дати надходження заяви направляє дублікат повідомлення НКРЗ.

Втрачений або пошкоджений оригінал повідомлення НКРЗ є недійсним.

 

Директор Департаменту
ліцензування та радіочастот
 

 
А. Г. Мартиненко
 

 

Повідомлення
суб'єкта господарювання, який бажає здійснювати (здійснює) діяльність у сфері телекомунікацій (необхідне підкреслити)

1. Заявник __________________________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування юридичної особи)
___________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

2. Організаційно-правова форма (для юридичної особи) __________________________________

3. Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ _______________________________
або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця згідно з ДРФО/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ____________________________

4. Код діяльності (код КВЕД): _________________________________________________________

5. Статус заявника ___________________________________________________________________
                                                                                                    (оператор або провайдер)

6. Місцезнаходження юридичної особи _________________________________________________
або місце проживання фізичної особи - підприємця _______________________________________

7. Адреса для листування _____________________________________________________________
                                                                                               (адреса для листування у повному форматі)

Телефон _________________, факс _______________, електронна пошта _____________________
                              (код, номер)                                  (код, номер)

8. Адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет _________________________________________

9. Прізвище, ім'я, по батькові керівника (для юридичної особи) _____________________________

10. Територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій _______________________________

11. Відокремлені підрозділи: __________________________________________________________

12. Склад учасників* _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. Вид діяльності суб'єкта господарювання, який планується здійснювати ___________________
____________________________________________________________________________________
(вид діяльності відповідно до додатка 2 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗ від 11.11.2010 N 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N _______________)

14. Наявність діючих ліцензій* 

N з/п 

На здійснення діяльності 

Орган ліцензування 

Серія, номер ліцензії 

Дата видачі 

Термін дії (до) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N з/п 

На користування радіочастотним ресурсом 

Орган ліцензування 

Номер 

Дата видачі 

Термін дії (до) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Для юридичної особи допускається оформлення як додатка до цього повідомлення

15. Наявність телекомунікаційної мережі та телекомунікаційного обладнання
___________________________________________________________________________________

16. Укладені договори про взаємоз'єднання мереж
___________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Керівник суб'єкта господарювання 

_____________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Перелік видів діяльності
у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій

1. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання в користування каналів електрозв'язку1.

2. Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання в користування каналів електрозв'язку1.

3. Надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання в користування каналів електрозв'язку1.

4. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання в користування каналів електрозв'язку1.

5. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання в користування каналів електрозв'язку1.

6. Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації1:

6.1 телемереж (телекомунікаційних мереж);

6.2 мереж ефірного телемовлення;

6.3 мереж ефірного радіомовлення;

6.4 проводового радіомовлення.

7. Надання в користування каналів електрозв'язку1:

____________
1 Види діяльності у сфері телекомунікацій та телекомунікаційні послуги, наведені у пунктах 1 - 7 цього Переліку, можуть надаватись операторами телекомунікацій за умови внесення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та отримання відповідних ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, які передбачені частиною третьою статті 42 Закону України "Про телекомунікації".

7.1 місцевих;

7.2 міжміських;

7.3 міжнародних.

8. Технічне обслуговування та експлуатація власних телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення, телемереж з наданням телекомунікаційних послуг, які не увійшли до пунктів 1 - 7 цього Переліку2.

9. Надання телекомунікаційних послуг провайдерами телекомунікацій2.

10. Надання телекомунікаційних послуг, які не увійшли до пунктів 1 - 7, з використанням радіочастотного ресурсу2, 3.

11. Надання послуг доступу до Інтернету2, 3.

____________
2 Телекомунікаційні послуги, наведені у пунктах 8 - 11 цього Переліку, можуть надаватись провайдерами телекомунікацій на мережі оператора на підставі договору з цим оператором, копії його ліцензії, виданої НКРЗ, та за умови внесення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

3 Використання радіочастотного ресурсу України для надання телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

 

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

N з/п 

Статус заявника 

Організаційно-правова форма, найменування, ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (ідентифікаційний номер) 

Відокремлені підрозділи 

Місцезнаходження (місце проживання), контактні дані 

Керівник 

Вид діяльності 

Територія здійснення діяльності 

Номер та дата рішення про внесення до реєстру 

Номер та дата повідомлення НКРЗ про внесення до реєстру 

Примітка 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

Повідомлення
про внесення до реєстру операторів, провайдерів

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України повідомляє, що рішенням
від "___" ____________ 20__ року N ______ ______________________________________________
                                                                                                           (найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника)
______________________________________________ з місцезнаходженням (місцем проживання)
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер згідно з ДРФО/реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (ідентифікаційний номер))
______________________ внесено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за N _____.

Види діяльності, територія, строк здійснення діяльності, що заявлені оператором/провайдером до здійснення у сфері телекомунікацій: 

N з/п 

Вид діяльності 

Територія 

Термін здійснення діяльності 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

При зміні даних, зазначених у реєстрі, оператор, провайдер телекомунікацій подає до НКРЗ повідомлення суб'єкта господарювання, який бажає здійснювати (здійснює) діяльність у сфері телекомунікацій зі зміненими даними. 

________________
(посада) 

___________
(підпис) 

______________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос