Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению (стандарту) бухгалтерского учета 4 "Отчет о движении денежных средств"

Минфин
Приказ от 10.06.2010 № 382
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Наказ Міністерства фінансів України
від 10 червня 2010 року N 382

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2010 р. за N 470/17765

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 року N 87

згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 року N 73)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його прийняття у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Єфименко Т. І.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
статистики України
 

 
В. О. Піщейко
 

 

Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

1. Пункти 12 - 27 викласти в такій редакції:

"12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

13. У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У статті "Надходження від погашення векселів одержаних" відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу.

14. У статті "Надходження від покупців і замовників авансів" відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті "Надходження від повернення авансів" відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.

15. У статті "Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками" відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

16. У статті "Надходження від бюджету податку на додану вартість" відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У статті "Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов'язкових платежів), крім податку на додану вартість.

17. У статті "Надходження від отримання субсидій, дотацій" відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У статті "Надходження від цільового фінансування" відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників).

18. У статті "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)" відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів.

19. У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

20. У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У статті "Витрачання на оплату авансів" відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У статті "Витрачання на оплату повернення авансів" відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

21. У статті "Витрачання на оплату працівникам" відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті "Витрачання на оплату витрат на відрядження" відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

22. У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість" відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

23. У статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування.

24. У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображається сума сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування).

25. У статті "Витрачання на оплату цільових внесків" відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

26. У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків, відображених відповідно до пунктів 12 - 26 цього Положення (стандарту).".

2. Пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.".

3. Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
 

 
В. М. Пархоменко
 

 

 
Дата /рік, місяць, число/ 

Підприємство _________________________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія ____________________________________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______________________ 

за КОПФГ 

Вид економічної діяльності ______________________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн. 

Контрольна сума 


КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 


Звіт про рух грошових коштів

за 20__ рік

Форма N 3 

Код за ДКУД 

1801004 


Стаття 

Код 

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
                           Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
 
010 

  

  

Погашення векселів одержаних 

015 

  

  

Покупців і замовників авансів 

020 

  

  

Повернення авансів  

030 

  

  

Установ банків відсотків за поточними рахунками 

035 

  

  

Бюджету податку на додану вартість 

040 

  

  

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 

045 

  

  

Отримання субсидій, дотацій 

050 

  

  

Цільового фінансування 

060 

  

  

Боржників неустойки (штрафів, пені) 

070 

  

  

Інші надходження 

080 

  

  

                         Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 

 
090 

 
(                           ) 

 
(                           )

Авансів 

095 

(                           )

(                           )

Повернення авансів 

100 

(                           )

(                           )

Працівникам 

105 

(                           )

(                           )

Витрат на відрядження 

110 

(                           )

(                           )

Зобов'язань з податку на додану вартість 

115 

(                           )

(                           )

Зобов'язань з податку на прибуток 

120 

(                           )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи 

125 

(                           )

(                           )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 

130 

(                           )

(                           )

Цільових внесків 

140 

(                           )

(                           )

Інші витрачання 

145 

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150 

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

160 

  

  

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170 

  

  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
         фінансових інвестицій 

 
 
 
180 

 

 

         необоротних активів 

190 

  

  

         майнових комплексів 

200 

  

  

Отримані:
         відсотки 

 
210 

  

  

         дивіденди 

220 

  

  

Інші надходження 

230 

  

  

Придбання: 

  

  

  

         фінансових інвестицій 

240 

(                           )

(                           )

         необоротних активів 

250 

(                           )

(                           )

         майнових комплексів 

260 

(                           )

(                           )

Інші платежі 

270 

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

280 

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

290 

  

  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

300 

  

  

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

  

  

  

Надходження власного капіталу 

310 

  

  

Отримані позики 

320 

  

  

Інші надходження 

330 

  

  

Погашення позик 

340 

(                           )

(                           )

Сплачені дивіденди 

350 

(                           )

(                           )

Інші платежі 

360 

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370 

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

380 

  

  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390 

  

  

Чистий рух коштів за звітний період 

400 

  

  

Залишок коштів на початок року 

410 

  

  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420 

  

  

Залишок коштів на кінець року 

430 

  

  

 

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

  

____________

Опрос