Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о функционировании фондовых бирж

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 21.05.2010 № 619
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 21 травня 2010 року N 619

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2010 р. за N 572/17867

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 грудня 2006 року N 1542

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 22 листопада 2012 року N 1688)

Відповідно до пунктів 7, 8, 13 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 23 - 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за N 35/13302 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність з вимогами Змін протягом трьох місяців після набрання чинності цим рішенням.

3. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О. О. забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н. С. забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бурмаку М. О.

6. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім пункту 4 та підпункту 7.3 пункту 7 Змін, які набирають чинності з 08.02.2011.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

 

Зміни до Положення про функціонування фондових бірж

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"біржовий курс цінного папера - ринкова ціна цінного папера, яка визначається на конкретну дату за результатами біржових торгів у день їх проведення на підставі біржових контрактів, у яких передбачено, що строк їх виконання не перевищує трьох робочих днів з моменту їх укладання";

доповнити пункт після абзацу десятого двома новими абзацами такого змісту:

"заявка адресна - заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована іншому учаснику біржових торгів;

заявка безадресна - заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована усім учасникам біржових торгів".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - тридцять другим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами - неправомірний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу";

доповнити пункт після абзацу двадцять першого новим абзацом такого змісту:

"поточна ціна цінного папера - ціна цінного папера, що розраховується як середнє арифметичне зважене цін укладених біржових угод за таким цінним папером за проміжок часу, визначений правилами біржі, але не більший, ніж 60 хвилин".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять другий уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять третім;

в абзаці двадцять п'ятому слова "курсу акцій цього емітента, що склався на фондовій біржі" замінити словами "біржового курсу акцій цього емітента".

1.2. У пункті 3:

абзац дев'ятий після слова "зберігання" доповнити словами "паперових та/або в електронному вигляді";

абзац п'ятнадцятий після слів "оприлюднення інформації" доповнити словами "та обмін інформацією".

1.3. У пункті 5:

абзац четвертий доповнити новим реченням такого змісту: "Захист має відповідати вимогам законодавства про електронний документообіг та забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"обмін інформацією в електронній торговельній системі фондової біржі шляхом створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів в електронному вигляді".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"можливість відтворення документів у паперовому вигляді".

1.4. Доповнити розділ новими пунктами 6 та 7 такого змісту:

"6. Фондова біржа у разі здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такій фондовій біржі, повинна відповідати вимогам, установленим Комісією.

7. Виконання біржових контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладених на фондовій біржі, здійснюється виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", крім:

виконання біржових контрактів, укладених під час розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів;

виконання біржових контрактів, укладених при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі;

виконання біржових контрактів, предметом яких є купівля-продаж державних облігацій, інших фінансових інструментів".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 3:

абзац дев'ятий доповнити словами "у тому числі за анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"порядку подання до фондової біржі інформації торговцем цінними паперами про всі вчинені ним правочини з цінними паперами на позабіржовому ринку та розкриття фондовою біржею такої інформації".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим.

2.2. Доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Фондова біржа, яка використовує електронну торговельну систему, забезпечує:

надійне функціонування електронної торговельної системи;

надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів користувачів.

Програмне забезпечення фондової біржі, яка використовує електронну торговельну систему, повинно відповідати Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16.07.2003 N 349, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378".

3. У розділі III:

3.1. У пункті 2:

абзац другий після слова "процедуру" доповнити словами "та технології";

абзац третій доповнити словами ", їх права та обов'язки, у тому числі щодо інформування учасником біржових торгів (крім державних органів) фондової біржі про виконання біржового контракту протягом однієї години після виконання такого біржового контракту, крім випадків, коли таку інформацію отримує фондова біржа від депозитарію";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів".

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки; найменування та код (у разі наявності) учасника торгів, який подав заявку; умови заявки; вид заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого подано заявку; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких учасником подано заявку; дату та час реєстрації заявки";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"порядок надання доступу до переліку та реквізитів заявок, поданих протягом торговельної сесії".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим;

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

"процедуру запобігання невиконанню біржових контрактів учасниками біржових торгів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим.

3.2. Друге речення абзацу другого пункту 4 доповнити словами "крім цінних паперів, що знаходяться у процесі розміщення або пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації, інших фінансових інструментів".

3.3. Доповнити пункт 6 після слів "(у разі, коли його наявність передбачена законодавством)" словами ", реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування", а після слів "(у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством)" словами "інші показники, необхідні для ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту".

3.4. Абзац третій пункту 7 доповнити словами "крім цінних паперів, які пропонуються до продажу в процесі приватизації".

3.5. У пункті 8:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"8. Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом здійснюється фондовою біржею за таких підстав:

припинення емітента, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом дев'ятим;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"застосування до емітента ліквідаційної процедури, про що інформація оприлюднена у порядку, встановленому законодавством, крім цінних паперів емітентів, що пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі приватизації;

нерозкриття емітентом цінних паперів, які знаходяться у біржовому реєстрі, інформації перед фондовою біржею, якщо надання такої інформації передбачено правилами фондової біржі та договором між фондовою біржею та емітентом".

3.6. Доповнити розділ новими пунктами 9 - 16 такого змісту:

"9. Фондова біржа визначає показники, що характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів, та встановлює порядок їх розрахунку.

Граничні значення зміни ціни (підвищення або зниження) цінного папера, зафіксовані біржовими угодами, не повинні перевищувати:

9.1. Для цінних паперів першого рівня лістингу:

10 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (ціна закриття);

5 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин біржових торгів, що передують розрахунку (поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

9.2. Для цінних паперів другого рівня лістингу:

15 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за перші 60 хвилин біржових торгів після відкриття торговельної сесії (ціна відкриття) порівняно з середньозваженою ціною цього цінного папера за останні 60 хвилин біржових торгів торговельної сесії попереднього торговельного дня (ціна закриття);

7 % - зміни середньозваженої ціни цього цінного папера за кожні подальші 60 хвилин біржових торгів, що передують розрахунку (поточна ціна), порівняно з останньою розрахованою ціною.

9.3. У разі відсутності угод у перші 60 хвилин торговельної сесії ціною відкриття цінного папера вважається остання ціна закриття такого цінного папера.

У разі відсутності угод в останні 60 хвилин торговельної сесії ціною закриття цінного папера вважається остання поточна ціна такого цінного папера.

У разі відсутності угод протягом 60 хвилин торговельної сесії, які передують розрахунку поточної ціни, поточною ціною цінного папера вважається остання поточна ціна такого цінного папера.

9.4. Фондова біржа у разі перевищення граничних значень зміни ціни цінного папера, передбачених підпунктами 9.1 та 9.2 цього пункту, повинна призупинити торгівлю таким цінним папером для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності та значного коливання ціни такого цінного папера.

З метою виявлення причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера фондова біржа здійснює перевірку. Фондова біржа може призупинити біржову торгівлю на строк, що не перевищує строку перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера. В рамках розпочатої перевірки фондова біржа може прийняти рішення про поновлення торгівлі.

Граничні строки перевірки встановлюються правилами фондової біржі.

9.5. Фондова біржа у разі здійснення заходу, передбаченого підпунктом 9.4 цього пункту, може призупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінних паперів інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з державним представником на фондовій біржі.

9.6. Фондова біржа може визначати додаткові показники, які характеризують ситуацію цінової нестабільності і значних коливань цін цінних паперів.

9.7. Фондова біржа у разі здійснення заходів, передбачених підпунктами 9.4 та 9.5 цього пункту, повинна негайно після призупинення торгів поінформувати Комісію про такі факти призупинення із зазначенням:

інформації про підстави призупинення торгів;

заходів, які здійснюються фондовою біржею у цій ситуації;

результатів перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни цінного папера (за наявності).

9.8. У разі призупинення фондовою біржею торгів цінним папером Комісія може прийняти рішення про призупинення торгів таким цінним папером на інших фондових біржах.

Біржові торги, щодо яких Комісією прийнято рішення про призупинення на інших фондових біржах, відновлюються не раніше наступного торговельного дня, якщо рішенням Комісії не передбачений інший термін відновлення торгів.

10. Комісія може у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі призупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень.

11. Поновлення торгівлі на фондовій біржі здійснюється за рішенням тих органів, що ініціювали призупинення торгівлі, за умови усунення підстав, що викликали призупинення торгівлі на фондовій біржі.

12. Цінні папери та інші фінансові інструменти, придбані учасником біржових торгів протягом торговельної сесії, можуть бути продані протягом тієї ж торговельної сесії.

13. Правила фондової біржі повинні містити перелік видів заявок, які можуть подавати учасники біржових торгів.

Біржові угоди можуть укладатись на підставі адресних та безадресних заявок, поданих учасниками біржових торгів.

14. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному ринку (при розміщенні цінних паперів та інших фінансових інструментів) передбачає:

порядок проведення торгів;

порядок укладання та зберігання біржових контрактів, укладених на фондовій біржі;

порядок взаємодії фондової біржі та депозитарію;

порядок взаємодії фондової біржі та обслуговуючого фондову біржу банку або платіжної системи.

15. Якщо фондова біржа має намір засвідчувати звіт про розміщення облігацій при їх відкритому (публічному) розміщенні у відповідності до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (із змінами), правила фондової біржі повинні передбачати:

порядок отримання та зберігання документів, що стосуються виконання розрахунків за біржовими контрактами, укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів;

порядок та умови здійснення контролю за розрахунками за біржовими контрактами, укладеними протягом біржових торгів при розміщенні цінних паперів.

16. Для укладення біржових угод щодо цінних паперів, випуск яких здійснено в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в депозитарії, що обслуговує фондову біржу, крім випадків, передбачених законодавством.".

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 3:

в абзаці третьому підпункту 3.4 слова "на останню звітну дату" замінити словами "на останній день останнього звітного кварталу";

доповнити пункт новим підпунктом 3.5 такого змісту:

"3.5. Фондова біржа може встановити вимоги щодо рівня кредитного рейтингу облігацій підприємств та облігацій місцевих позик за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України".

4.2. У пункті 4:

у підпункті 4.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"емітент існує не менше трьох місяців";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"кожен з останніх трьох місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх трьох місяців становить не менше 250000 грн".;

в абзаці третьому підпункту 4.4 слова "на останню звітну дату" замінити словами "на останній день останнього звітного кварталу";

доповнити пункт новим підпунктом 4.5 такого змісту:

"4.5. Фондова біржа може встановити вимоги щодо рівня кредитного рейтингу облігацій підприємств та облігацій місцевих позик за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України".

4.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Показники, наведені в абзацах п'ятому та шостому підпункту 3.1, абзаці п'ятому підпункту 3.2, абзаці третьому підпункту 3.3, абзаці четвертому підпункту 3.4 пункту 3 та в абзацах четвертому та п'ятому підпункту 4.1, абзаці п'ятому підпункту 4.2, абзаці третьому підпункту 4.3, абзаці четвертому підпункту 4.4 пункту 4, визначаються фондовою біржею без урахування їх значень на інших фондових біржах".

4.4. Пункт 6 після слів "фондова біржа" доповнити словами "у правилах фондової біржі".

4.5. У пункті 7 слово "виду" замінити словом "випуску".

4.6. Доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Фондова біржа повідомляє емітента про прийняте рішення щодо лістингу, зміни рівня лістингу та делістингу його цінних паперів не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення та оприлюднює таке рішення на власному веб-сайті".

5. Абзац другий пункту 1 розділу V після слів "набуття статусу члена фондової біржі" доповнити словами "у тому числі вимоги до члена фондової біржі, призупинення".

6. У розділі VI:

6.1. У пункті 1:

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: "Біржовий курс цінного папера оприлюднюється із зазначенням дати його визначення";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Біржовий курс визначається за процедурою, викладеною у додатку до цього Положення. Біржовий курс цінного папера не визначається при первинному розміщенні цінних паперів, за угодами РЕПО, за угодами, укладеними на підставі адресних заявок, за угодами, укладеними при проведенні торгів з продажу акцій, що належать державі.

Якщо фондовою біржею установлюються додаткові вимоги щодо визначення біржового курсу, такі вимоги погоджуються з Комісією".

6.2. Пункт 2 доповнити словами "або з метою укладання угоди зі своїм клієнтом".

6.3. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Порядок отримання учасником біржових торгів та позбавлення учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера, зобов'язання, що приймає на себе маркет-мейкер для підтримання ліквідності цінних паперів та інших фінансових інструментів, встановлюються правилами фондової біржі".

7. У розділі VII:

7.1. У пункті 1:

абзац перший після слів "фондова біржа" доповнити словами "у день проведення біржових торгів";

абзац третій доповнити словами "виключені з лістингу";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів, біржовий курс та результати котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Комісією";

доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"Крім того, фондова біржа оприлюднює таку інформацію:

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами відповідно до інформації, яку подають торговці цінними паперами на обрану ними фондову біржу (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, загальну вартість укладених та виконаних контрактів) за період, установлений Комісією;

перелік учасників біржових торгів, до яких застосовані санкції щодо невиконання правил фондової біржі, із зазначенням порушень;

інформацію щодо відсутності розрахунків та/або проведення розрахунків з порушенням встановленого біржовим контрактом строку їх виконання за наслідками укладених на фондовій біржі біржових контрактів та/або розірвання раніше укладених на біржі біржових контрактів учасниками біржових торгів, інформацію щодо вжитих фондовою біржею санкцій до таких учасників біржових торгів".

7.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Фондова біржа зобов'язана надавати до Комісії інформацію, зазначену в абзацах другому - четвертому пункту 1 цього розділу, у період та формі, встановлених Комісією".

7.3. Доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Оприлюднена інформація про біржовий курс та результати котирування цінних паперів повинна містити щонайменше:

біржовий курс, визначений з урахуванням процедури визначення біржового курсу цінного папера, викладеної у додатку до цього Положення;

ціну відкриття;

ціну закриття;

обсяг укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів;

інформацію про невиконані та/або анульовані біржові контракти, а також інформацію про внесені зміни до біржових контрактів;

загальні обсяги щодо пропозиції та попиту на цінний папір;

ціну та обсяг кращої (найменшої) заявки на продаж та кращої (найбільшої) заявки на купівлю".

У зв'язку з цим пункти 5 - 10 уважати відповідно пунктами 6 - 11.

7.4. Доповнити розділ новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Інформація про правочини з цінними паперами, яку зобов'язані подавати до фондової біржі торговці цінними паперами, оприлюднюється фондовою біржею на власному веб-сайті не пізніше одного робочого дня після її отримання.

Інформація про правочини з цінними паперами, що оприлюднюється фондовою біржею, має містити щонайменше такі дані: дата укладання та виконання біржового контракту, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний код Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування для цінних паперів інститутів спільного інвестування та найменування особи, що емітувала/видала цінний папір, сума біржового контракту та кількість цінних паперів за біржовим контрактом, вид цінного папера. Додаткові вимоги щодо оприлюднення інформації про правочини з цінними паперами торговців цінними паперами можуть бути встановлені правилами фондової біржі".

У зв'язку з цим пункти 10 та 11 уважати відповідно пунктами 11 та 12.

7.5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Фондова біржа зобов'язана зберігати паперові та/або в електронному вигляді документи щодо поданих заявок, укладених біржових угод та виконаних біржових контрактів не менше п'яти років".

8. У пункті 1 розділу VIII слова "котируванням цінних паперів та оприлюдненням їх біржового курсу" замінити словами "оприлюдненням біржового курсу цінних паперів та котируванням цінних паперів та інших фінансових інструментів".

9. У тексті Положення слова "оголошує", "оголошувати", "оголошених", "оголошення" замінити відповідно словами "подає", "подавати", "поданих", "подання".

10. Доповнити Положення додатком, що додається.

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

 

Процедура визначення біржового курсу цінного папера

Біржовий курс цінного папера визначається у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів, укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають таким вимогам:

у біржових контрактах передбачено, що строки їх виконання не перевищують трьох робочих днів з моменту укладення таких біржових контрактів;

контракти укладені на підставі безадресних заявок;

протягом торговельної сесії зафіксована фондовою біржею кількість безадресних заявок на купівлю та продаж не менше, ніж встановлена правилами фондової біржі, але не менше трьох безадресних заявок на купівлю та трьох безадресних заявок на продаж цінного папера.

Біржовий курс цінного папера розраховується за такою формулою:

  

 
,
 

де:

x1, ..., xn - ціна цінного папера, за якою укладений біржовий контракт;

w1, ..., wn - кількість цінних паперів одного виду (одного випуску) у біржовому контракті, за яким розраховується біржовий курс;

1, ..., n - порядковий номер біржового контракту, за яким визначається біржовий курс.

При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

Біржовий курс цінного папера, визначений за результатами біржових торгів, підлягає обов'язковому оприлюдненню на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі) із зазначенням дати проведення торгів, а також може бути оприлюднений у періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або в офіційному друкованому виданні Комісії.

Біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги у торговельний день, не визначається за такий торговельний день і не оприлюднюється.

____________

Опрос