Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 3-наука (годовая)

Госкомстат
Приказ от 25.10.2010 № 430
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука (річна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 25 жовтня 2010 року N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1079/18374

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету статистики України
 від 20 серпня 2007 року N 306
згідно з
 наказом Державної служби статистики України
 від 10 серпня 2015 року N 184)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та отримання повної, всебічної і об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна), затвердженої наказом Держкомстату від 20.08.2007 N 306, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1036/14303, що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету України
з питань науки, інновацій та
інформатизації
 

 
 
В. П. Семиноженко
 

 

Зміни до Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна)

1. У розділі "Загальні положення":

1.1 пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. При заповненні "Коду виду наукової та науково-технічної діяльності організації (підприємства) за КВНТД" слід керуватися Класифікацією видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженою і введеною в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 року N 822. Код проставляє організація на рівні виду - Y.X XX, який відповідає напряму основної науково-технічної діяльності цієї організації (наприклад, I.1 08 - медичні науки). Якщо організація виконує роботи за різними напрямами, проставляють код III.3 33 (багатогалузевий профіль). При заповненні "Коду сектору діяльності організації (підприємства) за ЛКСД" слід керуватися Локальним класифікатором секторів діяльності (ЛКСД), що додається.";

1.2 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. До форми N 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" уключають відомості в цілому про юридичну особу (тобто за всіма підрозділами цієї юридичної особи), за винятком тих відокремлених підрозділів, які розташовані на території інших регіонів. Відокремлені підрозділи, розташовані на території інших регіонів, подають звіт органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.

2. У пункті 2.4 розділу 2:

2.1 підпункти 2.4.9 - 2.4.17 викласти в такій редакції:

"2.4.9. У рядку 254 "кошти державного бюджету" вказують кошти, отримані з Державного казначейства України.

2.4.10. У складі цих коштів за рядком 255 наводять кошти, фактично виділені цільовим призначенням на виконання заходів та завдань наукової частини державних цільових, наукових і науково-технічних програм.

2.4.11. У рядку 256 "кошти місцевих бюджетів" наводять витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок отриманих організацією (підприємством), що звітує, коштів з місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

2.4.12. У рядку 257 "бюджетні кошти на утримання вищих навчальних закладів (сектор вищої освіти)" указують кошти, що виділені в межах загальних бюджетних асигнувань у формі цільових контрактів чи грантів на наукову та науково-технічну роботу (крім коштів, зазначених у рядках 253 - 256). Рядок 257 заповнюють тільки організації (підприємства), що належать до сектору вищої освіти (вищі навчальні заклади).

2.4.13. У рядку 258 "кошти фондів спеціального призначення" наводять кошти, що надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт від різних галузевих, міжгалузевих (небюджетних) і міжнародних фондів.

2.4.14. У рядках 259 - 262 "кошти організацій державного сектору", "кошти організацій підприємницького сектору", "кошти організацій сектору вищої освіти", "кошти приватних некомерційних організацій" відображають кошти організацій-замовників, які надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт, крім наведених у рядках 253 - 256.

2.4.15. Визначення приналежності організації-замовника до певного сектору при заповненні рядків 259 - 262 здійснюють відповідно до додатка до цієї Інструкції.

2.4.16. У рядку 263 "кошти іноземних джерел" враховують кошти, які отримала організація (підприємство), що звітує, від юридичних та фізичних осіб, що належать до сектору 5 ЛКСД, що наведені у додатку до цієї Інструкції.

2.4.17. Кошти, одержані в іноземній валюті, перераховують у гривні за курсом Національного банку України на день підписання акта здавання-приймання робіт або іншого документа, який підтверджує їх завершення, або на день фактичного надходження коштів на рахунок.";

2.2 слово і цифру "Довідка 2" виключити;

2.3 підпункти 2.4.18 та 2.4.19 викласти в такій редакції:

"2.4.18. У рядку 264 "кошти інших джерел" зазначають кошти, що надійшли на виконання наукових і науково-технічних робіт з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.4.19. Кошти, отримані на виконання наукових та науково-технічних робіт, можуть бути у формі грантів або пожертвувань у вигляді грошових чи інших ресурсів (наприклад, персоналу або обладнання, переданих для використання у дослідженнях та розробках) або отримані на основі контрактів. Якщо передача значних ресурсів здійснюється у негрошовій формі, слід провести оцінку їх поточної вартості, оскільки всі операції повинні бути враховані у грошовому еквіваленті. Ці кошти потрібно віднести до відповідних джерел фінансування.";

2.4 підпункт 2.4.20 виключити.

3. У розділі 3 цифру "3" замінити цифрою "2".

4. Доповнити Інструкцію додатком такого змісту:

Локальний класифікатор секторів діяльності (ЛКСД)

Код сектору 

Назва сектору 

Зміст діяльності та склад секторів 

Державний сектор 

Суб'єкти господарювання, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку (бюджетні наукові організації (установи), підпорядковані органам державної влади, та організації, що безпосередньо їх обслуговують) 

Підприємницький сектор 

Суб'єкти господарювання, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, тобто організації та підприємства, основна діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) з метою продажу незалежно від форм господарювання (науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські організації, проектні та проектно-вишукувальні організації, промислові підприємства, дослідні бази, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують) 

Сектор вищої освіти 

Вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування, джерел фінансування та правового статусу, а також науково-дослідні інститути (центри), конструкторські, проектно-конструкторські організації, клініки, госпіталі, дослідні (експериментальні) підприємства, підпорядковані вищим навчальним закладам, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують 

Приватний неприбутковий сектор 

Приватні організації, що не мають на меті одержання прибутку (добровільні громадські об'єднання, професійні товариства, творчі спілки, асоціації, громадські, благодійні організації та фонди, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують), крім організацій, які належать до державного сектору та які більше ніж наполовину фінансує держава 

Зарубіжний сектор 

Суб'єкти господарювання, які перебувають поза межами України (за винятком наукових установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать державі), а також міжнародні організації 

".

 

Директор департаменту
статистики послуг
 

 
І. В. Калачова
 

Опрос