Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы конкурсного отбора инновационных и инвестиционных проектов для их финансирования за счет средств Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения

Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию
Порядок, Приказ от 23.11.2010 № 122
Утратил силу

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

23.11.2010 

м. Київ 

N 122 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2010 р. за N 1229/18524

Питання конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 11 березня 2019 року N 380)

Відповідно до Статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2000 року N 979 (із змінами), та пункту 6 Порядку формування і використання активів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року N 685 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 16 листопада 2006 року N 34 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 року за N 1250/13124;

наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 17 жовтня 2008 року N 84 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2008 року за N 1085/15776.

3. Юридичному департаменту у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

О. Таран 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ПОРЯДОК
конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (далі - Установа).

2. Держінвестицій утворює Конкурсний комітет з питань відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Установи (далі - Комітет).

Положення про Комітет та його склад затверджуються Держінвестицій.

До складу Комітету входять представники Держінвестицій, Установи, а також за згодою представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових, експертних та громадських організацій.

3. Комітет є постійно діючим органом, який проводить свої засідання в міру надходження заявок (не менше двох) для участі в конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Установи (далі - Конкурс).

4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комітету здійснює Установа шляхом:

прийняття рішення про проведення Конкурсу;

підготовки та розміщення оголошень відповідно до цього Порядку;

затвердження порядку реєстрації, забезпечення прийому, реєстрації, перевірки документів, що подаються для участі у Конкурсі, на відповідність вимогам Конкурсу, у тому числі в частині їх оформлення і комплектності;

утворення та затвердження персонального складу експертної комісії, яка готує експертні оцінки щодо поданих на Конкурс інноваційних та інвестиційних проектів (далі - проекти) згідно з критеріями, визначеними у пункті 15 цього Порядку;

розгляду та затвердження експертних оцінок проектів;

надання суб'єктам господарювання методичної допомоги, консультацій щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу;

забезпечення підготовки і проведення Конкурсу;

забезпечення членів Комітету не пізніше ніж у триденний строк до дати засідання Комітету експертними оцінками проектів, а також за письмовим зверненням членів Комітету іншими документами, необхідними для належного розгляду проектів;

підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України про підтримку проекту-переможця Конкурсу та матеріалів до нього, який надається до Держінвестицій для його подальшого внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

ведення протоколів засідань Комітету тощо.

Експертна комісія є консультативно-дорадчим органом при Установі, що утворюється з метою опрацювання, узагальнення інформації і забезпечення кваліфікованої та об'єктивної експертної оцінки проектів, які подаються на Конкурс.

5. Оголошення про умови проведення Конкурсу та строк приймання документів на Конкурс розміщується у друкованих засобах масової інформації і на офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку приймання документів на Конкурс.

6. Для участі у Конкурсі суб'єкт господарювання (далі - учасник Конкурсу) подає до Установи проект разом з необхідними документами, перелік яких визначається окремим актом Установи.

7. Керівник учасника Конкурсу забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.

8. Установа реєструє надходження документів у журналі реєстрації із зазначенням часу та дати їх приймання.

9. Якщо учасник Конкурсу подав неповний комплект документів або оформлений неналежним чином, проект не допускається до участі у Конкурсі, а заявник інформується про виявлені недоліки протягом трьох робочих днів з дня надходження зазначених документів до Установи вмотивованою письмовою відповіддю.

10. Після усунення недоліків учасник Конкурсу має право повторно подати документи для участі у Конкурсі з дотриманням встановленого строку подачі документів для участі у Конкурсі.

11. Інформація, що міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу, не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом України.

12. Голова Комітету визначає дату, час і місце проведення Конкурсу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати його проведення.

13. Оголошення про дату, час та місце проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення Конкурсу.

14. Приймання документів для участі в Конкурсі припиняється за три робочі дні до визначеної головою Комітету дати проведення Конкурсу.

15. Комітет розглядає з урахуванням затверджених Установою експертних оцінок проектів відповідність цих проектів таким критеріям:

15.1. Науково-технічний критерій розкривається через: науково-технічний потенціал учасника Конкурсу (наявність співробітників з науковими ступенями, наявність випробувальних лабораторій, наявність об'єктів права інтелектуальної власності, які зареєстровані відповідно до законодавства); запропоновані нові технічні рішення.

15.2. Виробничий критерій розкривається через: забезпеченість виробництва необхідними сировиною, матеріалами, комплектуючими, обладнанням і устаткуванням; рівень технологічних нововведень при реалізації проекту; забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом; можливість використання відходів виробництва; наявність у проекті ресурсо- та енергозберігаючих технологій (оцінка показників зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва продукції, оцінка ступеня заміщення традиційних джерел енергії альтернативними).

15.3. Ринковий критерій розкривається через: відповідність проекту потребам ринку; ефективність маркетингових заходів для просування запропонованого продукту на ринок; конкурентоспроможність продукції за ціною та якістю; перспективність ринків збуту тощо.

15.4. Фінансово-економічний критерій розкривається через: передбачуваний рівень рентабельності; строк окупності проекту; частку власних коштів учасника Конкурсу в загальній кошторисній вартості проекту; платоспроможність та фінансову стабільність учасника Конкурсу.

15.5. Соціальний та екологічний критерії розкриваються через: вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення та створення нових робочих місць; надходження платежів до бюджетів; вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації проекту, на навколишнє природне середовище; відповідність вимогам санітарних, архітектурних та інших норм, установлених законодавством України.

16. За результатами розгляду проектів члени Комітету дають оцінку кожному проекту відповідно до зазначених критеріїв за трибальною шкалою: низька - 1 бал, середня - 2 бали, висока - 3 бали.

Якщо будь-який з критеріїв не розкрито, то ставиться 0 балів.

17. Комітет у межах наявних коштів відбирає проект, що отримав найбільшу кількість балів, для визначення проекту-переможця Конкурсу.

18. У разі рівності сумарних бальних показників проектів декількох учасників Конкурсу переможець визначається шляхом голосування членами Комітету простою більшістю голосів за умови участі в голосуванні не менше двох третин його членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету на засіданні є ухвальним.

19. Рішення Комітету оформлюється протоколом у двох примірниках, які підписуються всіма членами Комітету, присутніми на засіданні.

У протоколі засідання Комітету міститься інформація щодо істотних умов відповідних договорів, які будуть укладені між Установою та учасниками Конкурсу, проекти яких визнані переможцями.

20. Один примірник протоколу зберігається в Установі.

Другий примірник протоколу направляється до Держінвестицій.

21. Установа направляє Держінвестицій проект акта Кабінету Міністрів України про підтримку проекту-переможця Конкурсу та матеріали до нього для внесення його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

22. Установа протягом двох робочих днів після набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про підтримку проекту-переможця Конкурсу письмово повідомляє про результати Конкурсу всіх його учасників.

23. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи.

 

Директор
Юридичного департаменту
 

 
В. Володін
 

Опрос