Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения органами юстиции проверок состояния соблюдения законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов

Минюст
Приказ от 11.10.2010 № 2478/5
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Наказ Міністерства юстиції України
від 11 жовтня 2010 року N 2478/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2010 р. за N 917/18212

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
від 1 лютого 2005 року N 13/5
 згідно з наказом Міністерства юстиції України 
від 19 січня 2012 року N 93/5)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року N 797 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 1 лютого 2005 року N 13/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2005 року за N 121/10401, що додаються.

2. Департаменту державної реєстрації нормативних актів забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. М. Горбунову.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

Зміни до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

1. У розділі I:

у підпунктах 1.1.1 - 1.1.3 пункту 1.1 слова "планових і позапланових" виключити;

доповнити пункт 1.2 після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

"безвиїзна перевірка - щомісячна документальна перевірка актів, прийнятих суб'єктом нормотворення, крім актів персонального характеру, щодо дотримання цим суб'єктом законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, яка проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції на підставі переліку таких актів, надісланого цим суб'єктом, а за необхідності та на вимогу органу юстиції завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

2. У розділі II:

доповнити абзац перший пункту 2.1 після слова "здійснюють" словом "безвиїзні,";

доповнити розділ пунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. Суб'єкт нормотворення щомісяця за підписом його керівника або особи, яка його замінює, складає перелік прийнятих ним актів, крім актів персонального характеру, за формою згідно із додатком до цього Порядку та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до відповідного органу юстиції.

У цьому переліку наводяться відомості про акти, прийняті суб'єктом нормотворення протягом місяця, крім актів персонального характеру. У разі прийняття суб'єктом нормотворення різних за видами розпорядчих документів (накази, розпорядження, постанови, рішення) цей перелік формується окремо за кожним видом розпорядчого документа суб'єкта нормотворення.

У разі прийняття суб'єктом нормотворення актів, що мають відповідний гриф обмеження доступу, відомості щодо цих актів надаються відповідно до вимог Законів України "Про інформацію" та "Про державну таємницю". У зв'язку з цим цей перелік та супровідний лист до нього можуть мати відповідний гриф обмеження доступу.

У графі 2 цього переліку зазначається повне найменування суб'єкта нормотворення. У разі прийняття цим суб'єктом акта спільно з іншими суб'єктами нормотворення у цій графі зазначаються повні найменування всіх суб'єктів нормотворення, що прийняли цей акт, в тому числі якщо суб'єкт нормотворення не був головним розробником акта.

У графі 3 цього переліку зазначається вид розпорядчого документа, прийнятого суб'єктом нормотворення.

У графі 4 цього переліку зазначаються дата прийняття акта та його номер. У разі прийняття спільного акта у цій графі зазначаються дата прийняття цього акта та через дріб - його номери, в тому числі якщо суб'єкт нормотворення не був головним розробником акта.

У графі 5 цього переліку зазначається повна назва акта, крім актів, що мають гриф секретності ("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно"), відомості про які наводяться у цій графі шляхом зазначення цього грифу.

У графі 6 цього переліку зазначається короткий зміст акта, що розкриває предмет його правового регулювання, крім актів, що мають гриф секретності ("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно"), відомості про які наводяться у цій графі шляхом зазначення цього грифа.

У графі 7 цього переліку суб'єкт нормотворення наводить іншу додаткову інформацію, зокрема відомості щодо державної реєстрації цього акта, втрати ним чинності, скасування, направлення акта на погодження із заінтересованими органами.

Орган юстиції до 15 числа поточного місяця здійснює безвиїзну перевірку актів за надісланим переліком, за результатами якої готує за необхідності лист про надання суб'єктом нормотворення завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів для проведення їх перевірки щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Суб'єкт нормотворення зобов'язаний надати завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів протягом строку, встановленого у цьому листі.

Орган юстиції протягом 5 робочих днів з дня надходження завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів здійснює безвиїзну перевірку таких актів, за результатами якої у разі порушення суб'єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів готує лист щодо усунення порушень та направляє його суб'єкту нормотворення.

Суб'єкт нормотворення зобов'язаний усунути виявлені порушення у встановлений строк та про результати повідомити орган юстиції із наданням копій відповідних підтверджуючих документів".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.13 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.14;

у абзаці першому пунктів 2.5 та 2.10, пункті 2.11, абзаці першому пункту 2.14 слово "перевірки" замінити словами "планової або позапланової перевірок";

у абзаці шостому пункту 2.14 цифри "2.3" замінити цифрами "2.4".

3. У назві розділів III, IV, V слово "перевірки" замінити словами "планової або позапланової перевірок".

4. Доповнити цей Порядок новим додатком, що додається.

 

Директор Департаменту
державної реєстрації
нормативних актів
 

 
 
Н. А. Железняк
 

 

Перелік
актів _____________________________________________________,
(найменування суб'єкта нормотворення)
прийнятих за __ місяць 20__ року

N
з/п 

Найменування суб'єкта нормотворення 

Вид розпорядчого документа 

Дата прийняття акта та його номер 

Повна назва акта 

Короткий зміст акта, що розкриває суть його правового регулювання 

Примітки 

__________________________
(найменування посади керівника
суб'єкта нормотворення або
особи, яка його замінює)

___ ___________ 20__ року 

____________
(підпис)

М. П. 

________________
(ініціали, прізвище) 

____________

Опрос