Идет загрузка документа (369 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заполнения форм раскрытия информации и изменений к ним эмитентами акций и облигаций предприятий, находящихся в листинге организатора торговли

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 22.06.2010 № 981
Утратил силу

Порядок
заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 жовтня 2011 року N 1483
(зміни, передбачені
підпунктом 2.2 пункту 2 рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20 жовтня 2011 року N 1483, набрали чинності з
9 січня 2012 року)

Порядок втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 грудня 2013 року N 2827)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до форми та обсягу заповнення форм особливої, квартальної та річної інформації і змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (далі - емітент).

2. Емітенти повинні розкривати особливу, квартальну та річну інформацію та зміни до них в описовій та у випадках, передбачених цим Порядком, табличній формах з обов'язковим розкриттям питань, визначених відповідним розділом цього Порядку.

II. Порядок заповнення форми особливої інформації та форми зміни до особливої інформації

1. Порядок заповнення форми особливої інформації

1. Титульний аркуш форми особливої інформації повинен містити таку інформацію:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування емітента;

скорочене найменування емітента (за наявності);

організаційно-правова форма емітента за КОПФГ;

місцезнаходження емітента;

міжміський код та телефон емітента;

номер факсу емітента;

веб-сайт емітента;

найменування дії, щодо якої розкривається інформація;

дата дії, щодо якої розкривається інформація.

2. Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента, повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, назва органу, що прийняв таке рішення, вид загальних зборів акціонерів (чергові, позачергові), якщо органом, який прийняв рішення про розміщення цінних паперів, були загальні збори акціонерів; місце проведення засідання (зборів) органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів;

дата складання і номер протоколу засідання (зборів) органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, кворум і результати голосування з питання про прийняття рішення про розміщення цінних паперів, повне формулювання прийнятого рішення про розміщення цінних паперів, факт надання акціонерам (учасникам) емітента та/або іншим особам переважного права на придбання цінних паперів;

вид, тип (клас), форма випуску та форма існування, кількість та сума цінних паперів, спосіб (публічний, приватний) та порядок їх розміщення. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення, а також загальна зміна розміру частки акціонерів та зміна суми прибутку на акцію, розрахована за даними фінансової звітності на останню звітну дату. Якщо розміщення акцій може привести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, членів наглядової ради або виконавчого органу, наводиться найменування юридичної особи або зазначається - "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

(абзац четвертий пункту 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1483)

права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

строк погашення цінних паперів (для облігацій та опціонів емітента);

спосіб та порядок оплати цінних паперів (оплата грошовими коштами, іншими активами (вказати якими));

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів; строк (дата початку і закінчення) розміщення цінних паперів та порядок його визначення;

співвідношення (у відсотках) кількості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які розміщуються, до загальної кількості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента в обігу, а також співвідношення вартості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента в обігу з урахуванням облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів; потенційні покупці (покупець) цінних паперів, які розміщуються;

прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються, кількість цінних паперів, які планується придбати зазначеними особами, ціна придбання; інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша інформація за бажанням емітента.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента", наведену в додатку 1 до цього Порядку.

3. Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата рішення щодо викупу власних акцій;

строк викупу, а саме строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості;

порядок визначення ціни акцій, які викуповуються, із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій. Зазначаються номінальна та справедлива (ринкова) вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип (клас), форма існування і максимальна кількість акцій, які планується викупити, та співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

дії емітента щодо викуплених акцій, передбачені рішенням загальних зборів акціонерів (їх анулювання чи продаж);

повне найменування юридичної особи або зазначення - "фізична особа" для акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій до моменту викупу акцій, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки від розміру статутного капіталу;

інформація про акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій, членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки від розміру статутного капіталу;

дата попереднього(іх) викупу(ів) акцій власної емісії, тип, кількість, частка від розміру статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими акціями власної емісії);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій", наведену в додатку 2 до цього Порядку.

4. Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента (у разі лістингу);

дата прийняття фондовою біржею рішення про делістинг або зміну рівня лістингу цінних паперів емітента, а якщо делістинг або зміна рівня лістингу відбувається з ініціативи емітента, додатково вказуються дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв таке рішення (у разі делістингу або зміни рівня лістингу);

дата лістингу, делістингу чи зміни рівня лістингу, найменування фондової біржі, вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних паперів, включених, чи виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився;

співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених, чи виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску;

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, включених, чи виключених з лістингу, чи рівень лістингу яких змінився;

вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;

дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу (у разі делістингу).

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі", наведену в додатку 3 до цього Порядку.

5. Інформація про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

відомості про схвалення (погодження) рішення про отримання кредиту (укладання кредитного договору) уповноваженим органом емітента, якщо таке схвалення (погодження) передбачено установчими документами емітента;

дата підписання кредитного договору, сума кредиту, вид кредиту, процентна ставка, строк, на який укладено кредитний договір, порядок отримання грошових коштів, умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту;

інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту, із зазначенням його повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

дата зарахування коштів на поточний рахунок;

вартість чистих активів емітента, співвідношення основної суми кредиту до вартості чистих активів на кінець звітного року, який передував даті укладення договору, а також співвідношення позикового до власного капіталу до й після отримання кредиту. Джерелом зазначеної інформації повинна бути річна фінансова звітність емітента, підтверджена аудиторським висновком, за рік, який передував даті підписання кредитного договору;

інформація щодо мети використання коштів кредиту;

інформація про зв'язки кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту, з емітентом (якщо кредитор є афілійованою особою емітента);

розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту та дата отримання частини кредиту (траншу), дата відкриття та дата закриття кредитної лінії (у разі якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладених договорів кредиту в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента).

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента", наведену в додатку 4 до цього Порядку.

6. Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, та назва уповноваженого органу, що його прийняв;

відомості про схвалення (погодження) рішення про отримання позики (укладання договору позики) уповноваженим органом емітента, якщо таке схвалення (погодження) передбачено установчими документами емітента;

дата підписання договору позики, предмет договору, вид позики (процентна, безпроцентна), сума позики або вартість речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на який надано позику, порядок отримання грошових коштів або речей, визначених родовими ознаками, що є предметом позики, умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики;

інформація про позикодавця із зазначенням повного найменування юридичної особи (прізвища, імені та по батькові позикодавця - фізичної особи), ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційного номера згідно з ДРФО - фізичної особи (за наявності)), місцезнаходження;

дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата одержання речей, визначених родовими ознаками;

вартість чистих активів емітента, співвідношення суми позики до вартості чистих активів на кінець звітного року, який передував даті укладення договору, а також співвідношення позикового до власного капіталу до й після отримання позики. Джерелом зазначеної інформації має бути річна фінансова звітність емітента, підтверджена аудиторським висновком, за рік, який передував даті підписання договору позики;

інформація щодо мети використання коштів позики або речей, визначених родовими ознаками;

інформація про зв'язки позикодавця, який прийняв рішення про надання позики, з емітентом (якщо позикодавець є афілійованою особою емітента);

розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у відсотках) до розміру позики та дата одержання частини позики (траншу) (у разі якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента).

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента", наведену в додатку 5 до цього Порядку.

7. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента включає інформацію щодо голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії (ревізора), а також голови та членів іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом емітента.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента повинна в описовій формі містити такі відомості:

назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових осіб, дата та зміст такого рішення (звільнення, призначення, відсторонення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення. Якщо з підстав, передбачених законодавством, повноваження посадової особи припинено без рішення органу емітента, зазначається підстава припинення повноважень;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено чи відсторонено, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, та їх частки у загальній кількості голосуючих акцій, на який строк призначено (обрано) цю особу або протягом якого строку вона перебувала на посаді, інформація про наявність у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про зміну складу посадових осіб емітента", наведену в додатку 6 до цього Порядку.

8. Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

зазначення - "фізична особа", якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження юридичної особи. Наводиться розмір частки акціонера до і після зміни пакета акцій;

підстава зміни пакета власника акцій (придбання чи відчуження вказаною особою акцій емітента; розміщення емітентом додаткових акцій; зменшення статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених емітентом акцій).

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій", наведену в додатку 7 до цього Порядку.

9. Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення щодо утворення (припинення) філії (представництва) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. У разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості необхідно подавати в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв", наведену в додатку 8 до цього Порядку.

10. Інформація про рішення емітента щодо зменшення статутного капіталу повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, сума зменшення, частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, та спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів наглядової ради і виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій, станом до моменту зменшення статутного капіталу.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про рішення емітента щодо зменшення статутного капіталу", наведену в додатку 9 до цього Порядку.

11. Інформація про порушення справи про банкрутство емітента повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу якого (яких) порушено провадження у справі про банкрутство емітента, найменування суду, який розглядає зазначену справу;

інформація про відносини між емітентом та зазначеним кредитором (кредиторами) на дату порушення провадження у справі про банкрутство емітента;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, номер і дата видачі ліцензії арбітражного керуючого, назва органу, що видав ліцензію, та дата ухвали суду про призначення арбітражного керуючого;

дата проведення підготовчого засідання суду.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про порушення справи про банкрутство", наведену в додатку 10 до цього Порядку.

12. Інформація щодо винесення ухвали про санацію емітента повинна в описовій формі містити такі відомості:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання керуючого санацією, призначеного судом, дата ухвали суду про призначення керуючого санацією.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація щодо винесення ухвали про санацію емітента", наведену в додатку 11 до цього Порядку.

13. Інформація про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення про припинення емітента, назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство);

дата і номер протоколу уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про припинення емітента, і додатково для акціонерних товариств - дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

У разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний (складений, пайовий) капітал і методика її розрахунку, частка (акції, пай) емітента у статутному (складеному, пайовому) капіталі нового підприємства станом на дату державної реєстрації такого підприємства. Також розкривається інформація про порядок та умови обміну (конвертації) частки (акцій, паїв) емітента, який припиняється, на частку (акції, паї) юридичних осіб - правонаступників.

У разі поділу або перетворення зазначаються повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного (складеного, пайового) капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну (конвертації) частки (акцій, паїв) емітента, який припиняється, на частку (акції, паї) юридичних осіб - правонаступників.

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду", наведену в додатку 12 до цього Порядку.

14. Інформація про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";

інформація про кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов'язань і розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента. Необхідно також представити інформацію про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також суму, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між учасниками (акціонерами).

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента", наведену в додатку 13 до цього Порядку.

15. Інформація про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення уповноваженого органу емітента, та має повноваження представляти інтереси учасників (акціонерів) у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов'язань і розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента. Необхідно також представити інформацію про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також суму, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між учасниками (акціонерами).

Окрім розкриття в описовій формі відомостей, що вимагаються цим пунктом, емітент повинен заповнити таблицю "Інформація про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду", наведену в додатку 14 до цього Порядку.

16. Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента, повинна в описовій формі містити такі відомості:

дата такої дії та уповноважений орган, що прийняв рішення з цього питання (якщо таке рішення приймалося);

інформація про дію та її вплив на фінансовий стан емітента.

2. Порядок заповнення форми зміни до особливої інформації

1. Титульний аркуш форми зміни до особливої інформації повинен містити таку інформацію:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування емітента;

скорочене найменування емітента (за наявності);

організаційно-правова форма емітента за КОПФГ;

місцезнаходження емітента;

міжміський код та телефон емітента;

номер факсу емітента;

веб-сайт емітента;

найменування дії, щодо якої розкривається інформація;

дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна.

2. У разі необхідності внесення зміни до розкритої особливої інформації подаються текст зміни та нова редакція повідомлення з особливою інформацією згідно з вимогами, викладеними у пунктах 2 - 16 глави 1 цього розділу.

III. Порядок заповнення форми квартальної інформації та форми зміни до квартальної інформації

1. Порядок заповнення форми квартальної інформації

1. Склад квартальної інформації:

титульний аркуш;

вступ;

розділ I "Основні відомості про емітента";

розділ II "Фактори ризику";

розділ III "Інформація про господарську діяльність емітента";

розділ IV "Інформація про основні засоби емітента";

розділ V "Інформація про працівників емітента";

розділ VI "Основні дані про органи та посадових осіб емітента";

розділ VII "Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента";

розділ VIII "Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами";

розділ IX "Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій";

розділ X "Інформація про цінні папери емітента";

розділ XI "Фінансова звітність емітента";

розділ XII "Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента";

узагальнені дані квартальної інформації.

2. Титульний аркуш форми квартальної інформації повинен містити таку інформацію:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування емітента;

скорочене найменування емітента (за наявності);

організаційно-правова форма емітента за КОПФГ;

місцезнаходження емітента;

міжміський код та телефон емітента;

номер факсу емітента;

веб-сайт емітента;

дата, на яку складено квартальну інформацію.

3. У вступі до квартальної інформації емітент повинен зазначити, що придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. У вступі емітент має право вказати іншу необхідну інформацію.

4. Розділ I "Основні відомості про емітента" квартальної інформації повинен містити:

4.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

4.2. Дату проведення державної реєстрації, місце проведення державної реєстрації, місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира), засоби зв'язку, адресу електронної пошти емітента та його веб-сторінки (сторінок), на якій (яких) доступна інформація про емітента чи його цінні папери.

Місцезнаходження, засоби зв'язку, адресу електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента (за наявності).

4.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати (у разі створення емітента на визначений строк або для досягнення певної мети), або зазначається, що емітента створено на невизначений строк.

4.4. Інформацію про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду.

4.5. Інформацію про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному.

4.6. Інформацію про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента. Щодо цих дочірніх/залежних підприємств надається така інформація:

найменування органу емітента, який прийняв рішення про створення дочірнього підприємства, дата прийняття такого рішення (для новостворених дочірніх підприємств);

повне та скорочене (за наявності) найменування та місцезнаходження дочірнього/залежного підприємства;

дата і країна реєстрації дочірнього/залежного підприємства;

підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента;

мотиви створення, значення такого підприємства для діяльності емітента;

види діяльності дочірнього/залежного підприємства;

частка емітента у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства та частка голосів, якими володіє емітент в органах дочірнього/залежного підприємства (якщо частка голосів не збігається з часткою у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства);

частка дочірнього/залежного підприємства у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента (за наявності).

Якщо підприємство, яке по відношенню до емітента є дочірнім, було ліквідовано протягом звітного періоду або перебувають в процесі ліквідації протягом звітного періоду або якщо підприємство, яке по відношенню до емітента було залежним, протягом звітного періоду втратило статус залежності, розкривається така інформація:

найменування органу емітента, який прийняв рішення про ліквідацію дочірнього підприємства, дата прийняття такого рішення (для дочірніх підприємств, які ліквідовані чи перебувають у процесі ліквідації);

повне та скорочене (за наявності) найменування та місцезнаходження дочірнього/залежного підприємства;

дата ліквідації та підстави ліквідації дочірнього підприємства (для дочірніх підприємств, які ліквідовані чи перебувають у процесі ліквідації);

частка емітента у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства та частка голосів, якими володіє емітент в органах дочірнього/залежного підприємства (якщо частка голосів не збігається з часткою у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства).

4.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.

Якщо протягом звітного періоду мали місце зміни розміру або структури статутного (складеного, пайового) та власного капіталу, необхідно вказати таку інформацію:

найменування органу емітента, який прийняв рішення про зміну розміру/структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента;

дата складання і номер протоколу зборів (засідання) органу емітента, на якому прийнято рішення про зміну розміру/структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента;

розмір статутного (складеного, пайового) капіталу емітента після зміни.

4.8. Інформацію про об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив участь протягом звітного періоду.

У разі набуття участі в об'єднанні підприємств (асоціації, корпорації, концерні, консорціумі, іншому об'єднанні підприємств) чи групі суб'єктів господарювання (фінансово-промисловій групі, холдинговій компанії тощо) необхідно зазначити:

повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи);

короткий опис діяльності об'єднання (групи);

мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі);

частку участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позицію (місце, статус) у структурі об'єднання (групи);

частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента (за наявності);

права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи);

інформацію щодо міжгрупових продажів товарів (робіт, послуг), їх ціну та загальний обсяг.

Якщо протягом звітного періоду емітент припинив участь в об'єднанні підприємств (асоціації, корпорації, концерні, консорціумі, іншому об'єднанні підприємств) чи групі суб'єктів господарювання (фінансово-промисловій групі, холдинговій компанії тощо), необхідно зазначити:

повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи);

короткий опис діяльності об'єднання (групи);

мотиви припинення участі в об'єднанні;

частку участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позицію (місце, статус) у структурі об'єднання (групи);

частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента (за наявності).

Якщо результати фінансово-господарської діяльності емітента суттєво залежать від інших учасників об'єднання підприємств (групи суб'єктів господарювання), вказується ця обставина і надається детальний опис характеру такої залежності.

4.9. Інформацію щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду (для емітентів - акціонерних товариств):

дата зборів;

вид зборів (чергові чи позачергові);

особа, що ініціювала проведення загальних зборів (у разі проведення позачергових зборів);

кворум загальних зборів;

питання порядку денного зборів;

результати розгляду кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів "за", "проти" і "утримались". Якщо питання порядку денного включали обрання посадових осіб емітента, необхідно зазначити прізвище, ім'я та по батькові кожної посадової особи, обраної на загальних зборах чи повноваження якої продовжено.

У разі якщо загальні збори не відбулись, указуються причини, чому загальні збори не відбулись.

5. У розділі II "Фактори ризику" квартальної інформації наводиться інформація про будь-які істотні зміни у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента, розкритій відповідно до вимог цього Порядку.

У разі відсутності в емітента річної інформації, розкритої відповідно до цього Порядку, наводиться інформація про фактори ризику у звітному періоді згідно з пунктом 5 глави 1 розділу IV цього Порядку.

6. Розділ III "Інформація про господарську діяльність емітента" квартальної інформації повинен містити:

6.1. Основні види діяльності емітента. У випадку, якщо протягом звітного періоду емітент розпочав здійснювати нові види діяльності або припинив здійснювати певні види діяльності, необхідно це зазначити та надати пояснення щодо факторів, які спричинили зміни видів діяльності емітента.

6.2. Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. Окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів.

У разі якщо емітент проводить свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.

Описуються нові види продукції, які були запропоновані емітентом на ринку у звітному періоді, плани емітента щодо просування на ринку цієї продукції, обсяги виробництва, середньореалізаційні ціни, сума виручки за цю продукцію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному.

6.3. Зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду, та причини таких змін (у разі наявності таких змін).

6.4. Зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, чи змінилися основні постачальники емітента. Надається інформація про зміну цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари або наводиться інформація про відсутність такої зміни у звітному періоді.

Окремо розкривається інформація про те, яку частку в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента займають імпортні матеріали (сировина) й товари.

6.5. Інформацію про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов; надається інформація щодо збільшення/зменшення кількості основних клієнтів у звітному періоді, вказуються причини зміни кількості основних клієнтів.

6.6. Інформацію про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, установами, організаціями, та отриманий фінансовий дохід за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.

Надається інформація про початок (припинення) або зміни умов здійснення спільної діяльності у звітному періоді, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, установами, організаціями.

При зміні умов проведення спільної діяльності необхідно описати ці зміни та фактори, які спричинили такі зміни. Якщо емітент розпочав здійснювати спільну діяльність у звітному періоді, необхідно вказати суму вкладів, мету вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний період з кожного виду спільної діяльності. Якщо емітент припинив здійснення спільної діяльності, зазначаються причини припинення спільної діяльності та фінансові результати.

6.7. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, які були отримані (продовжені, анульовані) протягом звітного періоду, із зазначенням номера і дати видачі (продовження, анулювання) документа, органу, що видав (продовжив, анулював), строку (терміну) дії документа.

6.8. Інформацію про об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність, із зазначенням короткого опису таких об'єктів; номера, дати видачі, назви органу, що видав, строку (терміну) дії документів, що засвідчують такі права інтелектуальної власності, або, якщо права інтелектуальної власності передані емітенту за договорами, короткий опис таких договорів із зазначенням строку їх дії; дати та підстав припинення чинності прав інтелектуальної власності.

6.9. Інформацію про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді із зазначенням суми витрат (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року) на здійснені емітентом дослідження та частку цих витрат у загальній сумі витрат емітента. Крім того, необхідно зазначити суму, витрачену емітентом на проведені розробки (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року).

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному.

6.10. Інформацію про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного періоду, із зазначенням суми, витраченої на капітальні та фінансові інвестиції (за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року). Надається інформація щодо суттєвих умов цих інвестицій, їх суми і джерела фінансування.

6.11. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що передбачена підпунктами 6.1 - 6.10 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

7. Розділ IV "Інформація про основні засоби емітента" квартальної інформації повинен містити:

7.1. Інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок поточного року та на кінець звітного періоду. Надається інформація про результати переоцінки основних засобів, загальна сума переоцінки основних засобів за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року. Надаються пояснення про причини та спосіб (включаючи методику) переоцінки основних засобів.

Надається інформація про зміни, які відбулися у звітному періоді у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.

Зазначаються сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності (вказуються події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності), які відображені в звіті про фінансові результати за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року. Надається інформація про методи визначення суми втрат від зменшення корисності та/або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних засобів.

Зазначається рівень використання виробничих потужностей за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.

7.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого призначення, зокрема рівень зносу, рівень забезпечення потреб поточної діяльності емітента, придбання та модернізації обладнання та інших активів.

7.3. Інформацію про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року порівняно з аналогічним періодом року, що передував звітному.

7.4. Інформацію про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, суму та умови запозичень, забезпечених такою заставою (відсоткова ставка, строк погашення тощо).

Також зазначається первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження. Наводиться інформація про характер та причини обмеження володіння, користування та розпорядження основними засобами.

7.5. Інформацію станом на кінець звітного періоду про: залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

7.6. Інформацію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

7.7. Інформацію про зміни в незавершеному будівництві емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року.

7.8. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що вимагається підпунктами 7.1 - 7.7 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

7.9. Емітент має право додатково розкрити інформацію, що передбачена підпунктами 7.1 - 7.7 цього пункту, за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному.

8. Розділ V "Інформація про працівників емітента" квартальної інформації повинен містити:

8.1. Інформацію про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду, окремо зазначається кількість працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи, та кількість осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці на кінець звітного періоду.

У разі якщо зміна чисельності працівників протягом звітного періоду є для емітента суттєвою, вказуються фактори, які, на думку емітента, були причиною таких змін, а також наслідки таких змін для фінансово-господарської діяльності емітента.

Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити зазначену інформацію щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному.

8.2. Інформацію про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності). Вказуються такі правочини і зобов'язання, а також частка участі в статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента (кількість акцій емітента - акціонерного товариства), яка може бути придбана працівниками емітента за такими правочинами і зобов'язаннями, або вказується відсутність таких правочинів і зобов'язань.

9. Розділ VI "Основні дані про органи та посадових осіб емітента" квартальної інформації повинен містити:

9.1. Інформацію про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

9.2. Основні дані про посадових осіб емітента розкриваються за формою, наведеною в додатку 15 до цього Порядку. Інформація розкривається станом на кінець звітного періоду та повинна містити відомості про голову та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії (ревізора), а також голову та членів іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом емітента:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження юридичної особи;

посада, досвід роботи;

рік народження (для фізичної особи);

освіта (для фізичної особи);

розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду;

відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів;

кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності);

посади в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ).

При визначенні розміру часток (паїв), належних посадовим особам у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсотка, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, враховується пряме та опосередковане (через афілійованих осіб) володіння акціями (часткою, паєм) емітента або правом голосу за придбаними акціями (часткою, паєм) емітента.

9.3. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента розкриваються за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку. Інформація наводиться для кожної посадової особи емітента та включає такі відомості:

частка (пай) особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірніх/залежних підприємств емітента;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства на останню звітну дату, відсоток голосів у вищому органі дочірнього/залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів на кінець звітного періоду;

кількість акцій дочірнього/залежного підприємства, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/залежного підприємства (якщо дочірнє/залежне підприємство є акціонерним товариством) (за наявності).

9.4. Інформацію щодо наведених нижче обставин:

процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство;

наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

10. Розділ VII "Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента" квартальної інформації повинен містити:

10.1. Інформацію про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного періоду. Емітенти - акціонерні товариства надають інформацію про загальну кількість акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду.

10.2. Інформацію про власників істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду за формою, наведеною в додатку 17 до цього Порядку.

Стосовно фізичної особи зазначається - "фізична особа", розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.

Стосовно юридичної особи зазначаються її повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження, розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.

11. Розділ VIII "Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітента" квартальної інформації повинен містити:

11.1. Інформацію про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. Якщо правочини укладені з іншими афілійованими особами вищезазначених осіб, то інформація про ці правочини наводиться як про правочини, укладені з такими особами.

За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та, за необхідності, інша інформація.

11.2. За наявності операцій з афілійованими особами додатково розкривається така інформація:

характер відносин між емітентом та афілійованими особами;

види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) з афілійованими особами;

використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях з афілійованими особами;

суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами.

12. Розділ IX "Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій" квартальної інформації повинен містити:

12.1. Інформацію про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору наводиться за той звітний період, у якому було відкрито провадження по справі (отримано претензію), а також за ті наступні звітні періоди, протягом яких у провадженні по справі відбулись зміни.

Якщо емітент є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників), надається інформація про такі судові процеси та процедури досудового врегулювання спору.

Інформація про провадження у справі про банкрутство наводиться незалежно від розміру вимог.

Необхідно описати судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

За кожною з цих справ зазначаються: дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору), учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору), обставини справи, зміст та сума вимог, найменування та місцезнаходження суду і поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору).

Якщо судові процеси чи процедури досудового врегулювання спору завершилися до кінця звітного періоду, окрім інформації, що вимагається вище, вказуються дата закінчення такого судового процесу чи процедури досудового врегулювання спору та наслідки для емітента, його відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств.

12.2. Інформацію про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції.

13. Розділ X "Інформація про цінні папери емітента" квартальної інформації повинен містити:

13.1. Інформацію про акції емітента:

13.1.1. По кожному типу (класу) акцій розкривається така інформація:

тип акцій (прості, привілейовані), для привілейованих акцій - клас;

форма випуску, форма існування акцій;

номінальна вартість акції;

кількість акцій, які перебувають в обігу;

кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення;

кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності);

дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску.

Наводиться інформація про зміни прав власників акцій, які стались протягом звітного періоду, назва уповноваженого органу, який прийняв рішення про зміни прав власників акцій, надається опис таких змін.

Для привілейованих акцій додатково розкривається інформація про:

розмір і черговість виплати дивідендів за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані акції двох та більше класів, по кожному із яких визначений розмір дивідендів;

права акціонера - власника привілейованих акцій на участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу;

переважне право акціонера - власника привілейованих акцій на придбання акцій додаткової емісії, якщо це передбачено статутом емітента;

права акціонера - власника привілейованих акцій певного класу на їх конвертацію у прості акції чи привілейовані акції інших класів та порядок здійснення такої конвертації у разі, якщо статутом емітента передбачена можливість такої конвертації;

черговість виплати ліквідаційної вартості за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані акції двох та більше класів, по кожному із яких визначена ліквідаційна вартість.

13.1.2. Інформацію про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

тип, форма існування та форма випуску акцій, що перебувають у процесі розміщення;

номінальна вартість акції;

загальна кількість і загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити;

частка акцій, що планується розмістити, у статутному капіталі емітента.

13.1.3. Інформацію про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році:

тип, форма існування, форма випуску та номінальна вартість акцій, які передбачається розмістити;

загальна кількість і загальна номінальна вартість акцій, які передбачається розмістити;

частка у статутному капіталі емітента;

мета додаткового випуску акцій.

13.1.4. Інформацію про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення протягом звітного періоду:

дата прийняття рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій;

номінальна вартість та кількість акцій після здійснення конвертації акцій старої номінальної вартості в акції нової номінальної вартості або анулювання викуплених акцій;

порядок здійснення конвертації або анулювання викуплених акцій та строки здійснення конвертації або анулювання.

13.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):

13.2.1. Інформацію про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім акцій) окремо за випусками, цінні папери яких знаходяться в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.

По кожному випуску, цінні папери якого знаходяться в обігу, зазначаються:

вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів;

дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску;

кількість цінних паперів випуску;

номінальна вартість цінних паперів випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

права, закріплені за кожним цінним папером випуску;

у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;

порядок та умови погашення цінних паперів випуску;

якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати;

якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - вид наданого забезпечення;

якщо цінні папери є конвертованими цінними паперами - вид, тип (клас), серія, форма існування та інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів, у які може здійснюватися конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, кількість цінних паперів, у які може бути здійснена конвертація кожного розміщуваного (розміщеного) цінного папера (коефіцієнт конвертації), номінальна вартість кожного цінного папера, в який може бути здійснена конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, та умови конвертації.

По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована, зазначаються:

вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів;

дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску;

кількість цінних паперів випуску;

номінальна вартість цінних паперів випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

підстави для скасування реєстрації випуску.

По кожному випуску, зобов'язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), вказуються:

вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів;

дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску;

кількість цінних паперів випуску;

номінальна вартість цінних паперів випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;

зобов'язання за цінними паперами, що не виконані емітентом чи виконані емітентом неналежним чином, а також строк (термін) виконання таких зобов'язань;

обсяг не виконаних емітентом зобов'язань у грошовому виразі;

причини невиконання емітентом зобов'язань за цінними паперами випуску.

13.2.2. Інформацію про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

У разі якщо емітент розмістив облігації із забезпеченням, які перебувають в обігу, вказуються:

вид та розмір забезпечення;

відомості про особу (осіб), яка надала (які надали) забезпечення за облігаціями випуску: повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО - фізичної особи (за наявності)), місцезнаходження (місце проживання), відомості про наявність афілійованості між емітентом та особою (особами), яка надала (які надали) забезпечення.

13.2.3. Інформацію про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів):

вид цінних паперів, що перебувають у процесі розміщення, форма існування та форма випуску цінних паперів, номінальна вартість, загальна кількість і загальна номінальна вартість цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення;

мета випуску цінних паперів, дата закінчення розміщення цінних паперів.

13.2.4. Інформацію про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення у поточному році провести такий додатковий випуск:

вид цінних паперів, форма існування, форма випуску цінних паперів, які передбачається розмістити;

номінальна вартість цінних паперів, загальна кількість і загальна номінальна вартість цінних паперів, які передбачається розмістити;

мета додаткового випуску цінних паперів.

13.3. Інформацію про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.

У разі якщо протягом звітного періоду цінні папери емітента включено до лістингу організатора торгівлі, додатково зазначаються:

повне найменування організатора торгівлі;

дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента;

вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі;

у разі якщо до торгівлі допускаються цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення - кількість цінних паперів, що розміщуються емітентом;

у разі якщо цінні папери допущені до торгівлі - назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента, а якщо цінні папери емітента допущені до торгівлі без внесення до біржового реєстру - відомості про таку обставину.

Якщо торгівля цінними паперами здійснюється на організованому ринку, зазначаються найвища і найнижча ціни на такі цінні папери протягом звітного періоду, назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента.

13.4. Емітенти - відкриті (публічні) акціонерні товариства, прості іменні акції яких допущені до торгівлі організатором торгівлі, вказують інформацію про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі.

Ринкова капіталізація розраховується як добуток кількості акцій відповідного типу (класу) на біржовий курс однієї акції, визначений відповідно до законодавства, станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту.

13.5. Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.

У випадку зміни протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, треба надати цю інформацію та вказати причини такої зміни.

13.6. Інформацію про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України. Зазначена інформація повинна містити:

вид, тип, форму випуску цінних паперів, що перебувають в обігу за межами України;

частку цінних паперів, що розміщені за межами України, від загальної кількості цінних паперів відповідного виду (типу, форми випуску);

відомості про отримання дозволу на обіг цінних паперів українського емітента за межами України, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

найменування іноземного організатора торгівлі (організаторів торгівлі), через якого (яких) перебувають в обігу цінні папери.

13.7. Інформацію про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) (за наявності таких цінних паперів):

вид цінних паперів та загальну інформацію про цінні папери, якщо емітент видавав інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) протягом звітного періоду;

вид цінних паперів та загальну інформацію про цінні папери (окрім емісійних цінних паперів), щодо яких емітентом було прийнято рішення про видачу у поточному році.

14. Розділ XI "Фінансова звітність емітента" квартальної інформації повинен містити квартальну фінансову звітність емітента.

Склад та порядок підготовки квартальної фінансової звітності емітента визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

15. Розділ XII "Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента" квартальної інформації повинен містити:

15.1. Застереження на початку розділу такого змісту: "Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин".

15.2. Інформацію про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.

Описуються дії, які вчиняє емітент, та дії, які емітент планує вчинити в майбутньому для ефективного використання вказаних чинників. У разі якщо прогнозується подальше погіршення фінансово-економічних показників, зазначаються заходи, яких вживає емітент, та заходи, які емітент планує вжити у майбутньому, щоб усунути або зменшити вплив негативних чинників.

Описуються суттєві події/фактори, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний рік, а також імовірність настання таких подій (виникнення факторів). Описуються суттєві події/фактори, які можуть покращити результати діяльності емітента, ймовірність їх настання та тривалість дії.

15.3. Інформацію про витрати, які були понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.

15.4. Позитивні та негативні тенденції у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року. Необхідно розкрити інформацію про будь-які відомі тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році.

16. Емітент повинен заповнити у табличному форматі узагальнені дані квартальної інформації за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку.

2. Порядок заповнення форми зміни до квартальної інформації

1. Титульний аркуш форми зміни до квартальної інформації повинен містити таку інформацію:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування емітента;

скорочене найменування емітента (за наявності);

організаційно-правова форма емітента за КОПФГ;

місцезнаходження емітента;

міжміський код та телефон емітента;

номер факсу емітента;

веб-сайт емітента;

дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна.

2. Зазначається назва розділу (розділів) розкритої квартальної інформації, до якого (яких) вносяться зміни, або назва розділу, після якого включається новий розділ (розділи), із зазначенням його (їх) назви.

Подається текст змін, які вносяться до квартальної інформації, або нова редакція розділу (розділів), що змінюється(ються) у квартальній інформації, або наводиться зміст розділу (розділів), який (які) додатково включається (включаються) до квартальної інформації.

Подається повний текст квартальної інформації в новій редакції.

IV. Порядок заповнення форми річної інформації та форми зміни до річної інформації

1. Порядок заповнення форми річної інформації

1. Склад річної інформації:

титульний аркуш;

вступ;

розділ I "Резюме річної інформації";

розділ II "Фактори ризику";

розділ III "Основні відомості про емітента";

розділ IV "Інформація про господарську діяльність емітента";

розділ V "Інформація про основні засоби емітента";

розділ VI "Інформація про працівників емітента";

розділ VII "Основні дані про органи та посадових осіб емітента";

розділ VIII "Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу";

розділ IX "Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента";

розділ X "Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами";

розділ XI "Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій";

розділ XII "Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів - акціонерних товариств)";

розділ XIII "Інформація про цінні папери емітента";

розділ XIV "Фінансова звітність емітента";

розділ XV "Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента";

розділ XVI "Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента";

узагальнені дані річної інформації;

узагальнена інформація про стан корпоративного управління.

2. Титульний аркуш форми річної інформації повинен містити таку інформацію:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування емітента;

скорочене найменування емітента (за наявності);

організаційно-правова форма емітента за КОПФГ;

місцезнаходження емітента;

міжміський код та телефон емітента;

номер факсу емітента;

веб-сайт емітента;

дата, на яку складено річну інформацію.

3. У вступі до річної інформації емітент повинен зазначити, що придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації. У вступі емітент має право вказати іншу необхідну інформацію.

4. Розділ I "Резюме річної інформації" річної інформації повинен містити:

4.1. Застереження на початку розділу такого змісту: "Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації".

4.2. Повне найменування емітента, а також:

коротка інформація про емітента;

основні види господарської діяльності;

мета (цілі) господарської діяльності;

стратегія бізнесу;

основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року.

4.3. Основні фінансові показники господарської діяльності емітента із річної фінансової звітності за звітний рік та для порівняння - за два роки, що передували звітному.

Емітенти повинні представити основні фінансові показники господарської діяльності у вигляді таблиці згідно з формами, наведеними в додатках 19, 20 до цього Порядку.

5. Розділ II "Фактори ризику" річної інформації повинен містити:

5.1. Інформацію щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків. Інформацію необхідно розкрити за кожною групою ризиків залежно від важливості і ступеня їх впливу на діяльність емітента із зазначенням конкретних фактів, відображених у фінансовій звітності чи в іншій фінансовій або господарській інформації про діяльність емітента, або політичних чи економічних умов, які призводять до зазначених ризиків.

Мають бути зроблені посилання на інші частини звіту, в яких інформація за тим чи іншим ризиком представлена більш детально. Наприкінці опису кожного з факторів ризику надається інформація стосовно заходів, яких вживає емітент для зменшення або усунення впливу цього фактору ризику.

5.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;

фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;

фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента;

недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;

дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;

порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів;

будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

5.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

нерентабельність - емітент повідомляє про збитки у звітному році та припускає можливість збитків у наступному році чи в подальшому;

нестача ресурсів - швидкий розвиток бізнесу може виснажити управлінські та оперативні ресурси або перед емітентом можуть виникнути проблеми з отриманням за прийнятну ціну якісної сировини чи комплектуючих, потрібних для оперативної діяльності емітента;

конкуренти - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках;

собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента;

відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси);

нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу;

проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;

неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності;

ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент;

екологічні ризики - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності емітента на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.

5.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:

податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;

невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента;

політична нестабільність;

рецесія чи зниження темпів економічного розвитку;

зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;

неефективна судова система;

обмеження на валютні операції тощо.

5.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).

5.3. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, передбачену підпунктом 5.1.2 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

6. Розділ III "Основні відомості про емітента" річної інформації повинен містити:

6.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

У разі якщо найменування емітента зареєстроване як торговельна марка чи частина торговельної марки, вказуються відомості про таку реєстрацію.

У разі якщо протягом строку існування емітента змінювалося його найменування, наводяться всі попередні повні та скорочені найменування і організаційно-правові форми із вказівкою дати й підстав зміни.

6.2. Дату проведення державної реєстрації, місце проведення державної реєстрації, місцезнаходження емітента (поштовий індекс, район, місто, вулиця, будинок, офіс/квартира), засоби зв'язку, адресу електронної пошти емітента та його веб-сторінки (сторінок), на якій (яких) доступна інформація про емітента чи його цінні папери.

Місцезнаходження, засоби зв'язку, адреса електронної пошти та веб-сторінки спеціального підрозділу емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента (за наявності).

6.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати (у разі створення емітента на визначений строк чи для досягнення певної мети), або зазначається, що емітента створено на невизначений строк.

6.4 Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформацію про істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років. Також розкривається інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю.

6.5. Інформацію про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком. Зазначається стисла інформація про органи емітента, а саме: перелік утворених товариством органів та їх склад відповідно до статуту товариства.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

6.6. Інформацію про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи:

повне найменування та місцезнаходження;

дата і країна реєстрації;

мотиви створення;

основні функції відповідно до положення про філію, представництво чи інший відокремлений підрозділ.

6.7. Інформацію про дочірні та залежні підприємства емітента:

повне та скорочене (за наявності) найменування та місцезнаходження дочірнього/залежного підприємства;

дата і країна реєстрації дочірнього/залежного підприємства;

підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента;

мотиви створення, значення такого підприємства для діяльності емітента;

види діяльності дочірнього/залежного підприємства;

частка емітента у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства та частка голосів, якими володіє емітент в органах дочірнього/залежного підприємства (якщо частка голосів не збігається з часткою у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства);

частка дочірнього/залежного підприємства у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента (за наявності).

Якщо підприємство, яке по відношенню до емітента є дочірнім/залежним, перебуває у процесі ліквідації, розкривається така інформація:

повне найменування та місцезнаходження дочірнього/залежного підприємства;

частка емітента у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства та частка голосів, якими володіє емітент в органах дочірнього/залежного підприємства (якщо частка голосів не збігається з часткою у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства);

підстави ліквідації дочірнього/залежного підприємства.

6.8. Інформацію про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року. У разі якщо за звітний рік мали місце зміни розміру або структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента, вказуються:

розмір і структура статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на дату початку звітного року;

найменування органу емітента, який прийняв рішення про зміну розміру/структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента;

дата складання і номер протоколу зборів (засідання) органу емітента, на якому прийнято рішення про зміну розміру/структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента;

розмір статутного (складеного, пайового) капіталу емітента після кожної зміни.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

6.9. Інформацію про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо). Необхідно зазначити:

повне найменування та місцезнаходження об'єднання (групи);

короткий опис діяльності об'єднання (групи);

мотиви та строк участі емітента в об'єднанні (групі);

частка участі емітента в об'єднанні (групі) (за наявності), його позиція (місце, статус) у структурі об'єднання (групи);

частки інших учасників об'єднання (групи) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента (за наявності);

права та обов'язки емітента як учасника об'єднання (групи);

інформація щодо міжгрупових продажів товарів (робіт, послуг), їх ціна та загальний обсяг.

Якщо результати фінансово-господарської діяльності емітента суттєво залежать від інших учасників об'єднання підприємств (групи суб'єктів господарювання), вказується ця обставина і надається детальний опис характеру такої залежності.

7. Розділ IV "Інформація про господарську діяльність емітента" річної інформації повинен містити:

7.1. Основні види діяльності емітента.

7.2. Інформацію про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. Окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів.

У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік.

Описуються нові види продукції (робіт, послуг), які пропонуються емітентом на ринку його основної діяльності та мають суттєвий вплив на господарський стан емітента.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

7.3. Інформацію про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

7.4. Інформацію про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність. Зазначається інформація про конкурентне середовище емітента, перелік основних конкурентів, у тому числі за кордоном, конкурентна позиція емітента, метод конкуренції (сервіс, ціна, гарантія або споживчі якості продукту), рейтинг продукту або частки продукту на ринку із зазначенням бази оцінки рейтингу продукту або частки продукту на ринку.

7.5. Інформацію про систему збуту продукції, а саме: способи постачання продукції (товарів, робіт, послуг), дистриб'юторську мережу, основні ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг), сезонність діяльності емітента, якщо вона має місце.

7.6. Інформацію про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників. Надається інформація про зміну цін на 10 або більше відсотків порівняно з роком, що передував звітному, на основні матеріали (сировину) та товари або наводиться інформація про відсутність такої зміни у звітному році. Окремо розкривається інформація про те, яку частку в постачанні матеріалів (сировини) та товарів емітенту займають імпортні матеріали (сировина) й товари. Надається прогноз емітента щодо доступності цих джерел сировини в майбутньому та про можливість альтернативних джерел отримання матеріалів (сировини), товарів.

7.7. Інформацію про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов.

7.8. Інформацію про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами. При цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності.

7.9. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, із зазначенням номера і дати видачі документа, органу, що видав, строку (терміну) дії документа.

Емітент має право зазначити про наміри щодо продовження дії виданої ліцензії (дозволу) або отримання ліцензії (дозволу) на провадження нового виду діяльності.

7.10. Інформацію про об'єкти права інтелектуальної власності емітента (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) із зазначенням короткого опису таких об'єктів, а також номера, дати видачі, органу, що видав, строку (терміну) дії документів, що засвідчують такі права інтелектуальної власності, або, якщо права інтелектуальної власності передані емітенту за договорами, - короткий опис таких договорів із зазначенням строку їх дії. Потрібно описати напрями і результати використання основних для емітента об'єктів права інтелектуальної власності, ступінь залежності діяльності емітента від володіння вищезазначеними правами інтелектуальної власності, заходи, яких вживає емітент для охорони прав інтелектуальної власності, включаючи договори (правочини) щодо нерозголошення конфіденційної інформації.

7.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.

7.12. Інформацію про науково-дослідну політику емітента у звітному та попередньому роках із зазначенням суми витрат на здійснені емітентом дослідження та частку цих витрат у загальній сумі витрат емітента. Крім того, необхідно зазначити суму, витрачену емітентом на проведені розробки у звітному році. Надається короткий опис цих розробок.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

7.13. Інформацію про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного року. Надається інформація щодо суттєвих умов цих інвестицій, їх суми і джерела фінансування.

Емітент має право вказати інформацію щодо запланованих капітальних та/або фінансових інвестицій на майбутні періоди.

7.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.

7.15. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що передбачена підпунктами 7.1 - 7.14 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

8. Розділ V "Інформація про основні засоби емітента" річної інформації повинен містити:

8.1. Інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року. Надається інформація про результати переоцінки основних засобів, якщо така переоцінка відбулась протягом звітного року. Надаються пояснення про причини та спосіб (включаючи методику) переоцінки основних засобів.

Надається інформація про структуру основних засобів, методи амортизації, що застосовуються емітентом, та діапазон строків корисного використання, динаміка зміни вартості основних засобів за звітний рік.

Зазначаються сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності (вказуються події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності), які відображені у звіті про фінансові результати за звітний рік. Надається інформація про методи визначення суми втрат від зменшення корисності та/або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних засобів.

Зазначається рівень використання виробничих потужностей за звітний рік.

8.2. Характеристику основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі.

8.3. Інформацію про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році.

8.4. Інформацію про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі. Наводиться інформація про суму та умови запозичень, забезпечених такою заставою (відсоткова ставка, строк погашення тощо). Зазначаються первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження. Наводиться інформація про характер та причини обмеження володіння, користування та розпорядження основними засобами за звітний рік.

8.5. Інформацію про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

8.6. Інформацію про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.

8.7. Інформацію про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.

8.8. Інформацію про незавершене будівництво емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний рік.

8.9. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що вимагається підпунктами 8.1 - 8.8 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

8.10. Емітент має право додатково розкрити інформацію, яка вимагається підпунктами 8.1 - 8.8 цього пункту, за два роки, що передували звітному.

9. Розділ VI "Інформація про працівників емітента" річної інформації повинен містити:

9.1. Інформацію про кількість працівників емітента на кінець звітного року, окремо зазначаються працівники, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють у емітента за основним місцем роботи, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці за звітний рік.

У разі якщо зміна чисельності працівників протягом звітного року є для емітента суттєвою, вказуються фактори, які, на думку емітента, слугували причиною таких змін, а також наслідки таких змін для фінансово-господарської діяльності емітента.

Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити зазначену інформацію щодо всієї групи суб'єктів господарювання.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

9.2. Зазначити, чи укладено із працівниками колективний договір, строк дії колективного договору. У разі якщо працівниками емітента створено профспілкову організацію, зазначається ця обставина. Також потрібно описати практику емітента щодо укладання із працівниками договорів (правочинів) при прийнятті на роботу.

9.3. Інформацію про соціальну, кадрову політику емітента із зазначенням рівня кваліфікації працівників та забезпеченості персоналом, узагальнених даних про рівень освіти працівників, програми підвищення кваліфікації працівників, системи заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг та пільг працівникам (особам, що вийшли на пенсію) та, за бажанням емітента, інших питань стосовно відносин виконавчого органу і трудового колективу. Необхідно надати короткий опис таких соціальних заходів, розмір відповідних виплат, підстав їх здійснення. Зазначається загальний розмір коштів (у тому числі грошових), спрямованих на соціальні програми для працівників протягом звітного року.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

9.4. Інформацію про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності). Вказуються такі правочини і зобов'язання, а також частка участі в його статутному (складеному, пайовому) капіталі (кількість акцій емітента - акціонерного товариства), яка може бути придбана працівниками емітента за такими правочинами і зобов'язаннями, чи вказується відсутність таких правочинів і зобов'язань.

Емітенти - акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про надання чи можливість надання працівникам емітента опціонів емітента (за наявності).

10. Розділ VII "Основні дані про органи та посадових осіб емітента" річної інформації повинен містити: 

10.1. Інформацію про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

У випадку, якщо якийсь із органів емітента не створений чи не обраний, зазначається ця обставина, а також причини такої ситуації.

10.2. Інформацію про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента. За наявності вказується адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.

10.3. Основні дані про посадових осіб емітента розкриваються за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку. Інформація повинна містити відомості про голову та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії (ревізора), а також голову та членів іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом емітента:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження юридичної особи;

посада, досвід роботи;

рік народження (для фізичної особи);

освіта (для фізичної особи);

розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду;

відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів;

кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності);

посади в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ).

При визначенні розміру часток (паїв), належних посадовим особам у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсотка, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, враховується пряме та опосередковане (через афілійованих осіб) володіння акціями (часткою, паєм) емітента або правом голосу за придбаними акціями (часткою, паєм) емітента.

10.4. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента розкриваються за формою, наведеною в додатку 22 до цього Порядку. По кожної посадової особи емітента зазначаються:

частка (пай) такої особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірніх/залежних підприємств емітента;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства на останню звітну дату, відсоток голосів у вищому органі дочірнього/залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів на останню звітну дату;

кількість акцій дочірнього/залежного підприємства, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/залежного підприємства (якщо дочірнє/залежне підприємство є акціонерним товариством) (за наявності).

10.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці, наведеній у підпункті 10.3 цього пункту, протягом п'яти останніх років.

10.6. Інформацію щодо наявності наведених нижче обставин протягом п'яти останніх фінансових років:

процедури банкрутства щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство;

наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

11. Розділ VIII "Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу" річної інформації повинен містити:

11.1. Інформацію про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу (за винятком фізичної особи, яка виконує повноваження одноосібного виконавчого органу) у звітному році, за формою, наведеною в додатку 23 до цього Порядку.

У випадку, якщо розмір винагороди по органу емітента за результатами роботи за звітний рік був визначений (затверджений) уповноваженим органом емітента, але станом на момент закінчення звітного року не був фактично виплачений, наводиться інформація про розмір визначеної, але фактично не отриманої винагороди щодо кожного із органів емітента.

11.2. Емітент має право додатково розкрити інформацію, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 11.1 цього пункту.

11.3. Емітент має право додатково розкрити інформацію, що передбачена підпунктом 11.1 цього пункту, за два роки, що передували звітному.

12. Розділ IX "Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента" річної інформації повинен містити:

12.1. Інформацію про засновників емітента.

12.2. Інформацію про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного року. Емітенти - акціонерні товариства надають інформацію про загальну кількість акціонерів на кінець звітного року та кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року.

12.3. Інформацію про власників істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного періоду за формою, наведеною в додатку 24 до цього Порядку.

Стосовно фізичної особи зазначається - "фізична особа", розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.

Стосовно юридичної особи зазначаються її повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходження, розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.

12.4. Інформацію про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного року.

13. Розділ X "Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами" річної інформації повинен містити:

13.1. Інформацію про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. Якщо правочини укладені з афілійованими особами вищезазначених осіб, то інформація про ці правочини наводиться як про правочини, укладені з такими особами.

За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та, за необхідності, інша інформація.

13.2. За наявності операцій з афілійованими особами додатково розкривається така інформація:

характер відносин між емітентом та афілійованими особами;

види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) з афілійованими особами;

використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях з афілійованими особами;

суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами.

14. Розділ XI "Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій" річної інформації повинен містити:

14.1. Інформацію про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.

Якщо емітент є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників), надається інформація про такі судові процеси та процедури досудового врегулювання спору.

Інформація про провадження у справі про банкрутство наводиться незалежно від розміру вимог.

Необхідно описати судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента та переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

За кожною з цих справ зазначаються: дата відкриття провадження у справі (початку процедури досудового врегулювання спору), учасники судового процесу (процедури досудового врегулювання спору), обставини справи, зміст та сума вимог, найменування та місцезнаходження суду і поточний стан розгляду справи (процедури досудового врегулювання спору).

Якщо судові процеси чи процедури досудового врегулювання спору завершилися до кінця звітного року, окрім інформації, що вимагається вище, вказуються дата закінчення такого судового процесу чи процедури досудового врегулювання спору та наслідки для емітента, його відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств.

14.2. Інформацію про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції.

15. Розділ XII "Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів - акціонерних товариств)" річної інформації повинен містити:

15.1. Дату прийняття кодексу (принципів, правил) корпоративного управління та орган емітента, що його затвердив, дату та джерело оприлюднення.

15.2. Інформацію про вищий орган емітента:

15.2.1. Інформацію про порядок проведення загальних зборів:

найменування вищого органу емітента;

порядок повідомлення акціонерів (учасників) про проведення зборів вищого органу емітента;

особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачергові збори вищого органу емітента, а також порядок направлення (подання) таких вимог;

порядок визначення дати проведення зборів вищого органу емітента;

особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного зборів вищого органу емітента, а також порядок внесення таких пропозицій;

особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для підготовки і проведення зборів вищого органу емітента, а також порядок ознайомлення з такою інформацією (матеріалами);

спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів;

порядок проведення загальних зборів відповідно до статуту (якщо статутом порядок проведення загальних зборів не визначений - зазначається порядок проведення загальних зборів, встановлений рішенням загальних зборів);

порядок та випадки проведення заочного голосування;

спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень;

порядок оголошення рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результатів голосування.

15.2.2. Інформацію про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.

15.2.3. Інформацію про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати розгляду питань порядку денного.

15.2.4. Опис процедури здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків; органи, які здійснювали реєстрацію, та орган, який здійснював нагляд за реєстрацією (за наявності нагляду).

15.2.5. Зазначається спосіб, у який відбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу.

15.2.6. Опис політики емітента щодо участі членів виконавчого органу у загальних зборах акціонерів, вказується кількість членів наглядової ради і виконавчого органу, які були присутні на останніх загальних зборах. Необхідно вказати інформацію про присутність кожного члена наглядової ради на засіданнях наглядової ради за звітний рік.

15.3. Інформацію про наглядову раду товариства:

15.3.1. Інформацію про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки.

15.3.2. Вимоги до членів наглядової ради, що викладені у внутрішніх документах емітента. Надається інформація про періодичність обрання членів наглядової ради та порядок їх ознайомлення зі своїми правами та обов'язками.

15.3.3. Інформацію про наявність спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами, основні функції. Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, що відповідає за роботу з акціонерами, контактний телефон, факс та адреса електронної пошти такої особи (відділу).

15.4. Інформацію про виконавчий орган:

порядок обрання членів виконавчого органу, його склад;

регулярність проведення засідань виконавчого органу протягом звітного року;

періодичність подання інформації стосовно фінансово-господарського стану товариства на розгляд наглядовій раді.

15.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:

15.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту (установчих документів) емітента.

15.5.2. Інформацію про створення ревізійної комісії, її персональний склад, дані про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом, та інформація про регулярність проведення засідань протягом трьох останніх років. Якщо у товаристві призначено ревізора, про нього вказується аналогічна інформація.

15.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією (ревізором), яка відбулась останнього разу. Зазначається особа (орган), що ініціювала проведення перевірок.

15.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів.

15.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента.

15.5.6. Інформацію про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році.

15.5.7. Інформацію про інший орган емітента, якщо створення такого органу передбачено статутом. Зазначаються його назва, інформація про порядок обрання голови та членів органу емітента, його склад, регулярність проведення засідань, компетенція тощо.

15.5.8. Дані про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.

15.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності):

15.6.1. Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені товариства (за наявності).

Указуються дані за звітний рік про кількість і обсяг у грошовому виразі кожного з договорів, укладених емітентом, які потребували схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента.

15.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (за наявності). Якщо в емітента питання про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, викладені в інших документах, зазначити, у яких саме та яким чином цей порядок визначено у внутрішніх документах емітента (за наявності).

15.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) (за наявності).

15.7. Інформацію про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом (за наявності). Необхідно вказати назву органу, що затвердив документ, дату прийняття документа та номер протоколу.

15.8. Наводяться джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.

15.9. Інформацію про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу.

15.10. Інформацію про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року (за наявності). Зазначається сума витрат щодо кожного виду консультацій за звітний рік.

16. Розділ XIII "Інформація про цінні папери емітента" річної інформації повинен містити:

16.1. Інформацію про акції емітента:

16.1.1. По кожному типу (класу) акцій надається така інформація:

тип акцій (прості, привілейовані), для привілейованих акцій - клас;

форма випуску, форма існування акцій;

номінальна вартість акції;

кількість акцій, які перебувають в обігу;

кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення;

кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності);

дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску.

Наводиться інформація про права власників акцій, уключаючи порядок їх реалізації, та будь-які обмеження в реалізації цих прав, зокрема щодо права на участь в управлінні емітентом, права на отримання дивідендів, права на інформацію, права на конвертацію або викуп акцій і права на частку майна емітента у разі його ліквідації, переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій.

Для привілейованих акцій додатково розкривається інформація про:

розмір і черговість виплати дивідендів за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані акції двох та більше класів, за кожним із яких визначений розмір дивідендів;

права акціонера - власника привілейованих акцій на участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу;

переважне право акціонера - власника привілейованих акцій на придбання акцій додаткової емісії, якщо це передбачено статутом емітента;

права акціонера - власника привілейованих акцій певного класу на їх конвертацію у прості акції чи привілейовані акції інших класів та порядок здійснення такої конвертації у разі, якщо статутом емітента передбачена можливість такої конвертації;

черговість виплати ліквідаційної вартості за певним класом привілейованих акцій, якщо статутом емітента передбачено привілейовані акції двох та більше класів, за кожним із яких визначена ліквідаційна вартість.

16.1.2. Інформацію про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

тип, форма існування та форма випуску акцій, що перебувають у процесі розміщення;

номінальна вартість акції;

загальна кількість і загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити;

частка акцій, що планується розмістити, у статутному капіталі емітента.

16.1.3. Інформацію про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році:

тип, форма існування, форма випуску акцій, які передбачається розмістити;

номінальна вартість акцій;

загальна кількість і загальна номінальна вартість акцій, які передбачається розмістити;

частка у статутному капіталі емітента;

мета додаткового випуску акцій.

16.1.4. Інформацію про викуп власних акцій, якщо протягом звітного року емітент здійснював викуп власних акцій або емітентом прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді:

мета викупу акцій, їх кількість, співвідношення у відсотках кількості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу, тип акцій, що підлягають викупу;

період викупу (дати початку та закінчення викупу).

Надається інформація про загальну кількість викуплених власних акцій емітента (станом на кінець звітного року), співвідношення у відсотках загальної кількості акцій, що були викуплені, до статутного капіталу; наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій згідно зі статутом емітента.

16.1.5. Інформацію про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення у звітному році:

дата прийняття рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій;

номінальна вартість та кількість акцій після здійснення конвертації акцій старої номінальної вартості в акції нової номінальної вартості або анулювання викуплених акцій;

порядок здійснення конвертації або анулювання викуплених акцій та строки здійснення конвертації або анулювання.

16.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):

16.2.1. Інформацію про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.

По кожному випуску, цінні папери якого перебувають в обігу, зазначаються:

вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів;

дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску;

кількість цінних паперів випуску;

номінальна вартість цінних паперів випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

права, закріплені за кожним цінним папером випуску;

у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;

порядок та умови погашення цінних паперів випуску;

якщо цінні папери є облігаціями, які надають їх власникам право на отримання відсоткового доходу, - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати;

якщо цінні папери є забезпеченими облігаціями - вид наданого забезпечення;

якщо цінні папери є конвертованими цінними паперами - вид, тип (клас), серія, форма існування та інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів, у які може здійснюватися конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, кількість цінних паперів, у які може бути здійснена конвертація кожного розміщуваного (розміщеного) цінного папера (коефіцієнт конвертації), номінальна вартість кожного цінного папера, в який може бути здійснена конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, та умови здійснення конвертації.

По кожному випуску, реєстрація якого скасована, зазначаються:

вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів;

дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску;

кількість цінних паперів випуску;

номінальна вартість цінних паперів випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

підстави для скасування реєстрації випуску.

По кожному випуску, зобов'язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), вказуються:

вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів;

дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску;

кількість цінних паперів випуску;

номінальна вартість цінних паперів випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

у разі присвоєння цінним паперам емітента кредитного рейтингу - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів;

зобов'язання за цінними паперами, що не виконані емітентом чи виконані емітентом неналежним чином, а також строк (термін) виконання таких зобов'язань;

обсяг не виконаних емітентом зобов'язань у грошовому виразі;

причини невиконання емітентом зобов'язань за цінними паперами випуску.

16.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

У разі якщо емітент розмістив облігації із забезпеченням, які знаходяться в обігу або зобов'язання за якими не виконане чи виконане неналежним чином (дефолт), вказуються:

вид та розмір забезпечення;

відомості про особу (осіб), яка надала (які надали) забезпечення за облігаціями випуску: повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО - фізичної особи (за наявності)), місцезнаходження (місце проживання), відомості про наявність афілійованості між емітентом та особою (особами), яка надала (які надали) забезпечення.

16.2.3. Інформацію про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів):

вид цінних паперів, що перебувають у процесі розміщення, форма існування та форма випуску цінних паперів, номінальна вартість, загальна кількість і загальна номінальна вартість цінних паперів;

мета випуску цінних паперів, дата закінчення розміщення цінних паперів.

16.2.4. Інформацію про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск:

вид цінних паперів, форма існування, форма випуску цінних паперів, які передбачається розмістити;

номінальна вартість цінних паперів, загальна кількість і загальна номінальна вартість цінних паперів, які передбачається розмістити;

мета додаткового випуску цінних паперів.

16.3. Інформацію про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами

У разі якщо цінні папери емітента включено до лістингу організатора торгівлі, додатково зазначаються:

повне найменування організатора торгівлі;

дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента;

вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі;

у разі якщо до торгівлі допускаються цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення - кількість цінних паперів, що розміщуються емітентом;

у разі якщо цінні папери допущені до торгівлі - назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента, а якщо цінні папери емітента допущені до торгівлі без внесення до біржового реєстру - відомості про таку обставину.

Якщо торгівля цінними паперами здійснюється на організованому ринку, зазначаються найвища і найнижча ціни на такі цінні папери емітента у кожному кварталі звітного року, назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента.

16.4. Емітенти - відкриті (публічні) акціонерні товариства, прості іменні акції яких допущені до торгівлі організатором торгівлі, вказують інформацію про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік із наданням відомостей про ринкову капіталізацію на дату завершення кожного звітного року.

Ринкова капіталізація розраховується як добуток кількості акцій відповідного типу (класу) на біржовий курс однієї акції, визначений відповідно до законодавства.

16.5. Емітенти - акціонерні товариства розкривають інформацію щодо дивідендної політики емітента. Необхідно надати інформацію (окремо за простими та привілейованими акціями) про: суму нарахованих у звітному році дивідендів із зазначенням суми дивідендів на одну акцію, дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, дату і номер протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, суму виплачених дивідендів у звітному році, дату початку і закінчення виплати дивідендів, порядок виплати дивідендів, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи (осіб), яка здійснюватиме (які здійснюватимуть) виплату дивідендів. Якщо дивіденди не було виплачено за звітний рік або за два роки, що передували звітному, необхідно зазначити обставини, які перешкодили можливості емітента виплатити дивіденди або які перешкоджатимуть виплаті дивідендів у майбутньому. Якщо рішення про виплату дивідендів емітентом не приймалось, вказується ця обставина.

Для емітентів, які здійснили емісію облігацій, щодо кожного випуску облігацій, за яким протягом звітного року виплачувався дохід, вказуються:

вид цінних паперів (облігації), форма випуску, форма існування, серія, інші ідентифікаційні ознаки облігацій;

дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску;

кількість облігацій випуску;

номінальна вартість облігацій випуску;

загальна номінальна вартість випуску;

вид доходу, виплаченого за облігаціями випуску, а в разі якщо власники облігації отримують дохід у вигляді різниці між номінальною вартістю облігації, що виплачується при погашенні облігації, і ціною придбання облігації (дисконт), вказується ця обставина;

розмір доходу, який підлягав виплаті за облігаціями випуску, у грошовому виразі, в розрахунку на одну облігацію і в сукупності за всіма облігаціями випуску;

строк, відведений для виплати доходів за облігаціями випуску;

форма та інші умови виплати доходу за облігаціями випуску;

період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску;

загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за який такий дохід виплачувався;

у разі якщо доходи, що підлягали виплаті, не були виплачені чи виплачені емітентом не в повному обсязі - причини невиплати таких доходів;

інші відомості про доходи за облігаціями.

Емітент має право додатково розкрити зазначену інформацію за два роки, що передували звітному.

16.6. Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.

У випадку зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, протягом трьох останніх років вказується причина такої зміни.

16.7. Інформацію про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України. Зазначена інформація повинна містити:

вид, тип, форму випуску цінних паперів, що перебувають в обігу за межами України;

частку цінних паперів, що розміщені за межами України, від загальної кількості цінних паперів відповідного виду (типу, форми випуску);

відомості про отримання дозволу на обіг цінних паперів українського емітента за межами України, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

найменування іноземного організатора торгівлі (організаторів торгівлі), через якого (яких) перебувають в обігу цінні папери.

16.8. Інформацію про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) (за наявності таких цінних паперів):

вид цінних паперів та загальну інформацію про цінні папери, якщо емітент видавав інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) протягом звітного року;

вид цінних паперів та загальну інформацію про цінні папери (окрім емісійних цінних паперів), щодо яких емітентом було прийнято рішення про видачу в наступному звітному році.

17. Розділ XIV "Фінансова звітність емітента" річної інформації повинен містити річну фінансову звітність емітента.

Склад та порядок підготовки річної фінансової звітності визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

18. Розділ XV "Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента" річної інформації повинен містити:

18.1. Застереження на початку розділу такого змісту: "Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації".

18.2. Інформацію про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента за звітний рік, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.

Описуються дії, які вчиняє емітент, та дії, які емітент планує вчинити в майбутньому для ефективного використання вказаних чинників. У разі якщо прогнозується подальше погіршення фінансово-економічних показників, зазначаються заходи, яких вживає емітент, та заходи, яких емітент планує вжити у майбутньому, щоб усунути або зменшити вплив негативних чинників.

Описуються суттєві події/фактори, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за рік, що передував звітному, а також імовірність настання таких подій (виникнення факторів). Описуються суттєві події/фактори, які можуть покращити результати діяльності емітента, ймовірність їх настання та тривалість дії.

Необхідно розкрити інформацію про будь-які відомі тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента у наступному році.

18.3. Інформацію щодо короткострокових (на наступний рік), середньо- та довгострокових планів розвитку емітента, у тому числі планів, що стосуються організації нового виробництва, розширення чи скорочення виробництва, розробки нових видів продукції, модернізації і реконструкції основних засобів, можливої зміни основної діяльності.

18.4. Інформацію про витрати, заплановані емітентом на наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.

19. Розділ XVI "Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента" річної інформації повинен містити:

19.1. Прізвище, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дату його видачі і дату внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснював аудитор - фізична особа) або повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дату його видачі і дату внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснювала аудиторська фірма). За наявності вказуються серія, номер та дата видачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтва про внесення аудитора/аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

19.2. Інформацію про орган емітента, який приймав рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми). Також вказуються факти зміни та причини таких змін аудитора (аудиторської фірми) протягом трьох останніх звітних років, а також періодичність проведення аудиторських перевірок протягом трьох останніх звітних років.

19.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента). Вказуються заходи, що були здійснені емітентом для усунення впливу цих факторів.

19.4. Якщо аудит фінансової звітності емітента та зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента проводився різними аудиторами (аудиторськими фірмами), по кожному аудитору (аудиторській фірмі) розкривається така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові особи, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дата його видачі і дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснював аудитор - фізична особа) або повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дата його видачі і дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснювала аудиторська фірма);

фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента;

інформація про інші послуги, які надавав аудитор;

причина проведення аудиту фінансової звітності та зведеної (консолідованої) звітності різними аудиторами (аудиторськими фірмами).

19.5. Опис порядку вибору аудитора (аудиторської фірми).

19.6. Інформацію про порядок визначення розміру винагороди аудитора як за надання аудиторських послуг, так і за надання інших видів послуг (якщо такі надавались).

20. Емітент повинен заповнити у табличному форматі узагальнені дані річної інформації за формою, наведеною в додатку 25 до цього Порядку, та узагальнену інформацію про стан корпоративного управління за формою, наведеною в додатку 26 до цього Порядку.

2. Порядок заповнення форми зміни до річної інформації

1. Титульний аркуш форми зміни до річної інформації повинен містити таку інформацію:

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування емітента;

скорочене найменування емітента (за наявності);

організаційно-правова форма емітента за КОПФГ;

місцезнаходження емітента;

міжміський код та телефон емітента;

номер факсу емітента;

веб-сайт емітента;

дата, на яку складено річну інформацію, щодо якої розкривається зміна.

2. Зазначається назва розділу (розділів) розкритої річної інформації, до якого (яких) вносяться зміни, або назва розділу, після якого включається новий розділ (розділи), із зазначенням його (їх) назви.

Подається текст змін, які вносяться до річної інформації, або нова редакція розділу (розділів), що змінюються у річній інформації, або наводиться зміст розділу (розділів), який (які) додатково включається (включаються) до річної інформації.

Подається повний текст річної інформації в новій редакції.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
 

 
О. Табала
 

 

Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Вид цінних паперів, що розміщуються 

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) 

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн) 

  

  

  

  

  

Частка від статутного капіталу (відсотки) 

Дата початку розміщення 

Дата закінчення розміщення 

Дата початку строку погашення (для облігацій та опціонів) 

Дата закінчення строку погашення (для облігацій та опціонів) 

10 

  

  

  

  

  

 

Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій 

Кількість акцій, що підлягають викупу
(шт.) 

Дата початку приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій 

  

  

  

  

  

Дата закінчення приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій 

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу 

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу 

Частка від розміру статутного капіталу (відсотки) 

10 

  

  

  

  

  

 

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

N
з/п 

Дія (лістинг/
делістинг або зміна рівня лістингу) 

Найменування фондової біржі 

Дата дії 

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія
(тис. грн) 

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія
(шт.) 

  

  

  

  

  

  

  

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) 

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

 

Інформація про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента

N
з/п 

Найменування кредитора 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів 

Дата одержання кредиту 

Дата відкриття кредитної лінії* 

Дата закриття кредитної лінії* 

Сума кредиту
(тис. грн) 

  

  

  

  

  

  

  

Процентна ставка за кредитом
(відсотки) 

Строк, на який укладено кредитний договір (місяці) 

Вартість чистих активів на кінець звітного року, який передував даті укладення кредитного договору
(тис. грн) 

Співвідношення позикового до власного капіталу до моменту отримання кредиту
(відсотки) 

Співвідношення позикового до власного капіталу після отримання кредиту (відсотки) 

Співвідношення основної суми кредиту та вартості чистих активів на кінець звітного року, який передував даті укладення кредитного договору (відсотки) 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

____________
* Інформація надається в разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів відповідно до договору.

 

Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента

N
з/п 

Повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові позикодавця 

Дата підписання договору позики 

Предмет договору 

Дата зарахування коштів на поточний рахунок або отримання речей, визначених родовими ознаками 

Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками
(тис. грн) 

Вид позики (процентна, безпроцентна) 

грошові кошти 

найменування речей, визначених родовими ознаками 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вид застави
(за наявності) 

Процентна ставка (відсотки) (за наявності) 

Строк, на який надано позику (місяці) 

Вартість чистих активів на кінець звітного року, який передував даті укладення договору позики
(тис. грн) 

Співвідношення позикового до власного капіталу до отримання позики
(відсотки) 

Співвідношення позикового до власного капіталу після отримання позики
(відсотки) 

Співвідношення суми одержаної позики до вартості чистих активів на кінець звітного року, який передував даті укладення договору позики (відсотки) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення 

Зміни
(призначено, звільнено або відсторонено) 

Посада* 

Строк, на який особу призначено (обрано), або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються, відсторонюються або призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N
з/п 

Дата зміни 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв 

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення 

Зміст рішення
(створення, припинення філії (представництва)) 

Повне найменування філії (представництва), щодо якої відбулася зміна 

Місцезнаходження філії (представництва), щодо якої відбулася зміна 

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про рішення емітента щодо зменшення статутного капіталу

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення
(тис. грн) 

Сума, на яку зменшується статутний капітал
(тис. грн) 

Розмір статутного капіталу після зменшення
(тис. грн) 

Спосіб зменшення статутного капіталу 

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про порушення справи про банкрутство

N
з/п 

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство 

Найменування суду, який порушив провадження у справі про банкрутство 

Дата проведення підготовчого засідання суду 

Повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство 

Арбітражний керуючий (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

  

  

  

  

  

 

Інформація щодо винесення ухвали про санацію емітента

N
з/п 

Дата винесення судом ухвали про санацію емітента 

Найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента 

Строк санації (місяці) 

Керуючий санацією (прізвище, ім'я, по батькові) 

Місце проживання керуючого санацією 

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента (назва уповноваженого органу емітента або найменування суду) 

Спосіб припинення 

Повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників) 

Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу правонаступника (правонаступників)
(тис. грн) 

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

N
з/п 

Дата прийняття рішення 

Назва уповноваженого органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації 

Вартість чистих активів на кінець звітного року, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію
(тис. грн) 

Наявність у емітента кредиторів
(так/ні) 

  

  

  

  

  

 

Інформація про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

N
з/п 

Дата судового рішення 

Найменування суду, який прийняв рішення про ліквідацію 

Строк дії ліквідаційної процедури 

Повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) особи, яка подала заяву про припинення емітента 

Вартість чистих активів на кінець звітного року, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію
(тис. грн) 

  

  

  

  

  

  

 

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів 

Посада (кількість років на посаді) 

Рік народження* 

Освіта* 

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) 

у прямому володінні 

через афілійованих осіб 

разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів 

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** 

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ) 

10 

11 

12 

  

  

  

  

____________
* Заповнюється для фізичних осіб.

** Заповнюється за наявності.

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів 

Посада в емітента 

Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства 

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн) 

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства 

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/
залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів 

Кількість акцій дочірнього/
залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/
залежного підприємства* 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється за наявності.

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі 

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів 

у прямому володінні 

через афілійованих осіб 

разом 

  

  

  

  

  

  

  

 

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

1.1.2. Повне найменування 

  

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) 

  

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ 

  

1.1.5. Поштовий індекс 

  

1.1.6. Область 

  

1.1.7. Район 

  

1.1.8. Населений пункт 

  

1.1.9. Вулиця 

  

1.1.10. Будинок 

  

1.1.11. Корпус 

  

1.1.12. Офіс/квартира 

  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва 

  

1.2.2. Дата видачі 

  

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

  

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 

  

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 

  

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку) 

МФО банку 

Поточний рахунок 

Валюта 

  

  

  

  

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності 

Код за КВЕД 

  

  

2. Інформація про загальні збори акціонерів

  

Чергові 

Позачергові 

Вид загальних зборів* 

  

  

Дата проведення 

  

  

Кворум зборів**  

  

  

____________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування 

Організаційно-
правова форма 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс 

Вид діяльності 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

Номер ліцензії або іншого документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найме-
нування органу, що зареєстрував випуск 

Міжнарод-
ний ідентифікацій-
ний номер 

Тип цінного папера 

Форма існування 

Форма випуску 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість акцій
(шт.) 

Загальна номінальна вартість (грн) 

Частка у статутному капіталі (відсотки) 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість у випуску (шт.) 

Форма існування 

Форма випуску 

Загальна номінальна вартість
(грн) 

Відсоткова ставка за облігаціями
(відсотки) 

Строк виплати відсотків 

Дата погашення облігацій 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість у випуску
(шт.) 

Форма існування 

Форма випуску 

Загальна
номінальна вартість
(грн) 

Дата погашення облігацій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн) 

Кількість у випуску (шт.) 

Форма існування 

Форма випуску 

Загальна номінальна вартість
(грн) 

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск 

Дата погашення облігацій 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску 

Вид цінних паперів 

Обсяг випуску 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) 

Умови обігу та погашення 

  

  

  

  

  

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N з/п 

Дата зарахування акцій на рахунок емітента 

Кількість акцій, що викуплено (шт.) 

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 

Частка у статутному капіталі
(відсотки) 

  

  

  

  

  

  

  

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 

  

у тому числі:
  сертифікатів акцій 

  

  сертифікатів облігацій 

  

  сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 

  

у тому числі:
  сертифікатів акцій 

  

  сертифікатів облігацій 

  

  сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

  

  

  

  

  

Опис* 

  

____________
* В описі розкриваються відомості про умови гарантії.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн) 

Орендовані основні засоби (тис. грн) 

Основні засоби, всього (тис. грн) 

на початок періоду 

на кінець періоду 

на початок періоду 

на кінець періоду 

на початок періоду 

на кінець періоду 

1. Виробничого призначення 

  

  

  

  

  

  

будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

2. Невиробничого призначення 

  

  

  

  

  

  

будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника 

За звітний період 

За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Скоригований статутний капітал 

  

  

Опис* 

  

  

Висновок** 

  

  

____________
* В описі розкривається методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний період і період, що йому передував.

** У висновку вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів по відношенню до розміру статутного капіталу.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії 

Дата оприлюднення повідомлення 

Вид інформації 

  

  

  

  

  

  

 

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника 

Рік 1 

Рік 2 

Рік 3 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

  

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

  

  

  

Валовий прибуток (збиток) 

  

  

  

Інші операційні доходи 

  

  

  

Адміністративні витрати 

  

  

  

Витрати на збут 

  

  

  

Інші операційні витрати 

  

  

  

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

  

  

  

прибуток (збиток) 

  

  

  

інші доходи 

  

  

  

інші витрати 

  

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

  

  

  

прибуток (збиток) 

  

  

  

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

  

  

  

Всього активів, у т. ч. 

  

  

  

Оборотні активи 

  

  

  

у т. ч. грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

  

Необоротні активи 

  

  

  

Всього пасивів, у т. ч. 

  

  

  

Зобов'язання  

  

  

  

поточні зобов'язання 

  

  

  

довгострокові зобов'язання 

  

  

  

Забезпечення наступних витрат та платежів 

  

  

  

Власний капітал 

  

  

  

статутний капітал 

  

  

  

пайовий капітал 

  

  

  

додатковий вкладений капітал 

  

  

  

інший додатковий капітал 

  

  

  

резервний капітал 

  

  

  

(неоплачений капітал) 

  

  

  

(вилучений капітал) 

  

  

  

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

  

  

Розрахункова вартість чистих активів 

  

  

  

 

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника 

Рік 1 

Рік 2 

Рік 3 

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати) 

  

  

  

Комісійні доходи 

  

  

  

Комісійні витрати 

  

  

  

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

  

  

  

Результат від операцій з хеджування 

  

  

  

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

  

  

  

Результат від торгівлі іноземною валютою 

  

  

  

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

  

  

  

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

  

  

  

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 

  

  

  

Результат від переоцінки іноземної валюти 

  

  

  

Резерв під заборгованість за кредитами 

  

  

  

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

  

  

  

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 

  

  

  

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

  

  

  

Резерви за зобов'язаннями 

  

  

  

Інші операційні доходи 

  

  

  

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості 

  

  

  

Адміністративні та інші операційні витрати 

  

  

  

Дохід від участі в капіталі 

  

  

  

Прибуток (збиток) до оподаткування 

  

  

  

Витрати на податок на прибуток 

  

  

  

Прибуток (збиток) після оподаткування 

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

  

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

  

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

  

  

  

Усього активів 

  

  

  

Усього зобов'язань 

  

  

  

Усього власний капітал, у тому числі: 

  

  

  

Статутний капітал 

  

  

  

Резервні та інші фонди банку 

  

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

  

  

  

Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження 

  

  

  

 

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів 

Посада (кількість років на посаді) 

Рік народження* 

Освіта* 

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) 

у прямому володінні 

через афілійованих осіб 

разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів 

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** 

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ) 

10 

11 

12 

  

  

  

  

____________
* Заповнюється для фізичних осіб.

** Заповнюється за наявності.

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів 

Посада в емітента 

Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства 

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн) 

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства 

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/
залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів 

Кількість акцій дочірнього/
залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/
залежного підприємства* 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється за наявності.

 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати 

Наглядова рада 

Виконавчий орган 

Разом 

рік 1 

рік 2 

рік 3 

рік 1 

рік 2 

рік 3 

рік 1 

рік 2 

рік 3 

10 

Основна заробітна плата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Премії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсаційні виплати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виплати у натуральній формі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші виплати (зазначити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі 

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента 

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів 

у прямому володінні 

через афілійованих осіб 

разом 

  

  

  

  

  

  

  

 

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

1.1.2. Повне найменування 

  

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) 

  

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ 

  

1.1.5. Поштовий індекс 

  

1.1.6. Область 

  

1.1.7. Район 

  

1.1.8. Населений пункт 

  

1.1.9. Вулиця 

  

1.1.10. Будинок 

  

1.1.11. Корпус 

  

1.1.12. Офіс/квартира 

  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва 

  

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 

  

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

  

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 

  

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 

  

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку) 

МФО банку 

Поточний рахунок 

Валюта 

  

  

  

  

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності 

Код за КВЕД 

  

  

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства 

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) 

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента 

  

  

  

  

2. Інформація про дивіденди

  

За звітний період 

За період, що передував звітному 

за простими акціями 

за привілейованими акціями 

за простими акціями 

за привілейованими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 

  

  

  

  

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 

  

  

  

  

Сума виплачених дивідендів, грн 

  

  

  

  

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 

  

  

  

  

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування 

Організаційно-
правова форма 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс 

Вид діяльності 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

Номер ліцензії або іншого документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Міжнародний ідентифікаційний номер 

Тип цінного папера 

Форма існування 

Форма випуску 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість акцій
(шт.) 

Загальна номінальна вартість
(грн) 

Частка у статутному капіталі
(відсотки) 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість у випуску
(шт.) 

Форма існування 

Форма випуску 

Загальна номінальна вартість
(грн) 

Відсоткова ставка за облігаціями
(відсотки) 

Термін виплати процентів 

Дата погашення облігацій 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість у випуску
(шт.) 

Форма існування 

Форма випуску 

Загальна номінальна вартість
(грн) 

Дата погашення облігацій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість
(грн) 

Кількість у випуску
(шт.) 

Форма існування 

Форма випуску 

Загальна номінальна вартість
(грн) 

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск 

Дата погашення облігацій 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску 

Вид цінних паперів 

Обсяг випуску 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату
(грн) 

Умови обігу та погашення 

  

  

  

  

  

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N з/п 

Дата зарахування акцій на рахунок емітента 

Кількість акцій, що викуплено
(шт.) 

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 

Частка у статутному капіталі
(відсотки) 

  

  

  

  

  

  

  

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  

  

у тому числі:
  сертифікатів акцій 

  

  сертифікатів облігацій 

  

  сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

  

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 

  

у тому числі:
  сертифікатів акцій 

  

  сертифікатів облігацій 

  

  сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

  

  

  

  

  

Опис* 

  

____________
* В описі розкриваються відомості про умови гарантії.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби
(тис. грн) 

Орендовані основні засоби
(тис. грн) 

Основні засоби, всього
(тис. грн) 

на початок періоду 

на кінець періоду 

на початок періоду 

на кінець періоду 

на початок періоду 

на кінець періоду 

1. Виробничого призначення 

  

  

  

  

  

  

будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

2. Невиробничого призначення 

  

  

  

  

  

  

будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника 

За звітний рік 

За рік, що передував звітному 

Розрахункова вартість чистих активів 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Скоригований статутний капітал 

  

  

Опис* 

  

  

Висновок** 

  

  

____________
* В описі розкривається методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний рік та рік, що передував звітному.

** У висновку вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів по відношенню до розміру статутного капіталу.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії 

Дата оприлюднення повідомлення 

Вид інформації 

  

  

  

  

  

  

 

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

N
з/п 

Рік 

Чергові збори 

Позачергові збори 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  

Вкажіть необхідне 

Реєстраційна комісія 

  

Акціонери 

  

Реєстратор 

  

Депозитарій 

  

Інше (запишіть) 

  

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

  

Вкажіть необхідне 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

  

Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками 

  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  

Вкажіть необхідне 

Підняттям карток 

  

Бюлетенями (таємне голосування) 

  

Підняттям рук 

  

Інше (запишіть) 

  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  

Вкажіть необхідне 

Реорганізація 

  

Внесення змін до статуту товариства 

  

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

  

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

  

Інше (запишіть) 

  

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) 

 
 


ОРГАНИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  

(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 

  

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 

  

Кількість представників держави 

  

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 

  

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 

  

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 

 
 


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  

Вкажіть необхідне 

Стратегічного планування 

  

Аудиторський 

  

З питань призначень і винагород 

  

Інвестиційний  

  

Інші (запишіть) 

  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) 

 
 


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  

Вкажіть необхідне 

Винагорода є фіксованою сумою 

  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 

  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 

  

Члени наглядової ради не отримують винагороди 

  

Інші (запишіть) 

  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  

Вкажіть необхідне 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 

  

Знання у сфері фінансів і менеджменту 

  

Особисті якості (чесність, відповідальність) 

  

Відсутність конфлікту інтересів 

  

Граничний вік 

  

Відсутні будь-які вимоги 

  

Інші (запишіть) 

  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  

Вкажіть необхідне 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання з (корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена 

  

Інше (запишіть) 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) 

 
 


Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

 
 


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 

 
 


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

  

Загальні збори акціонерів 

Засідання наглядової ради 

Засідання правління 

Члени правління (директор) 

  

  

  

Загальний відділ 

  

  

  

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

  

  

  

Юридичний відділ (юрист) 

  

  

  

Секретар правління 

  

  

  

Секретар загальних зборів 

  

  

  

Секретар наглядової ради 

  

  

  

Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар) 

  

  

  

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

  

  

  

Інше (запишіть) 

  

  

  

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  

Загальні збори акціонерів 

Наглядова рада 

Виконавчий орган 

Не належить до компетенції жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

  

  

  

  

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

  

  

  

  

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови виконавчого органу 

  

  

  

  

Обрання та відкликання членів виконавчого органу 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

  

  

  

  

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

  

  

  

  

Обрання голови та членів ревізійної комісії 

  

  

  

  

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу 

  

  

  

  

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

  

  

  

  

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу 

  

  

  

  

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

  

  

  

  

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

  

  

  

  

Затвердження аудитора 

  

  

  

  

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

  

  

  

  

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) 

 
 


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) 

 
 


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  

Вкажіть необхідне 

Положення про загальні збори акціонерів 

  

Положення про наглядову раду 

  

Положення про виконавчий орган (правління) 

  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

  

Положення про ревізійну комісію 

  

Положення про акції акціонерного товариства 

  

Положення про порядок розподілу прибутку 

  

Інше (запишіть) 

  

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  

Інформація розповсюджується на загальних зборах 

Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 

Копії документів надаються на запит акціонера 

Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності 

  

  

  

  

  

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу 

  

  

  

  

  

Інформація про склад органів товариства 

  

  

  

  

  

Статут та внутрішні документи 

  

  

  

  

  

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

  

  

  

  

  

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

  

  

  

  

  

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) 

 
 


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  

Вкажіть необхідне 

Не проводились взагалі 

  

Менше ніж раз на рік  

  

Раз на рік  

  

Частіше ніж раз на рік  

  

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  

Вкажіть необхідне 

Загальні збори акціонерів 

  

Наглядова рада 

  

Виконавчий орган 

  

Інше (запишіть) 

  

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 

 
 


З якої причини було змінено аудитора?

  

Вкажіть необхідне 

Не задовольняв професійний рівень  

  

Не задовольняли умови договору з аудитором 

  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  

  

Інше (запишіть) 

  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  

Вкажіть необхідне 

Ревізійна комісія  

  

Наглядова рада  

  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

  

Стороння компанія або сторонній консультант 

  

Перевірки не проводились  

  

Інше (запишіть) 

  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  

Вкажіть необхідне 

З власної ініціативи  

  

За дорученням загальних зборів  

  

За дорученням наглядової ради 

  

За зверненням правління 

  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів 

  

Інше (запишіть) 

  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) 

 
 


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  

Вкажіть необхідне 

Випуск акцій 

  

Випуск депозитарних розписок 

  

Випуск облігацій 

  

Кредити банків 

  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

  

Інше (запишіть) 

  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

  

Вкажіть необхідне 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

  

Так, плануємо розпочати переговори  

  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

  

Не визначились 

  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 

 
 


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  

Вкажіть необхідне 

Не задовольняв професійний рівень особи 

  

Не задовольняли умови договору з особою 

  

Особу змінено на вимогу: 

  

  акціонерів 

  

  суду 

  

Інше (запишіть) 

  

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) 

 
 


У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття. 

 
 


Яким органом прийнятий? 

 


Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) 

 
 


Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. 

 
 


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 
 


Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію щодо діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

__________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

(додаток 26 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1483)

____________

Опрос