Идет загрузка документа (191 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила составления паспортов бюджетных программ местных бюджетов и отчетов об их выполнении

Минфин
Приказ, Правила от 09.07.2010 № 679
Утратил силу

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 8 червня 2012 року N 690
,
 від 26 листопада 2012 року N 1221

Правила і форми втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 26 серпня 2014 року N 836)

(У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2012 року N 690)

I. Загальні положення

1.1. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету - документ, що містить повну інформацію про бюджетну програму місцевого бюджету (далі - бюджетна програма) та застосовується для здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетної програми й цільового використання бюджетних коштів.

Паспорт бюджетної програми визначає мету, підпрограми (у разі їх формування), відповідальних виконавців, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

Мета бюджетної програми - кінцевий результат, що досягається при виконанні бюджетної програми, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку держави та/або адміністративно-територіальної одиниці в середньостроковому періоді. Мета повинна бути реальною та досяжною і суттєво не змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма має періодичний характер, закінчується строк її виконання або прийняття нових законодавчих актів передбачає внесення до неї змін.

Формування підпрограм забезпечує конкретизацію заходів, спрямованих на досягнення загальної мети програми, та дає змогу оцінити ефективність бюджетної програми в розрізі її складових.

Завдання бюджетної програми (підпрограми) - конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми (підпрограми) та підлягає перевірці.

У разі деталізації бюджетної програми за підпрограмами завдання формуються для кожної підпрограми.

Напрями використання бюджетних коштів - конкретні дії у рамках виконання бюджетної програми (підпрограми), що мають забезпечити досягнення мети та спрямовуються на виконання завдань бюджетної програми (підпрограми).

На період проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів деталізація бюджетної програми (підпрограми) за напрямами використання бюджетних коштів не обов'язкова. У такому разі обсяги фінансування бюджетної програми (підпрограми) вказуються у розрізі її завдань.

Результативні показники - показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми (підпрограми), для досягнення її мети та реалізації завдань.

(абзаци четвертий - сьомий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 замінено абзацами четвертим - дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

1.2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1.3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження місцевому фінансовому органу (далі - фінорган) протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм (підпрограм) у зв'язку з:

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

набранням чинності рішенням про внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

перерозподілом видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми.

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221,
у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий
вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим)

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1.4. Головні розпорядники і фіноргани забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, відповідним порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

1.5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам фінорган має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

1.6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 1.3 цього розділу, - протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення у іншій формі ніж наказ (наприклад розпорядження), паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом фіноргану. У такому разі в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається ще й назва розпорядчого документа головного розпорядника.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1.7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у фіноргані, другий - передається відповідному головному розпорядникові, третій - у встановленому порядку передається фінорганом до відповідного територіального органу Державної казначейської служби України.

Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до фіноргану.

(абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1.8. Головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

1.9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), установлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням унесених змін.

(пункт 1.9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

Якщо в процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису місцевого бюджету зі змінами.

(пункт 1.9 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1.10. Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом шостим згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом восьмим згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми (підпрограми).

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690,
 у зв'язку з цим абзац
п'ятий вважати абзацом десятим,
 абзац дев'ятий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

У разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного та річного розписів, що призводять до зміни результативних показників за підсумками півріччя, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за п'ять днів до закінчення звітного періоду, але не частіше ніж раз на квартал.

(абзац десятий пункту 1.10 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1.11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

(розділ І доповнено пунктом 1.11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

2.1. У пунктах 1 - 4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 1.3 розділу I цих Правил.

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2.2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів, на підставі яких бюджетна програма була включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 1.3 розділу I цих Правил, у тому числі державні та регіональні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

2.3. У пункті 6 зазначається мета бюджетної програми.

2.4. У пункті 7 зазначаються коди Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і назви підпрограм, спрямованих на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, пункт 7 не заповнюється.

2.5. У пункті 8 вказуються обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм (у разі їх формування) та завдань бюджетної програми.

У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, то пункт 8 заповнюється лише в розрізі завдань бюджетної програми.

2.6. У пункті 9 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

2.7. У пункті 10 з розподілом за підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями бюджетної програми визначаються результативні показники бюджетної програми (підпрограми), які поділяються на такі групи:

показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми (підпрограми) та характеризують структуру її витрат (за підсумками півріччя);

показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети (за підсумками півріччя). Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми (підпрограми), кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності (за підсумками півріччя) залежно від завдань, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми (підпрограми), можуть визначатися як:

1) витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

2) відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

3) досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості (річні), що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (виробленні товарів, виконанні робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми (підпрограми).

При цьому, оскільки показники ефективності та якості визначаються з використанням кількох показників, мають наводитись джерела інформації щодо кожного з них. У разі якщо відсутня статистична інформація, що надається в джерелах інформації, необхідно подати інформацію щодо кількісних показників, які характеризують кінцеві результати, досягнуті за кошти конкретної програми (підпрограми).

Паспорт бюджетної програми може бути складений за неповним переліком результативних показників з наданням відповідних пояснень.

При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

2.8. У пункті 11 з розподілом за інвестиційними проектами відображаються джерела їх фінансування із визначенням фактичних показників станом на початок звітного періоду, план звітного періоду (рік) і прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту. У графі 12 необхідно надати пояснення, що характеризують джерела фінансування. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

2.9. Показники паспорта бюджетної програми заповнюються наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період. У виняткових випадках, за погодженням з фінорганом, можливо заповнення показників затрат, продукту, ефективності, якості тощо лише за окремим звітним періодом, при цьому в рядках за іншими періодами ця інформація не наводиться.

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

(назва розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

3.1. У пунктах 1 - 3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна програма.

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

(пункт 3.1 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 від 26.11.2012 р. N 1221)

3.2. У пункті 4 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(абзац перший пункту 3.2 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

у графах 1 - 3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з урахуванням змін;

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

у графах 4 - 6 - обсяги касових видатків та наданих кредитів з бюджету за звітний період;

(абзац третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

у графах 7 - 9 - відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених паспортом на звітний період.

(абзац четвертий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

3.3. У пункті 5 у розрізі підпрограм та завдань бюджетної програми, затверджених паспортом відповідної програми, відображаються обсяги затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету за звітний період та відхилення.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

3.4. У пункті 6 зазначаються обсяги затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію державних/регіональних цільових програм за звітний період, що виконуються у складі бюджетної програми, та їх відхилення.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

3.5. У пункті 7 з розподілом за підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями бюджетної програми відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми (підпрограми) за звітний період, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221)

3.6. У пункті 8 з розподілом за інвестиційними проектами (програмами) відображаються джерела їх фінансування з визначенням фактичних показників станом на початок звітного періоду, план та фактичні показники звітного періоду і прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми). Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм) при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

3.7. Квартальні звіти про виконання паспорта бюджетної програми складаються наростаючим підсумком з початку року.

IV. Розділ IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

 
Г. В. Карп
 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _______ рік

1.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

 

3.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________
(КТФКВК)1

_____________________________________
(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ________ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _________ тис. гривень та спеціального фонду - ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми __________________________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

____________
1 Код
Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
            (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

________________________
              (ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

(форма паспорта у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 від 26.11.2012 р. N 1221)

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на _____________ року

1.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

 

3.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________
(КТКВК)1

_____________________________________
(найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

якості3

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. грн)

____________
1 Код
Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
              (ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

(форма звіту у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690
,
 від 26.11.2012 р. N 1221)

Опрос