Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 26.05.2010 № 244
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 26 травня 2010 року N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2010 р. за N 406/17701

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Ця постанова набирає чинності з 01.07.2010.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Пункт 2.8 глави 2 "Складання і подання форм статистичної звітності" Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, доповнити словами "та електронною поштою".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

2.1. У пункті 2 розділу 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" пояснення щодо заповнення форми N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті":

абзац двадцятий доповнити словами, знаком та цифрами "згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків";

абзаци двадцять перший, двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами двадцять першим - п'ятдесят п'ятим.

2.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

2.2.1. Форму N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку

за станом на ____________ 20__ року

_________________________________
(назва банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

(кількість)

N
з/п 

Показник 

Клієнти, що мають відкриті окремі види рахунків у банку 

Юридичні особи 

Фізичні особи - підприємці 

Фізичні особи 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

1  

2  

10 

11 

12 

13 

14 

Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість клієнтів, яким відкрито карткові рахунки,
з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

кількість клієнтів, яким відкрито карткові рахунки з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ року 

Керівник 

___________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Відповідальний працівник 

__________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 201

Кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку

1. Звіт передбачає надання банками відомостей про кількість:

окремих типів клієнтів, які на звітну дату мають відкриті рахунки в банку;

клієнтів, які здійснювали операції за відкритими в банку рахунками протягом місяця, що передує звітній даті (далі - звітний період).

2. Звіт складається за такими типами клієнтів:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

3. У формі зазначаються:

дані щодо загальної кількості клієнтів за визначеними типами клієнтів за станом на звітну дату;

дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період.

Дані щодо загальної кількості клієнтів за визначеними типами клієнтів - це відомості про кількість клієнтів, яким на звітну дату відкрито поточні, вкладні (депозитні), карткові рахунки (у тому числі карткові рахунки з виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат), рахунки з довірчого управління та рахунки з обліку дорогоцінних металів (далі - окремі види рахунків).

Дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період, - це відомості про кількість клієнтів, які за звітний період мали обороти за дебетом та кредитом за окремими видами рахунків. Якщо за окремим видом рахунків клієнта (клієнтів) протягом звітного періоду здійснювалися виключно операції, проведення яких ним (ними) не ініціювалося (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів за рішенням суду, штрафи, пені тощо), то дані щодо такого клієнта (клієнтів) у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 форми не відображаються.

4. Форма подається банками - юридичними особами в розрізі областей без подання форми за банк - юридичну особу в цілому. Під час складання звітності за формою в обласному розрізі дані групуються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку клієнтові. Якщо клієнт має рахунки в різних областях, дані щодо нього відображаються по кожній області окремо щодо кожного окремого виду рахунку; якщо клієнт має одночасно декілька рахунків у межах однієї області, то дані щодо такого клієнта необхідно відображати один раз щодо кожного окремого виду рахунку.

5. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 4 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 5 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 6 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 7 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 8 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 9 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 10 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції протягом звітного періоду за відповідними видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 11 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 12 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції за звітний період за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 13 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 14 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Рядок 1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2620, 2650).

Рядок 2 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито депозитні рахунки (балансові рахунки 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652).

Рядок 3 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито карткові рахунки (балансові рахунки 2605, 2625, 2655).

Рядок 3.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито карткові рахунки з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) (балансовий рахунок 2625). Заповнюється виключно для фізичних осіб, що мають рахунки в національній валюті (колонки 11 та 12).

Рядок 4 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2620, 2650) з обліку дорогоцінних металів.

6. Форма складається за таким алгоритмом:

N
з/п 

Показник 

Клієнти, яким відкрито окремі види рахунків у банку 

Юридичні особи 

Фізичні особи - підприємці 

Фізичні особи 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

1  

2  

10 

11 

12 

13 

14 

Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки  

2600,
2650 

2600,
2650 

2600,
2650 

2600,
2650 

2600 

2600 

2600 

2600 

2620 

2620 

2620 

2620 

Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2610,
2615,
2651,
2652 

2630,
2635 

2630,
2635 

2630,
2635 

2630,
2635 

Кількість клієнтів, яким відкрито карткові рахунки,
з них: 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2625 

2625 

2625 

2625 

3.1 

кількість клієнтів, яким відкрито карткові рахунки з виплати заробітної плати, пенсій та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) 

2625 

2625 

Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів 

2600, 2650 

2600,
2650 

2600 

2600 

2620 

2620 

2.2.2. У поясненні щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями":

абзац другий доповнити словами та цифрами "з урахуванням параметра аналітичного обліку R011";

після абзацу другого доповнити пояснення шістьма новими абзацами такого змісту:

"За балансовим рахунком 3548 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунку таким чином:

1 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями на міжбанківському ринку;

2 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими органам державної влади;

3 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими суб'єктам господарювання;

4 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими фізичним особам;

9 - суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами, крім виконаних гарантій".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

у розділі II "Операції з клієнтами":

в абзаці п'ятому цифри та знак "3548/1" замінити цифрами та знаком "3548/2";

в абзаці п'ятнадцятому цифри та знак "3548/1" замінити цифрами та знаком "3548/3";

в абзаці двадцять четвертому цифри та знак "3548/1" замінити цифрами та знаком "3548/4".

2.2.3. У частині 3 "Операції за платіжною схемою" пояснення щодо заповнення форми N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку":

в абзаці третьому слово "попередньо" замінити словом "наперед";

абзаци восьмий, дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонки 5, 7 - зазначається кількість безготівкових операцій та операцій з отримання готівки в національній і іноземній валюті, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток у власній мережі банку і через відповідну інфраструктуру інших банків (резидентів і нерезидентів), за допомогою банкоматів та інших пристроїв із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума безготівкових операцій та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток у власній мережі банку і через відповідну інфраструктуру інших банків (резидентів і нерезидентів), за допомогою банкоматів та інших пристроїв із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих для клієнтів банку".

2.2.4. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

доповнити таблицю форми після рядка 6 шістьма новими рядками такого змісту:

"

7 

Кількість торговців 

8 

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг,
з них: 

8.1 

магазини роздрібної торгівлі 

8.2 

магазини електронної торгівлі (комерції) 

8.3 

підприємства сфери послуг 

8.4 

туристичні і розважальні заклади 

";

доповнити пояснення сімома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 7 - зазначається кількість торговців, які уклали договори з еквайром або платіжною організацією платіжної системи щодо їх обслуговування та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені між торговцями і клієнтами з використанням платіжних карток.

Рядок 8 - зазначається кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали, імпринтери, та кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), через які держателі платіжних карток здійснюють оплату вартості товарів та послуг.

Рядок 8.1 - зазначається кількість магазинів роздрібної торгівлі, універмагів, автомагазинів, автозаправних станцій тощо, які здійснюють розрахунки за продані товари із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.2 - зазначається кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які здійснюють розрахунки за продані товари та послуги із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.3 - зазначається кількість підприємств сфери послуг, які здійснюють розрахунки за надані побутові послуги із застосуванням платіжних карток (перукарні, лікарні, пункти побутового прокату, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів тощо).

Рядок 8.4 - зазначається кількість туристичних і розважальних закладів, які здійснюють розрахунки за надані послуги із застосуванням платіжних карток (ресторани, готелі тощо).

Сума даних рядків 8.1 - 8.4 має дорівнювати даним рядка 8".

2.2.5. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненні щодо її заповнення:

доповнити таблицю форми після рядка 10 новим рядком такого змісту:

"

10 

11 

2.2.1. Пенсійні депозитні рахунки 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

".

У зв'язку з цим рядки 11 - 17 уважати відповідно рядками 12 - 18;

у поясненні:

доповнити пояснення після пункту 7 новим пунктом такого змісту:

"8. У рядку 11 у відповідних колонках зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих фізичними особами відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії".

У зв'язку з цим пункти 8 - 12 уважати відповідно пунктами 9 - 13;

у пунктах 9, 10 після слів "У рядку" цифри "12", "13" замінити відповідно цифрами "13", "14";

у пункті 12 цифри "17" замінити цифрами "18";

у таблиці пояснення пункту 13:

у колонках 4, 6 рядка 7 цифри та знак "2600/2,4,6" замінити відповідно цифрами та знаком "2600/4,6";

у колонках 4, 6 рядка 8 цифри та знак "2600/5,7" замінити відповідно цифрами та знаком "2600/7";

доповнити таблицю пояснення після рядка 8 новим рядком такого змісту:

"

2.2.1. Пенсійні депозитні рахунки*** 

Х 

Х 

Х 

Х 

2620/1,
2630,
2635 

2620/1,
2630,
2635 

2620/1,
2630,
2635 

".

У зв'язку з цим рядки 9 - 14 уважати відповідно рядками 10 - 15;

у колонках 3 - 9 рядка 10 знаки "***" замінити знаками "****";

у колонці 2 рядка 11 знаки "****" замінити знаками "*****";

у колонках 3 - 9 рядків 12, 13 знаки "*****" замінити знаками "******";

у колонках 3 - 9 рядків 14, 15 знаки "******" замінити знаками "*******";

у виносці **:

в абзаці першому цифри та знак "2600/2,4,6" замінити цифрами та знаком "2600/4,6";

в абзаці другому цифри та знак "2600/5,7" замінити цифрами та знаком "2600/7";

після виноски ** доповнити виноскою *** такого змісту:

"*** Зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих банками фізичним особам з урахуванням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії".

У зв'язку з цим виноски ***, ****, *****, ****** вважати відповідно виносками ****, *****, ******, *******;

у виносці ****** цифри "11", "12" замінити відповідно цифрами "12", "13";

у виносці ******* цифри "13", "14" замінити відповідно цифрами "14", "15".

2.2.6. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у рядку 19 таблиці форми цифри та знаки "(2 + 8 - 13 - 14)" виключити;

у поясненні:

у пункті 2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Пролонгація кредиту не відображається як погашення заборгованості за кредитом та надання нового кредиту";

у пункті 4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код N НРХХХ, - цей код та дата договору. Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку 25 зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного)";

в абзаці вісімнадцятому слово та цифру "рядок 7" замінити словом та цифрами "рядки 7, 8";

у другому реченні абзацу тридцятого слово "безпосередньо" виключити;

в абзаці сорок четвертому слово, цифри та знаки "(рядки 2 + 8 - 13 - 14)" виключити.

2.2.7. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у рядку 5 у колонці "Д" замінити знак "-" літерою і цифрою "Д5", а в колонці "Е" - літерою і цифрою "Е5";

у рядку 7 колонки "Д" літери, цифри, слово та знак "Д6 = Г6 плюс Б6" виключити;

виноску * після літери та цифри "Г5" доповнити літерами, цифрами та словом "Д5 та Е5";

у поясненні:

абзац восьмий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо";

у пункті 3:

після абзацу третього доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код N НРХХХ, - цей код та дата договору.

Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку "Примітка" зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"У рядку 4 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після періодів, зазначених у рядках 1 - 3".

2.2.8. У формі N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми доповнити словами та знаками "та про обсяги операцій обміну (конвертації)";

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у таблиці форми:

загальну назву колонок 4 - 7 викласти в такій редакції:

"Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні з клієнтами банку (крім банків*), здійснені в межах банку за рахунок коштів клієнтів або за власні кошти банку";

загальну назву колонок 8 - 13 викласти в такій редакції:

"Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні з банками, здійснені за рахунок коштів клієнтів або за власні кошти банку";

загальну назву колонок 14, 15 викласти в такій редакції:

"Операції обміну (конвертації), здійснені з банками за рахунок коштів клієнтів або за власні кошти банку";

у поясненні:

назву пояснення доповнити словами та знаками "та про обсяги операцій обміну (конвертації)";

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. У звіті всі операції відображаються один раз від імені банку.

3. Операції відображаються у звіті банку - юридичної особи";

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 6 уважати відповідно пунктами 4, 5;

у пункті 4:

абзац третій доповнити словами та знаками "та операції з обміну (конвертації), у тому числі операції неттінгу в розгорнутому вигляді";

абзац шостий доповнити словами "іноземну валюту одного найменування та операції з купівлі та продажу банківських металів";

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"у разі наявності кількох складових під час здійснення однієї операції такі операції відображаються поетапно: купівля іноземної валюти банком за гривні, продаж іноземної валюти банком за гривні, обмін (конвертація)";

у пункті 5:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається загальна сума іноземної валюти, купленої банком за звітний період на міжбанківському валютному ринку України за гривні (колонка 5 + колонка 9 + колонка 10), - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається загальна сума іноземної валюти, проданої банком на міжбанківському валютному ринку України за гривні (колонка 7 + колонка 12 + колонка 13), - до 16 знаків";

абзац п'ятий після слів "за яким" доповнити словом "банком";

абзац шостий після слова "купленої" доповнити словом "банком";

абзац сьомий після слів "за яким" доповнити словом "банком";

абзац восьмий після слова "проданої" доповнити словом "банком";

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4 - 7 не відображаються операції, здійснені банками з іншими банками для задоволення заяв клієнтів та за власними операціями".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим;

абзаци десятий, тринадцятий після слів "за яким" доповнити словом "банком";

абзаци шістнадцятий, сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 - обсяг іноземної валюти, отриманої банком за операціями обміну (конвертації) з іншим банком на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародному ринку, - до 16 знаків.

Колонка 15 - обсяг іноземної валюти, перерахованої банком за операціями обміну (конвертації) з іншим банком на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародному ринку, - до 16 знаків";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У колонках 14, 15 не відображаються операції, здійснені банками з власними клієнтами в межах банку".

2.2.9. Абзаци четвертий, п'ятий пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" після цифр та слова "15000 гривень" доповнити словами "за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції".

2.2.10. Абзац тринадцятий пояснення щодо заповнення форми N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки".

2.2.11. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями":

у пункті 6 цифри та слова "181-й день відповідного строку або" і слово "іншого" виключити;

у пункті 7:

абзац тридцять третій після слів "уповноваженою особою" доповнити словами "наказу банку щодо реорганізації його підрозділу";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 19 (Код валюти розрахунку) - зазначається цифровий код валюти розрахунку (у тому числі валюти України) згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

доповнити пояснення після пункту 8 новим пунктом такого змісту:

"9. Якщо перевищення строку розрахунків за зовнішньоекономічною операцією резидента становить понад 10 років, то банк виключає з форми дані щодо такої операції. Строк 10 років повинен відраховуватися з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною операціями або строку, встановленого згідно з висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики".

У зв'язку з цим пункти 9 - 17 уважати відповідно пунктами 10 - 18.

2.2.12. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

у пункті 8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

абзаци тридцять восьмий - п'ятдесят дев'ятий викласти в такій редакції:

"09 - кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі;

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

16 - готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

30 - фармацевтична продукція;

31 - добрива;

37 - фотографічні або кінематографічні товари;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

42 - вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, дамські сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку);

43 - натуральне та штучне хутро; вироби з нього;

44 - деревина та вироби з неї;

49 - друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани;

61 - одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні;

62 - одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних;

64 - взуття, гетри та аналогічні вироби, їх частини";

після абзацу п'ятдесят дев'ятого доповнити пункт чотирнадцятьма новими абзацами такого змісту:

"71 - перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви залізничні, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запасні частини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

90 - прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя;

94 - меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції;

97 - твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат;

99 - інші товари".

У зв'язку з цим абзац шістдесятий уважати абзацом сімдесят четвертим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо банк здійснив операції з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом, згідно з яким товар належить до двох і більше товарних груп, то сума купленої для клієнта валюти відображається із зазначенням товарної групи, що має найбільшу питому вагу від обсягу операції".

2.2.13. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"продаж усіх валютних коштів за безготівкову національну валюту";

пункт 3 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Надходження на користь банку за договорами факторингу відображаються за цифровим кодом мети надходження, що відповідає меті операції за договором клієнта з нерезидентом. Колонки 4, 5 заповнюються за даними клієнта, з яким банк уклав договір факторингу, а в колонці 9 зазначається "надходження за договором факторингу".

За операціями з надходження іноземної валюти в Україну на виконання умов акредитивів за експортними операціями клієнтів колонки 4, 5 заповнюються за даними клієнта, на користь якого відкрито акредитив, у колонці 6 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 9 зазначається "виконання умов акредитиву".

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 4, 5 зазначаються дані продавця, у колонці 6 - код мети переказу 10";

у пункті 4:

в абзаці першому:

перше речення викласти в такій редакції:

"4. Надходження на користь одного клієнта або продаж за дорученням одного клієнта іноземної валюти в сумі понад 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, відображаються окремими записами";

друге речення після слів "на користь одного клієнта кількох надходжень" доповнити словами та знаками "(або кількох операцій продажу)";

в абзаці другому:

перше речення після слів "необхідно консолідувати" доповнити словами "на обласному рівні";

у другому реченні слова та знаки "(за некредитними операціями)" замінити словами та знаками "(за некредитними операціями або за консолідованою сумою кредитних та некредитних операцій, кожна з яких не перевищує 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції)";

у пункті 7:

в абзаці четвертому цифри та слово "30 днів" замінити цифрою та словом "3 дні";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий уважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим;

абзац восьмий після слів "коштів на коррахунках" доповнити словами "рахунках клієнтів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"надходження безготівкової іноземної валюти за операціями з продажу готівкової іноземної валюти одного найменування";

у пункті 11:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"01 - на користь резидента-експортера (крім авансових платежів), а також надходження однією сумою, яка складається з оплати за фактично отримані товари та попередньої оплати за товари, якщо її неможливо відокремити на дату складання звіту. Крім того, надається пояснення в колонці 9. За цим кодом також відображаються надходження страхових відшкодувань за договорами перестрахування";

абзац чотирнадцятий доповнити словами "у тому числі надходження на користь клієнта від нерезидента, якщо в платіжних документах зазначено реквізити кредитного договору, укладеного між банком та клієнтом";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"09 - надходження з іншою метою, у тому числі за приватними переказами та заробітна плата, отримана фізичними особами від нерезидентів, із наданням відповідного пояснення в колонці 9. За цим кодом також відображаються надходження коштів представництву фірми-нерезидента на представницькі витрати тощо";

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відображення операцій з кодом "09", які не перевищують 100000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 9".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - шістдесят четвертий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - шістдесят п'ятим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"11 - продаж валютної виручки";

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"14 - продаж іноземної валюти, раніше купленої на міжбанківському валютному ринку, яка не була використана за призначенням";

абзац тридцять шостий після слів "для складання платіжного календаря за операціями" доповнити словами "із залучення коштів".

2.2.14. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

у пункті 2:

в абзаці другому:

перше речення після слів "необхідно консолідувати" доповнити словами "на обласному рівні";

друге речення викласти в такій редакції:

"Відображати у звіті такі операції необхідно однією сумою, у колонках 3, 8, 9 зазначити нулі, у колонці 4 - "0" (для резидентів та нерезидентів), "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів), а в колонці 6 - нулі (за кредитними операціями) або "999" (за некредитними операціями або за консолідованою сумою кредитних та некредитних операцій, кожна з яких не перевищує 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції)";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо перекази здійснювалися на користь одного бенефіціара на рахунки, відкриті в банках різних країн, то такі операції не консолідуються".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Якщо кошти, отримані резидентом-посередником від нерезидента, перераховуються на користь нерезидента-експедитора, то такі операції відображаються за кодом мети переказу, що відповідає меті операції, визначеної договором з нерезидентом. У разі оплати експедиційних послуг, визначених договором між резидентом та нерезидентом і наданих згідно з цим договором резиденту за межами України, такі послуги відображаються з кодом мети переказу іноземної валюти 25.

За операціями з переказу іноземної валюти за межі України на виконання умов акредитивів за імпортними операціями клієнтів колонки 3, 4 заповнюються за даними клієнта, за дорученням якого відкрито акредитив, у колонці 5 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 10 зазначається "виконання умов акредитиву".

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 3, 4 зазначаються дані покупця, у колонці 5 - код мети переказу 31";

в абзаці шостому пункту 4 цифру та слово "2 днів" замінити цифрою та словом "3 днів";

у пункті 6:

в абзаці сьомому слова "увезених" та "отриманих" замінити відповідно словами "що увозяться" та "отримуються";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів (продукції, робіт, послуг) без увезення їх на митну територію України та за імпортом послуг, які одночасно надаються як на території України, так і за її межами, а також за операціями з переказу юридичними особами іноземної валюти за кордон як оплата за навчання, лікування тощо. За цим кодом також відображаються перекази страховими компаніями за кордон перестрахувальних премій";

абзац шістнадцятий після слова "переказами" доповнити словами "та за операціями з переказу фізичними особами іноземної валюти за кордон як оплата за проживання в готелі, за навчання, за лікування тощо";

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відображення операцій з кодом "31", які не перевищують 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 10".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п'ятдесят п'ятим;

абзац двадцять другий після слів "для складання платіжного календаря за операціями" доповнити словами "із залучення коштів";

в абзаці п'ятдесят першому слова "або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf)" виключити.

2.2.15. Колонки 4 - 14 рядків 1.5.3.1, 1.5.3.2 таблиці форми 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" доповнити знаком "х".

2.2.16. У формі N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 7 викласти в такій редакції:

"прострочені до 60 днів та нараховані доходи, строк сплати яких не настав";

рядок 3 виключити.

У зв'язку з цим рядки 4, 5 уважати відповідно рядками 3, 4;

у поясненні:

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами десятим - тридцять шостим;

в абзаці десятому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцять шостий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять п'ятим;

в абзаці чотирнадцятому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - тридцять четвертим;

в абзаці вісімнадцятому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається сума заборгованості за простроченими до 60 днів та нарахованими доходами, строк сплати яких не настав, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів, що береться з аналітичних даних за такими рахунками";

абзац двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять третім;

в абзаці двадцять другому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац двадцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять другим;

в абзаці двадцять сьомому цифру "4" замінити цифрою "3";

в абзаці двадцять дев'ятому знаки, слова та цифри "(рядок 5 мінус рядок 3)" виключити;

абзац тридцять другий доповнити словами та цифрами "або проценти за ним прострочені понад 60 днів".

2.2.17. Абзац сімнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцятим.

2.2.18. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 1 колонки 6 доповнити знаком "х";

у рядку 2 колонки 6 знак "х" виключити;

рядок 3 колонки 6 доповнити знаком "х";

у рядку 4 колонки 6 знак "х" виключити;

у поясненні:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

рядку 1 у колонках 5, 18, 20 зазначається середньозважене значення нормативів Н3, Н11, Н12, розраховане відповідно до глави 4 розділу IX Інструкції";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

рядку 2 у колонках 4, 7, 8 зазначається кількість порушень нормативів Н2, Н5, Н6 за станом на 1, 11, 21 число місяця, у колонках 6, 13, 16, 19, 21-1, 22-1, 23-1 - кількість порушень Н4, Н7, Н9, Н11, Л13, Л13-1, Л13-2 за звітний місяць";

у першому реченні абзацу п'ятого цифру "6" виключити;

перше речення абзацу шостого після слів та цифри "в колонках 4" доповнити цифрою "6".

2.2.19. У поясненні щодо заповнення форми N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами":

пункт 2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"До звіту включаються активні операції, облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками:

1500(А), 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1590, 1592, 1600(А), 1607, 1811, 1819, 1890, 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2226, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2400, 2401, 2600(А), 2605(А), 2607, 2620(А), 2625(А), 2627, 2650(А), 2655(А), 2657, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2890, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3040, 3041, 3042, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3140, 3141, 3142, 3190, 3191, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219, 3290, 3291, 3510, 3519, 3540, 3541, 3548, 3578, 3579, 3590, 3599, 9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9100, 9122, 9129";

абзац тридцять сьомий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Колонка 26 - зазначається код виду забезпечення кредиту згідно з договором (за параметром S031)".

2.2.20. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

після рядка 25 таблицю форми доповнити п'ятьма новими рядками такого змісту:

"

  

У тому числі: 

25.1 

кредиторська заборгованість за операціями з банками 

25.2 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

25.3 

кредиторська заборгованість з придбання активів 

25.4 

інша кредиторська заборгованість 

";

у поясненні:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення активів до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно), а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3 - 6 (за мінусом даних рядків 2.3, 3.4, 4.13, 5.9, 6.1, 6.5, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3 - 6 (за мінусом даних рядків 16.5, 17.11, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25.1, 25.2, 25.4, 26).

Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3 - 10 (за мінусом даних рядків 2.3, 3.4, 4.13, 5.9, 6.1, 6.5, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3 - 10 (за мінусом даних рядків 16.5, 17.11, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25.1, 25.2, 25.4, 26)";

після абзацу третього доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Кожен транш, наданий банком у межах ліміту за кредитною лінією, має розглядатися як окремий кредит згідно з умовами, що зазначені договором кредитування".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

у таблиці пояснення:

рядок 25 викласти в такій редакції:

"

25 

Кредиторська заборгованість 

  

  

";

після рядка 25 доповнити таблицю п'ятьма новими рядками такого змісту:

"

  

У тому числі: 

  

  

25.1 

кредиторська заборгованість за операціями з банками 

1911, 1919 

за аналітичним обліком 

25.2 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

2900, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2909 

за аналітичним обліком 

25.3 

кредиторська заборгованість з придбання активів 

3610 

за аналітичним обліком 

25.4 

інша кредиторська заборгованість 

3615, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3630, 3631, 3640, 3641, 3648, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3658, 3659 

за аналітичним обліком 

".

2.2.21. Пояснення щодо заповнення форми N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 653

Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості

1. Звіт передбачає надання даних про кількість укладених на звітну дату кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними, а також зміни в кількості кредитних договорів та обсягах заборгованості за ними, що відбулися протягом звітного періоду.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480;

Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129).

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, та зміни в обсягах заборгованості за кредитними договорами.

Зміни в обсягах заборгованості за кредитними договорами відображаються як обсяги дебетових (видача кредитів) та кредитових (повернення кредитів) оборотів за звітний період за рахунками з обліку заборгованості за кредитами, що пов'язані зі зміною номінальної суми кредиту, доходів, амортизацією премії/дисконту.

Інформація про зміни в обсягах заборгованості за кредитами овердрафт за кожним клієнтом відображається за звітний період наростаючим підсумком за кожний операційний день як:

сума виданих кредитів у разі позитивної різниці між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня;

сума погашених кредитів у разі негативної різниці між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня.

4. Дані за кредитними операціями надаються в розрізі параметрів "вид економічної діяльності" (К111), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032), "код валюти" (R030) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

За балансовими рахунками 1508, 1509, 3548 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунків таким чином:

Балансовий рахунок 

Розподіл балансового рахунку
за параметром аналітичного обліку R011 

1508, 1509 

1 - доходи за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках;

2 - доходи за коштами банків у розрахунках 

3548 

1 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями на міжбанківському ринку;

2 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими органам державної
      влади;

3 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими суб'єктам
      господарювання;

4 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими фізичним особам;

9 - суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими
      інструментами, крім виконаних гарантій 

5. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 КА, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600 А, 1607, 3548/1).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками: 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139, 3548/2).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (обліковуються за рахунками: 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657, 3548/3).

Рядки 3.1 - 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби" (обліковуються за рахунками: 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209, 3548/4).

Рядки 4.1.1 - 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (обліковується за рахунками: 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (обліковуються за рахунками: 2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (обліковуються за рахунками: 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (обліковуються за рахунками: 2620 А, 2625А, 2627).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість чинних кредитних договорів (а саме документів, які є окремими правочинами та за якими відбулося фактичне надання коштів) за станом на перше число звітного місяця.

За договорами, що передбачають кредитування в різних валютах (мультивалютні кредитні лінії), у колонці 3 зазначається кількість відкритих рахунків з обліку кредитної заборгованості за цими договорами.

Договори, що передбачають право на отримання кредиту овердрафт, за якими клієнти скористалися цим правом, відображаються в колонці 3 до припинення дії договорів. Якщо клієнти взагалі не користувалися правом на отримання кредиту овердрафт, то договори не відображаються в колонці 3.

Колонка 4 - зазначається загальний обсяг заборгованості за основним боргом за кредитними договорами за станом на перше число звітного місяця, що відповідає сумі рядків: 1 (Розділ I), 1, 2, 3 (Розділ II) форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями".

Колонка 5 - зазначається загальний обсяг заборгованості за нарахованими доходами за кредитними договорами за станом на перше число звітного місяця (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 6 - зазначається величина зміни (приріст, скорочення) (колонка 6 = колонка 7 - колонка 8 - колонка 9 + колонка 10) у кількості кредитних договорів за звітний період.

Колонка 7 - зазначається кількість нових кредитних договорів та додаткових договорів до чинних кредитних договорів, укладених протягом звітного періоду, за якими відбулося фактичне надання коштів.

Колонка 8 - зазначається кількість кредитних договорів, дію яких припинено (у тому числі внаслідок погашення заборгованості) протягом звітного періоду.

Колонка 9 - зазначається кількість кредитних договорів, за якими продано заборгованість або передано право вимоги протягом звітного періоду.

Колонка 10 - зазначається кількість кредитних договорів, за якими придбано заборгованість або отримано право вимоги протягом звітного періоду.

Колонка 11 - зазначається загальний обсяг зміни (приріст, скорочення) (колонка 11 = колонка 12 + колонка 13 - колонка 14 - колонка 15 - колонка 16 + колонка 17 ± колонка 18) в обсягах заборгованості за кредитними договорами за звітний період.

Колонка 12 - зазначається обсяг заборгованості за новими кредитними договорами, які укладено (без урахування додаткових договорів до чинних договорів) протягом звітного періоду.

Колонка 13 - зазначається обсяг кредитів, наданих у рамках чинних договорів протягом звітного періоду.

Колонка 14 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, внаслідок сплати якого забезпечено повне виконання зобов'язань за цими договорами протягом звітного періоду.

Колонка 15 - зазначається обсяг заборгованості, який сплачено протягом звітного періоду в рамках чинних кредитних договорів.

Колонка 16 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, який продано, а також обсяг заборгованості за кредитними договорами, за якими передано право вимоги (у тому числі всі ризики і винагороди від володіння кредитом) протягом звітного періоду.

Колонка 17 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, який придбано протягом звітного періоду, зокрема шляхом набуття права вимоги за кредитними договорами (у тому числі всіх ризиків і винагород від володіння кредитом).

Колонка 18 - зазначається обсяг заборгованості, який зумовив зміну в обсягах заборгованості за кредитними договорами за звітний період унаслідок проведення інших операцій ніж ті, що наведені в колонках 12 - 17, у тому числі обсяг нарахованих доходів та амортизації премії/дисконту за кредитними договорами, за якими у звітному періоді не було операцій з надання чи погашення основного боргу; обсяг безнадійної кредитної заборгованості, що списується банком відповідно до пункту 1.10 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695".

2.2.22. У формі N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми після слів "та обсяги" доповнити словом "реструктуризованої";

у таблиці форми у загальній назві колонок 7 - 9 та 11 - 13 слово "яких" замінити словом "якої";

пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 655
Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості

1. Звіт передбачає надання даних про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості (або її частини), щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію.

2. Під час складання звіту користуватися:

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480;

Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129).

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Реструктуризовані кредитні договори - кредитні договори, щодо яких унесено зміни шляхом укладання додаткової угоди з позичальником щодо продовження строку дії, зміни графіка, схеми платежів.

Інформація щодо реструктуризованої кредитної заборгованості включає відомості про заборгованість, щодо якої:

змінено відсоткову ставку;

скасовано (повністю або частково) нараховані та не сплачені позичальником фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за кредитною заборгованістю;

змінено графік погашення кредитної заборгованості (строки та суми погашення основного боргу, сплати відсотків/комісій);

змінено розмір комісії.

У звіті не відображається:

заборгованість, щодо якої здійснено зміну валюти виконання зобов'язання без зміни інших умов кредитного договору;

заборгованість, що виникла внаслідок погашення наявної заборгованості за рахунок видачі нового кредиту;

заборгованість, що виникла внаслідок приєднання до основного боргу заборгованості за нарахованими доходами;

заборгованість, що виникла внаслідок реструктуризації раніше реструктуризованої кредитної заборгованості, якщо обсяг реструктуризованої кредитної заборгованості залишився без змін.

5. Дані за кредитними операціями надаються в розрізі параметрів "вид економічної діяльності" (К111), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032), "код валюти" (R030) "параметр ризику" (S080), "строк погашення основного боргу" (S270) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

За балансовими рахунками 1508, 1509 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунків таким чином:

1 - доходи за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках;

2 - доходи за коштами банків у розрахунках.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 КА, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600 А, 1607).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками: 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (обліковуються за рахунками: 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657).

Рядки 3.1 - 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби, усього" (обліковуються за рахунками: 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209).

Рядки 4.1.1 - 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда)" (обліковується за рахунками: 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями" (обліковуються за рахунками: 2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити" (обліковуються за рахунками: 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (обліковуються за рахунками: 2620 А, 2625 А, 2627).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4 в колонках 3 - 19.

Колонка 3 - зазначається кількість (сума даних колонок 4, 5, 6) чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію.

Колонка 4 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу та відсотків/комісій.

Колонка 5 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу.

Колонка 6 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати відсотків/комісій.

Колонка 7 - зазначається обсяг (сума даних колонок 8, 9) заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію.

Колонка 8 - зазначається обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу.

Колонка 9 - зазначається обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині нарахованих доходів (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 10 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 11 - зазначається обсяг (сума даних колонок 12, 13) заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 12 - зазначається обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо якої протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині основного боргу.

Колонка 13 - зазначається обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо якої протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині нарахованих доходів (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 14 - зазначається обсяг (сума даних колонок 15, 16) негативно класифікованої заборгованості за реструктуризованими кредитними договорами.

Колонка 15 - зазначається обсяг негативно класифікованої реструктуризованої заборгованості за основним боргом.

До негативно класифікованої заборгованості за основним боргом належать кредитні операції, що класифіковані за ступенем ризику як сумнівні та безнадійні (за параметром S080) (пункт 3.8 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032).

Колонка 16 - зазначається обсяг негативно класифікованої реструктуризованої заборгованості за нарахованими доходами (за параметром S270) (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

До негативно класифікованої заборгованості за нарахованими доходами належать прострочені понад 31 день та сумнівні до отримання нараховані доходи (пункт 3.8 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032).

Нараховані доходи за активними операціями банків уважаються сумнівними щодо отримання, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів (пункт 10.1 глави 10 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695).

Колонка 17 - зазначається обсяг (сума даних колонок 18, 19) простроченої заборгованості за реструктуризованими кредитними договорами.

Колонка 18 - зазначається обсяг реструктуризованої заборгованості за основним боргом, яка не була повернена в установлений договором строк (обліковується за рахунками: 1517, 1527, 2027, 2037, 2067, 2077, 2087, 2107, 2117, 2127, 2137, 2207, 2217, 2227, 2237).

Колонка 19 - зазначається обсяг реструктуризованої заборгованості за нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк (обліковується за рахунками: 1509/2, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239)".

2.2.23. У формі N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами" та поясненні щодо її заповнення:

загальну назву колонок 5 - 20 таблиці форми викласти в такій редакції:

"у тому числі обсяг заборгованості за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів, у розрізі строків прострочення";

пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 658
Звіт про заборгованість за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами

1. Звіт передбачає надання інформації про суми заборгованості за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами, у розрізі строків прострочення на звітну дату.

2. Під час складання звіту користуватися:

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікатором індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480;

Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129).

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Дані за кредитними операціями надаються в розрізі параметрів "вид економічної діяльності" (К111), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032), "строк прострочення за основним боргом" (S280), "строк прострочення за нарахованими доходами" (S290), "код валюти" (R030) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

За балансовими рахунками 1508, 1509, 3548 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунків таким чином:

Балансовий рахунок 

Розподіл балансового рахунку
за параметром аналітичного обліку R011 

1508, 1509 

1 - доходи за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках;

2 - доходи за коштами банків у розрахунках 

3548 

1 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями на міжбанківському ринку;

2 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими органам державної
      влади;

3 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими суб'єктам
      господарювання;

4 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими фізичним особам;

8 - суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими
      інструментами, крім виконаних гарантій 

5. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 КА, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600 А, 1607, 3548/1).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками: 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139, 3548/2).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (обліковуються за рахунками: 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657, 3548/3).

Рядки 3.1 - 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби" (обліковуються за рахунками: 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209, 3548/4).

Рядки 4.1.1 - 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (обліковується за рахунками: 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (обліковуються за рахунками: 2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (обліковуються за рахунками: 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (обліковуються за рахунками: 2620 А, 2625 А, 2627).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4.

Колонка 3 - зазначається загальний обсяг заборгованості за основним боргом за станом на перше число звітного місяця, що відповідає сумі рядків 1 (розділ I), 1, 2, 3 (розділ II) форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями".

Колонка 4 - зазначається загальний обсяг заборгованості за нарахованими доходами за станом на перше число звітного місяця (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонки 5 - 20 - зазначаються суми заборгованості за кредитними операціями, за якими має місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами, у розрізі аналітичних параметрів (S290) "Строки прострочення за нарахованими доходами" та (S280) "Строки прострочення за основним боргом".

Сума заборгованості за кредитною операцією, за якою має місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами, визначається як сума простроченої заборгованості за цією операцією та заборгованості, строк сплати якої ще не настав.

Якщо за кредитною операцією має місце прострочення заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами, то вся заборгованість за цією кредитною операцією відноситься до відповідного періоду прострочення та відображається у відповідних колонках.

Віднесення заборгованості за кредитною операцією до відповідного періоду прострочення здійснюється в останній робочий день кожного місяця за станом на звітну дату (дату розрахунку кількості днів прострочення заборгованості).

Розрахунок кількості днів прострочення заборгованості за кредитною операцією, крім операцій за кредитами овердрафт та відновлюваними кредитними лініями, здійснюється у такій послідовності:

Розраховується середня сума щоденного планового платежу:

  

  

М - П 

Пщод. 

_________

  

  

К 

Розраховується кількість днів прострочення заборгованості за кредитною операцією:

  

  

Ф - П 

  

Кднпр.

________

де: 

  

  

Пщод. 

  

М - максимальна сукупна заборгованість за кредитною операцією, що включає всю суму наданого кредиту та всю суму нарахованих доходів за ним, визначених згідно з умовами кредитного договору на дату проведення розрахунку кількості днів прострочення заборгованості;

П - планова сукупна заборгованість за кредитною операцією, що включає планову заборгованість за основним боргом та нарахованими доходами, що визначені на дату розрахунку кількості днів прострочення заборгованості згідно з плановими термінами повернення кредиту та процентів за ним відповідно до умов кредитного договору;

К - кількість днів, що минула з дати надання кредиту до дати розрахунку кількості днів прострочення заборгованості;

Ф - фактична сукупна заборгованість за кредитною операцією, що включає фактичну заборгованість за основним боргом та нарахованими доходами на дату розрахунку кількості днів прострочення заборгованості.

Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитними договорами, то кількість днів прострочення заборгованості розраховується окремо за кожним кредитним договором. Заборгованість такого позичальника за всіма кредитними договорами відображається у колонках, що відповідають більшому періоду прострочення.

Кількість днів прострочення заборгованості за кредитами овердрафт та відновлюваними кредитними лініями визначається на звітну дату, починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося погашення заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами в строк, передбачений договором".

2.2.24. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами":

у таблиці пояснення "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування":

у розділі I "Поточний рахунок":

після рядка 5 підрозділу "Товари" доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

Товари для перепродажу (комісійні угоди) 

1771 

1772 

Купівля посередником-резидентом товарів у нерезидента та наступний перепродаж їх іншому нерезиденту без ввезення на митну територію України (крім комісійних за послуги посередника) 

";

у колонці 5 рядка 17.2 підрозділу "Послуги" слова "трансферти спортсменів" виключити;

у розділі II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

колонку 4 рядка 2.2 доповнити двома абзацами такого змісту:

"трансфери спортсменів;

продаж Україною квоти на викиди в атмосферу вуглекислого газу";

у колонці 4 рядка 3.6 підрозділу "Спеціальні коди" слова та знаки "купівля посередником-резидентом товарів у нерезидента та подальший перепродаж їх іншому нерезиденту (крім комісійних за послуги посередника)" виключити.

3. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

у пункті 17:

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"гарантії урядів країн категорії "А".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять третім;

після абзацу двадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"порука".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять третій уважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять четвертим.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос