Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налогового расчета сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1018
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 

м. Київ 

N 1018 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 28/18766

Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 серпня 2015 року N 719)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та розділу XV Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 24.01.2003 N 24 "Про затвердження форми податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 91/7412;

від 26.03.2004 N 169 "Про затвердження Змін до форми податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України, затвердженої наказом ДПА України від 24 січня 2003 року N 24", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.04.2004 за N 406/9005;

від 25.04.2005 N 157 "Про затвердження Змін та доповнень до наказу Державної податкової адміністрації України від 24.01.2003 N 24", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.2005 за N 513/10793;

від 15.09.2010 N 702 "Про затвердження Змін до Порядку складання форми податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.11.2010 за N 1024/18319.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити відповідне програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра інфраструктури України
 

 
К. Єфименко
 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

 

I. Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв'язку5

N
з/п 

Дозвільний документ6 

Вид радіо-
зв'язку 

Потуж-
ність
7
(у кВт з трьома десятко-
вими знаками) 

Розмір ставки збору за 1 МГц смуги радіо-
частот, визначеної у ліцензії або дозволі, за кожним регіоном у гривнях 

Кількість регіонів8 

Ширина смуги радіо-
частот, визначеної в ліцензії або дозволі (МГц) 

Нараховано збору за звітний місяць
(к. 5 х к. 6 х к. 7)
(у гривнях з двома десятко-
вими знаками) 

Вид доку-
мента (ліцензія або дозвіл) 

Дата
(дд.мм.рррр) 

номер 

Строк дії до (мм.рррр) 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

1.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Розрахунок загальної суми збору 

2.1 

Нараховано збору усього за звітний місяць (сума значень рядків колонки 8 розділу I) 

  

2.2 

Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р. 2.1 розрахунку, що уточнюється)9 

  

2.3 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 2.1 - р. 2.2, якщо р. 2.1 > р. 2.2) або (р. 2.3 або сума р. 2.3 додатка(ів)10 у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку)9 

  

2.4 

Сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 2.2 - р. 2.1, якщо р. 2.2 > р. 2.1) або (р. 2.4 або сума р. 2.4 додатка(ів)10 у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку)9 

  

2.5 

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 2.3 х 3 %))11 

  

2.6 

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 2.3 х 5 %))12 

  

2.7 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)9 

  

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності9 на: 

  

арк. 

Додаток(ки) щодо перерахунку податкового зобов'язання збору за минулий(і) період(и)12 на: 

  

арк. 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на: 

  

арк. 

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України до цього податкового розрахунку може(уть) додаватися додаток(ки) щодо уточнення показників раніше поданого(их) ним податкового(их) розрахунку(ів) збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий(і) період(и) "___" ____________ 20__ року, "___" ____________ 20__ року і т. д.

____________
1 Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків).

2 Ставиться позначка, наприклад "х", у додатку, який заповнюється за цією формою і додається до звітного або звітного нового податкового розрахунку у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі відповідного звітного або звітного нового податкового розрахунку.

3 Серія та номер паспорта проставляється фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 За бажанням платника.

5 За потреби кількість рядків розділу I може бути збільшено.

6 Під дозвільним документом мається на увазі ліцензія або дозвіл, передбачені підпунктами 318.1.1 - 318.1.4 пункту 318.1 статті 318 розділу XV Податкового кодексу України.

7 Заповнюється на підставі дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

8 У разі якщо платник збору у двох чи більше регіонах користується однією і тією самою шириною смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, він може вказати загальну кількість цих регіонів; у разі зазначення одного регіону проставляється цифра "1" (показники заповнюються арабськими цифрами без зазначення назв регіонів).

9 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

10 Додаток(ки) заповнює(ю)ться за цією формою. Додатково див. примітку 2.

11 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

12 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена у:  

Податковому розрахунку, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

 

 


Керівник або фізична особа - підприємець 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                   М. П. 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності                                                                                                         "___" ____________ 20__ року

__________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.                   Складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___
"___" ____________ 20__ року                             ___________________________________________
                                                                                                                (посадова особа органу державної податкової служби
                                                                                                                                          /підпис, прізвище, ініціали/) 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) ДПА України
 

 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

Опрос