Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсе научно-методических и научно-информационных работ по архивоведению, документоведению, археографии

Государственный комитет архивов
Положение, Приказ от 28.07.2010 № 101
Утратил силу

Про затвердження Положення про конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії

Наказ Державного комітету архівів України
від 28 липня 2010 року N 101

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2010 р. за N 676/17971

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 12 січня 2015 року N 1/5)

Відповідно до Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 899, з метою стимулювання та удосконалення методичної і науково-інформаційної діяльності архівних установ, заохочення творчої активності працівників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, що додається.

2. Організаційно-аналітичному відділу (Богунова Н. К.):

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Держкомархіву, керівників державних архівних установ.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомархіву Прись Т. П.

 

В. о. Голови
Державного комітету
 

 
І. Б. Матяш
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра культури і
туризму України
 

 
 
В. М. Адріанов
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії

I. Загальні положення

1.1. З метою удосконалення науково-методичної та науково-інформаційної діяльності архівних установ, створення сприятливих умов для розвитку архівної галузі Держкомархівом щороку проводиться у місті Києві конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії (далі - конкурс).

1.2. Основними завданнями конкурсу є:

формування серед працівників галузі інтересу до науково-методичної та науково-інформаційної роботи;

заохочення творчої активності працівників галузі;

популяризація методичних надбань.

1.3. Учасниками конкурсу є:

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства;

центральні державні архіви України, галузеві державні архіви, державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва та Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та архівні відділи міських рад;

Спілка архівістів України (за згодою);

навчальні заклади, в яких викладаються архівознавство та документознавство;

державні наукові установи, котрі проводять профільні дослідження;

науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства;

музеї та бібліотеки, в яких перебувають на постійному зберіганні документи Національного архівного фонду.

II. Вимоги до робіт, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс приймаються роботи з архівознавства, документознавства, археографії, виконані в плановому або ініціативному порядку.

2.2. Подані на конкурс роботи повинні містити оригінальні ідеї, нові методичні підходи та розробки, апробовані на практиці.

2.3. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм).

2.4. Роботи подаються у вигляді науково-методичних посібників, аналітичних оглядів, статей, фотоальбомів, буклетів, каталогів і макетів документальних виставок, сценаріїв теле-, радіопередач, видань наукових та науково-популярних журналів.

2.5. Роботи можуть супроводжуватись різноманітними ілюстративними матеріалами (малюнками, діаграмами, графіками, слайдами, діафільмами, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріалами тощо).

2.6. Роботи для участі в конкурсі подаються до 1 травня у двох примірниках разом з такими документами:

рішення колегіального чи науково-дорадчого органу архівної установи, закладу, що є учасниками конкурсу, з обґрунтуванням висунення роботи на конкурс, яке містить характеристику роботи, відомості про характер і масштаби її практичного впровадження;

короткі біографічні відомості про авторів, підписані учасниками, засвідчені підписом керівництва і печаткою установи, що подає роботу для участі у конкурсі.

III. Організація та порядок проведення конкурсу

3.1. Організаційне та науково-методичне забезпечення конкурсу здійснює організаційно-аналітичний відділ Держкомархіву.

3.2. Конкурс оголошується наказом Держкомархіву.

3.3. Конкурс проводиться у три етапи.

Впродовж першого етапу (січень - квітень) учасники, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають свої роботи та документи, зазначені в пункті 2.6 розділу II цього Положення, секретарю Нормативно-методичної комісії Держкомархіву (далі - комісія), який проводить аналіз поданих робіт та документів на відповідність вимогам цього Положення і готує аналітичну довідку. Комісія є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду проектів нормативних і методичних документів з архівної справи, організації діловодства та інших питань діяльності архівних установ. До її складу, який затверджується наказом Держкомархіву, входять провідні спеціалісти Держкомархіву, державних архівів, науково-дослідних установ відповідного профілю. Очолює комісію заступник Голови Держкомархіву згідно з розподілом функціональних обов'язків. Члени комісії не можуть бути учасниками конкурсу.

На другому етапі (травень) відбувається попередній розгляд та рецензування поданих на конкурс робіт членами комісії Держкомархіву. За потреби до рецензування можуть залучатися спеціалісти науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів відповідного профілю, які не пізніше ніж за два дні до засідання комісії подають свої рецензії секретареві комісії.

На третьому етапі (червень) комісія визначає переможців конкурсу.

3.4. Робота, яку подано невчасно або з порушенням вимог пунктів 2.4, 2.6 розділу II цього Положення, разом із супровідним листом повертається учаснику із зазначенням причин повернення.

3.5. Фінансування конкурсу здійснюється в межах бюджетних призначень Держкомархіву на відповідний рік та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

3.6. Результати конкурсу висвітлюються в Науково-практичному журналі "Архіви України", науково-методичному часописі "Вісник Державного комітету архівів України" та на офіційному веб-порталі Держкомархіву.

IV. Визначення кращих робіт

4.1. Під час розгляду конкурсних робіт враховуються:

позитивний результат, доцільність та можливість використання в роботі набутого досвіду; 

використання нових технологій, форм і методів роботи, їх ефективність;

пропагування діяльності державних установ у сфері архівної справи та діловодства.

4.2. Визначення кращих робіт здійснюється комісією шляхом їх обговорення та голосування.

4.3. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і затверджується наказом Держкомархіву. За рівної кількості голосів членів комісії голос голови є вирішальним.

4.4. Результати голосування фіксуються у протоколі, який засвідчується підписами голови і секретаря комісії.

V. Нагородження переможців конкурсу

5.1. Переможцями конкурсу вважаються учасники конкурсу, роботи яких за результатами голосування членів комісії набрали найбільшу кількість голосів.

5.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів. За окремим рішенням комісії дипломами II та III ступенів одночасно може бути нагороджено не більше двох робіт.

5.3. Для нагородження переможців, крім дипломів, встановлюються три заохочувальні премії, розмір яких визначається керівником Держкомархіву залежно від ступеня диплома переможця.

5.4. У разі якщо премія присуджена колективу авторів, кожен співавтор отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

 

Заступник начальника
управління - начальник
організаційно-аналітичного
відділу Державного
комітету архівів України
 

 
 
 
 
Н. К. Богунова
 

Опрос