Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор N ____ о компенсации процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами хозяйствования в 2010 году для финансирования мер по энергосбережению

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов
Форма, Приказ от 01.12.2010 № 151
Утратил силу

ДОГОВІР N ________
про компенсацію відсоткової ставки за кредитами, залученими суб'єктами господарювання у 2010 році для фінансування заходів з енергозбереження

Форма втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 7 травня 2013 року N 436)

м. Київ 

___ ____________ 20___ року 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів в особі __________________________, яка діє на підставі Положення про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 N 412, з однієї сторони, та ____________________________________________ в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого згідно з рішенням_____________________________ за N _______________________ від ____________________ року (далі - позичальник), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке.

1. Предмет Договору

У порядку і на умовах, передбачених цим Договором, та на підставі протоколу конкурсної комісії від ____________________ року N __________, НАЕР виплачує позичальнику компенсацію витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом, залученим у 2010 році на реалізацію енергоефективного проекту_________________________________________, у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування зазначених відсотків, відповідно до кредитного договору від _________________________________________ ________________ року N ________________ (далі - Кредитний договір) між позичальником та ____________________________ (далі - фінансова установа), у сумі _____________________________ (_____________________________) гривень (далі - компенсація).

2. Умови отримання компенсації

2.1. У разі встановлення факту отримання позичальником після набрання чинності цим Договором фінансової підтримки за іншими бюджетними програмами або коштів міжнародних фінансових організацій на реалізацію цього енергоефективного проекту або виявлення фактів подання до НАЕР недостовірної інформації виплачена сума компенсації у повному обсязі підлягає поверненню до державного бюджету.

2.2. Позичальник для отримання компенсації подає до НАЕР:

2.2.1 копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату відсотків за користування кредитом;

2.2.2 довідку-розрахунок фінансової установи про розмір та строк сплати відсотків за користування кредитами;

2.2.3 звіт про здійснення заходів, передбачених бізнес-планом енергоефективного проекту;

2.2.4 довідку фінансової установи про цільове використання кредиту для здійснення заходів, передбачених бізнес-планом.

2.3. НАЕР здійснює виплату компенсації за фактично сплачені відсотки на відкритий у ____________________________________________ поточний рахунок позичальника N _____________________, МФО_______________, код згідно з ЄДРПОУ ________________, відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.

2.4. Компенсація надається відповідно до Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 702, на умовах Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів", затвердженого наказом НАЕР від ______________ N ______, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України _________________ за N ____________________.

2.5. Виплата компенсації здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів", виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом фінансування зазначеної програми.

2.6. Сума компенсації, передбачена пунктом 1.1 глави 1 цього Договору, може бути зменшена шляхом внесення змін до цього Договору у разі недонадходження коштів до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом фінансування зазначеної бюджетної програми, або у разі зменшення обсягів бюджетних призначень під час уточнення показників державного бюджету.

2.7. Бюджетні кошти, які позичальник отримує за цим Договором, не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та (або) пені, нарахованих згідно з умовами Кредитного договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. НАЕР має право:

3.1.1. Вимагати від позичальника подання документів, передбачених пунктом 2.2 глави 2 цього Договору.

3.1.2. Достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це позичальника за 10 (десять) календарних днів, у разі:

а) настання випадку, передбаченого пунктом 2.1 глави 2 цього Договору;

б) виявлення недостовірних даних у документах, передбачених пунктом 2.2 глави 2 цього Договору;

в) розірвання Кредитного договору;

г) в інших випадках, передбачених законодавством.

3.1.3. Ініціювати зміни до пункту 1.1 глави 1 цього Договору у випадках, передбачених пунктом 2.6 глави 2 цього Договору.

3.2. НАЕР зобов'язується виплатити компенсацію в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3.3. Позичальник має право вимагати від НАЕР виплатити компенсацію в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3.4. Позичальник зобов'язується:

3.4.1 надати НАЕР документи, передбачені пунктом 2.2 глави 2 цього Договору;

3.4.2 виконати інші умови надання компенсації, передбачені цим Договором та чинним законодавством;

3.4.3 погодити зміни до пункту 1.1 глави 1 цього Договору у випадках, передбачених пунктом 2.6 глави 2 цього Договору.

3.5. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, а також умов цього Договору.

4. Строк дії Договору та інші умови

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня поточного року.

4.2. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

4.3. Зміни, доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін лише у разі зміни реквізитів Сторін та у випадках, визначених пунктом 2.6 глави 2 цього Договору, і оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

4.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають однакову з Договором юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

4.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Реквізити Сторін

НАЕР 

Позичальник 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
04112, м. Київ 112, вул. І. Гонти, 1
Код за ЄДРПОУ 34354520,
МФО 820172
п/р 35225012004071
_______________ М. Пашкевич
м. п. 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання)
__________________________________________
__________________________________________
(реквізити банку) 

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення
 

 
О. Казловцева
 

Опрос