Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора об открытии счета в ценных бумагах на имя государства

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение, Типовой договор от 20.10.2010 № 1589
Утратил силу

Про затвердження Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 жовтня 2010 року N 1589

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1081/18376

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 жовтня 2011 року N 1481

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 5 серпня 2014 року N 1016)

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про управління об'єктами державної власності" та з метою забезпечення механізму взаємодії суб'єктів управління об'єктами державної власності у формі цінних паперів із зберігачем цінних паперів у процесі взяття на облік, зберігання та обслуговування цінних паперів, що є об'єктами державної власності, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Типовий договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.99 N 128 "Про затвердження Типового договору про відкриття рахунку в цінних паперах органу приватизації", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.07.99 за N 493/3786.

3. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (О. Тарасенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Петрашка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Ю. Бродський
 

Голова Фонду державного
майна України
 

 
О. В. Рябченко
 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

 

 

Типовий договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім'я держави

"___" ____________ 20__ року N ____ м. ____________

Держава Україна (далі - Депонент), від імені якої діє ______________________________________
                                                                                                                                     (повне найменування/прізвище, ім'я та
___________________________________________________________________________________,
                           по батькові суб'єкта управління об'єктами державної власності у формі цінних паперів)
в особі* _______________________________________________________________________, який
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(яка) діє на підставі _____________________________________________________, з одного боку,
                                                                                                     (назва документа)
та _________________________________________________________________________________
                                                                               (повне найменування юридичної особи)
(далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _____ N _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі
___________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі ______________________________________________________________
                                                                                                                 (назва документа)
___________________________________________________________________________________,
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про таке:

____________
* Не заповнюється, якщо суб`єктом управління об'єктами державної власності у формі цінних паперів є фізична особа. 

I. Предмет договору

Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком на нижчевикладених умовах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Зберігача та на підставі розпоряджень суб'єкта(ів) управління об'єктами державної власності, який(і) відповідно до законодавства виконує(ють) функції з управління відповідними цінними паперами та який(і) у Зберігача набуває(ють) статусу керуючого(их) рахунком у цінних паперах Депонента в межах його (їх) повноважень (далі - Керуючий рахунком).

Оплата послуг Зберігача здійснюється Керуючим рахунком відповідно до цього договору та затверджених тарифів Зберігача, які не повинні перевищувати максимального розміру тарифів, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України, і є його невід'ємною частиною. Розрахунок вартості послуг Зберігача за кожним Керуючим рахунком здійснюється щодо належних Депоненту цінних паперів, якими управляє Керуючий рахунком. Зміни до тарифів Зберігача набирають чинності для Сторін після внесення відповідних змін до цього договору. 

II. Права та обов'язки Сторін

1. Зберігач має право:

а) надавати послуги, пов'язані з переміщенням (зміною місця зберігання) цінних паперів;

б) у разі початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823, виконувати тільки ті розпорядження Керуючого рахунком щодо цінних паперів, що належать Депоненту та знаходяться в його управлінні, виконання яких не заборонено цим Положенням;

в) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, за розпорядженням будь-якого Керуючого рахунком про закриття рахунку в цінних паперах Депонента чи без такого розпорядження у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів.

2. Зберігач зобов'язаний:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом ________ (__________________________) 
                                                                                                                                                                                  (словами)
робочих днів після подання суб'єктом управління об'єктами державної власності, який підписує від імені Депонента цей договір, визначених законодавством документів; 

б) здійснювати зберігання та облік належних Депоненту цінних паперів, що передані Зберігачу на зберігання;

в) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах Депонента шляхом виконання депозитарних операцій за цим рахунком згідно із законодавством та внутрішніми документами Зберігача;

г) щокварталу без запиту Керуючого рахунком готувати та надавати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента в межах його повноважень без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки;

ґ) на запит Керуючого рахунком в межах його повноважень готувати та передавати йому:

виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки;

виписку про операції з цінними паперами Депонента за період
___________________________________________________________________________________
                                                                    (кількість днів, місяців, кварталів або інше)
у строк _______________ (________________________________) -
                                                                                             (словами)
___________________________________________________________________________________
                                                                                 (інші виписки та/або інформаційні
___________________________________________________________________________________;
                                                       довідки, звіти згідно з внутрішніми документами Зберігача)

д) періодично готувати та передавати Керуючому рахунком у межах його повноважень:

у строк _________________________________________________________________ - виписку про
                                                           (щодня, щомісяця, щокварталу або інше)
стан рахунку в цінних паперах;

у строк ____________________________________________________________________ - виписку
                                                                   (щодня, щомісяця, щокварталу або інше)
про операції з цінними паперами Депонента за період
__________________________________________________________________________________;
                                                                    (кількість днів, місяців, кварталів або інше)
у строк ____________________________________________________________________________
                                                                            (щодня, щомісяця, щокварталу або інше)
___________________________________________________________________________________
                                                                                        (інформаційні довідки,
___________________________________________________________________________________;
                                                 звіти згідно із законодавством щодо депозитарної діяльності)

е) у разі отримання від депозитарію, реєстроутримувача або емітента інформації стосовно цінних паперів, які зберігаються на рахунку в цінних паперах Депонента та знаходяться в управлінні Керуючого рахунком, передавати відповідну інформацію такому Керуючому рахунком у строк не
пізніше ніж за ________ (_____________________________) робочих днів;
                                                                                          (словами)

є) на підставі документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112, та цим договором, реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати його функції відповідно до законодавства і внутрішніх документів Зберігача, якщо при знерухомленні належних Депоненту іменних цінних паперів, яке ініціюється Керуючим рахунком, місцем зберігання визначений Зберігач;

ж) надавати реєстроутримувачу та депозитарію цінних паперів документи, визначені Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112, та цим договором, для реєстрації депозитарію цінних паперів як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів, якщо при знерухомленні належних Депоненту іменних цінних паперів, яке ініціюється Керуючим рахунком, місцем зберігання визначений депозитарій;

з) не здійснювати операцій з цінними паперами, що належать Депоненту, за розпорядженнями, що складено з порушенням законодавства щодо його заповнення;

и) ознайомити Керуючого рахунком шляхом
___________________________________________________________________________________
                                                                     (вказати спосіб ознайомлення)
з витягами з внутрішніх документів Зберігача, які регламентують взаємовідносини Депонента та Зберігача щодо прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів, та в подальшому ознайомлювати із змінами до цих документів шляхом ___________________________; 

і) не виконувати жодних дій та не надавати інформації третім особам щодо рахунку в цінних паперах Депонента та цінних паперів, що зберігаються та обліковуються на ньому та знаходяться в управлінні Керуючого рахунком, або інформації щодо Депонента та Керуючого рахунком без відповідних розпоряджень Керуючого рахунком в межах його повноважень щодо цінних паперів, що належать Депоненту, крім випадків, передбачених законом;

ї) протягом трьох робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823, повідомити Керуючого рахунком із зворотним письмовим повідомленням про його отримання щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. Повідомлення повинно містити попередження, що у разі незакриття рахунку в установлений строк належні Депоненту цінні папери, що знаходяться в управлінні Керуючого рахунком, будуть переведені для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання або зберігача-правонаступника (із зазначенням його реквізитів: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону). Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.

3. Керуючий рахунком має право:

а) отримувати від Зберігача інформацію щодо цінних паперів, які належать Депоненту та знаходяться в його управлінні, відповідно до умов цього договору;

б) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать Депоненту та знаходяться в його управлінні, виконання яких не заборонено цим Положенням.

4. Керуючий рахунком зобов'язаний:

а) дотримуватись вимог внутрішніх документів Зберігача, що стосуються взаємовідносин Депонента та Зберігача;

б) оплачувати послуги Зберігача згідно з умовами та строками, передбаченими цим договором;

в) надавати Зберігачу документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Зберігача, необхідні для виконання дій згідно з умовами цього договору;

г) призначити розпорядника(ів) рахунком у цінних паперах;

ґ) у строк не більше ніж ______________ (______________________________________) робочих днів 
                                                                                                                              (словами)
з моменту внесення відповідних змін до документів, що подавалися Керуючим рахунком Зберігачу відповідно до підпункту 3.6 пункту 3 глави 1 розділу V Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112, надавати Зберігачу документи, які підтверджують ці зміни;

д) надавати Зберігачу розпорядження щодо іменних цінних паперів, які належать Депоненту та знаходяться в управлінні Керуючого рахунком, для занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача або депозитарію цінних паперів як номінального утримувача;

е) протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за N 807/16823, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах. 

III. Вартість робіт та послуг і розрахунки

1. Оплата послуг Зберігача здійснюється ____________________________________ до _________
                                                                                                                (щокварталу (щомісяця, щороку))                          (число)
(_____________) _____________________________________________________________________
          (словами)                                                                 (місяця (кварталу, року або інше))
на підставі ________________________________________________________________________.

2. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Керуючий рахунком за проведення операцій на рахунку в цінних паперах Депонента, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію та/або реєстратора, пов'язаних із проведенням цих операцій. 

IV. Взаємні обов'язки Сторін

1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

2. Обмін інформацією між Керуючим рахунком та Зберігачем здійснюється шляхом ___________________________________. 

V. Виконання умов договору

1. Для набуття у Зберігача статусу керуючого рахунком за рахунком у цінних паперах Депонента іншим суб'єктом управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує або виконуватиме функції з управління належними Депоненту цінними паперами, такий суб'єкт управління об'єктами державної власності від імені Депонента повинен укласти із Зберігачем додатковий договір до договору про відкриття рахунку на ім'я держави, на підставі якого цей рахунок був відкритий, із зазначенням у ньому всіх умов цього договору, крім вимог підпункту "а" пункту 2 розділу II цього договору, та подати Зберігачу документи, передбачені законодавством.

2. Одностороння відмова Сторін від виконання цього договору або зміна його умов не допускається.

3. Зміни умов цього договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін. 

VI. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання Зберігачем своїх зобов'язань, передбачених цим договором, Зберігач відповідає за завдані збитки.

2. Сторона, яка порушила умови договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов договору у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови договору через виникнення форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону. 

VII. Строк дії договору

1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом _______________________________________________.
                                                        (словами)

2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний строк, якщо не пізніше ніж за _________ (____________________________________________) днів до закінчення
                                                 (словами)
строку дії цього договору жодна зі Сторін не відмовилась (у письмовій формі) від його пролонгації. 

VIII. Умови розірвання договору та закриття рахунків у цінних паперах

1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку в цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента в разі надання Зберігачу будь-яким Керуючим рахунком письмового повідомлення про розірвання цього договору та розпорядження щодо закриття рахунку в цінних паперах Депонента.

2. Розірвання договору настає не раніше ніж через _______ (________________________) днів після
                                                                                                                                                                (словами)
дати отримання Зберігачем зазначених письмового повідомлення та розпорядження щодо закриття рахунку в цінних паперах Депонента. 

IX. Порядок вирішення спорів

Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів або в порядку, встановленому законодавством України. 

X. Прикінцеві положення

1. Цей договір укладено в ______ примірниках, що мають однакову юридичну силу (_____ примірник(и) - Керуючому рахунком, який підписує цей договір від імені Депонента, та один примірник Зберігачу).

2. У разі укладення додаткових договорів до договору про відкриття рахунку на ім'я держави, на підставі якого цей рахунок був відкритий, між Зберігачем та Депонентом, від імені якого буде діяти інший керуючий рахунком, такому керуючому рахунком Зберігач надає копію цього договору. 

XI. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Зберігач: 

Депонент, від імені якого діє: 

Найменування ___________________ 

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові ________________________ 

 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
________________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
ідентифікаційний номер
________________________________ 

 
Місцезнаходження ________________ 

Місцезнаходження/ місце
проживання ______________________ 

Банківські реквізити _______________ 

Банківські реквізити / дані документа,
що посвідчує особу _______________ 

Телефон _________________________ 

Телефон _________________________ 

М. П.

________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. (за наявності)

________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

(Типовий договір із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1481)

Опрос