Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном реестре детских заведений оздоровления и отдыха

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Положение, Приказ от 29.07.2010 № 2479
Утратил силу

Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 29 липня 2010 року N 2479

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2010 р. за N 685/17980

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 19 січня 2012 року N 26)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", пунктів 5, 21 та 23 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 425, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Відповідальним за Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку визначити управління оздоровлення та відпочинку дітей (Юрченко Л. П.).

3. Сектору реєстрації та атестації закладів оздоровлення і відпочинку управління оздоровлення та відпочинку дітей (Чорна О. В.) забезпечити ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до цього наказу.

4. Управлінню оздоровлення та відпочинку дітей (Юрченко Л. П.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. В. Толстоухову.

 

Міністр 

Р. С. Сафіуллін 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", пунктів 5, 21 та 23 Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 425 (далі - Порядок), з метою забезпечення запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (далі - заклад).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

внесення інформації про заклад до Реєстру - внесення інформації про заклад до Реєстру, виключення інформації про заклад з Реєстру, видачу дубліката довідки про реєстрацію закладу, видачу довідки про внесення змін;

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр) - система одержання, зберігання, накопичення, захисту, використання та поширення інформації про заклади;

довідка про внесення закладу до Реєстру (далі - довідка) - документ установленого зразка, який засвідчує факт внесення Мінсім'ямолодьспортом інформації про заклад до Реєстру;

заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення закладу до Реєстру;

реєстраційна картка - документ установленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про заклад до Реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами, що подаються заявником до Мінсім'ямолодьспорту, яка формується та зберігається структурним підрозділом Мінсім'ямолодьспорту, до повноважень якого належить ведення Реєстру.

1.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373, та Порядку.

II. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру

2.1. Реєстр формується за інформацією, що подається заявником з метою:

недопущення скорочення мережі закладів, запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням закладів;

ведення обліку наявних закладів в Україні;

сприяння інтересам споживачів послуг з оздоровлення та відпочинку і забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацією про заклади, які включені до Реєстру.

2.2. Під час ведення Реєстру забезпечується відображення динаміки якісних і кількісних показників закладів.

2.3. Реєстр ведеться на електронних носіях, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

У Реєстрі створюється електронна картка, яка містить загальну характеристику закладу, адресно-довідкову інформацію та реєстраційні дані.

2.4. Внесення інформації до Реєстру передбачає формування реєстраційних справ закладів на основі документів, перелік яких визначено пунктом 9 Порядку. До реєстраційних справ також заносяться:

заява (про внесення інформації про заклад до Реєстру, виключення інформації про заклад з Реєстру, видачу дубліката довідки про реєстрацію закладу), а також заява про внесення змін за формою, наведеною у додатку 1;

витяг з протоколу засідання комісії щодо ведення Реєстру;

копія довідки про внесення закладу до Реєстру;

документи, які підтверджують необхідність внесення відповідних змін до відомостей (виправлення помилок, зміна власника тощо), що містяться у Реєстрі.

Усі документи, які містяться в реєстраційній справі, підлягають довгостроковому зберіганню і повинні подаватися заявником у швидкозшивачі з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів, прошнуровані та засвідчені печаткою власника (засновника).

2.5. З метою обліку та використання наявної у справі документації реєстраційні справи підлягають реєстрації.

Реєстрація здійснюється в журналі, форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення.

2.6. Внесення відомостей про заклад до Реєстру, який ведеться на електронних носіях, здійснюється відповідальною особою структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту, на яку покладено функції з ведення Реєстру, на підставі їх ідентифікації.

2.7. Підставою для внесення закладу до Реєстру, а також змін до нього є рішення комісії щодо ведення Реєстру.

Для виправлення помилок у Реєстрі - заява, подана заявником, та документи, що підтверджують необхідність внесення виправлень.

Для виключення закладу з Реєстру - заява та рішення про реорганізацію чи ліквідацію закладу, погоджене в установленому законодавством порядку.

2.8. Після внесення відомостей до Реєстру заявнику видається довідка за формою, визначеною Порядком.

2.9. Довідка готується на бланку Мінсім'ямолодьспорту та видається заявнику особисто у п'ятиденний строк.

2.10. Облік виданих довідок ведеться в журналі, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

2.11. Повідомлення про прийняття рішення щодо відмови у внесенні закладу до Реєстру надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення.

2.12. У рішенні про відмову у внесенні інформації про заклад до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

2.13. Журнали заповнюються відповідальною особою структурного підрозділу Мінсім'ямолодьспорту, на яку покладено функції з ведення Реєстру, чітко та без скорочень.

2.14. Аркуші в журналах повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою Мінсім'ямолодьспорту.

III. Умови захисту та користування інформацією Реєстру

3.1. Збереження цілісності відомостей, які містяться у Реєстрі, забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які можуть призвести до їх випадкової або умисної модифікації, знищення чи блокування.

3.2. Ідентифікація користувачів, надання та позбавлення їх права доступу до інформації та її обробки, контроль за цілісністю засобів захисту в системі здійснюється автоматизованим способом.

Спроби модифікації чи знищення відомостей Реєстру користувачами, які не мають на це повноважень, в обов'язковому порядку блокуються.

3.3. Інші вимоги до захисту інформації встановлюються технічним завданням на створення Реєстру.

3.4. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до Мінсім'ямолодьспорту або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.

3.5. Реєстраційні справи, а також відомості про заклад, внесені до Реєстру, зберігаються упродовж п'яти років з моменту виключення закладу з Реєстру та передаються до архіву Мінсім'ямолодьспорту.

 

Начальник управління оздоровлення
та відпочинку дітей
 

 
Л. П. Юрченко
 

 

ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Заявник ____________________________________________________________________________
                                                         (найменування юридичної особи, яка є власником (засновником))
___________________________________________________________________________________
                                                                                               (місцезнаходження)
___________________________________________________________________________________
                                                                                (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
___________________________________________________________________________________
                                                                                                  (телефон/факс)
номер у Державному реєстрі __________________________________________________________
дата видачі довідки __________________________________________________________________
просить внести зміни до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у зв'язку з ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначити причину)

Опис (перелік) документів додається. 

Власник (засновник) дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку
або уповноважена ним особа

"___" ____________ 20__ року

М. П. 

(підпис) 

___________________________
(П. І. Б.) 

 

Журнал обліку
реєстраційних справ щодо внесення інформації до Державного реєстру дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

N з/п 

Дата 

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

П. І. Б. заявника 

Місцезнаходження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

Мета внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

Підпис заявника, що подає документи 

Рішення комісії про розгляд 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
обліку видачі довідок про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

N з/п 

Номер у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

Місцезнаходження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

Дата та номер рішення про внесення до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

Дата видачі довідки 

Підпис особи, що отримала довідку 

Відомості про внесення змін, видачу дубліката довідки 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос