Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в нормативно-правовые акты по вопросам торговли иностранной валютой

Национальный банк
Постановление от 14.12.2010 № 544
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.12.2010 

м. Київ 

N 544 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1329/18624

Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань торгівлі іноземною валютою

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України", розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою подальшого впорядкування операцій суб'єктів ринку з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 951/11231 (зі змінами), такі зміни:

у главі 2:

у пункті 2.1:

в абзаці першому слова "у тому числі ті, які можуть бути задоволені в межах цього уповноваженого банку (цієї уповноваженої фінансової установи)" замінити словами "які не можуть бути задоволені в межах цього уповноваженого банку (цієї уповноваженої фінансової установи)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Системі підтвердження угод з іншими уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) лише як покупець або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор)";

в абзаці першому пункту 2.2 слова та цифри "іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор)" виключити;

у пункті 2.5:

у першому та другому реченнях абзацу першого слова "за три години" замінити словами "за дві години";

у першому реченні абзацу другого слова "за три години" замінити словами "за дві години".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 29.09.2004 N 462 "Про продаж Національним банком України готівкової іноземної валюти та внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.10.2004 за N 1266/9865.

4. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О. Г. Біланенко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

Зміни
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі I:

1.1. У пункті 4:

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"валютна операція на умовах "своп" - валютна операція за одночасно укладеними угодами, умови яких поєднують купівлю або продаж іноземної валюти на умовах "спот" із зворотним продажем або купівлею тієї самої іноземної валюти на умовах "форвард". Обидві угоди укладаються з одним і тим самим партнером. Курси, дати валютування та способи платежу встановлюються укладеними угодами".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять другий уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять третім;

в абзаці тринадцятому слова "а також між суб'єктами ринку і Національним банком" замінити словами "між суб'єктами ринку і Національним банком, а також Національним банком і його клієнтами";

в абзаці чотирнадцятому слова "а також суб'єктів ринку і Національного банку" замінити словами "суб'єктів ринку і Національного банку, а також Національного банку і його клієнтів".

1.2. Пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Суб'єкти ринку здійснюють операції з купівлі (продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту в межах однієї групи Класифікатора. Зазначене обмеження не поширюється на операції, що здійснюються суб'єктами ринку за власними операціями в межах валютної позиції та/або за дорученням клієнтів:

на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках для забезпечення виконання договорів з імпорту;

на міжнародних валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп Класифікатора".

1.3. Доповнити розділ після пункту 28 новим пунктом такого змісту:

"29. Уповноважені банки мають право здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком".

У зв'язку з цим пункти 29 - 42 уважати відповідно пунктами 30 - 43.

1.4. Пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:

угоди (договори), укладені з іншими суб'єктами ринку;

угоди (договори), укладені з Національним банком;

операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім суб'єктів ринку), що здійснюються в межах одного суб'єкта ринку. Суб'єкт ринку підтверджує зазначені операції за кожною іноземною валютою за загальним обсягом купівлі та/або продажу іноземної валюти за гривні та середньозваженими курсами гривні до іноземної валюти, за якою здійснено ці операції".

1.5. Пункти 33 та 34 викласти в такій редакції:

"33. Суб'єкт ринку здійснює власні операції в межах лімітів відкритої валютної позиції та операції за заявами й дорученнями клієнтів (крім суб'єктів ринку) щодо купівлі-продажу іноземної валюти з іншими суб'єктами ринку та/або з Національним банком на прямому міжбанківському валютному ринку України під час функціонування Системи підтвердження угод з використанням її засобів.

Суб'єкт ринку має право виступати на прямому міжбанківському валютному ринку з іншими суб'єктами ринку лише як покупець або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора.

Суб'єкти ринку від свого імені здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти між собою за узгодженим курсом. Куплена суб'єктом ринку від свого імені іноземна валюта продається цим суб'єктом ринку своїм клієнтам (крім суб'єктів ринку) за визначеним ним курсом.

Суб'єкт ринку від свого імені здійснює в межах самого суб'єкта ринку купівлю іноземної валюти від своїх клієнтів (крім суб'єктів ринку) за узгодженим з ними курсом і продає її власним клієнтам (крім суб'єктів ринку) також за узгодженим з ними курсом.

34. Суб'єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод включає до заявки на продаж іноземну валюту, яка є на рахунку клієнта або суб'єкта ринку на час подання заявки.

Суб'єкт ринку зобов'язаний здійснити за дорученням клієнта купівлю та/або продаж іноземної валюти з використанням засобів Системи підтвердження угод у сумі та за курсом (узгодженим суб'єктом ринку з клієнтом), що визначені клієнтом у його заяві або дорученні.

Якщо за курсом, що визначений клієнтом у заяві або дорученні, іноземна валюта не була куплена або продана, то зазначена сума іноземної валюти виставляється суб'єктом ринку на купівлю або продаж, починаючи з наступного дня функціонування Системи підтвердження угод до дня її купівлі або продажу або до зміни клієнтом заявленого та узгодженого із суб'єктом ринку курсу купівлі або продажу".

1.6. Пункт 40 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк може здійснювати валютні інтервенції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" строком до 3-х місяців".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

абзац восьмий пункту 1 виключити;

абзац шостий пункту 2 виключити.

2.2. У главі 2:

назву глави після слова "господарювання" доповнити словами ", іноземних представництв";

підпункт "б" пункту 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"виписки (довідки) уповноваженого банку про суму нарахованих відсотків за вкладом (депозитом) відповідно до укладеної угоди".

2.3. Пункт 6 глави 4 викласти в такій редакції:

"6. Власник індивідуальної ліцензії (дозволу) Національного банку на здійснення валютної операції має право купувати іноземну валюту за гривні та/або обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за цією операцією на підставі індивідуальної ліцензії (дозволу) та документів, передбачених умовами видачі цієї ліцензії (дозволу), крім випадків, якщо нормативно-правовим актом Національного банку, відповідно до якого видана ця ліцензія (дозвіл), таку купівлю (обмін) заборонено".

3. У главі 1 розділу IV:

абзац десятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"курс купівлі в гривнях (можливе значення "за курсом уповноваженого банку")";

абзац десятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"курс продажу в гривнях (можливе значення "за курсом уповноваженого банку")".

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос