Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 07.09.2010 № 3073
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 7 вересня 2010 року N 3073

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2010 р. за N 848/18143

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23 березня 2012 року N 338)

Відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженого Указом Президента України від 11 липня 2005 року N 1071 (із змінами), та Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1573 (із змінами), з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, що додається.

2. Комісія з конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту та її склад створюються і затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.

3. Департаменту спорту вищих досягнень (Артем'єв О. К.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Домашенка А. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту
 

 
Р. С. Сафіуллін
 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, затвердженого Указом Президента України від 11 липня 2005 року N 1071 (із змінами), визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту (далі - стипендії Президента України).

1.2. Для конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України утворюється комісія, яка є дорадчим органом Мінсім'ямолодьспорту.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінсім'ямолодьспорту та цим Порядком.

1.4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення спортсменам та їх тренерам стипендій Президента України.

II. Організація роботи комісії

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра Мінсім'ямолодьспорту з відповідного напряму діяльності.

2.2. До складу комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

2.3. За посадами до складу комісії входять 9 представників від відповідних органів з фізичної культури та спорту і 9 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою). 

2.4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінсім'ямолодьспорту. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правомочним якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

2.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

2.6. До повноважень комісії належать:

2.6.1. Ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних спортивних федерацій з видів спорту для отримання претендентами стипендій Президента України;

2.6.2. Підготовка пропозиції щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Президента України;

2.6.3. Внесення відповідних пропозиції на затвердження Мінсім'ямолодьспорту.

2.7. Комісія має право:

2.7.1. Одержувати від національних спортивних федерацій з видів спорту, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.7.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

3.1 Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України здійснюють національні спортивні федерації з видів спорту.

3.2. Національні спортивні федерації з видів спорту у місячний строк після закінчення Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи подають до відповідного структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту:

лист, підписаний керівником федерації, про порушення клопотання щодо призначення стипендій Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам;

відомості відносно показаних результатів спортсменів, розміру стипендій Президента України для спортсменів, їх тренерів згідно з особистим внеском за встановленою формою (додається);

витяг з протоколу засідання керівного органу національної спортивної федерації з видів спорту, засвідчений підписами та печаткою;

протокол змагань.

3.3. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

3.4. У разі якщо претенденти відповідають вимогам, наведеним у розділі IV цього Порядку, керівники відповідних структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту на підставі поданих документів готують клопотання щодо призначення стипендій Президента України та разом з документами національних спортивних федерацій з видів спорту передають на розгляд комісії Мінсім'ямолодьспорту.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Президента України

4.1. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в поточному році перше - третє місце на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи в олімпійських номерах програми з додержання умов проведення змагань на Олімпійських іграх та їх тренери.

Якщо за результатами участі у міжнародних змаганнях претендентів на отримання стипендій Президента України буде більше ніж кількість встановлених стипендій, перевага надаватиметься тим спортсменам та їх тренерам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю досягнень протягом відповідного олімпійського циклу (I, II, III місця у Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи).

4.2. У разі коли чемпіонати світу та Європи з виду спорту проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому роках.

4.3. У разі коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, у тому числі головний та старший тренери штатних збірних команд України, тренерам призначається одна стипендія, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.

4.4. Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначається не більш як дві стипендії.

4.5. Спортсмену або тренеру може бути призначено не більш як одну стипендію.

4.6. Стипендії Президента України виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення:

протягом двох років - чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, чемпіонам світу та їх тренерам;

протягом одного року - призерам чемпіонатів світу, чемпіонам та призерам чемпіонатів Європи та їх тренерам.

4.7. Виплата стипендій проводиться щомісяця за місцем основної роботи (навчання) чи за місцем проживання стипендіата.

4.8. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів протягом періоду отримання відповідної стипендії або у разі зниження спортивного результату на чемпіонаті світу чи Європи з першого місця на друге чи третє або з другого на третє виплата раніше призначеної стипендії припиняється і призначається стипендія спортсменам та тренерам на новий строк у розмірі згідно з досягнутим результатом у порядку, передбаченому Положенням.

У разі зайняття чемпіоном чи призером Олімпійських ігор протягом періоду отримання відповідної стипендії призового місця на чемпіонаті світу з одного з олімпійських номерів програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх спортсмену та його тренеру протягом ще одного року здійснюється виплата стипендії в раніше призначеному розмірі, якщо цей розмір вищий від того, який може бути призначено.

4.9. Позбавлення стипендій може бути здійснено Президентом України за поданням Мінсім'ямолодьспорту в разі порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, засудження за умисний злочин або дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з видів спорту.

V. Порядок розгляду, затвердження, подання документів до Адміністрації Президента України для призначення стипендій та їх виплата

5.1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Президента України комісією готуються клопотання та проект розпорядження Президента України з цього питання та подаються в установленому порядку до Адміністрації Президента України.

5.2. Після прийняття відповідного розпорядження Президента України відповідні структурні підрозділи Мінсім'ямолодьспорту спільно готують наказ, який є підставою для виплати стипендій Президента України.

 

Директор департаменту
спорту вищих досягнень
 

 
О. К. Артем'єв
 

 

Відомості відносно показаних результатів спортсменів, розміру стипендій Президента України для спортсменів, їх тренерів згідно з особистим внеском

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові спортсмена та його тренера (тренерів) 

Місто 

Вид спорту 

Вид програми 

Спортивне досягнення 

Розмір стипендії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Президент федерації 

(П. І. Б.) 

М. П. 

  

____________

  

Опрос