Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации специальной подготовки граждан Украины для принятия на военную службу по контракту в Службу безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 30.11.2010 № 603
редакция действует с 19.06.2015

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

30.11.2010 

м. Київ 

N 603 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2010 р. за N 1351/18646

Про затвердження Інструкції з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 19 травня 2015 року N 333

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27.12.2007 N 1262 (зі змінами), з метою нормативно-правового врегулювання питань організації спеціальної підготовки та визначення організаційно-методичних заходів щодо її здійснення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України, що додається.

2. Керівникам підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів, установ і організацій Служби безпеки України, Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України організувати роботу з проведення спеціальної підготовки відповідно до визначеного цією Інструкцією порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

4. Начальнику Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2011 року.

6. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

 

Голова Служби 

В. Хорошковський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організаційно-правові засади та методику здійснення спеціальної підготовки громадян України для прийняття їх на військову службу за контрактом в Службу безпеки України (далі - спеціальна підготовка).

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Службу безпеки України", "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27.12.2007 N 1262 (зі змінами), та Інструкції про порядок комплектування підрозділів, органів і закладів Служби безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 24.10.2009 N 700/ДСК, зареєстрованої Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України 07.11.2009 за N 25 та в Міністерстві юстиції України 11.11.2009 за N 1052/17068.

1.3. Наведені в Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

військова підготовка - складова спеціальної підготовки, яка передбачає засвоєння кандидатом на службу ряду військових дисциплін в обсязі та на рівні, достатніх для належного виконання обов'язків військової служби в Службі безпеки України (далі - СБУ);

заінтересований підрозділ - підрозділ Центрального управління, регіональний орган, орган військової контррозвідки, навчальний, науковий, науково-дослідний та інший заклад, установа, організація СБУ, Штаб Антитерористичного центру при СБУ (далі - підрозділ, орган, заклад, установа СБУ), в інтересах комплектування якого здійснюється підбір, вивчення та спеціальна підготовка кандидатів на службу;

кандидат на службу - особа, яка підбирається і вивчається у зв'язку з можливим прийняттям на військову службу в СБУ за контрактом;

спеціальна підготовка громадян України для прийняття їх на військову службу за контрактом в СБУ - комплекс заходів організаційно-виховного характеру, спрямованих на отримання кандидатами на службу знань та вмінь в обсязі, достатньому для вступу на військову службу в СБУ та належного виконання ними обов'язків військової служби на посадах, для комплектування яких вони підбираються та вивчаються.

1.4. Заходи спеціальної підготовки розробляються відповідно до вимог цієї Інструкції. Спеціальна підготовка проводиться під час поглибленого вивчення кандидата на службу і є обов'язковою умовою для укладення з ним контракту.

1.5. Спеціальна підготовка передбачає:

ознайомлення та засвоєння кандидатом на службу вимог законів, інших нормативно-правових актів України, які регулюють порядок проходження військової служби в СБУ, визначають права, обов'язки військовослужбовців СБУ та гарантії їх соціального і правового захисту;

оволодіння необхідним обсягом знань з питань, що визначають організаційно-правові основи діяльності підрозділів, органів, закладів та установ СБУ за відповідними напрямами оперативно-службової діяльності;

проходження військової підготовки - для кандидатів на службу, які підбираються та вивчаються для комплектування посад офіцерського складу і не мають офіцерських звань.

1.6. Під час проведення спеціальної підготовки не допускається розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо кандидату на службу не надано до неї доступу.

1.7. Загальна організація, координація і контроль спеціальної підготовки в СБУ покладаються на відповідний структурний підрозділ Управління роботи з особовим складом СБУ (далі - УРОС), до компетенції якого віднесено організаційно-методичне управління системою професійної підготовки в СБУ (далі - відповідний структурний підрозділ УРОС).

1.8. Навчально-методичне забезпечення спеціальної підготовки в підрозділах, органах, закладах та установах СБУ здійснюється Національною академією СБУ (далі - НА СБУ).

1.9. Безпосередня організація спеціальної підготовки, забезпечення належних умов її проведення покладаються на керівника заінтересованого підрозділу, а також на посадову особу, яка безпосередньо здійснює підбір та вивчення кандидата на службу (далі - співробітник заінтересованого підрозділу).

2. Загальна організація спеціальної підготовки

2.1. Спеціальна підготовка громадян України, які приймаються на військову службу в СБУ за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також за контрактом осіб офіцерського складу, здійснюється за індивідуальним планом спеціальної підготовки, який складається кандидатом на службу під керівництвом співробітника заінтересованого підрозділу та затверджується керівником цього підрозділу, органу, закладу, установи СБУ.

2.2. З метою визначення рівня засвоєння кандидатом на службу передбаченого індивідуальним планом спеціальної підготовки навчального матеріалу, сформованості уявлення про особливості майбутньої військової служби та службової діяльності з ним у термін, зазначений у плані поглибленого вивчення, проводиться співбесіда за участю співробітників заінтересованого підрозділу, підрозділу кадрового забезпечення, а також помічника керівника підрозділу, органу, закладу, установи СБУ з правової роботи або співробітника відповідного юридичного підрозділу (юрисконсульта).

За її результатами співробітник заінтересованого підрозділу, який здійснює поглиблене вивчення кандидата на службу, за участю осіб, задіяних у співбесіді, складає довідку про спеціальну підготовку, у якій зазначаються результати щодо рівня засвоєння відповідних знань та сформованості необхідних вмінь і навиків.

Довідка про спеціальну підготовку за підписами всіх учасників співбесіди подається у відповідний підрозділ кадрового забезпечення для долучення до матеріалів поглибленого вивчення кандидата та подальшого використання при підготовці висновку щодо можливості прийняття його на військову службу.

2.3. У разі незадовільного проходження кандидатом на службу спеціальної підготовки довідка про спеціальну підготовку доповідається керівнику заінтересованого підрозділу для прийняття рішення щодо доцільності проведення його подальшого вивчення як кандидата на службу.

3. Особливості спеціальної підготовки громадян України, які не мають офіцерських звань, для прийняття їх на військову службу в СБУ за контрактом осіб офіцерського складу

3.1. Індивідуальний план спеціальної підготовки громадян України, які не мають офіцерських звань, для прийняття їх на військову службу в СБУ за контрактом осіб офіцерського складу містить окремий розділ, у якому передбачається ряд заходів щодо проходження військової підготовки відповідно до Навчальної програми, зразок якої наведено у додатку 1.

3.2. Для належної організації та методичного забезпечення військової підготовки керівником підрозділу, органу, закладу, установи СБУ призначається відповідальний співробітник, на якого покладається контроль за повнотою та якістю навчання, а також надання кандидату на службу практичної допомоги у засвоєнні навчальних дисциплін (у тому числі із залученням до підготовки військовослужбовців та працівників підрозділу, органу, закладу, установи СБУ, які мають необхідний рівень теоретичних знань та відповідні уміння і навички).

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 19.05.2015 р. N 333)

3.3. З урахуванням наданої відповідальним за організацію військової підготовки інформації щодо виконання Навчальної програми співробітник заінтересованого підрозділу доповідає керівнику підрозділу, органу, закладу, установи СБУ про готовність кандидата на службу до перевірки рівня засвоєння військових дисциплін.

3.4. Перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється централізовано в НА СБУ.

Списки кандидатів на службу, яких планується направити на контрольний захід, формують відповідні підрозділи кадрового забезпечення (помічники керівників підрозділів, органів, закладів, установ СБУ по роботі з особовим складом) та подають в УРОС до 20 числа щомісячно.

(абзац другий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 19.05.2015 р. N 333)

3.5. Здійснення організаційних заходів, пов'язаних з викликом кандидатів на службу для перевірки знань в НА СБУ, покладається на відповідний структурний підрозділ УРОС.

Кандидати на службу з числа військовослужбовців СБУ та особи, які працюють в СБУ за трудовим договором, відряджаються до НА СБУ.

Кандидати на службу, які не відносяться до вищезазначених категорій, виїжджають до НА СБУ за власні кошти, про що вони мають бути попереджені перед поглибленим вивченням особою, яка безпосередньо його здійснює.

3.6. Перевірка результатів військової підготовки здійснюється щомісячно (протягом трьох останніх робочих днів місяця) утвореною в НА СБУ постійно діючою комісією.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 19.05.2015 р. N 333)

Персональний склад комісії затверджується наказом ректора НА СБУ за погодженням з УРОС.

Комісію очолює один з проректорів НА СБУ.

До складу комісії входять фахівці НА СБУ, фахова підготовка яких відповідає напрямам, визначеним Навчальною програмою, та співробітники відповідного структурного підрозділу УРОС, на яких функціонально покладено організаційно-методичне забезпечення спеціальної підготовки в системі СБУ. З числа її членів також призначається заступник голови комісії.

Для забезпечення роботи комісії призначається її секретар - військовослужбовець підрозділу кадрового забезпечення НА СБУ.

3.7. Організація роботи комісії, визначення часу проведення її засідань покладаються на голову комісії.

3.8. Контрольний захід з перевірки результатів військової підготовки проводиться у формі диференційованого заліку за білетами, які включають питання з переліку контрольних питань та вправ для визначення рівня засвоєння Навчальної програми (додаток 2).

3.9. Результати складання заліку відображаються в протоколі приймання диференційованого заліку з військової підготовки (додаток 3) та заліковому листі результату складання диференційованого заліку з військової підготовки (додаток 4), які підписуються всіма членами комісії, та протягом п'яти робочих днів надаються секретарем комісії у відповідний структурний підрозділ УРОС.

3.10. Засвідчені гербовою печаткою залікові листи, після реєстрації в УРОС, протягом трьох робочих днів надсилаються в заінтересовані підрозділи для долучення до матеріалів поглибленого вивчення кандидатів на службу та наступного вирішення питання щодо укладення контракту про проходження військової служби в СБУ з одночасним присвоєнням першого офіцерського звання.

3.11. У разі отримання кандидатом на службу незадовільної оцінки матеріали доповідаються керівнику заінтересованого підрозділу для прийняття рішення щодо можливості повторного складання заліку кандидатом після додаткової його підготовки.

 

Начальник Управління роботи
з особовим складом
 

 
О. Тарасовський
 

 

ЗРАЗОК

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

I. Загальні положення

Метою проходження військової підготовки є надання кандидатам на службу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу і не мають офіцерських звань, певних знань та вмінь, необхідних для належного виконання обов'язків військової служби на посадах, для комплектування яких вони підбираються та вивчаються.

Заняття з військової підготовки проводяться за програмою, яка включає в себе такі дисципліни: вогнева підготовка; військова топографія; зброя масового ураження (далі - ЗМУ), захист особового складу та об'єктів; військово-медична підготовка; Статути Збройних Сил України.

II. Вимоги до знань та умінь з навчальних дисциплін

Найменування навчальних дисциплін 

Зміст знань та вмінь 

Вогнева підготовка 

Знати:
призначення, бойові можливості й матеріальну частину озброєння та боєприпасів;
основи та правила стрільби зі стрілецької зброї та заходи безпеки при її використанні.

Вміти:
готувати зброю та боєприпаси до стрільби й утримувати їх в постійній бойовій готовності, вести розвідку цілей спостереженням, визначати відстані до них, вести влучний вогонь усіма способами і уражати різноманітні цілі на всіх відстанях стрільби зі штатного озброєння 

Військова топографія 

Знати:
номенклатуру та види топографічних і спеціальних карт;
системи координат, які використовуються на топографічних картах;
топографічні і тактичні умовні знаки, правила ведення робочої карти, правила складання й оформлення бойових графічних документів;
способи виміру й орієнтування на місцевості без карти та по карті вдень і вночі;
порядок вивчення та оцінки тактичних властивостей місцевості.

Вміти:
орієнтуватись на місцевості по карті і без карти вдень і вночі;
читати топографічні карти, спеціальні карти та фотодокументи, вести робочу карту і наносити на неї елементи обстановки, виконувати цілевказівки по карті і на місцевості;
визначати по карті координати об'єктів і цілей та наносити за координатами об'єкти і цілі на карту;
вибирати орієнтири на місцевості та визначати відстані до них 

ЗМУ, захист особового складу та об'єктів 

Знати:
бойові властивості, уражаючі дії ядерної, хімічної, біологічної, бактеріологічної, запалювальної зброї та сильнодіючих засобів, комплекс заходів захисту від них;
класифікацію, уражаючі дії ядерної, хімічної біологічної та бактеріологічної зброї, способи захисту від неї;
можливі умови обстановки, яка складається при використанні противником ЗМУ, руйнуванні підприємств атомної енергетики і хімічної промисловості.

Вміти:
оцінювати радіаційну та хімічну обстановку для прийняття доцільного рішення 

Військово-медична підготовка 

Знати:
основи надання першої медичної допомоги.

Вміти:
надавати першу медичну допомогу 

Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування 

Знати:
положення Статутів Збройних Сил України.

Вміти:
правильно застосовувати положення військових Статутів Збройних Сил України та дотримуватися їх вимог;
виховувати та вчити підлеглих у дусі неухильного виконання вимог Статутів Збройних Сил України, розвивати в них свідоме відношення до виконання військового обов'язку та особисту відповідальність за захист України 

III. Зміст навчальних дисциплін

Вогнева підготовка

Тема 1. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю, боєприпасами та при проведенні стрільб.

Загальні положення. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю, боєприпасами, при проведенні стрільб. Правила поводження з боєприпасами.

Тема 2. Призначення, бойові властивості, матеріальна частина пістолета Макарова (далі - ПМ) та автомата Калашникова (далі - АК-74).

Призначення, бойові властивості, загальна будова ПМ та АК-74, призначення їх частин і механізмів, порядок неповного розбирання зброї та її збирання після неповного розбирання. Приладдя до зброї і порядок його використання, порядок чищення та змащування частин і механізмів зброї. Затримки під час стрільби, способи їх усунення.

Тема 3. Прийоми і правила стрільби з ПМ та АК-74.

Прийоми і правила стрільби з ПМ. Прийоми і правила стрільби з АК-74.

Військова топографія

Тема 1. Топографічні і спеціальні карти та плани.

Загальні відомості про топографічні карти. Чисельний і лінійний масштаби карти. Розграфлення і номенклатура карт. Географічні координати на карті. Прямокутна координатна сітка на топографічних картах. Зображення рельєфу на топографічних картах. Магнітне поле Землі. Відхилення магнітної стрілки і зближення меридіанів. Умовні знаки топографічних карт. Топографічні карти 1:25000 - 1:1000000. Спеціальні карти та плани.

Тема 2. Орієнтування на місцевості без карти та по карті.

Оцінка місцевості як елемента бойової обстановки. Орієнтування і цілевказівка на місцевості

Тема 3. Правила ведення робочої карти і складання оперативно-бойових графічних документів.

Робоча карта командира. Тактичні та спеціальні умовні знаки. Правила ведення робочої карти. Порядок і правила складання оперативно-бойових графічних документів.

ЗМУ, захист особового складу та об'єктів

Тема 1. Бойові властивості засобів масового ураження.

Загальні відомості про зброю масового ураження. Бойові властивості ядерної, хімічної, бактеріологічної, біологічної та запалювальної зброї.

Тема 2. Основи захисту особового складу від ЗМУ, при руйнуваннях (аваріях) на радіоактивно-хімічно небезпечних об'єктах в умовах стихійного лиха.

Основи та комплекс заходів захисту від ЗМУ та під час руйнувань (аварій) на радіаційно-хімічно небезпечних об'єктах в умовах стихійного лиха.

Тема 3. Засоби індивідуального і колективного захисту від ЗМУ. Індивідуальні засоби захисту і прийоми користування ними. Засоби колективного захисту.

Тема 4. Засоби і методи радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Прилади радіаційно-хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

Прилади дозиметричного контролю ДП-64, ДП-22в, ІД-1, ІД-11.

Організація дозиметричного контролю.

Тема 5. Методика оцінки радіаційної, хімічної обстановки.

Оцінка радіаційної обстановки. Розрахунок доз опромінення особового складу. Визначення ступеня зараження бойової техніки. Вибір найбільш доцільних дій підрозділів. Використання даних прогнозування для оцінки радіаційної обстановки. Визначення можливих втрат і безпечних відстаней. Оцінка хімічної обстановки.

Тема 6. Запалювальні речовини (суміші) та захист від них.

Тема 7. Захист від зброї масового ураження і забезпечення радіаційно-хімічної безпеки захисту підрозділів.

Надання допомоги пораненим і ураженим ядерною, хімічною, бактеріологічною та біологічною зброєю.

Порядок, правила та комплекс заходів забезпечення радіаційного, хімічного, бактеріологічного та біологічного захисту. Спеціальна обробка.

Військово-медична підготовка

Основи надання першої медичної допомоги. Види поранень та ушкоджень.

Засоби надання першої медичної допомоги. Основи надання першої медичної допомоги.

Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування

Тема 1. Військовослужбовці та відносини між ними.

Загальні обов'язки та права військовослужбовців. Відповідальність військовослужбовців. Військова дисципліна. Начальники та підлеглі, старші та молодші. Порядок віддання і виконання наказів. Військова ввічливість і поведінка військовослужбовців.

Тема 2. Форма одягу.

Форма одягу. Правила носіння форми одягу. Норми належності, терміни експлуатації одягу та спорядження.

Тема 3. Збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців.

Загальні положення. Загартування і фізичний розвиток військовослужбовців.

Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи. Лікувально-профілактичні заходи. Банно-пральне обслуговування.

Тема 4. Заохочення.

Загальні положення. Види заохочень. Права командирів щодо застосування заохочень до підлеглих. Порядок застосування заохочень та їх облік.

Тема 5. Стягнення за порушення військової дисципліни.

Загальні положення. Дисциплінарні стягнення. Права командирів накладати дисциплінарні стягнення. Порядок накладення та виконання дисциплінарних стягнень. Облік дисциплінарних стягнень.

Тема 6. Підйом за сигналами "Бойова тривога" і "Збір".

Підйом військової частини за сигналом "Бойова тривога". Дії особового складу при підйомі за сигналом "Бойова тривога". План військової частини, згідно з яким здійснюється підйом частини за бойовою тривогою. Оголошення частинам та підрозділам сигналу "Збір". Дії особового складу при оголошенні сигналу "Збір".

Тема 7. Про заяви, пропозиції та скарги.

Загальні положення. Журнал реєстрації пропозицій, заяв та скарг. Права військовослужбовців, які направляють звернення. Порядок подання заяви чи скарги.

Порядок проведення опитування військовослужбовців. Подача пропозицій, заяв та скарг військовослужбовцями під час опитування.

Тема 8. Обов'язки посадових осіб.

Загальні обов'язки командирів (начальників). Відрекомендування командирам (начальникам) та особам, які прибули для інспектування (перевірки).

Тема 9. Прийняття посади.

Отримання розпорядження, прибуття в частину, представлення командирові частини, постановка на всі види забезпечення. Порядок прийому (здачі) посади. Рапорт про прийняття посади, доповідь командирові.

 

Перелік контрольних питань та вправ для визначення рівня засвоєння Навчальної програми

I. Вогнева підготовка

1. Загальні положення заходів безпеки.

2. Випадки негайного припинення ведення вогню за командою керівника або самостійно.

3. Що категорично забороняється при поводженні зі зброєю?

4. Порядок огляду бойових набоїв.

5. Призначення, бойові властивості автомата Калашникова (далі - АК-74).

6. Загальна будова та принцип дії АК-74.

7. Порядок неповного розбирання та збирання АК-74.

8. Призначення основних частин та механізмів АК-74.

9. Затримки при стрільбі з АК-74 та способи їх усунення.

10. Правила поводження з пістолетом Макарова (далі - ПМ).

11. Призначення, бойові властивості ПМ.

12. Загальна будова та принцип дії ПМ.

13. Призначення основних частин та механізмів ПМ.

14. Порядок неповного розбирання та збирання ПМ.

15. Затримки під час стрільби з ПМ та способи їх усунення.

16. Порядок спостереження за полем бою та цілевказівки (навести приклади).

17. Порядок вибору прицілу, точки прицілювання для стрільби з АК-74 по нерухомим цілям.

18. Порядок вибору точки прицілювання для стрільби з ПМ по нерухомим цілям.

19. Порядок обліку поправок на вітер при стрільбі по нерухомим цілям з АК-74.

20. Порядок обліку поправок на рух цілі при стрільбі з АК-74.

II. Військова топографія

1. Загальне призначення топографічних карт.

2. Зміст топографічної карти.

3. Основний масштабний ряд топографічних карт.

4. Розграфлення і номенклатура топографічних карт.

5. Визначення чисельного і лінійного масштабів.

6. Похибки при вимірюваннях на карті.

7. Порядок вирахування географічних координат.

8. Призначення координатної сітки.

9. Види горизонталей.

10. Способи визначення стрімкості схилу.

11. Магнітне відхилення.

12. Види умовних знаків та їх призначення.

13. Види спеціальних карт.

14. Вимоги до оформлення робочої карти.

15. Види топографічних і тактичних умовних знаків.

16. Основні тактичні властивості місцевості.

17. Способи визначення напрямів сторін горизонту.

18. Порядок вибору і призначення орієнтирів.

19. Підготовка даних для руху за азимутами.

20. Порядок обходу перешкод під час руху за азимутами.

21. Визначення на карті свого місцезнаходження за найближчими орієнтирами.

22. Порядок роботи при орієнтуванні на місцевості за топографічною картою вдень та вночі.

23. Порядок роботи при орієнтуванні на місцевості за картою під час руху.

24. Порядок підготовки топографічної карти до роботи.

25. Основні правила ведення робочої карти.

26. Порядок нанесення обстановки на робочу карту.

27. Способи нанесення об'єктів на топографічну карту.

III. Зброя масового ураження, захист особового складу та об'єктів

1. Ядерна зброя. Принципова будова ядерних боєзапасів пушечного та імплозивного типу.

2. Види ядерних вибухів та їх коротка характеристика.

3. Розвиток ядерного вибуху та його уражаючі фактори.

4. Проникаюча радіація (причини та джерела виникнення, уражаюча дія на особовий склад і бойову техніку, захист від проникаючої радіації).

5. Електромагнітний імпульс (причини виникнення, уражаюча дія на особовий склад та бойову техніку, захист від електромагнітного імпульсу).

6. Ударна хвиля ядерного вибуху (причини виникнення, уражаюча дія на особовий склад і бойову техніку, захист від ударної хвилі).

7. Світлове випромінювання ядерного вибуху (причини виникнення, уражаюча дія на особовий склад та бойову техніку, захист від світлового випромінювання).

8. Радіоактивне зараження місцевості (джерела виникнення, характер уражаючої дії, захист від радіоактивного зараження місцевості).

9. Особливості уражаючої дії нейтронних боєзапасів.

10. Хімічна зброя (визначення, класифікація отруйних речовин).

11. Нервово-паралітичні отруйні речовини та їх властивості (уражаюча дія, заходи першої допомоги, захист).

12. Загальноядовиті отруйні речовини (уражаюча дія, заходи першої допомоги, захист).

13. Задушливі отруйні речовини (уражаюча дія, заходи першої допомоги, захист).

14. Шкіряно-наривні отруйні речовини (уражаюча дія, заходи допомоги, захист).

15. Психохімічні отруйні речовини (уражаюча дія, заходи першої допомоги, захист).

16. Роздратовуючі отруйні речовини (уражаюча дія, заходи першої допомоги, захист).

17. Бактеріологічна та біологічна зброя, їх класифікація та захист від них.

18. Особливості радіоактивного зараження під час аварії на підприємствах атомної енергетики (порядок нанесення на карту і характеристика зон зараження).

19. Оцінка хімічної обстановки під час викиду сильнодіючої отруйної речовини.

20. Ліквідація наслідків і забезпечення безпеки при руйнуванні підприємства атомної енергетики і хімічної промисловості.

21. Індивідуальні засоби захисту (призначення, будова, підбір за розміром).

22. Принцип колективного захисту.

23. Військовий прилад хімічної розвідки (призначення, будова, порядок визначення отруйної речовини за допомогою приладу).

24. Ренгенметр-радіометр ДП-5Б(В) (загальна будова, порядок підготовки до роботи).

25. Будова дозиметричних приладів ДКП-50, ІД-1, ІД-11. Організація дозиметричного контролю у підрозділі.

26. Вихідні дані і послідовність оцінки радіаційно-хімічної обстановки.

27. Поняття про спеціальну обробку (визначення дегазації, дезактивації, дезінфекції), речовини і розчини, які застосовують для спеціальної обробки.

28. Комплект для дегазації зброї і обмундирування ІДП-С (будова, правила користування).

29. Комплект спеціальної обробки ДК-4. Призначення, загальна будова.

30. Індивідуальний дегазаційний комплект ІДК-І. Призначення, загальна будова.

31. Запалювальна зброя (класифікація, засоби і способи застосування, захист).

32. Організація проведення рятувальних робіт, лікувально-евакуаційні заходи в осередку ураження.

IV. Військово-медична підготовка

1. Табельні засоби індивідуального медичного забезпечення.

2. Перша медична допомога при пораненнях.

V. Статути Збройних Сил України

1. Види Статутів Збройних Сил України.

2. Військова дисципліна.

3. Загальні обов'язки та права військовослужбовців.

4. Перелік військових звань для військовослужбовців Збройних Сил України.

5. Начальники та підлеглі, старші та молодші.

6. Порядок віддання й виконання наказів.

7. Військова ввічливість і поведінка військовослужбовців.

8. Форма одягу та правила її носіння.

9. Загартування і фізичний розвиток військовослужбовців.

10. Санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, лікувально-профілактичні заходи.

11. Заохочення військовослужбовців. Порядок застосування та обліку заохочень.

12. Дисциплінарні стягнення. Порядок накладення дисциплінарних стягнень, їх виконання та облік.

13. Дії особового складу при підйомі за сигналом "Бойова тривога" та при оголошенні сигналу "Збір".

14. Права військовослужбовців, які направляють звернення.

15. Порядок подання та реєстрації пропозицій, заяв та скарг, проведення опитування військовослужбовців.

16. Відповідальність військовослужбовців.

17. Порядок прийому (передачі) посади.

 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N ____

приймання диференційованого заліку з військової підготовки
від "   " ____________ 20 __ року, місто ______________

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Оцінка за дисциплінами Навчальної програми 

Загальна оцінка 

Вогнева підготовка 

Зброя масового ураження, захист особового складу та об'єктів 

Військова топографія 

Військово-медична підготовка 

Статути Збройних Сил України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ: 

"відмінно" 

________ осіб; 

"добре" 

________ осіб; 

"задовільно" 

________ осіб; 

"незадовільно" 

________ осіб. 

Голова комісії 

_________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище) 

 

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ
результату складання диференційованого заліку з військової підготовки

______________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                  (орган, підрозділ, заклад, установа Служби безпеки України)
________________________________________________ в 20__ році

пройшов курс військової підготовки відповідно до Інструкції з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 30.11.2010 N 603, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за N 1315/18646, та виявив такі результати:  

Вогнева підготовка 

_______________________________________ 

Військова топографія 

_______________________________________ 

Зброя масового ураження,
захист особового складу та об'єктів 

_______________________________________ 

Військово-медична підготовка 

_______________________________________ 

Статути Збройних Сил України 

_______________________________________ 

Загальна оцінка 

_______________________________________ 

Голова комісії 

___________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії:

 

М. П. 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище) 

"   " ____________ 20__ року 

  

____________

Опрос