Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку приостановления действия и аннулирования лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 26.10.2010 № 1621
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 жовтня 2010 року N 1621

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2010 р. за N 1126/18421

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 23 червня 2006 року N 432

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14 травня 2013 року N 816)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 976/12850 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

 

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

1. Преамбулу після слів "Законів України" доповнити словами "Про акціонерні товариства", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1:

в абзаці третьому слова "про цінні папери", "щодо цінних паперів" виключити, а слова "строку дії ліцензії" замінити словом "року";

в абзаці п'ятому слова "про цінні папери, в тому числі нормативно-правових актів Комісії" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Комісія у разі виявлення порушення законодавства застосовує до ліцензіата санкції, установлені цим законодавством відповідно до Правил розгляду справ".

3. У главі 3:

3.1. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 слова та цифри "Порядком дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 396, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894" замінити словами та цифрами "Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823 (далі - Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів)".

3.2. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"5. Наслідки зупинення дії ліцензії для ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність (далі - депозитарій):

5.1 депозитарій зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити всіх клієнтів (депонентів), з якими даний депозитарій уклав відповідні договори, та реєстраторів, що ведуть реєстри власників іменних цінних паперів, в яких депозитарій є номінальним утримувачем, про зупинення дії ліцензії;

5.2 при зупиненні дії ліцензії депозитарій не припиняє діяльності щодо обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними цінних паперів стосовно тих клієнтів (депонентів), з якими в нього на дату зупинення дії ліцензії укладені відповідні договори;

5.3 депозитарію (протягом строку зупинення дії ліцензії) забороняється здійснювати операції з відкриття нових рахунків у цінних паперах та укладання нових договорів про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів".

4. У главі 4:

4.1. У пункті 1:

підпункт 1.2 після слів "запису про" доповнити словами "початок відповідно до законодавства процедури ліквідації ліцензіата та/або";

у підпункті 1.7 слова "про цінні папери" виключити;

підпункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9 установлення факту порушення ліцензіатом порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини)";

підпункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11 невідновлення ліцензіатом (крім депозитарію та фондових бірж) протягом строку, установленого законодавством, статусу члена саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку";

доповнити підпункт 1.15 словами ", а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку".

4.2. У пункті 3:

у підпункті 3.3:

доповнити підпункт словами "або копію рішення відповідного органу емітента про дематеріалізацію випуску акцій та припинення ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів та копію акта приймання-передавання цього реєстру зберігачу";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"У разі реорганізації в результаті перетворення ліцензіата із акціонерного товариства копію рішення відповідного органу ліцензіата про реорганізацію та копію розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску акцій";

у підпункті 3.4 останнє речення виключити;

підпункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5 для ліцензіатів, що припиняються шляхом реорганізації в результаті приєднання до юридичної особи, яка має відповідну ліцензію: для торговців цінними паперами - копію рішення відповідного органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності у зв'язку з припиненням юридичної особи в результаті реорганізації шляхом приєднання, перелік клієнтів (договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління переданими цінними паперами та грошовими коштами) або контрагентів, щодо яких залишились невиконані зобов'язання згідно з договорами купівлі-продажу цінних паперів, копії повідомлень цих осіб про припинення провадження професійної діяльності, які повинні бути направлені протягом 3 робочих днів з дати прийняття ліцензіатом відповідного рішення, документи, що підтверджують передачу прав та обов'язків до правонаступника; для зберігача - копію рішення відповідного органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності у зв'язку з припиненням юридичної особи в результаті реорганізації шляхом приєднання та акт приймання-передавання документів, баз даних та архівів баз даних, зазначених у пункті 4 глави 1 розділу IV Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".

4.3. У пункті 5 слова та цифри "Порядком дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 396, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894" замінити словами "Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".

4.4. У пункті 7 цифри "15" замінити цифрами "10".

4.5. У пункті 10:

у першому реченні слово "здійснює" замінити словами "має право здійснювати";

доповнити друге речення словами "(крім емітента)".

4.6. У пункті 11:

у першому реченні абзацу другого цифри "1.11" замінити цифрами "1.12";

у другому реченні абзацу другого цифри "1.11 - 1.14" замінити цифрами "1.12, 1.13";

у першому реченні абзацу третього слова "що провадиться" замінити словами "якщо така перевірка проводилась";

у другому реченні абзацу третього слова "(крім акта перевірки емітента)" виключити.

4.7. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"26. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується Комісією, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому опублікуванню в офіційному виданні Комісії протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

У разі якщо рішення Комісії про анулювання ліцензії скасовується в судовому порядку, то це рішення суду підлягає обов'язковому опублікуванню Комісією в її офіційному виданні протягом трьох робочих днів з дати набрання законної сили цим рішенням".

5. У главі 5:

5.1. У підпункті 4.3 пункту 4 слова та цифри "Порядком дій зберігача цінних паперів у разі припинення ним здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 396, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894" замінити словами "Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів".

5.2. Доповнити главу після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Наслідки анулювання ліцензії для депозитарію цінних паперів:

6.1 припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

6.2 надати оригінал ліцензії (дублікат) в Комісію протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання та повертається юридичній особі);

6.3 депозитарій зобов'язаний здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з припиненням провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, в установленому законодавством порядку".

У зв'язку з цим пункти 6 - 8 вважати відповідно пунктами 7 - 9.

5.3. Доповнити пункт 9 після слів "через рік з дати" словами "набрання чинності рішенням про".

 

Начальник управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів 

 
 
І. Заноза 

Опрос