Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке перевода выпуска именных акций документарной формы существования в бездокументарную форму существования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.11.2010 № 1757
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.11.2010 

м. Київ 

N 1757 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2010 р. за N 1281/18576

Про затвердження Змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 червня 2000 року N 98
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 4, 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927 (із змінами), що додаються.

2. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О. О. забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н. С. забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Г. М. Яцишина
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

 

Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

1. У розділі 1:

1.1. У пункті 1.4:

абзац третій доповнити словами ", та на яку складається реєстр власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"дата припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів (далі - дата припинення операцій) - дата, після-якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється".

1.2. Пункти 1.5 та 1.6 викласти в такій редакції:

"1.5. Дії депозитаріїв цінних паперів та Національного депозитарію України (далі - депозитарій) і зберігачів, пов'язані з дематеріалізацією, крім дій, які ці особи вчиняють у якості емітента чи уповноваженого на зберігання, належать до депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів і депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно.

1.6. Дії, які здійснюються реєстроутримувачем при дематеріалізації, крім дій, які він вчиняє у якості емітента, належать до діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів".

1.3 У пункті 1.7 слова "та в депозитарії" замінити словами "та депозитаріїв".

1.4. Абзац другий пункту 1.8 замінити абзацами другим і третім такого змісту:

"Такі сертифікати підлягають вилученню у порядку, установленому загальними зборами емітента, на яких прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про дематеріалізацію), та знищенню.

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента".

1.5. У пункті 1.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1.9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію до дати припинення операцій має право самостійно знерухомити належні йому акції з реєстрацією обраного ним зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів з дотриманням вимог Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112, та Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316.":

в абзаці третьому слово "переукладання" замінити словом "укладання".

1.6. У пункті 1.10 слова "в процесі приватизації повинен повідомити відповідний орган, який виступає власником акцій такого емітента в процесі приватизації" замінити словами "повинен повідомити відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює управління акціями випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію".

1.7. У пункті 1.11 абзаци другий - восьмий замінити абзацами другим - дев'ятим такого змісту:

"прийняти рішення про дематеріалізацію;

опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, а також персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;

здійснити заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним ним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, та відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії (у разі відсутності);

укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним ним зберігачем, який відповідно до цього договору відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру. Такий договір не укладається, якщо функції зберігача буде виконувати сам емітент акцій випуску, що дематеріалізується (за умови наявності у нього ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;

забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраному ним зберігачу, відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції цього випуску;

депонувати глобальний сертифікат в обраному ним депозитарії, з яким укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів".

1.8. У пункті 1.12:

в абзаці першому слова "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника" замінити словами "Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, та персонально кожного власника та кожного номінального утримувача";

доповнити пункт 1.12 новим абзацом третім такого змісту:

"реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи; адреса для поштових повідомлень; телефон, факс".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

в абзаці четвертому слова "(витяг з протоколу) - вид цінних паперів (із зазначенням типу)" замінити словами "- вид і тип цінних паперів";

в абзацах шостому - восьмому слово "запису" замінити словом "свідоцтва";

абзаци сьомий, восьмий після слів "цінних паперів" доповнити словами "- номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії)";

абзац восьмий після слова "емітент" доповнити словами ", якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію";

абзаци десятий - дванадцятий замінити абзацами десятим - сімнадцятим такого змісту:

"застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється;

дату припинення операцій;

застереження про те, що після дати припинення операцій проведення у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, операцій знерухомлення, матеріалізації, переміщення щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється;

інформацію про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору);

інформацію про право власника цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, до дати припинення операцій самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів;

інформацію про зобов'язання зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів і зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку);

спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію;

порядок вилучення сертифікатів акцій".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

в абзаці третьому слово "запису" замінити словом "свідоцтва";

в абзаці четвертому:

слова "(витяг з протоколу), - вид цінних паперів (із зазначенням типу)" замінити словами "- вид і тип цінних паперів";

абзац після слів "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів" доповнити словами ", що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування";

в абзаці п'ятому:

слово "запису" замінити словом "свідоцтва";

абзац після слів "цінних паперів" доповнити словами "- номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії";

в абзаці шостому:

абзац після слів "власникам акцій" доповнити словами ", якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію";

слово "запису" замінити словом "свідоцтва";

абзац після слів "цінних паперів" доповнити словами "- номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"дату припинення операцій;

спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;

порядок вилучення сертифікатів акцій".

2.2. Пункт 2.2 доповнити словами "у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

2.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Емітент повинен призначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

Дата припинення здійснення операцій є днем, що за 10 календарних днів передує визначеній емітентом даті припинення ведення реєстру".

2.4. У пункті 2.4:

в абзаці першому слово "(п'яти)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"витяг з протоколу загальних зборів, на яких було прийнято рішення про дематеріалізацію, що містить інформацію, зазначену в абзацах третьому - шостому, дев'ятому та десятому пункту 2.1 цього розділу";

абзац четвертий доповнити словами "існування, завірену органом, що його видав, або нотаріально".

2.5. У пункті 2.5:

в абзаці першому слово "(десять)" замінити словом "календарних";

в абзаці другому слова та цифри "визначеним згідно з п. 2.1 цього Положення" замінити словами "зазначеним у рішенні про дематеріалізацію";

в абзаці третьому:

абзац після слів "власників іменних цінних паперів" доповнити словами "на дату припинення ведення реєстру";

слова та цифри "визначеним згідно з п. 2.1 цього Положення" замінити словами "зазначеним у рішенні про дематеріалізацію".

2.6. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6 До дати припинення ведення реєстру зберігач, зазначений у рішенні про дематеріалізацію, та номінальні утримувачі, які є зареєстрованими особами в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення операцій, якщо вони не мають рахунку в цінних паперах у депозитарії, обраному емітентом і зазначеному в рішенні та повідомленні про дематеріалізацію, повинні відкрити рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії, крім депозитарію - номінального утримувача, у якому буде депонований глобальний сертифікат випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію".

3. У розділі 3:

3.1. Доповнити розділ новим пунктом 3.1 такого змісту:

"3.1. На дату припинення операцій реєстроутримувач:

припиняє виконання операцій за рахунками номінальних утримувачів у системі реєстру власників акцій випуску, що дематеріалізується;

протягом 3 робочих днів з дати припинення операцій персонально повідомляє всіх номінальних утримувачів, зареєстрованих на цю дату в системі реєстру власників акцій випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, про початок процедури дематеріалізації. Таке повідомлення має містити:

реквізити випуску, що дематеріалізується: вид і тип акцій, дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений випуску акцій у документарній формі існування, номінальна вартість акції даного випуску, кількість акцій даного випуску, загальна номінальна вартість акцій даного випуску;

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво), місцезнаходження, телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії;

дату припинення операцій, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється;

дату припинення ведення реєстру, на яку припиняється проведення будь-яких операцій з цінними паперами в системі депозитарного обліку, крім операцій, пов'язаних з проведенням дематеріалізації;

інформацію про необхідність укладення з обраним емітентом депозитарієм відповідного договору (депозитарного договору або договору про кореспондентські відносини) та відкриття у нього рахунку в цінних паперах (у разі відсутності) до дати припинення ведення реєстру.

На дату припинення ведення реєстру зберігачами, зареєстрованими в системі реєстру як номінальні утримувачі, на підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення виконується безумовна операція щодо обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними у системі депозитарного обліку зберігача, відповідно до його внутрішніх документів.

Якщо номінальним утримувачем у системі реєстру зареєстрований депозитарій, він на підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення протягом 1 робочого дня повідомляє всіх своїх клієнтів - зберігачів і депозитаріїв, з якими цим депозитарієм укладені договори про кореспондентські відносини (далі - депозитарії-кореспонденти), про початок дематеріалізації, надіславши відповідне інформаційне повідомлення. Депозитарії-кореспонденти після отримання цього повідомлення протягом 1 робочого дня повідомляють своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких обліковуються знерухомлені акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, про початок їх дематеріалізації. Такі повідомлення мають містити:

реквізити випуску, що дематеріалізується;

дату припинення ведення реєстру.

На дату припинення ведення реєстру депозитарієм на підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення про початок дематеріалізації, депозитаріями-кореспондентами на підставі отриманого від депозитарію повідомлення про початок дематеріалізації та зберігачами на підставі отриманого від депозитарію(їв) повідомлення про початок дематеріалізації виконується операція щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними у системі депозитарного обліку цих депозитарних установ, відповідно до їх внутрішніх документів".

У зв'язку з цим пункти 3.1 - 3.8 вважати відповідно пунктами 3.2 - 3.9.

3.2. Пункти 3.2, 3.3 викласти в такій редакції:

"3.2. На дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач:

припиняє будь-які операції в системі реєстру;

на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно до пункту 2.4 розділу 2 цього Положення, складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) станом на цю дату у 2, 3 чи 4 примірниках (по одному - емітенту; обраному емітентом депозитарію; обраному емітентом зберігачу, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомили належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України). До реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального утримувача.

Реєстр власників іменних цінних паперів в електронному вигляді станом на дату припинення ведення реєстру має містити усі реквізити реєстру, складеного у формі паперового документа, та подається зберігачеві як двомірна таблиця у файлі даних форматів Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF) або у текстовому (CSV)у кодуванні Win 1251.

При цьому інформація про власників цінних паперів формується таким чином: кожний рядок зазначеної таблиці повинен містити відомості щодо одного власника іменних цінних паперів, а кожна клітинка цього рядка повинна містити одне значення з переліку відомостей, наведеного у підпункті 5.4 пункту 5 розділу III Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316. Реквізити адреси для поштових повідомлень та місцезнаходження згідно з реєстраційними документами мають відповідати вимогам, наведеним у підпункті 2 пункту 42 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 270.

3.3. Протягом 5 робочих днів з дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, в присутності уповноваженої особи емітента передає, а обраний емітентом зберігач, зазначений у рішенні про дематеріалізацію, приймає реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру".

3.3. У пункті 3.4:

перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, в паперовій формі в 1 чи 2 примірниках (по одному зберігачу та Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) в 1 чи 2 примірниках в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України";

в абзаці п'ятому:

у першому реченні слова "не менше ніж у п'яти примірниках" замінити словами та цифрами "у 4 або 5 примірниках".

друге речення доповнити словами "як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо зберігач і реєстратор є однією і тією самою юридичною особою, яка має відповідні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками такої юридичної особи, що є керівниками або працівниками структурних підрозділів, створених для здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів і діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, і затверджується підписом керівника та печаткою цієї юридичної особи".

3.4. Доповнити розділ новим пунктом 3.5 такого змісту:

"3.5. Протягом 5 робочих днів від дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач повинен надати емітенту:

реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 3 примірниках - 2 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш). 1 примірник реєстру у формі паперового документа та 1 примірник в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) надається емітенту для передання депозитарію разом з глобальним сертифікатом;

виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить інформацію про викуплені акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, складену станом на дату припинення ведення реєстру (за наявності викуплених емітентом акцій).

Передача реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками реєстроутримувача та емітента або їх уповноваженими представниками та скріплюється печатками реєстроутримувача та емітента.

Якщо всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомили належні їм акції випуску, що дематеріалізується, дата підписання цього акта є датою передачі реєстру реєстроутримувачем".

У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.9 вважати пунктами 3.6 - 3.10.

3.5. У пункті 3.6:

в абзаці першому слова та цифри "зазначені в п. 3.3 цього Положення: реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру в електронному вигляді у форматі, узгодженому з Національним депозитарієм України" замінити словами та цифрами "як уповноваженому на зберігання у разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, депонується емітентом не в Національному депозитарії України, зазначені в пункті 3.4 цього розділу реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді".

3.6. Пункти 3.7 - 3.10 викласти в такій редакції:

"3.7. Оплата послуг реєстратора за ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів та передання ним реєстру власників іменних цінних паперів зберігачу та емітенту здійснюється емітентом відповідно до умов договору на ведення реєстру, укладеного між ним та реєстратором.

3.8. Реєстроутримувач, який здійснював ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, забезпечує збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру, протягом 5 років від дати передачі реєстру реєстроутримувачем, якщо рішенням уповноваженого органу емітента цінних паперів цього випуску не визначений Національний депозитарій України або цей емітент як уповноважений на зберігання таких документів.

У випадку визначення емітента або Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, протягом 20 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем повинен передати для довгострокового зберігання відповідно до емітента або Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру. Передача оформлюється актом приймання-передавання.

3.9. Реєстроутримувач, який здійснював ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, або емітент чи Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання зобов'язані забезпечити пред'явлення первинних документів, які були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до неї, що знаходяться у них на зберіганні, або надання копій таких документів уповноваженим особам емітента, зберігача, якому було передано реєстр, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі до дати передачі реєстру, на їх вимогу і органам державної влади відповідно до їх повноважень, визначених законами.

3.10. Реєстроутримувач повинен протягом 30 робочих днів з дати закінчення строку зберігання, зазначеного в пункті 3.8 цього розділу, або з дати закінчення (анулювання) дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до рішення уповноваженого органу емітента, випуск акцій якого був дематеріалізований, передати для довгострокового зберігання до Національного депозитарію України або емітента первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни у системі реєстру (якщо зазначені документи не були передані емітенту або Національному депозитарію раніше). Передача оформлюється відповідним актом приймання-передавання".

3.7. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3.11. Депозитарій, зберігач, Національний депозитарій України і емітент повинні забезпечити належне відповідно до вимог законодавства зберігання документів, отриманих згідно з цим Положенням.

Національний депозитарій України, емітент після отримання від реєстроутримувача первинних документів, які були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до неї, мають право, але не раніше ніж через 5 років з дати припинення ведення реєстру, здійснити переведення цих документів в електронну форму шляхом сканування та формування копій у вигляді електронних документів відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис". Після завершення цієї процедури первинні документи у паперовій формі можуть бути знищені у встановленому законодавством порядку. У разі знищення первинних документів у паперовій формі Національний депозитарій України, емітент повинні вживати заходів щодо дублювання їх електронних копій на кількох електронних носіях інформації та здійснювати періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством".

4. У розділі 4:

4.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"4. Депонування глобального сертифіката та проведення дематеріалізації акцій у депозитаріях і зберігачів".

4.2. Пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції:

"4.1. Не пізніше 3 робочих днів від дати передачі реєстру реєстроутримувачем емітент на підставі отриманого відповідно до пункту 2.2 розділу 2 цього Положення свідоцтва про реєстрацію акцій у бездокументарній формі існування повинен оформити глобальний сертифікат згідно з вимогами Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2006 N 806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2006 за N 1091/12965, та надати до депозитарію такі документи:

розпорядження про депонування глобального сертифіката;

оформлений глобальний сертифікат;

акт приймання-передавання глобального сертифіката;

копію отриманого відповідно до пункту 2.2 розділу 2 цього Положення свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально;

виписку про стан особового рахунку емітента, яка містить інформацію про викуплені емітентом акції випуску, що дематеріалізується, складену станом на дату припинення ведення реєстру (за наявності викуплених емітентом акцій);

розпорядження про проведення дематеріалізації акцій відповідно до інформації, що міститься у переданих депозитарію глобальному сертифікаті, реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату припинення ведення реєстру, та виписку про стан особового рахунку емітента;

реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш);

примірник акта приймання-передавання, зазначеного в пункті 3.4 розділу 3 цього Положення, та, якщо зберігач не є емітентом акцій випуску, що дематеріалізується, копію договору зі зберігачем про відкриття рахунку в цінних паперах власникам, завірену емітентом, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції випуску, що дематеріалізується.

4.2. Депозитарій на підставі документів, зазначених у пункті 4.1 цього розділу, здійснює:

протягом 3 робочих днів після їх отримання депонування глобального сертифіката з проведенням визначених його внутрішніми документами депозитарних операцій за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку щодо випуску акцій, оформленого цим глобальним сертифікатом, та рахунком у цінних паперах емітента;

протягом 1 робочого дня після виконання депозитарних операцій, пов'язаних з депонуванням глобального сертифіката, дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за рахунками його клієнтів: емітента; зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру; зберігача, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомили належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується. Якщо до початку проведення дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають обліковуватися на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів і зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

Депозитарій протягом 1 робочого дня повідомляє всіх вищезазначених депозитаріїв та зберігачів про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску та надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку".

4.3. Доповнити розділ після пункту 4.2 новими пунктами 4.3 - 4.8 такого змісту:

"4.3. Депозитарій-кореспондент протягом 1 робочого дня з дня отримання від депозитарію розпорядження, зазначеного у підпункті 4.2 цього розділу:

здійснює дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку щодо випуску акцій, що дематеріалізується, та/або рахунками у цінних паперах його клієнтів-зберігачів, на яких у нього обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується. Якщо до початку проведення дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах зберігачів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями;

повідомляє цих зберігачів про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску та надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку.

4.4. Зберігачі, на рахунках в цінних паперах яких у депозитарії або у депозитарії-кореспонденті обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, та зберігачі, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, протягом 3 робочих днів з дня отримання від депозитарію або депозитарію-кореспондента розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій у їх системах депозитарного обліку здійснюють:

дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених їх внутрішніми документами, за активним аналітичним рахунком депозитарного обліку щодо випуску акцій, що дематеріалізується, та/або рахунками у цінних паперах депонентів, на яких у нього обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується. Якщо до початку проведення дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями;

повідомлення депозитарію та/або депозитарію-кореспондента про виконання їх розпоряджень про проведення дематеріалізації цих акцій у системі депозитарного обліку зберігача.

4.5. Зберігач, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, здійснює зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах цих власників не пізніше 30 календарних днів з дня отримання від депозитарію розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій у його системі депозитарного обліку та від емітента розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників дематеріалізованих акцій. Якщо до початку проведення процедури дематеріалізації цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, дематеріалізовані акції зараховуються на рахунки в цінних паперах власників з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

4.6. Депозитарій-кореспондент після отримання від усіх зберігачів повідомлень про виконання його розпоряджень про проведення дематеріалізації акцій у їх системах депозитарного обліку протягом одного робочого дня повідомляє депозитарій про виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій у його системі депозитарного обліку.

4.7. Депозитарій після отримання від усіх депозитаріїв-кореспондентів та зберігачів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, повідомлень про виконання його розпорядження про проведення дематеріалізації акцій у їх системах депозитарного обліку повідомляє їх та емітента протягом 1 дня про завершення дематеріалізації.

Отримавши від депозитарію повідомлення про завершення дематеріалізації, депозитарії-кореспонденти протягом 1 дня повідомляють про її завершення своїх клієнтів-зберігачів. Зберігачі, отримавши від депозитарію та/або депозитарію-кореспондента повідомлення про завершення дематеріалізації, протягом 3 днів повідомляють про її завершення своїх депонентів. Повідомлення надаються способом, визначеним у відповідному договорі.

З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації зберігачі мають право проводити депозитарні операції з дематеріалізованими акціями.

4.8. Депозитарні установи, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному на дату припинення ведення реєстру, протягом 3 робочих днів після отримання від депозитарію повідомлення про завершення дематеріалізації здійснюють погашення свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів за дематеріалізованим випуском акцій та передають його до свого архіву".

У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.5 вважати відповідно пунктами 4.9 - 4.11.

4.4. У пункті 4.11:

в абзаці першому слова "від дати припинення ведення реєстру" замінити словами "від дати передачі реєстру реєстроутримувачем";

в абзаці п'ятому слова "від дати припинення ведення реєстру" замінити словами "від дати передачі реєстру реєстроутримувачем".

5. У розділі 5:

5.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Для забезпечення обраним емітентом зберігачем обліку прав власності на акції випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах власників, які були зареєстрованими в системі реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, емітент повинен укласти з цим зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам не укладається у разі, якщо зберігачем, який буде здійснювати відкриття рахунків власникам, є емітент акцій випуску, що дематеріалізується".

5.2. У пункті 5.2 слова "містити зобов'язання емітента та зберігача, що передбачені цим Положенням" замінити словами "відповідати вимогам законодавства, в тому числі законодавства про цінні папери, та містити права і зобов'язання емітента та зберігача, що передбачені цим Положенням".

5.3. Пункти 5.3 та 5.4 викласти в такій редакції:

"5.3. Для відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних цінних паперів, емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем повинен надати зберігачу заяву на відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам. Якщо функції зберігача буде виконувати емітент акцій випуску, що дематеріалізується, відкриття рахунків у цінних паперах власникам здійснюється на підставі наказу керівника юридичної особи - зберігача (емітента), який має бути виданий не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем, до якого додається копія протоколу загальних зборів, на яких було прийнято рішення про дематеріалізацію, або виписка з цього протоколу, що містить інформацію, зазначену в абзаці шостому пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.

Відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам здійснюється протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви/наказу на відкриття рахунків у цінних паперах емітента.

Ідентифікація зберігачем емітента здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Разом з документами подається оформлена відповідно до законодавства картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки емітента, затверджена емітентом, та анкета емітента, що оформлюється згідно із зразком анкети керуючого рахунком, встановленим внутрішніми документами депозитарної установи, затвердженими органом її управління відповідно до законодавства.

Ідентифікація відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, власників цінних паперів, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюється зберігачем при укладанні договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем.

Для зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних паперах власників у зберігача емітент повинен не пізніше 3 робочих днів після депонування глобального сертифіката в депозитарії надати зберігачу розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних паперах власників згідно з отриманим зберігачем від реєстроутримувача реєстром власників іменних цінних паперів.

Зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних паперах власників здійснюється зберігачем відповідно до інформації про кількість належних цим власникам акцій та інформації про обтяження акцій зобов'язаннями, що міститься в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів, та копій документів, що є підставою для таких обтяжень (за наявності).

5.4. Зберігач приймає до виконання такі документи від емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів:

заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів;

розпорядження на зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах власників відповідно до отриманого ним від реєстроутримувача реєстру власників іменних цінних паперів".

5.4. У пункті 5.5:

абзаци четвертий та сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий, восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим, шостим і сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках та проведення інших операцій, зазначених у цьому пункті, здійснюється за рахунок емітента до моменту укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. До цього моменту зберігач не має права брати з власників плату за виконання зазначених операцій";

в абзаці сьомому слова "перерахування акцій випуску, що дематеріалізується, з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом, на рахунок в цінних паперах власника в іншого зберігача" замінити словами "переведення акцій випуску, що дематеріалізується, з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку), на рахунок у цінних паперах власника у обраного ним зберігача".

5.5. У пункті 5.6 слово "послуг" замінити словом "операцій".

5.6. Пункт 5.7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5.8 вважати пунктом 5.7.

5.7. Пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. Оплата послуг зберігача з відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках та проведення операцій, зазначених у пункті 5.5 цього розділу, здійснюється емітентом відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, укладеного між емітентом та зберігачем".

5.8. Доповнити розділ пунктами 5.8, 5,9 такого змісту:

"5.8. Емітент має право розірвати договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, що був ним укладений із зберігачем. Для цього уповноважений орган емітента приймає рішення про обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій. Після цього емітент повинен:

письмово повідомити акціонерів про обрання нового зберігача із зазначенням його реквізитів (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);

письмово повідомити зберігача, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам (далі - попередній зберігач), про розірвання цього договору та про визначену його уповноваженим органом дату обліку, на яку зберігач має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом (далі - обліковий реєстр);

забезпечити передання облікового реєстру від попереднього зберігача до нового зберігача;

забезпечити відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам, зазначеним в обліковому реєстрі, та зарахування на них належних акціонерам акцій у нового зберігача.

Емітент після прийняття рішення про обрання нового зберігача до дати обліку повинен укласти з цим зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним в обліковому реєстрі.

5.8.1. Протягом 5 робочих днів з дати обліку попередній зберігач повинен скласти та передати емітенту:

обліковий реєстр. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із зберігачем, перевели належні їм акції цього емітента на обслуговування до іншого зберігача або уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах з попереднім зберігачем;

у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - засвідчені реєстроутримувачем копії документів, що були підставою для такого обтяження, які при дематеріалізації випуску акцій були передані цим реєстроутримувачем та зберігалися у попереднього зберігача.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новому зберігачу) та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) в 1 примірнику (для передання новому зберігачу). Передання емітенту облікового реєстру та копій документів щодо обтяження акцій зобов'язаннями оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та попереднього зберігача, засвідчується печатками емітента та попереднього зберігача.

5.8.2. Протягом 3 робочих днів з дати підписання зазначеного у підпункті 5.8.1 цього пункту акта приймання-передавання емітент повинен:

надати попередньому зберігачу розпорядження на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх наступного зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та закриття цих рахунків;

передати новому зберігачу отримані від попереднього зберігача обліковий реєстр у формі паперового документа та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та копії документів, що були підставою для обтяження акцій власників зобов'язаннями. Передання оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та нового зберігача, засвідчується печатками емітента та нового зберігача;

передати новому зберігачу заяву на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, вказаним у переданому ним обліковому реєстрі, та розпорядження на зарахування акцій на ці рахунки відповідно до інформації, що міститься в обліковому реєстрі.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового зберігача та їх обслуговування здійснюється з урахуванням вимог, встановлених пунктами 5.3 - 5.7 цього розділу.

5.8.3. Переказ акцій з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача на рахунок у цінних паперах нового зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з дня отримання від цих зберігачів відповідних розпоряджень на переказ акцій, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень емітента на списання, зарахування акцій на рахунки / з рахунків власників. Якщо акції були обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов'язаннями.

Попередній зберігач здійснює списання акцій з рахунків у цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 1 робочого дня з дня виконання у депозитарії переказу акцій з його рахунку в цінних паперах у депозитарії на рахунок у цінних паперах нового зберігача.

Новий зберігач здійснює зарахування акцій на рахунки в цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних паперах попереднього зберігача у депозитарії на його рахунок у цінних паперах. Якщо акції були обтяжені зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

5.9. Якщо зберігач, з яким емітент уклав договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, прийняв рішення про припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (далі - Діяльність зберігача), зберігач та емітент повинні виконати такі дії. Зберігач повинен:

протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності, встановленої Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 22.05.2009 N 480, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823, повідомити емітента із зворотним письмовим повідомленням про отримання про припинення Діяльності зберігача та щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах власникам, що обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом, із зазначенням попередження, що у разі незакриття емітентом цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача належні власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть надалі зберігатися та обліковуватися:

в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах зберігача, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення зберігачем Діяльності зберігача для обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не були закриті в установленому порядку, або;

у зберігача-правонаступника - у разі передання зберігачем своїх повноважень іншому зберігачу.

Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих власників або емітента до уповноваженого на зберігання або до зберігача-правонаступника щодо переказу належних власникам цінних паперів до обраного ними або емітентом зберігача або укладання договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах у зберігача-правонаступника;

протягом 5 робочих днів із зазначеної дати припинення діяльності скласти та передати емітенту обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуваються зберігачем відповідно до договору з емітентом. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору із зберігачем, перевели належні їм акції цього емітента на обслуговування до іншого зберігача або уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах із зберігачем, що припинив Діяльність зберігача.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документа у 2 примірниках та в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новому зберігачу). Передача облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та зберігача, засвідчується печатками емітента та зберігача.

Емітент повинен:

отримати обліковий реєстр власників іменних цінних паперів від зберігача;

прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нового зберігача для укладання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від зберігача. Новий зберігач повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарії, в якому на рахунку в цінних паперах зберігача обліковуються акції дематеріалізованого випуску цих власників;

укласти з новим зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від зберігача, та не пізніше 5 робочих днів з дати укладання цього договору надати:

новому зберігачу цей обліковий реєстр разом із заявою на відкриття рахунків у цінних паперах вказаним у ньому власникам та розпорядження про зарахування акцій на ці рахунки у цінних паперах;

зберігачу, що припиняє Діяльність зберігача, розпорядження на списання акцій з рахунків у цінних паперах власників, які були вказані в переданому емітенту обліковому реєстрі, для їх наступного зарахування на рахунки цих власників у нового зберігача та закриття цих рахунків.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам у нового зберігача та їх обслуговування здійснюється з урахуванням вимог, встановлених пунктами 5.3 - 5.7 цього розділу.

Передача облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими представниками емітента та нового зберігача, засвідчується печатками емітента та нового зберігача.

Переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах зберігача, що припиняє Діяльність зберігача, на рахунок у цінних паперах нового зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 1 робочого дня з дня отримання від обох зберігачів розпоряджень про переказ цінних паперів, які мають бути ними надані не пізніше 3 робочих днів з дня отримання розпоряджень емітента на списання, зарахування акцій на рахунки / з рахунків власників. Якщо акції були обтяжені зобов'язаннями, їх переказ на рахунок у цінних паперах нового зберігача здійснюється із забезпеченням того самого режиму обтяження зобов'язаннями.

Зберігач здійснює списання акцій з рахунків у цінних паперах власників відповідно до розпорядження емітента протягом 1 робочого дня з дня виконання у депозитарії переказу акцій з його рахунку в цінних паперах на рахунок у цінних паперах нового зберігача.

Зарахування цінних паперів на рахунки в цінних паперах власників здійснюється новим зберігачем за розпорядженням емітента відповідно до отриманого облікового реєстру власників цінних паперів протягом 30 календарних днів з дня виконання у депозитарії переказу акцій з рахунку у цінних паперах зберігача, що припинив Діяльність зберігача, на його рахунок у цінних паперах. Якщо акції були обтяжені зобов'язаннями, їх зарахування здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос