Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Экспертно-квалификационной комиссии и аттестации судебных экспертов Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Положение, Приказ от 23.11.2010 № 891
действует с 24.12.2010

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2010 

м. Київ 

N 891 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2010 р. за N 1246/18541

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів Державної прикордонної служби України

Відповідно до пункту 17 статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", статей 7, 10, 14, 16, 17, 21 Закону України "Про судову експертизу", пунктів 4, 8 Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.08.2010 N 617, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.09.2010 за N 770/18065, з метою вдосконалення порядку підготовки та атестації судових експертів Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04.06.2007 N 414 "Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 706/13973 (із змінами).

3. Начальнику Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

5. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1.1. Відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України "Про судову експертизу" це Положення визначає:

функції та порядок діяльності Експертно-кваліфікаційної комісії Державної прикордонної служби України (далі - ЕКК);

порядок і умови проходження навчання та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

порядок проведення атестації судових експертів Державної прикордонної служби України;

порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів.

1.2. Основними завданнями ЕКК є:

визначення рівня професійної підготовки фахівців, які працюють у штаті Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України (далі - Головний центр), шляхом їх атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта з дозволом на проведення певного виду судових експертиз та експертних досліджень;

розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів Головного центру.

1.3. ЕКК діє при Адміністрації Державної прикордонної служби України.

1.4. Склад ЕКК формується з постійних і змінних членів.

1.5. Постійний та змінний склад ЕКК затверджується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України.

1.6. До постійного складу ЕКК входять голова, його заступник, секретар та фахівець з процесуальних питань судової експертизи.

До змінного складу ЕКК входять найбільш досвідчені фахівці Головного центру, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

До участі в засіданні ЕКК запрошуються не менше двох фахівців з тієї експертної спеціальності, з якої ЕКК проводить атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. У разі відсутності у Головному центрі потрібної кількості таких фахівців до роботи ЕКК можуть бути залучені фахівці інших державних спеціалізованих установ, що здійснюють судово-експертну діяльність (за їх згодою).

1.7. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря ЕКК. Секретар ЕКК повідомляє заінтересованих осіб про дату, час та місце проведення засідання не пізніш як за 7 днів до дня засідання.

1.8. Засідання ЕКК проводяться за потреби. Строк розгляду подання на присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або на притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до ЕКК та може бути продовжений за наявності поважних причин, пов'язаних з їх розглядом, до 45 днів.

1.9. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її постійного складу та не менше двох фахівців тієї експертної спеціальності, з якої ЕКК проводить атестацію щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або розглядає питання щодо притягнення експерта до дисциплінарної відповідальності.

1.10. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має право заявити відвід члену ЕКК, якщо вона має сумнів у його об'єктивності.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЕКК без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням.

1.11. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЕКК і оформлюється протоколом установленої форми (додаток 1).

Члени ЕКК, які не згодні з рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол із позначкою "З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.

1.12. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності ЕКК покладається на Головний центр.

1.13. ЕКК використовує бланк та печатку зі своїм найменуванням.

II. Порядок атестації судових експертів

2.1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці Головного центру повинні мати вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти відповідну підготовку в галузі судової експертизи, знати законодавство України про судову експертизу.

2.2. Кваліфікація судового експерта фахівцям Головного центру присвоюється згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям Головного експертно-криміналістичного центру державної прикордонної служби України (додаток 2).

2.3. Навчання (стажування) фахівців здійснюється за програмами підготовки судових експертів з відповідних експертних спеціальностей, які затверджуються головою ЕКК.

Програма підготовки фахівців повинна передбачати проведення лекційних, семінарських, практичних занять та написання проектів висновків для проведення їх рецензування. У разі проходження стажування для рецензування подаються копії висновків експерта.

Організація рецензування проектів (копій) висновків експерта забезпечується Головним центром або іншими державними спеціалізованими установами, у яких фахівець проходить навчання (стажування).

2.4. Строк навчання для присвоєння кваліфікації судового експерта встановлюється залежно від виду експертної спеціальності, рівня базової підготовки, досвіду роботи фахівця у відповідній галузі знань і, як правило, становить 3 місяці.

2.5. Строк стажування для підтвердження кваліфікації судового експерта встановлюється залежно від експертної спеціальності певного виду судової експертизи і становить 2 тижні.

2.6. На кожного фахівця Головного центру, який підлягає атестації, складаються подання та службова характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, до яких додаються: у разі присвоєння кваліфікації - копія диплома про відповідну вищу освіту, витяг з послужного списку (трудової книжки), проекти не менше двох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз та рецензії на них, у разі підтвердження кваліфікації - копії не менше двох висновків експерта та рецензії на них.

2.7. Атестація включає вивчення поданих документів та кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційний іспит приймається в усній формі. Фахівець повинен відповісти на питання, поставлені в екзаменаційному білеті. Білети затверджуються головою ЕКК і містять питання з процесуального законодавства, спеціальної підготовки та застосування техніко-криміналістичних засобів при проведенні експертиз та досліджень.

2.8. Під час атестації ЕКК відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані документи та допускає судового експерта або відмовляє йому в допуску до кваліфікаційного іспиту;

приймає кваліфікаційний іспит.

2.9. За результатами кваліфікаційного іспиту ЕКК приймає одне з таких рішень:

про присвоєння кваліфікації судового експерта;

про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у випадку отримання фахівцем незадовільної оцінки за кваліфікаційний іспит або негативних рецензій на проекти висновків експерта, а у разі підтвердження кваліфікації судового експерта - на висновки експерта.

2.10. Про результати атестації фахівець повідомляється протягом 10 днів після проведення атестації.

2.11. Якщо ЕКК ухвалила рішення про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта, фахівець має право в загальному порядку знову подати документи для проходження атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта.

2.12. Фахівці, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікація судового експерта, включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів.

2.13. У разі ухвалення ЕКК рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцю видається Свідоцтво судового експерта (далі - Свідоцтво) (додаток 3) або робиться відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

Судовому експерту, якому додатково надано право на проведення експертизи за іншою експертною спеціальністю, видається доповнення до Свідоцтва (додаток 4), яке є його невід'ємною частиною.

Свідоцтво та доповнення до нього підписуються головою і секретарем ЕКК та засвідчуються печаткою ЕКК. Свідоцтво реєструється в журналі реєстрації видачі та знищення свідоцтв судових експертів (додаток 5), ведення якого покладається на секретаря ЕКК.

2.14. Свідоцтво (доповнення до нього) дійсне протягом п'яти років.

Строк дії Свідоцтва (доповнення до нього) продовжується після підтвердження експертом кваліфікації на п'ять років.

2.15. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним, а кваліфікація судового експерта втраченою, про що робиться відмітка в державному Реєстрі атестованих судових експертів.

III. Порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів

3.1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

3.2. Підставою для розгляду ЕКК питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів є подання керівників структурних підрозділів Головного центру за результатами перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень.

3.3. До подання додаються:

документи, що містять інформацію про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень;

документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового експерта порушення;

письмове пояснення судового експерта, відносно якого пропонується розглянути питання про дисциплінарну відповідальність.

3.4. Рішення щодо винесення на розгляд ЕКК питання про дисциплінарну відповідальність судового експерта приймає голова ЕКК.

3.5. Розгляд питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів відбувається за обов'язковою участю судового експерта.

У разі неявки судового експерта засідання ЕКК переноситься на визначену головою ЕКК дату. Секретар ЕКК повідомляє судового експерта про дату і місце засідання ЕКК.

У разі повторної неявки судового експерта на засідання ЕКК без поважних причин ЕКК може розглянути питання за його відсутності або визнати присутність судового експерта обов'язковою.

3.6. До початку розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судовий експерт має право заявити відвід члену ЕКК, якщо він вважає, що член ЕКК заінтересований в результатах розгляду, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЕКК без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням. У разі набрання рівної кількості голосів член ЕКК вважається відведеним.

3.7. Під час розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судовий експерт може ознайомлюватися з матеріалами та давати додаткові пояснення.

3.8. Рішення про дисциплінарну відповідальність ухвалюється простою більшістю голосів членів ЕКК і оформлюється протоколом (додаток 1).

Члени ЕКК, які не згодні з рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол із позначкою "З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.

3.9. Рішення ухвалюється за відсутності судового експерта та оголошується йому одразу після ухвалення під підпис.

У разі розгляду ЕКК питання щодо дисциплінарної відповідальності за відсутності судового експерта на засіданні ЕКК останній письмово повідомляється про прийняте ЕКК рішення протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

3.10. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

зупинення дії Свідоцтва;

анулювання Свідоцтва.

Обираючи вид дисциплінарного стягнення, ЕКК повинна врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено проступок, а також результати роботи судового експерта за попередні роки.

Зупинення дії Свідоцтва може наступити внаслідок порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень.

Анулювання Свідоцтва може мати місце внаслідок:

вчинення судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри до нього;

вчинення судовим експертом кількох порушень, які мають систематичний характер;

визнання судового експерта таким, що не відповідає займаній посаді;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судового експерта;

визнання судом судового експерта недієздатною особою.

3.11. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії Свідоцтва ЕКК зобов'язує судового експерта усунути встановлені порушення або пройти навчання (стажування) у структурних підрозділах Головного центру за відповідною експертною спеціальністю та повторно пройти атестацію.

3.12. Свідоцтво вилучається до виконання вказаних зобов'язань.

Після виконання зобов'язань Свідоцтво повертається експертові без продовження терміну дії на час, на який його дію було зупинено.

3.13. У разі непроходження повторної атестації судовим експертом ЕКК приймає рішення про анулювання Свідоцтва.

3.14. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання Свідоцтва останнє у нього вилучається, а кваліфікація судового експерта вважається втраченою, про що робиться відмітка в державному Реєстрі атестованих судових експертів.

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря ЕКК та робиться відмітка в журналі реєстрації видачі та знищення свідоцтв судових експертів.

3.15. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене на судових експертів пізніше одного року з дня вчинення проступку.

3.16. Рішення ЕКК про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

 

Перший заступник Голови
Державної прикордонної служби
України - директор Департаменту
охорони державного кордону
генерал-полковник
 

 
 
 
 
П. А. Шишолін
 

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання Експертно-кваліфікаційної комісії Державної прикордонної служби України

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі:

голови комісії ______________________________________________________________________,
секретаря комісії ___________________________________________________________________ і
членів _____________________________________________________________________________

розглянула питання щодо:
___________________________________________________________________________________
та додані документи
___________________________________________________________________________________

На засіданні комісії присутній(і) _______________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище та ініціали) 

Обговоривши питання та розглянувши надані документи, комісія запропонувала ______________________________ відповісти на поставлені запитання.
                  (прізвище та ініціали)

Відповіді оцінено ___________________________________________________________________
                                                                       (задовільно, незадовільно, обґрунтовано, необґрунтовано) 

Експертно-кваліфікаційна комісія вирішила:
(у протоколі зазначається одне з таких рішень)

1. Присвоїти (підтвердити) ____________________________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
кваліфікацію судового експерта з правом проведення ______________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                 (вид експертизи, спеціальність) 

2. Відмовити у присвоєнні (підтвердженні) ______________________________________________
                                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
кваліфікації судового експерта _________________________________________________________
                                                                                                               (вид експертизи, спеціальність)
___________________________________________________________________________________

3. Рішення про дисциплінарну відповідальність
___________________________________________________________________________________

Голова ________________________

Секретар ______________________

Члени: _______________________________
            _______________________________
            _______________________________
            _______________________________ 

 

Перелік
основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України

Види судових експертиз 

Індекси експертних спеціальностей 

Види експертних спеціальностей 

Технічна експертиза документів  

2.1 

Дослідження реквізитів документів  

2.2 

Дослідження матеріалів документів  

2.3 

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів 

 

ЗРАЗОК ТА ОПИС
Свідоцтва судового експерта

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _____

Видано _________________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________ про те, що йому (їй) рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії від "___" ____________ 20__ року присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового експерта з правом проведення технічної експертизи документів за спеціальністю(ями)
_______________________________________
_______________________________________

                    _____________________________

Фото           _____________________________

М. П.

Голова ЕКК __________________
                                                (підпис)

Секретар       __________________
                                                 (підпис) 

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _____

Дійсне до "___" ____________ 20__ року

  

Продовжено до "___" ____________ 20__ року

  

М. П.

Голова ЕКК _________________

Секретар _________________

Продовжено до "___" ____________ 20__ року

М. П.

Голова ЕКК __________________
                                                 (підпис)

Секретар       __________________
                                                 (підпис) 

Свідоцтво судового експерта, видане ЕКК, друкується в обкладинці зеленого кольору розміром 90 х 240 мм. На лицьовому боці обкладинки зображено малий Державний Герб України і напис "Свідоцтво".

 

ЗРАЗОК ТА ОПИС
доповнення до свідоцтва судового експерта

Державний Герб України
Державна прикордонна служба України

______________________________________________________________________
(назва ЕКК)

Доповнення до свідоцтва експерта N _______

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року N _____ додатково надано право проведення технічної експертизи документів за спеціальністю(ями) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Доповнення до свідоцтва дійсне до "___" ____________ 20__ року

Голова ЕКК _____________
                                       (підпис)

М. П.

Секретар ______________
                                 (підпис)

Продовжено до "___" ____________ 20__ року

Голова ЕКК _____________
                                       (підпис)

М. П.

Секретар ______________
                                 (підпис) 

Бланк доповнення до свідоцтва судового експерта друкується на аркуші паперу прямокутної форми розміром 150 х 210 мм, графи заповнюються від руки.

 

Журнал
реєстрації видачі та знищення свідоцтв судових експертів

____________________________________________________________________________________
(назва установи)

N з/п 

Номер свідоцтва 

П. І. Б експерта 

Номер, дата рішення ЕКК, яким присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового експерта 

Голова ЕКК, секретар ЕКК
(прізвище та ініціали) 

Спеціальність, за якою проводяться експертизи 

Термін дії свідоцтва.
Відмітка про продовження терміну дії свідоцтва 

Відмітка про отримання свідоцтва
(дата отримання та підпис експерта) 

Відмітка про здачу свідоцтва, кому передано (направлено), відмітка про знищення свідоцтва 

Примітка 

10 

____________

Опрос