Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению Формы проектного предложения

Министерство экономики Украины (3)
Приказ, Инструкция от 22.06.2010 № 714
Утратил силу

Інструкція щодо заповнення Форми проектної пропозиції

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 19 червня 2012 року N 724)

1. Назва проектної пропозиції

Назва проектної пропозиції повинна бути короткою, відображати предмет її реалізації, локалізацію та етап завдання (якщо дана пропозиція є складовою програми).

Наприклад:

Реконструкція дороги N _____ на ділянці _________________;

Будівництво очисної станції в _____________;

Модернізація системи водозабезпечення, водопостачання в м. ____________.

2. Інформація про ініціатора проектної пропозиції

2.1. Повне найменування.

Указуються найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ ініціатора.

Також наводяться дані контактної особи, з якою надалі розглядатимуться можливі питання щодо проектної пропозиції.

2.2. Опис ініціатора проектної пропозиції

У скороченому вигляді надається опис діяльності ініціатора, а саме:

коротка історія підприємства (установи, організації);

адміністративно-організаційна структура підприємства (установи, організації);

досвід за останні три роки у реалізації подібних проектних пропозицій або в керуванні ними;

основні види діяльності, продукції, в тому числі інноваційної, чи послуг;

позиція на ринку.

3. Опис проектної пропозиції

3.1. Мета і завдання проектної пропозиції

Указуються мета проектної пропозиції та механізми її досягнення.

Наводяться заплановані результати реалізації проектної пропозиції, які передбачається досягти відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

Описуються основні чинники, що спричинили виникнення проблеми, обґрунтовується доцільність реалізації проектної пропозиції і визначаються результати, яких планується досягти.

Даний опис не повинен перевищувати трьох сторінок формату А4.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Указується перелік заходів/дій, які необхідно здійснити для реалізації проектної пропозиції і отримання запланованих результатів, кількість яких не повинна перевищувати десяти. У разі якщо кількість заходів, передбачених проектною пропозицією, є більше десяти, необхідно логічно об'єднати їх між собою так, щоб загальна кількість не перевищувала десяти.

Кожний окремий захід/дія повинен містити:

основну інформацію, що стосується переліку і обсягу дій, які виконуватимуться в рамках заходу;

термін - дату початку процесу реалізації заходу і дату його завершення (місяць, рік);

орієнтовні витрати (грн), що є потрібними для реалізації заходу;

очікувані результати від реалізації заходу.

Сума витрат у рамках усіх заходів/дій повинна відповідати загальній сумі витрат за проектною пропозицією, що визначена в пунктах 3.5, 3.6 і 3.7 розділу 3 "Опис проектної пропозиції".

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз проекту

Представляється детальний опис та обґрунтування обраного технічного та/або технологічного рішення. Даний опис може бути складовою частиною дослідження щодо можливості виконання проекту.

Визначається оптимальний варіант під час проведення аналізу різних технічних та/або технологічних рішень.

Оптимальний варіант технічного та/або технологічного рішення повинен бути обраний на основі аналізу ефективності використання коштів.

3.4. Інноваційна спрямованість проектної пропозиції

Наводяться:

стислий опис інноваційного продукту/продукції;

відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки;

відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави, визначеним законодавством України;

розв'язання проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого характеру;

основні технічні параметри;

зміцнення зв'язків між наукою і виробництвом, створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного потенціалу;

організаційні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру.

3.5. Витрати в рамках проектної пропозиції

Надається інформація щодо запланованих витрат у рамках проекту, розподіляючи їх на окремі складові, зокрема: дослідно-конструкторські роботи, маркетингові витрати, розробка проекту будівництва, підготовка території та відведення землі, будівельно-монтажні роботи, обладнання і мережі, устаткування, благоустрій території і пропагування проекту тощо із розбивкою за роками.

3.6. Джерела фінансування проектної пропозиції

Визначаються джерела фінансування проектної пропозиції за роками та з розподілом на:

кошти, що надаються з Державного бюджету України;

кошти ініціатора, зокрема:

а) власні кошти;

б) кредити;

в) кредити, залучені під державні гарантії;

г) позики;

ґ) інше.

3.7. Інші подані проектні пропозиції

Наводиться інформація щодо наявності в ініціатора інших пропозицій (якщо такі були, необхідно вказати суму, яка зазначалася в цих пропозиціях на отримання додаткового фінансування) або інформація щодо отримання ініціатором коштів інших підприємств (установ, організацій) на реалізацію інших проектних пропозицій, що безпосередньо з нею пов'язані (вказуються сума залучених коштів та джерела їх надходження).

3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки

Надаються результати та висновки, що були досягнуті і зроблені на основі фінансового та економічного аналізів.

При розгляді того чи іншого аналізу необхідно звернути увагу на складність, розмір та вид проектної пропозиції. Проведення фінансового аналізу передбачає використання прогнозів щодо руху коштів проектної пропозиції з метою порівняння його реальних затрат та можливих прибутків.

3.8.1. Економічна ефективність проектної пропозиції

Економічна ефективність розраховується на основі таких показників:

Показник 

Формула розрахунку 

Чиста приведена вартість (NPV) 

  

 


де: n - період прогнозування;

CFk - чистий вхідний потік коштів (доходи) у рік, k;

rk - річна ставка дисконту в рік, k;

m - кількість років, протягом яких планується інвестування у проект;

Ij - інвестиції (витрати) у рік, j;

ij - прогнозований рівень інфляції у рік, j. 

Внутрішня норма дохідності (IRR) 

  

 
,


де: IRR - таке значення ставки дисконтування, при якій поточне значення інвестицій (витрат) дорівнює поточному значенню потоків грошових коштів (доходів) за рахунок інвестицій, або значення показника дисконту, при якому забезпечується нульове значення чистого поточного значення інвестиційних вкладень;

CFk - вхідний грошовий потік (доходи) у рік, k;

I0 - поточне значення інвестицій. 

Дисконтований період окупності (DPP) 

  

 


де: CFt - грошовий потік у рік, t;

t - порядковий номер року від початку реалізації проекту;

r - відсоткова ставка дохідності.  

3.8.2. Бюджетна ефективність

Основним показником оцінки ефективності інвестиційних проектів, які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt). Для року t здійснення проекту він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Дt) над витратами (Вt) внаслідок реалізації проектної пропозиції:

Бt = Дt - Вt

Показники бюджетної ефективності розраховуються на підставі визначення потоку бюджетних коштів.

До надходжень для розрахунку бюджетної ефективності належать:

надходження від податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

кошти від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів;

погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету;

плата за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов'язань юридичних осіб - резидентів;

дивіденди.

До видатків бюджетних коштів належать:

надання коштів для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, у яких державі належать корпоративні права;

надання компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитом;

надання бюджетних коштів на безоплатній основі;

бюджетні дотації, пов'язані із проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів.

3.8.3. Соціальна ефективність

Розраховуються результативні показники реалізації проектної пропозиції (збільшення обсягів реалізації продукції, кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, упровадження інновацій тощо).

3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу

Аналізується декілька варіантів у разі виникнення ризику нефінансування проектної пропозиції та визначається оптимальний.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування проектна пропозиція не буде реалізована взагалі.

У разі коли ініціатор вважає, що без отримання додаткового фінансування проектна пропозиція може бути реалізованою, але в дещо обмеженому обсязі, необхідно більш детально вказати, яким саме був би цей обмежений обсяг.

У разі коли ініціатор вважає, що проектна пропозиція може бути реалізованою, але за довший період часу, необхідно представити внесені в графік реалізації проекту зміни та їх позитивний вплив на успішне завершення проекту.

У разі коли ініціатор вважає, що без додаткового фінансування проектна пропозиція може бути реалізованою згідно з планом.

3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Прогнозуються всі типи ризиків, з якими є можливість зіткнутися, моменти їх виникнення та розробляються заходи щодо їх усунення.

Приклад:

Можливі ризики

Тип ризику 

Очікувані негативні наслідки 

Віддаленість від транспортних вузлів 

Додаткові витрати на створення під'їзних шляхів, підвищені експлуатаційні витрати 

Віддаленість від інженерних мереж 

Додаткові капітальні вкладення на підведення електроенергії, тепла, води 

Доступність підрядників на місці розташування підприємства 

Небезпека завищення вартості робіт через монопольне становище підрядника 

Наявність альтернативних джерел сировини 

Небезпека завищення цін через монопольне становище підрядника 

Платоспроможність замовника 

Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків 

Непередбачені витрати, у тому числі через інфляцію та курсові коливання 

Збільшення обсягу позикових коштів 

Недоліки проектно-дослідних робіт 

Зростання вартості будівництва, затримки з введенням потужностей 

Невчасне постачання комплектуючих 

Збільшення термінів будівництва, виплата штрафів підрядникам 

Невчасна підготовка інженерно-технічного персоналу і робітників 

Збільшення терміну виходу на проектний режим 

Нестійкість попиту 

Падіння попиту із зростанням цін 

Поява альтернативного продукту 

Зниження попиту 

Зниження цін конкурентами 

Зниження ціни 

Збільшення виробництва у конкурентів 

Падіння продажів або зниження ціни 

Неплатоспроможність споживачів 

Падіння продажів 

Зростання цін за сировину, матеріали, перевезення 

Зниження прибутку через зростання цін 

Залежність від постачальників, відсутність альтернатив 

Зниження прибутку через зростання цін 

Недостатність обігових коштів 

Збільшення кредитів 

Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили 

Збільшення витрат на комплектування 

Кваліфікація кадрів 

Зниження ритмічності, зростання браку, збільшення аварій 

Соціальна інфраструктура 

Зростання невиробничих витрат 

Зношеність устаткування 

Збільшення простоїв і витрат на ремонт 

Якість сировини і матеріалів 

Зменшення обсягів виробництва через переналадки устаткування, зниження якості продукту 

Новизна технології 

Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва 

Недостатня надійність технології 

Збільшення аварійності 

Викиди в атмосферу і скидання у воду 

Витрати на очисне устаткування 

Шкідливість виробництва 

Зростання експлуатаційних витрат 

Складування відходів 

Підвищення собівартості 

Інше 

  

4. Правові аспекти, що стосуються проектної пропозиції

4.1. Відповідність законодавству України

У разі коли проект було опрацьовано з метою підтримки, що надається відповідно до нормативно-правових актів, необхідно вказати такий нормативно-правовий акт.

4.2. Необхідно вказати відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

4.3. Наявність сертифікатів, ліцензій, інших дозвільних документів.

Вказуються сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою до моменту початку реалізації проекту та/або в процесі його реалізації, із зазначенням їх номера і дати отримання або запланованої дати отримання, терміну дії.

 

Директор департаменту інвестиційної
та інноваційної політики
 

 
В. Г. Панченко
 

Опрос