Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами акций и облигаций предприятий, находящихся в листинге организатора торговли, и Порядка заполнения форм раскрытия информации и изменений к ним эмитентами акций и облигаций предприятий, находящихся в листинге организатора торговли

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 22.06.2010 № 981
Утратил силу

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 22 червня 2010 року N 981

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2010 р. за N 707/18002

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21 квітня 2011 року N 454
,
від 20 жовтня 2011 року N 1483
(зміни, передбачені
підпунктом 2.2 пункту 2 рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20 жовтня 2011 року N 1483, набрали чинності з
9 січня 2012 року)

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 грудня 2013 року N 2827)

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 39 - 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2005 - 2010 роки, затверджених Указом Президента України від 24.11.2005 N 1648, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, що додається.

2. Затвердити Порядок заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, що додається.

3. Абзац перший пункту 2 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364, викласти у такій редакції:

"2. Дія цього Положення поширюється на емітентів, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, а також на відкриті (публічні) акціонерні товариства, які здійснили перше закрите (приватне) розміщення акцій. Дія цього положення не поширюється на емітентів акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (за винятком інститутів спільного інвестування), емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів".

4. Розділ II Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320, доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. При розкритті регулярної річної інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (крім інститутів спільного інвестування), аудиторський висновок у вигляді електронного документа повинен бути скріплений електронним цифровим підписом, посилені сертифікати відкритих ключів якого видані акредитованим центром сертифікації ключів".

5. Розкриття інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації здійснюється безоплатно з накладанням електронного цифрового підпису.

6. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бурмаку М. О.

9. Це рішення набирає чинності з 01.01.2011.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Г. Яцишина
 

Голова
Аудиторської палати України
 

 
І. І. Нестеренко
 

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
 

 
Л. Нетудихата
 

  

  

 

 

Положення
про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює склад, порядок та строки розкриття регулярної (річної та квартальної) та особливої інформації (далі - Інформація) в Електронній системі комплексного розкриття інформації (далі - ЕСКРІН) емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі.

ЕСКРІН є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про ринок цінних паперів.

Розкриття інформації здійснюється шляхом її розміщення в ЕСКРІН та опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційне друковане видання). Емітенти до моменту опублікування інформації в одному з офіційних друкованих видань розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

(абзац третій пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1483)

2. Дія цього Положення поширюється на емітентів акцій та/або облігацій підприємств (далі - цінні папери), які знаходяться в лістингу організатора торгівлі (крім інститутів спільного інвестування, емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) (далі - емітент).

Дія цього Положення поширюється на іноземних емітентів - нерезидентів, акції та/або облігації яких знаходяться в лістингу організатора торгівлі України.

(пункт 2 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1483)

3. Обов'язок розкривати річну інформацію відповідно до цього Положення виникає, якщо цінні папери емітента у звітному році знаходилися в лістингу організатора торгівлі незалежно від тривалості перебування в лістингу та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного року виключені з лістингу організатора торгівлі.

Обов'язок емітента розкривати річну інформацію відповідно до цього Положення припиняється з року, наступного за роком, у якому цінні папери такого емітента були виключені з лістингу організатора торгівлі. При цьому рік, у якому цінні папери емітента були виключені з лістингу організатора торгівлі, є для такого емітента звітним роком.

4. Обов'язок розкривати квартальну інформацію відповідно до цього Положення виникає, якщо цінні папери емітента у звітному кварталі знаходилися в лістингу організатора торгівлі незалежно від тривалості перебування в лістингу та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з лістингу організатора торгівлі.

Обов'язок емітента розкривати квартальну інформацію відповідно до цього Положення припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з лістингу організатора торгівлі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з лістингу організатора торгівлі, є для такого емітента звітним кварталом.

5. Обов'язок розкрити особливу інформацію відповідно до цього Положення виникає, якщо цінні папери емітента станом на дату вчинення дії, віднесеної до особливої інформації, знаходилися в лістингу організатора торгівлі.

6. За нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації в ЕСКРІН, неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, передбаченої цим Положенням, емітент несе відповідальність відповідно до закону.

7. Емітенти, на яких поширюється дія цього Положення, зобов'язані розкривати:

річну інформацію про емітента, починаючи з 2011 звітного року;

квартальну інформацію про емітента за звітний квартал, починаючи з першого кварталу 2011 року;

особливу інформацію про емітента щодо дій, вчинених після 01.01.2011.

8. Емітент після розміщення особливої інформації в ЕСКРІН зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття такої інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.

(розділ І доповнено пунктом 8 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1483)

II. Порядок розкриття Інформації в ЕСКРІН

1. Емітент розкриває Інформацію шляхом заповнення українською мовою форм особливої, квартальної та річної інформації згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Комісії.

2. Форми заповнюються простою, зрозумілою мовою. Обсяг тексту для викладення Інформації в описовому вигляді не обмежується. При заповненні форм емітент має право надавати будь-яку додаткову інформацію, необхідну для розуміння галузі, в якій він працює, господарської діяльності тощо.

3. Заповнення форм здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для створення та розміщення електронних документів в ЕСКРІН згідно з вимогами цього Положення.

Розкриття Інформації в ЕСКРІН здійснюється у вигляді електронного документа з накладенням електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому законодавством України.

4. Форми фінансової звітності емітентів встановлюються Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів-банків встановлюються Національним банком України. Заповнення форм фінансової звітності здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для створення та розміщення електронних документів в ЕСКРІН згідно з вимогами цього Положення.

5. Емітент публікує особливу та річну інформації в одному з офіційних друкованих видань після її розкриття в ЕСКРІН.

6. Для створення і розміщення електронного документа необхідне спеціалізоване програмне забезпечення та дійсні посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису, видані для посадових осіб емітента, які підписують форми, акредитованим центром сертифікації ключів.

Спеціалізоване програмне забезпечення емітент безкоштовно отримує на веб-сайті ЕСКРІН.

Посилені сертифікати відкритих ключів для посадових осіб емітент отримує в акредитованому центрі сертифікації ключів.

7. Розміщення електронного документа в ЕСКРІН здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

8. Розкриття Інформації в ЕСКРІН здійснюється безоплатно в режимі реального часу. Доступ до Інформації, розміщеної в ЕСКРІН, здійснюється через веб-сайт ЕСКРІН.

III. Реєстрація емітента в ЕСКРІН

1. Емітент, який зобов'язаний розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, повинен пройти процедуру реєстрації в ЕСКРІН шляхом заповнення реєстраційної форми (додаток 1).

2. Реєстраційна форма заповнюється українською мовою відповідно до офіційних реєстраційних відомостей про емітента.

3. При первинній реєстрації емітент зобов'язаний заповнити реєстраційну форму в електронній та паперовій формах. Електронна форма подається через веб-сайт ЕСКРІН без накладення електронного цифрового підпису. Паперова форма є друкованою копією електронної форми, яка засвідчується підписом керівника чи уповноваженого представника і печаткою емітента та подається чи надсилається рекомендованим листом до Комісії. Реєстраційну форму в паперовій формі емітенти подають (надсилають) до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням. Емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, подають (надсилають) реєстраційну форму в паперовій формі до загального відділу центрального апарату Комісії.

(абзац перший пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.10.2011 р. N 1483)

Інформація, наведена в електронній та паперовій формах, повинна бути ідентичною.

4. Протягом трьох робочих днів після дати отримання Комісією заповнених електронної та паперової форм Комісія на адресу електронної пошти, зазначену емітентом у реєстраційній формі, надсилає електронне повідомлення про підтвердження реєстрації емітента в ЕСКРІН.

5. У разі виникнення змін в Інформації, що надана емітентом у реєстраційній формі, емітент зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту виникнення таких змін подати в ЕСКРІН змінену реєстраційну форму в електронному вигляді, заповнену за допомогою програмного забезпечення, зазначеного в пункті 6 розділу II цього Положення. Змінена реєстраційна форма підписується електронним цифровим підписом відповідно до законодавства України.

6. Протягом трьох робочих днів після дати отримання Комісією зміненої реєстраційної форми в електронному вигляді Комісія на адресу електронної пошти, зазначену емітентом у реєстраційній формі, надсилає електронне повідомлення про підтвердження реєстрації змін.

IV. Зміст та строки розкриття особливої інформації та зміни до особливої інформації

1. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього розділу.

2. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію в ЕСКРІН у разі вчинення будь-якої дії, віднесеної до особливої інформації згідно з пунктом 3 цього розділу.

3. До особливої інформації належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

прийняття рішення про викуп власних акцій;

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Емітент має право розкрити як особливу інформацію будь-яку іншу важливу інформацію, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента.

4. Особлива інформація розкривається у вигляді повідомлення, обсяг та форма якого повинні відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії щодо заповнення форм розкриття інформації. На кожну дію складається окреме повідомлення.

Крім обов'язкових відомостей, емітент може розкрити в повідомленні про особливу інформацію будь-яку іншу істотну інформацію, необхідну для суттєвого, повного і точного розкриття інформації, з огляду на конкретні умови фінансово-господарської діяльності емітента.

5. Особлива інформація згідно з цим Положенням розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН не пізніше двох робочих днів після дати вчинення дії. Датою вчинення дії вважається:

5.1 при розкритті інформації щодо рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента, - дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента;

5.2 при розкритті інформації щодо рішення про викуп власних акцій - дата прийняття загальними зборами акціонерів рішення про викуп власних акцій;

5.3 при розкритті інформації про включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі, зміну рівня лістингу цінних паперів, делістинг цінних паперів емітента - дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі, або дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів, або дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів;

5.4 при розкритті інформації про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, - дата одержання кредиту або дата одержання частини кредиту (траншу) (якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладених договорів кредиту в декілька етапів траншами). Якщо кредит є короткостроковим - строком в один банківський день, інформація розкривається не пізніше двох робочих днів після дати одержання кредиту. У разі якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладених договорів кредиту в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, інформація розкривається при вчиненні кожної з дій. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі у разі закриття кредитної лінії;

5.5 при розкритті інформації про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента, - дата підписання договору позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента. У разі якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, інформація розкривається при вчиненні кожної дії. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини позики (траншу), у тому числі останньої частини позики (траншу);

5.6 при розкритті інформації щодо змін у складі посадових осіб емітента - дата прийняття рішення про звільнення чи призначення посадової особи емітента;

5.7 при розкритті інформації щодо змін власників, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, - дата отримання емітентом інформації від реєстроутримувача про внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, або дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 64, 65 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим пакет власника акцій:

(абзац перший підпункту 5.7 пункту 5 розділу IV у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2011 р. N 454)

становить 10 і більше відсотків загальної кількості голосуючих акцій;

став меншим 10 відсотків загальної кількості голосуючих акцій;

зріс або зменшився, але становить не менше 10 відсотків загальної кількості голосуючих акцій;

5.8 при розкритті інформації щодо рішення про утворення (припинення) філії (представництва) - дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (представництва);

5.9 при розкритті інформації про рішення щодо зменшення статутного капіталу - дата прийняття рішення щодо зменшення статутного капіталу;

5.10 при розкритті інформації про порушення справи про банкрутство:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітент повинен додатково розкрити таку інформацію за цією самою формою;

5.11 при розкритті інформації щодо винесення ухвали про санацію емітента - дата винесення судом ухвали про санацію емітента або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію;

5.12 при розкритті інформації про припинення емітента - дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду,- дата винесення судом відповідного рішення;

5.13 при розкритті інформації про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента - дата прийняття вищим органом емітента рішення про припинення емітента шляхом ліквідації;

5.14 при розкритті інформації про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду - дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

6. Повідомлення з особливою інформацією підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису керівником емітента (головою виконавчого органу) (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові).

Безпосередньо над підписом повинна розміщуватися така заява: "Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації".

7. У разі виявлення в особливій інформації, що розкрита відповідно до цього Положення, помилок та/або необхідності внесення в особливу інформацію змін чи її спростування емітент не пізніше двох робочих днів після виявлення зазначених фактів зобов'язаний заповнити зміни до особливої інформації в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами Комісії щодо заповнення форм розкриття інформації, та розкрити зміни в порядку, передбаченому розділом II цього Положення.

8. Зміна до особливої інформації підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису керівником емітента (головою виконавчого органу) із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові.

Безпосередньо над підписом повинна розміщуватися така заява: "Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації".

9. Емітент повинен опублікувати особливу інформацію в офіційному друкованому виданні згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії, але не раніше дати розміщення такої інформації в ЕСКРІН.

Копію сторінки примірника офіційного друкованого видання, в якому опублікована особлива інформація, із супровідним листом емітенти подають (надсилають) до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням протягом 10 днів після дати опублікування особливої інформації в офіційному друкованому виданні. Емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, копію сторінки примірника офіційного друкованого видання подають (надсилають) до загального відділу центрального апарату Комісії протягом 10 днів після дати опублікування особливої інформації в офіційному друкованому виданні.

V. Зміст та строки розкриття регулярної квартальної інформації

1. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати квартальну інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього розділу.

2. Квартальна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до річної інформації.

3. Квартальна інформація про емітента подається в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами Комісії щодо заповнення форм розкриття інформації.

Крім обов'язкових відомостей, емітент може розкрити у квартальній інформації будь-яку іншу істотну інформацію, необхідну для суттєвого, повного і точного розкриття інформації, з огляду на конкретні умови фінансово-господарської діяльності емітента.

4. Квартальна фінансова звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Квартальна фінансова звітність щодо четвертого кварталу включається до річної інформації.

5. Квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

6. Квартальна інформація підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису керівником емітента (головою виконавчого органу) і головним бухгалтером емітента із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові.

Безпосередньо над підписами повинна розміщуватися така заява: "Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації".

7. У разі виявлення у квартальній інформації про емітента, що розкрита відповідно до цього Положення, помилок та/або необхідності внесення у квартальну інформацію змін емітент зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів після виявлення зазначених фактів заповнити зміни до квартальної інформації в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами Комісії щодо заповнення форм розкриття інформації, та розкрити зміни в порядку, передбаченому розділом II цього Положення.

8. Зміни до квартальної інформації підписуються шляхом накладення електронного цифрового підпису керівником емітента (головою виконавчого органу) із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові. Якщо зміни стосуються фінансової звітності, вони також підписуються шляхом накладення електронного цифрового підпису головним бухгалтером (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові).

Безпосередньо над підписом (підписами) повинна розміщуватися така заява: "Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації".

VI. Зміст та строки розкриття регулярної річної інформації

1. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати річну інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього розділу.

Річна інформація згідно з цим Положенням розкривається шляхом розміщення в ЕСКРІН та опублікування в офіційному друкованому виданні не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.

3. Річна інформація про емітента подається в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами Комісії щодо заповнення форм розкриття інформації.

Крім обов'язкових відомостей, емітент може розкрити в річній інформації будь-яку іншу істотну інформацію, необхідну для суттєвого, повного і точного розкриття інформації, з огляду на конкретні умови фінансово-господарської діяльності емітента.

4. Річна фінансова звітність розкривається емітентом разом із аудиторським висновком за звітний рік. Аудиторський висновок повинен відповідати вимогам Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320, та бути скріпленим електронним цифровим підписом аудитора (аудиторської фірми) відповідно до законодавства України.

5. Річна інформація підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису керівником емітента (головою виконавчого органу) і головним бухгалтером емітента із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові.

Безпосередньо над підписами повинна розміщуватися така заява: "Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації".

6. У разі виявлення в річній інформації про емітента, що розкрита відповідно до цього Положення, помилок та/або необхідності внесення в річну інформацію змін емітент зобов'язаний не пізніше 20 робочих днів після виявлення зазначених фактів заповнити зміни до річної інформації в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами Комісії щодо заповнення форм розкриття інформації, та розкрити зміни в порядку, передбаченому розділом II цього Положення.

7. Зміна до річної інформації підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису керівником емітента (головою виконавчого органу) із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові. Якщо зміна до річної інформації стосується фінансової звітності, вона також підписується шляхом накладення електронного цифрового підпису головним бухгалтером (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові).

Безпосередньо над підписом (підписами) повинна розміщуватися така заява: "Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до річної інформації".

8. Емітент повинен опублікувати річну інформацію в офіційному друкованому виданні згідно з формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, але не раніше дати розміщення такої інформації в ЕСКРІН.

Копії сторінок примірника офіційного друкованого видання, в якому опублікована річна інформація, із супровідним листом емітенти подають (надсилають) до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням протягом 10 днів після дати опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні. Емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, подають (надсилають) копії сторінок примірника офіційного друкованого видання до загального відділу центрального апарату Комісії протягом 10 днів після дати опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
 

 
О. Табала
 

 

Реєстраційна форма

Загальна інформація про емітента

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

_________________________________________ 

Повне найменування емітента: 

_________________________________________ 

Скорочене найменування емітента (за наявності):

_________________________________________ 

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 

  

Види діяльності за КВЕД (код/назва): 

  

  

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 

Інституційний сектор економіки за КІСЕ: 

_________________________________________ 

Місцезнаходження емітента 

  

Поштовий індекс: 

_________________________________________ 

Область: 

_________________________________________ 

Район: 

_________________________________________ 

Населений пункт: 

_________________________________________ 

Вулиця: 

_________________________________________ 

Будинок: 

_________________________________________ 

Корпус: 

_________________________________________ 

Офіс/квартира: 

_________________________________________ 

Код території за КОАТУУ: 

_________________________________________ 

Міжміський код та телефон: 

_________________________________________ 

Номер факсу: 

_________________________________________ 

Веб-сайт емітента: 

_________________________________________ 

Електронна пошта: 

_________________________________________ 

Дата заповнення реєстраційної форми (день,
місяць, рік): 

 
_________________________________________
 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 

 
_________________________________________
 

Дата проведення державної реєстрації: 

_________________________________________ 

Місце проведення державної реєстрації: 

_________________________________________ 

Контактна інформація емітента

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи: 

_________________________________________ 

Посада контактної особи: 

_________________________________________ 

Міжміський код та номер телефону контактної
особи: 

 
_________________________________________
 

Номер факсу контактної особи: 

_________________________________________ 

Електронна пошта контактної особи: 

_________________________________________ 

Керівник емітента

Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента: 

_________________________________________ 

Посада керівника емітента: 

_________________________________________ 

 

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

1.7. Веб-сайт емітента

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV цього Положення

2. Текст повідомлення

Повідомлення наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації.

Крім відомостей, що вимагаються цим Положенням, наводиться будь-яка інша істотна інформація, необхідна для суттєвого, повного і точного розкриття інформації про дію з огляду на конкретні умови фінансово-господарської діяльності емітента.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Найменування посади 

______________________
(підпис) 

___________________________________________
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 

___________________________________________
(дата) 

 

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма

1.3. Місцезнаходження емітента

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.5. Міжміський код та телефон

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

1.8. Веб-сайт емітента

1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

1.10. Розмір статутного капіталу емітента

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(Емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  

  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції 

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

  

  

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

  

  

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

  

  

у відсотках від статутного капіталу 

  

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

  

  

Вартість чистих активів 

  

  

2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  

  

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

Кредити та заборгованість клієнтів 

  

  

Усього зобов'язань 

  

  

Кошти банків 

  

  

Кошти клієнтів 

  

  

Усього власного капіталу 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження 

  

  

Чистий прибуток/збиток банку 

  

  

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 

  

  

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 

  

  

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  

  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції 

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

  

  

Вартість чистих активів 

  

  

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент в описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент в описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент в описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни реєстратора. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дати і номери розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі, сторони акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних і позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.

У разі якщо загальні та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини того, чому загальні збори не відбулись.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Показник 

Період 

Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 

  

Чисельність працівників - усього 

  

8. Інформація про дивіденди

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається і таблиця не заповнюється.

  

За результатами звітного періоду 

За результатами періоду, що передував звітному 

за простими акціями 

за привіле-
йованими акціями 

за простими акціями 

за привіле-
йованими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 

  

  

  

  

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 

  

  

  

  

Сума виплачених дивідендів, грн 

  

  

  

  

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 

  

  

  

  

Дата виплати дивідендів 

  

  

  

  

Опис 

  

9. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу
(тис. грн) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права
(за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

Податкові зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  

Х 

Х 

10. Інформація щодо аудиторського висновку

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

12. Підпис

12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

12.2. Найменування посади 

______________________
(підпис) 

________________________________
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

________________________________
(дата) 

____________

Опрос