Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением требований лесного законодательства

Госкомлесхоз
Порядок, Приказ от 31.08.2010 № 263
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства

Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 31 серпня 2010 року N 263

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2010 р. за N 1129/18424

Наказ скасовано як такий, що не відповідає
Закону України "Про основні засади державного нагляду
 (контролю) у сфері господарської діяльності"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 10 березня 2017 року N 169-р)

Відповідно до Лісового кодексу України, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 976, та з метою визначення процедури здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства суб'єктами господарювання і оформлення їх результатів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства, що додається.

2. Управлінню контрольно-ревізійної роботи та державної охорони лісів (Парфенюк В. А.):

2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу.

3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, забезпечити неухильне виконання цього наказу підвідомчими структурними підрозділами.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Червоного В. О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

М. Х. Шершун 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
 

 
М. В. Злочевський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Ю. Бродський
 

 

Порядок
проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства

I. Загальні положення

1.1. Державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання вимог лісового законодавства здійснюють посадові особи державної лісової охорони (далі - держлісоохорона), що діє у складі: Держкомлісгоспу, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу і до компетенції яких належать питання здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки дотримання вимог лісового законодавства (далі - акт) - документ, який фіксує факт проведення планових, позапланових перевірок додержання суб'єктами господарювання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства;

перевірка - обстеження і вивчення господарської діяльності суб'єкта господарювання шляхом вжиття комплексу заходів, спрямованих на об'єктивне встановлення дійсного стану додержання вимог лісового законодавства, а також проведення дій щодо забезпечення усунення виявлених порушень та відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконних рубок та інших порушень, застосування адміністративних стягнень до порушників лісового законодавства тощо;

припис про усунення порушень і недоліків (далі - припис) - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного контролю суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог лісового законодавства;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності або фізична особа - підприємець, які є постійними, тимчасовими користувачами лісу та провадять господарську діяльність з ведення лісового господарства.

II. Планові та позапланові перевірки

2.1. Періодичність здійснення перевірок визначається відповідно до Критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 212.

2.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.3. Плани перевірок складаються начальниками структурних підрозділів, на яких покладені обов'язки із здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства, та затверджуються керівниками органів, підприємств, установ, організацій, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Порядку.

2.4. Позапланова перевірка проводиться згідно з наказом керівника органу Держкомлісгоспу або його заступника за наявності таких обставин:

подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного контролю за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірних даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів зі здійснення державного контролю;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог лісового законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

Під час проведення позапланової перевірки посадові особи держлісоохорони з'ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на здійснення цього заходу.

III. Організація планової перевірки та порядок її проведення

3.1. Планова перевірка здійснюється відповідно до Конституції України, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів.

3.2. Підставою для здійснення планової перевірки є річні або квартальні плани, затверджені органом Держкомлісгоспу.

3.3. Для здійснення перевірки керівником відповідного органу Держкомлісгоспу або його заступником видається наказ про проведення перевірки, який має містити:

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, підставу для перевірки та предмет перевірки;

період, за який буде здійснюватись перевірка.

3.4. Суб'єкт господарювання про здійснення планового заходу державного контролю повинен бути попереджений письмово не пізніше як за десять днів до початку проведення перевірки.

Письмове повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення перевірки;

найменування органу, який здійснює перевірку;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання.

Повідомлення про проведення перевірки дотримання вимог лісового законодавства (додаток 1) надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного контролю або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі лісокористувача (власника лісу) під розписку.

3.5. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) (додаток 2) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного контролю (із зазначенням його прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

3.6. У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

найменування органу державного контролю, що здійснює захід;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу - перевірка;

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

3.7. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

3.8. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

3.9. Перед початком здійснення заходу посадові особи держлісоохорони зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчують посадову особу держлісоохорони, і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа держлісоохорони без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний контроль суб'єкта господарювання.

3.10. Посадові особи держлісоохорони у разі виявлення порушень мають право:

складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу;

проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства;

визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу;

анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства;

приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;

звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;

видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

3.11. Посадові особи держлісоохорони зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного контролю, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного контролю;

ознайомити суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу з результатами державного контролю в строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного контролю.

3.12. Перевірки проводяться в присутності суб'єкта господарювання або уповноважених ним осіб.

3.13. За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа держлісоохорони складає акт (додаток 3), який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу - перевірка;

предмет державного контролю;

найменування органу державного контролю, а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа держлісоохорони зазначає в акті стан виконання вимог лісового законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання надає детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами держлісоохорони, які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Результати перевірки в акті викладаються на підставі перевірених даних і фактів.

3.14. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного контролю є невід'ємною частиною акта органу державного контролю.

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа держлісоохорони вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі державного контролю.

3.15. Під час здійснення державного контролю перевіряються оригінали або належним чином завірені копії первинних документів, даних обліку та звітності, документів розпорядчого характеру та інших документів, наданих суб'єктом господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, або уповноваженою ним особою.

3.16. При складанні акта щодо порушень лісового законодавства повинна бути додержана об'єктивність, ясність і вичерпність опису виявлених фактів і даних, які підтверджені нормативно-правовими актами.

3.17. До акта не включають різного роду висновки, пропозиції та не підтверджені документами дані про суб'єкта господарювання.

3.18. На підставі акта, який складено за результатами здійснення планового заходу, в ході якого виявлено порушення вимог лісового законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис (додаток 4).

3.19. Припис не передбачає застосування санкцій. Він видається та підписується посадовою особою держлісоохорони, яка здійснювала перевірку.

3.20. Припис складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного контролю, що здійснював перевірку.

3.21. У разі відмови суб'єкта господарювання, що перевірявся, або уповноваженої ним особи від отримання припису він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в органі державного контролю, що здійснював перевірку, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

3.22. Невиконання приписів щодо усунення порушень вимог лісового законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного контролю, тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

3.23. За наявності підстав, визначених законами України для анулювання відповідних документів дозвільного характеру, ліцензій або інших документів на право використання лісових ресурсів, орган державного контролю, що здійснював перевірку, вносить відповідне подання про припинення дії або анулювання дозволу на право використання лісових ресурсів разом з матеріалами (або їх копіями, завіреними в установленому порядку), що підтверджують суть порушення (додаток 5), до органів, які видавали документи дозвільного характеру, ліцензії або інші документи на право використання лісових ресурсів.

3.24. При виявленні діянь, за які передбачена кримінальна відповідальність, матеріали перевірок обов'язково мають бути передані до правоохоронних органів.

IV. Права та обов'язки суб'єкта господарювання

4.1. Суб'єкт господарювання, що перевіряється, під час здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства має право:

вимагати від посадових осіб держлісоохорони додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб держлісоохорони службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планової або позапланової перевірки;

перевіряти наявність згоди центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства на проведення позапланової перевірки суб'єктів господарювання (додаток 6);

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки органу державного контролю;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органу державного контролю та посадових осіб держлісоохорони;

інше, передбачене статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4.2. Суб'єкт господарювання під час здійснення державного контролю посадовими особами держлісоохорони зобов'язаний:

допускати посадових осіб держлісоохорони до здійснення перевірки в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та цим Порядком;

виконувати приписи органів державного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог лісового законодавства;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до закону;

одержувати примірники припису та акта, складеного посадовою особою органу державного контролю за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

V. Оскарження рішень посадових осіб держлісоохорони, що здійснювали перевірку

5.1. Збитки, завдані суб'єкту господарювання неправомірними діями посадових осіб держлісоохорони, підлягають відшкодуванню у встановленому законом порядку.

5.2. Рішення посадових осіб держлісоохорони, що здійснювали перевірку, може бути оскаржено у встановленому законом порядку.

 

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
 

 
 
В. А. Парфенюк
 

 

Повідомлення

про проведення ________________________________ перевірки дотримання вимог лісового законодавства                             (тип перевірки)

На підставі статті 91 Лісового кодексу України, статті 5 Закону України "Про основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності" та Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 976, у строк з ___ ____________ 20__ року по ____ _______________ 20___ року _____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування органу державного контролю, що здійснює перевірку)
_____________________________________________________________________________________

буде проведено _______________________________________ перевірку дотримання вимог лісового
                                                                          (тип перевірки)
законодавства ________________________________________________________________________
                                                                    (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник органу
Держкомлісгоспу 

 
____________
(підпис) 

 
_______________
(П. І. Б.) 

 

Державний комітет лісового господарства України
________________________________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю, що здійснює перевірку)

Посвідчення (направлення) N

від                      20    року

_____________________________________________________________________________________
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що перевіряє)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (вказати тип перевірки, підставу)
_____________________________________________________________________________________
              (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, у якого проводиться перевірка,
                                                                            місцезнаходження (місце проживання))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (період, який підлягає перевірці)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (дати початку та закінчення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (предмет перевірки)

Підстава для здійснення перевірки _______________________________________________________

Номер та дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка ____________________________

Інформація про здійснення попередньої перевірки _________________________________________

____________________________________________________________________________________

Про початок проведення планової перевірки повідомлено суб'єкта господарювання
____________________________________________________________________________________
                                                                                           (дата та номер листа)

  Один примірник посвідчення (направлення) на проведення перевірки наданий суб'єкту господарювання "___" __________ 20___ року.

____________________________________________________________________________________
             (суб'єкт господарювання)                                                    (підпис)                                                        (П. І. Б.) 

Керівник органу
Держкомлісгоспу

М. П. 

 
____________
(підпис) 

 
__________
(П. І. Б.) 

 

Державний комітет лісового господарства України
___________________________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю, що здійснює перевірку)

АКТ
перевірки дотримання вимог лісового законодавства

"____" _____________ 20__ року 

_________________________
(місце складання акта) 

     Нами (мною), ______________________________________________________________________
                                                                  (повні назви посад, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку) 

     __________________________________________________________________________________,
     із залученням ______________________________________________________________________
                                                            (повні назви посад, прізвища та ініціали осіб, що були залучені до перевірки)
     _________________________________________________________________________________,
     у присутності ______________________________________________________________________
                                  (повні назви посад, прізвища та ініціали представників суб'єкта господарювання, що перевірявся)
     __________________________________________________________________________________,
керуючись Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статтею 91 Лісового кодексу України та Положенням про державну лісову охорону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 976, згідно з наказом _____________________________________________________________________________
______________________________________________________ від ___ ________ 20__ року N ____
                      (найменування органу державного контролю)
проведена _____________________ перевірка дотримання вимог лісового законодавства на ______
                              (планова, позапланова)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування, прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)

Місцезнаходження/ місце проживання суб'єкта господарювання, що перевірявся _______________

____________________________________________________________________________________

Поточний рахунок N _________________ в ____________________________ МФО _____________

У результаті перевірки встановлено:
____________________________________________________________________________________

Перевірку провели: 

_________________________________________
  (скорочена назва посади особи, що провела перевірку)
 

__________
(підпис)
 

________________________
(П. І. Б.)
 

     До перевірки були залучені: 

    _________________________________________
(скорочена назва посади особи, що була залучена до перевірки)
 

__________
(підпис)
 

________________________
(П. І. Б.)
 

Під час перевірки були присутні: 

_______________________________________
(скорочена назва посади представника суб'єкта
господарювання)
 

__________
(підпис)
 

________________________
(П. І. Б.)
 

            Акт складений у _____ примірниках:

1-й прим. - суб'єкту господарювання;

2-й прим. - органу державного контролю, що здійснював перевірку. 

З актом ознайомлений, один примірник акта отримав
_________________________________________
      (суб'єкт господарювання) 

 
_________
(підпис) 

 
_______________________
(прізвище, ініціали) 

 

Державний комітет лісового господарства України
______________________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю, що здійснює перевірку) 

Про усунення порушень вимог
лісового законодавства 

_________________________________________
(суб'єкт господарювання)
_________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання)
_________________________________________ 

ПРИПИС N _______ від _______________

Керуючись статтею 91 Лісового кодексу України, статтею 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Положенням про державну лісову охорону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 976, з метою усунення недоліків та порушень лісового законодавства, виявлених під час перевірки дотримання вимог лісового законодавства, проведеної "__" _________ 20__ року, ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (повні назви посад, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку) 

ПРИПИСУЮ:

N з/п 

Зміст припису 

Термін виконання 

Підстава 

На підставі приписів належить розробити план організаційно-технічних заходів з усунення виявлених недоліків. Копії наказу та плану організаційно-технічних заходів надати
_______________________________________
               (вказати орган державного контролю

 

Стаття 91 Лісового кодексу України 

 

 

 

 

 

 

Контроль за виконанням припису покласти на ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування органу державного контролю)

             Цей припис належить обов'язковому виконанню у встановлені терміни.

      Суб'єкту господарюванню, який отримав припис, необхідно направляти інформацію про процес виконання припису не пізніше трьох днів після закінчення встановленого терміну виконання кожного пункту припису до ____________________________________________________________
                                                                        (найменування органу державного контролю) 

Припис видав
________________________________
(посада та П. І. Б. особи, яка видали припис) 

 
_______________
(підпис) 

Припис до виконання прийняв
________________________________
(суб'єкт господарювання)

М. П. 

 
_______________
(підпис) 

У разі відмови від отримання припису він направляється рекомендованим листом ____ __________20__ року. 

 

Державний комітет лісового господарства України
__________________________________________________________________
(найменування органу державного контролю, що здійснює перевірку)

"____" _______________ 20___ року

ПОДАННЯ
про припинення дії або анулювання дозволу на право використання лісових ресурсів

_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування органу державного контролю, що здійснив перевірку)
у період ______________________________ здійснив перевірку дотримання лісового законодавства
                                         (дата перевірки)
суб'єктом господарювання ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) місцезнаходження/місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
і встановив такі порушення лісового законодавства: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (суть виявлених порушень лісового законодавства, наслідки, до яких призвело
_____________________________________________________________________________________
                                                                                чи може призвести це порушення)

_____________________________________________________________________________________

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що раніше вжиті заходи адміністративного впливу _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (заходи, якщо вони застосовувались)
_____________________________________________________________________________________
не привели до усунення порушень лісового законодавства, і керуючись ________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (назва нормативно-правового акта, на підставі якого діє орган державного контролю,
____________________________________________________________________________________,
                                підпункт, частина статті, стаття нормативно-правового акта, вимоги якого порушені)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування органу державного контролю)

вносить подання про __________________________________________________________________
                                                                            (тимчасово припинити дію дозволу, анулювати дозвіл, переглянути умови)
суб'єкта господарювання _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження/місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
Про прийняте рішення просимо повідомити
_____________________________________________________________________________________

Додатки:

    1. Копія акта перевірки.

    2. Копії попередніх приписів, протоколів про адміністративні правопорушення, пропозицій, вимог щодо усунення порушень. 

Керівник
органу Держкомлісгоспу 

 
_____________
(підпис) 

 
_____________________
(П. І. Б.) 

 

Державний комітет лісового господарства України

ЗГОДА
на проведення позапланового заходу зі здійснення державного контролю діяльності суб'єкта господарювання на землях лісового фонду

_____________________________________________________________

м. Київ

____________
        (дата) 

N __________________
(реєстраційний номер)
 

     Відповідно до абзацу п'ятого  частини першої статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" надаю згоду на проведення позапланової перевірки дотримання вимог лісового законодавства
_____________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, місцезнаходження/місце проживання, за яким буде проводитись перевірка

Голова (заступник Голови)
Держкомлісгоспу 

 
_____________
(підпис) 

 
_____________________
(П. І. Б.) 

____________

Опрос