Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах проведения эксперимента по внедрению программно-целевого метода составления и исполнения местных бюджетов

Минфин
Приказ, Инструкция от 09.07.2010 № 679
Утратил силу

Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

Наказ Міністерства фінансів України
від 9 липня 2010 року N 679

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2010 р. за N 573/17868 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 8 червня 2012 року N 690
,
 від 26 листопада 2012 року N 1221

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 26 серпня 2014 року N 836)

З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, та проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів;

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (далі - Правила).

(абзац третій пункту 1 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

форму паспорта бюджетної програми місцевого бюджету;

форму звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

(абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевого бюджету (далі - головні розпорядники):

2.1. Є відповідальними за розробку і затвердження спільно з місцевими фінансовими органами паспортів бюджетних програм згідно з Правилами, затвердженими цим наказом;

2.2. За формами, затвердженими цим наказом, подають до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді:

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя - до 25 липня;

річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм - у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

(підпункт 2.2 пункту 2 у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

3. Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам під час проведення контрольних заходів (ревізій, перевірок, аудиту) здійснювати контроль за використанням коштів місцевого бюджету, виділених на виконання бюджетних програм. За результатами здійснення такого контролю до 1 квітня року, що настає за звітним, подавати до місцевих фінансових органів відповідну інформацію для врахування при формуванні проектів місцевих бюджетів на наступні бюджетні періоди.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

4. Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

5. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та є підставою для врегулювання проблемних питань, що виникають у процесі їх виконання, а також використовуються при прийнятті рішень про внесення змін до паспортів бюджетних програм.

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.06.2012 р. N 690)

6. З 2014 року запровадити річну звітність про виконання паспортів бюджетних програм.

(наказ доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 26.11.2012 р. N 1221,
у зв'язку з цим пункти 6 - 8 вважати відповідно пунктами 7 - 9)

7. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г. В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів Кузькіна Є. Ю.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

 

Інструкція
про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена з метою чіткого розмежування повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) та відповідальних виконавців бюджетних програм (далі - відповідальні виконавці) у процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах упровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес на місцевому рівні.

Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Відповідальними виконавцями можуть бути:

головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;

розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники коштів нижчого рівня), які виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника.

1.2. Відповідального виконавця визначає головний розпорядник за письмовим погодженням з відповідним місцевим фінансовим органом у процесі формування проекту бюджету на наступний рік.

II. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі формування місцевого бюджету

2.1. Після отримання від місцевого фінансового органу граничних обсягів видатків загального фонду місцевого бюджету на наступний рік головні розпорядники розподіляють ці обсяги між відповідальними виконавцями, у триденний термін повідомляють відповідальних виконавців про належні їм обсяги та організовують розроблення бюджетних запитів.

2.2. Відповідальні виконавці в установленому головним розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають.

Складені бюджетні запити відповідальні виконавці подають головному розпорядникові.

2.3. У процесі опрацювання бюджетних запитів у місцевому фінансовому органі відповідальні виконавці мають право брати участь разом з головним розпорядником в обговоренні та узгодженні бюджетних програм, що пропонуються головним розпорядником для включення до проекту відповідного місцевого бюджету.

При цьому місцевий фінансовий орган розглядає окремі пропозиції відповідальних виконавців щодо включення його бюджетних програм до проекту відповідного місцевого бюджету тільки за наявності висновку головного розпорядника.

2.4. У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами.

III. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі виконання місцевого бюджету

3.1. Після отримання від місцевого фінансового органу лімітних довідок про бюджетні асигнування (головний розпорядник отримує лімітну довідку з помісячним розподілом асигнувань із загального фонду в цілому) головний розпорядник визначає помісячні обсяги бюджетних асигнувань із загального фонду вцілому за кожним відповідальним виконавцем та у триденний термін повідомляє відповідальних виконавців про визначені їм обсяги.

3.2. Відповідальні виконавці уточнюють обсяги бюджетних асигнувань розпорядникам коштів нижчого рівня та одержувачам за своєю мережею, зведені проекти кошторисів, складають зведені плани асигнувань та подають зазначені документи головному розпорядникові.

3.3. Для складання розпису місцевого бюджету виключно головні розпорядники в установленому порядку подають місцевому фінансовому органу зведені проекти кошторисів та зведені плани асигнувань (у розрізі затверджених бюджетних програм та їх відповідальних виконавців).

3.4. Відповідальні виконавці можуть подавати місцевому фінансовому органу пропозиції щодо внесення змін до розпису місцевого бюджету в межах затверджених їм бюджетних програм за письмовим погодженням із головним розпорядником.

3.5. У розписі місцевого бюджету розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядникам здійснюється в розрізі відповідальних виконавців за всіма затвердженими їм бюджетними програмами відповідно до категорій економічної класифікації видатків бюджету.

3.6. Місцевий фінансовий орган розсилає витяги із розпису місцевого бюджету головним розпорядникам за всіма бюджетними програмами в розрізі відповідальних виконавців, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками. Головний розпорядник розсилає витяги із розпису місцевого бюджету відповідальним виконавцям за їх бюджетними програмами.

3.7. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл показників зведених кошторисів та проектів зведених планів асигнувань із загального фонду за своєю мережею в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів за територіями. Зазначений розподіл за підписом головного розпорядника подається до територіального органу Державного казначейства України для формування розпису місцевого бюджету та помісячного плану асигнувань із загального фонду за територіями.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своєчасність надання та достовірність інформації, поданої відповідальними виконавцями до територіального органу Державного казначейства України.

Територіальний орган Державного казначейства України перевіряє отримані дані на відповідність затвердженому розпису та мережі, поданим кожним головним розпорядником не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року, приймає їх та формує розпис місцевого бюджету і помісячного плану асигнувань із загального фонду за територіями.

3.8. Місцевий фінансовий орган подає розпорядження про виділення коштів головним розпорядникам, у тому числі відповідальним виконавцям, до територіальних органів Державного казначейства України і в установленому порядку повідомляє головного розпорядника (у розрізі відповідальних виконавців) та відповідальних виконавців про належні їм суми.

Відповідальні виконавці здійснюють розподіл виділених коштів за своєю мережею. Оформлені розподіли за підписом головного розпорядника відповідальні виконавці подають до територіального органу Державного казначейства України.

3.9. Відповідальні виконавці подають фінансову звітність за бюджетними програмами головному розпорядникові та до територіального органу Державного казначейства України. Головний розпорядник у встановленому порядку подає зведену фінансову звітність до територіального органу Державного казначейства України.

3.10. Відповідальні виконавці подають головному розпорядникові у встановлені ним терміни проекти паспортів та звіти про виконання паспортів усіх бюджетних програм, за виконання та достовірність поданої інформації яких вони відповідають.

Головний розпорядник коштів відповідає за зведення результативних показників виконання бюджетних програм та подання квартальних (річного) звітів про виконання паспорта бюджетної програми.

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

 
Г. В. Карп
 

Опрос