Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 27.07.2010 № 260
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 27 липня 2010 року N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2010 р. за N 667/17962

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 3 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232, пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 14.05.2010 N 263 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2010 за N 384/17679, та з метою удосконалення казначейського обслуговування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
Є. Кузькін
 

Заступник директора
Департаменту місцевих бюджетів
 

 
В. Нагорний
 

 

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У главі 4:

1.1. Пункт 4.1 викласти у новій редакції:

"4.1. Основні положення про формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

4.1.1. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (далі - головні розпорядники) та розпорядники коштів нижчого рівня до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, складають та подають до органу Державного казначейства України за місцем обслуговування мережу (реєстр змін до мережі) відповідно до порядку, визначеного Міністерством фінансів України.

4.1.2. Орган Державного казначейства України перевіряє подану головним розпорядником (розпорядником коштів нижчого рівня) мережу (реєстри змін до мережі) на дотримання вимог порядку складання, затвердження та подання мережі і вносить інформацію до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що у нижній частині документа ставиться відповідна відмітка: дата внесення до бази даних та підпис відповідальної особи".

1.2. У другому реченні абзацу першого підпункту 4.2.3 пункту 4.2 слово "відкритих" замінити словом "виділених".

1.3. У пункті 4.5:

друге речення підпункту 4.5.2 після слів "головний розпорядник" доповнити словами "з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань";

в абзаці першому підпункту 4.5.3:

у першому реченні слова "та зареєстрованим фінансовим зобов'язанням" виключити;

доповнити новим реченням такого змісту: "У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи".

1.4. У пункті 4.6:

підпункт 4.6.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Після проведення зарахування на розпорядженні ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 18). Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів";

підпункт 4.6.2 викласти у такій редакції:

"4.6.2 Виписка з особового рахунку (додаток 19) надається головному розпоряднику коштів. На підставі виписки головний розпорядник готує та подає органу Державного казначейства України на паперових та електронних носіях розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів підвідомчим установам у двох примірниках (додаток 20)";

доповнити новими підпунктами 4.6.3, 4.6.4 такого змісту:

"4.6.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного казначейства України щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань спеціального фонду підвідомчих установ у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів.

Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу виділених коштів (додаток 21). За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ. Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 18). Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, а другий повертається головному розпоряднику бюджетних коштів. Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

4.6.4. Для безготівкових перерахувань платежів з одного рахунку на інший, відкритих на балансі одного органу Державного казначейства України без виходу в СЕП НБУ, використовуються меморіальні ордери (заповнюються відповідно до зразка, наведеного в додатку 22), складені на підставі відповідних платіжних доручень розпорядників коштів".

У зв'язку з цим підпункт 4.6.3 уважати відповідно підпунктом 4.6.5.

2. У главі 8 назви рахунків 3252 та 3254 після слів "місцевих бюджетів інших кредитів" доповнити словами "та коштів, направлених на їх погашення".

3. Додатки 7 та 8 виключити.

У зв'язку із цим додатки 9 - 35 уважати відповідно додатками 7 - 33. У тексті Порядку посилання на додатки 9 - 35 замінити посиланнями відповідно на додатки 7 - 33.

4. Виноску до графи "Примітка*" додатків 14 та 18 викласти у такій редакції:

"*Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів".

5. Додатки 24 - 25 викласти у новій редакції (додаються).

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

 

______________________________________________
      (найменування органу Державного казначейства України)
_______________________________________
              (найменування розпорядника коштів)
_______________________________________
                (номер реєстраційного/спеціального
                         реєстраційного рахунку) 

ВІДМОВА
у прийнятті до виконання платіжних доручень
N ___ від ____________

У проведенні платежу відповідно до N ___________________
                                                                                            (платіжного доручення)
"___"______________ 20__ року на суму
                          (дата)
_____________________________________________________________________________ грн
                                                                                                    (писати словами)
на користь ______________________________________________________________________
                                                                                             (назва отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з*____________________________________________________________
_________________________________________________________

Начальник органу Державного
казначейства України ________ __________________________
                                                         (підпис)               (ініціали, прізвище)

Виконавець __________________________
                                           (ініціали, прізвище)
тел. _______________________ 

____________
* Причина відмови вказується відповідно до підпункту 4.8.8 пункту 4.8 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для відмови (посилання надаються на конкретний абзац, пункт, статтю).

 

______________________________________________________
        (найменування органу Державного казначейства України)

ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень

N
з/п 

Дата 

Номер рахунку 

Найменування розпорядника коштів (одержувача бюджетних коштів) 

Сума 

Причина відмови 

Прізвище
виконавця 

Відмітка (підпис про отримання відмови) 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос