Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном экспертно-криминалистическом центре Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Положение, Приказ от 11.08.2010 № 617
редакция действует с 20.11.2012

Про затвердження Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 11 серпня 2010 року N 617

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2010 р. за N 770/18065

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 30 серпня 2012 року N 675

Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про судову експертизу", пункту 17 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" та з метою судово-експертного забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів із запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 30.08.2012 р. N 675)

1. Затвердити Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Начальнику Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

4. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України

1. Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України (далі - Головний центр) є державною спеціалізованою установою, яка відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про судову експертизу" є експертною службою Державної прикордонної служби України і призначена для проведення судової експертизи та експертних досліджень паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України, з метою запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень шляхом застосування експертно-криміналістичних засобів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 30.08.2012 р. N 675)

2. У своїй діяльності Головний центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Адміністрації Держприкордонслужби України.

3. Основними завданнями Головного центру є:

проведення судової експертизи та експертних досліджень паспортних документів для органів Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів з метою запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.08.2012 р. N 675)

організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю експертних підрозділів Головного центру;

організація науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України у сфері охорони державного кордону;

провадження пошукових досліджень у сфері судово-експертного забезпечення;

експлуатаційно-технічне та метрологічне забезпечення техніко-криміналістичних засобів органів Державної прикордонної служби України;

дослідна експлуатація технічних засобів, які використовуються під час проведення судової експертизи та експертних досліджень, та забезпечення їх використання в практичній діяльності;

ведення криміналістичного обліку.

4. Головний центр відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробленні нормативно-правової бази з питань судово-експертної діяльності Державної прикордонної служби України, положень та інструкцій про організацію експертної роботи, а також з інших питань судово-експертної діяльності;

готує проекти наказів, методичних рекомендацій і оглядових документів Державної прикордонної служби України з питань судово-експертної діяльності;

проводить судові експертизи та експертні дослідження паспортних документів і пов'язаних з їх обігом процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, суду;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.08.2012 р. N 675)

розробляє методичні рекомендації, довідкові посібники та інші інформаційні матеріали методичного забезпечення судово-експертної діяльності;

проводить у межах своєї компетенції пошукові дослідження та впроваджує їх результати в судово-експертну діяльність;

формує картотеку, здійснює облік та зберігання зразків бланків паспортних документів, що надсилаються Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні до Адміністрації Держприкордонслужби України;

здійснює інформаційне забезпечення органів Державної прикордонної служби України з питань, що належать до його компетенції;

бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації експертів за напрямами діяльності;

організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії Державної прикордонної служби України щодо надання (позбавлення) та підтвердження кваліфікації судового експерта з дозволом на проведення певного виду судових експертиз та експертних досліджень;

у межах компетенції бере участь у створенні інформаційних систем та банків даних щодо інформації про паспортні документи, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України;

узагальнює, аналізує і систематизує інформацію про види та методи захисту нових зразків паспортних документів, а також можливих способів їх підроблення;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо використання бюджетних асигнувань, необхідних для придбання техніко-криміналістичних засобів, забезпечення діяльності експертних підрозділів;

виконує інші функції у межах своєї компетенції.

5. Головний центр має права, передбачені Законами України "Про Державну прикордонну службу України", "Про судову експертизу" та цим Положенням, зокрема:

проводити у межах своєї компетенції судові експертизи та експертні дослідження, навчальні, консультаційні та інші роботи, в тому числі на договірних засадах;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.08.2012 р. N 675)

отримувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи;

надавати начальникам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рекомендації щодо поліпшення роботи з питань перевірки паспортних документів та виявлення в них підробок;

одержувати від судів, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування знаряддя кримінального правопорушення та інші речові докази, щодо яких закінчено кримінальне провадження, для використання в експертній діяльності;

(абзац п'ятий пункту 5 у редакції наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 30.08.2012 р. N 675)

у встановленому порядку отримувати та використовувати інформацію про паспортні документи, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України, що зберігається в базі даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" та в інших базах даних правоохоронних та державних органів України, доступ до яких надано Державній прикордонній службі України;

запитувати в установленому порядку від структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України, інших органів та підрозділів Державної прикордонної служби України статистичну, аналітичну, наукову та іншу інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

на запрошення державних спеціалізованих органів та установ брати участь у міжнародних, державних науково-практичних нарадах, конференціях, семінарах, виставках тощо з питань судової експертизи та судово-експертної діяльності.

6. Головний центр очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29.12.2009 N 1115.

Начальник Головного центру за посадою є начальником експертної служби Державної прикордонної служби України.

Начальник Головного центру має заступника. Заступник начальника Головного центру здійснює свої повноваження відповідно до посадової інструкції та виконує обов'язки начальника Головного центру під час його тимчасової відсутності.

7. Начальник Головного центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю Головного центру і відповідає за виконання покладених на нього завдань;

вживає необхідних заходів щодо збереження державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю";

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції військовослужбовців та працівників Головного центру;

подає пропозиції до Адміністрації Держприкордонслужби України щодо структури, штату та кошторису на утримання Головного центру в межах граничної чисельності;

подає в установленому порядку пропозиції до Адміністрації Держприкордонслужби України щодо фінансування потреб та матеріально-технічного забезпечення Головного центру;

організовує контроль за діяльністю експертних підрозділів, заслуховує звіти їх керівників;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Головного центру;

забезпечує дотримання військовослужбовцями та працівниками Головного центру правил внутрішнього трудового розпорядку;

у процесі виконання покладених на Головний центр завдань у межах наданих повноважень забезпечує листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Головного центру;

здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Головного центру;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

8. При Головному центрі створюється і діє Експертно-кваліфікаційна комісія Державної прикордонної служби України.

9. Головний центр веде діловодство та подає звіти, що стосуються судових експертиз та експертних досліджень, до Адміністрації Держприкордонслужби України.

10. Структура і штат Головного центру затверджуються Головою Державної прикордонної служби України.

Штат Головного центру комплектується військовослужбовцями та працівниками.

11. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Головного центру здійснюються за рахунок коштів бюджету Державної прикордонної служби України.

12. Головний центр є юридичною особою, має гербову печатку зі своїм найменуванням, інші печатки і штампи.

 

Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону
генерал-полковник
 

 
 
 
 
П. А. Шишолін
 

Опрос