Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 15.11.2010 № 822
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2010 

м. Київ 

N 822 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2010 р. за N 1224/18519

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 3 вересня 2015 року N 347)

Відповідно до Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою дотримання законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Державній адміністрації зв'язку:

2.1. Подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку Краснокутського С. В.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Ю. Бродський
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на підставі статті 23 та пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства транспорту та зв'язку України та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу.

1.2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, складаються уповноваженими на те посадовими особами Мінтрансзв'язку (далі - уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

1.4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Мінтрансзв'язку;

ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Мінтрансзв'язку;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомлення Мінтрансзв'язку про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

невиконання законних вимог посадових осіб Мінтрансзв'язку стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до Закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Мінтрансзв'язку, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю) на запит Мінтрансзв'язку.

1.5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються щодо:

посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу (абзаци другий - сьомий пункту 1.4 цього розділу);

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до Закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Мінтрансзв'язку, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю (абзац восьмий пункту 1.4 цього розділу);

посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (абзац дев'ятий пункту 1.4 цього розділу).

1.6. До посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких складаються протоколи про адміністративні правопорушення, належать:

керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його заступник або інша особа, яка виконувала обов'язки керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

керівник відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його заступник або інша особа, яка виконувала обов'язки керівника відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

уповноважена особа, відповідальна за проведення фінансового моніторингу у суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особа, яка виконувала її обов'язки;

уповноважена особа, відповідальна за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особа, яка виконувала її обов'язки.

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачене статтями 1669 та 18834 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Мінтрансзв'язку.

2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.3. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.4. При викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, бездіяльність або які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які норми законодавства цим порушено.

2.5. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, адреси місць проживання, а також ставляться їх підписи.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.7. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, і свідками (за наявності).

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків (за наявності).

Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мінтрансзв'язку направляється до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, щодо якої він був складений.

2.12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.

III. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мінтрансзв'язку.

3.3. Облік протоколів ведеться в межах кожного календарного року окремо.

3.4. Бланк протоколу має серію і номер.

3.5. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

3.6. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

 

Перший заступник голови
Державної адміністрації зв'язку
 

 
О. М. Довгаленко
 

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року  

__________________________
(місце складання протоколу) 

Я, уповноважена посадова особа Міністерства транспорту та зв'язку України,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                            (місце, час і суть вчиненого правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає
                                                                               відповідальність за правопорушення)

Відомості про особу, щодо якої складено протокол:
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (дата, місце народження)
______________________________________________________________________________________
                                                                               (місце проживання, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
                                                                  (місце роботи, посада, дата призначення на посаду)
______________________________________________________________________________________
                                                (документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Потерпілий:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Гр-ну (гр-ці) _______________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, щодо якої складено протокол (можуть бути додані):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол та яка отримала один примірник протоколу ______________________________________________________________________________________

Підписи свідків, якщо такі були:

                                                             1. _____________________________________________________
                                                             2. _____________________________________________________

Протокол подається на розгляд до
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (повна назва суду)

Уповноважена посадова особа
Мінтрансзв'язку
_______________________________________________________________________
                                                                                                         (підпис, прізвище, ініціали)  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N
з/п 

Серія, номер та дата складання протоколу 

Дата та місце вчинення правопорушення 

Відомості про особу, щодо якої складено протокол 

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол 

Примітка 

прізвище, ім'я, по батькові 

посада 

місце роботи 

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

N
з/п 

Дата видачі бланків протоколів 

Серія та номери протоколів, що видаються,
від _________
до _________

 

Кількість виданих бланків протоколів (словами) 

П. І. Б. та підпис отримувача 

Примітка 

____________

Опрос