Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выдачи удостоверений пригодности к эксплуатации и разрешений на право эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи гражданской авиации Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ от 11.05.2010 № 280
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 11 травня 2010 року N 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2010 р. за N 348/17643

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної служби України з нагляду
 за забезпеченням безпеки авіації від 15 березня 2005 року N 186

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 25 травня 2011 року N 121)

Відповідно до статей 7 та 55 Повітряного кодексу України та з метою приведення нормативно-правових актів цивільної авіації України у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України, затвердженої наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.03.2005 N 186, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.03.2005 за N 349/10629, що додаються.

2. Державній авіаційній адміністрації:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ до відома підприємств, організацій та установ цивільної авіації України, які забезпечують технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Колісника А. А.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
В. Загородній
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України

1. У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Державіаслужба" та "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державіаадміністрація" та "Державна авіаційна адміністрація" у відповідних відмінках.

2. У главі 1:

2.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Ця Інструкція є обов'язковою до виконання підрозділами Державіаадміністрації, підприємствами, організаціями та установами цивільної авіації (далі - підприємства ЦА), а також фізичними особами, які забезпечують технічну експлуатацію наземних засобів РТЗ та/або їх використовують".

2.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Нормативні посилання

Під час розроблення цієї Інструкції використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про радіочастотний ресурс України";

Закон України "Про телекомунікації";

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2002 N 932 "Про затвердження переліків документів і груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементами";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526 "Про утворення Державної авіаційної адміністрації";

Правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 N 381, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 705/13972".

2.3. У пункті 1.5:

визначення термінів "Дозвіл", "Наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів та авіаційного електрозв'язку" та "Посвідчення" викласти в такій редакції, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Дозвіл на право експлуатації - документ, що засвідчує право підприємства ЦА на експлуатацію радіовипромінювального наземного засобу РТЗ відповідно до чинних норм щодо радіовипромінювання.

Наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (наземні засоби РТЗ) - це радіоелектронні та технічні засоби (засоби електрозв'язку, радіонавігації та радіолокації; автоматизовані системи та їх робочі місця; апаратура відображення; антенно-фідерні пристрої; лінії управління та електрозв'язку; автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання; інше обладнання), які призначені для забезпечення польотів повітряних суден, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств ЦА.

Посвідчення придатності до експлуатації - документ, що засвідчує допуск наземного засобу РТЗ до експлуатації та підтверджує відповідність його вимогам нормативної й експлуатаційної документації на цей засіб";

доповнити термінами такого змісту, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Авіаційне радіомовлення - передавання інформації стосовно аеронавігації, яка не адресується конкретній станції або станціям.

Встановлені вимоги - вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, кодексах усталеної практики та технічних умовах".

3. Пункт 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.4. У разі видачі Посвідчень і Дозволів, оформлених на нових бланках та/або згідно з новою встановленою формою, номери Посвідчень і Дозволів не змінюються".

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"4.1.3. Користувачі повітряного простору мають подавати заяви про видачу Посвідчення та/або Дозволу після отримання права на здійснення авіаційної діяльності згідно з чинним законодавством".

4.2. У пункті 4.2:

підпункт "б" підпункту 4.2.1 виключити. У зв'язку з цим підпункти "в" і "г" уважати відповідно підпунктами "б" і "в";

абзац другий підпункту 4.2.3 викласти в такій редакції:

"акт льотної перевірки і відповідні додатки до нього згідно з діючими програмами та методиками (крім засобів спеціального призначення). В акті льотної перевірки аварійного каналу 121,5 МГц зазначати частоту, на яку перестроювався наземний засіб АПЕЗ";

абзац перший підпункту 4.2.4 викласти в такій редакції:

"4.2.4. Для радіостанцій авіаційного радіомовлення діапазону ВЧ/ДВЧ, радіопередавачів та радіостанцій діапазону ВЧ, радіорелейних станцій та радіопередавальних пристроїв супутникового електрозв'язку:".

5. У главі 6:

5.1. Абзац перший пункту 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Посвідчення видається на весь період експлуатації наземного засобу РТЗ до виведення його з експлуатації. У разі продовження терміну служби (ресурсу) наземного засобу РТЗ строк дії Посвідчення продовжується на новий встановлений термін служби (ресурс), про що робиться запис на зворотному боці Посвідчення".

5.2. Підпункт 6.2.1 пункту 6.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"припинення експлуатації наземного засобу РТЗ та його списання".

5.3. У підпункті 6.4.1 пункту 6.4 слово "розділі" замінити словом "главі".

5.4. У підпункті 6.6.2 пункту 6.6 слово "розділом" замінити словом "главою".

6. Главу 7 викласти в такій редакції:

"7. Облік видачі/повернення Посвідчень і Дозволів

7.1. Видані або повернуті Посвідчення та/або Дозвіл реєструються у журналі реєстрації видачі Посвідчень та/або Дозволів (далі - Журнал) за формою, наведеною у додатку 5.

7.2. Журнал повинен бути прошнурований, його аркуші - пронумеровані. На останньому аркуші Журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у ньому, що засвідчується підписом керівника структурного підрозділу Державіаадміністрації та скріплюється печаткою.

7.3. Журнал ведеться у відповідному структурному підрозділі Державіаадміністрації.

7.4. Підставою для видачі оформлених документів (Посвідчення та/або Дозволу) є наявність в одержувача повноважень від підприємства ЦА на отримання цих документів".

7. У додатках:

7.1. У додатку 1:

слова, знаки та цифри "Номер і дата видачі Дозволу: N ____ від "___" ____________ 20__ р." замінити словами "Номер і дата видачі Дозволу на право експлуатації ____________";

слова "Дане Посвідчення підтверджує відповідність наземного засобу РТЗ вимогам технічної документації, нормам придатності наземного засобу РТЗ до експлуатації, чинним у цивільній авіації України" замінити словами "Це Посвідчення підтверджує відповідність наземного засобу РТЗ вимогам нормативної й експлуатаційної документації".

7.2. У додатку 2 текст, розміщений на зворотному боці Дозволу, виключити.

7.3. У додатку 3 слова в дужках "(підкреслити необхідне)" замінити словами в дужках "(зазначити необхідне)".

7.4. У додатку 5 колонки 8 - 11 таблиці Журналу реєстрації видачі Посвідчень та/або Дозволів викласти в такій редакції:

"

Строк дії Посвідчення або строк його продовження до 

Дата видачі документа, підпис одержувача 

Підпис особи, що видала документ 

Дата повернення документа, підпис одержувача 

10 

11 

".

 

Заступник Міністра транспорту та
зв'язку України - голова Державної
авіаційної адміністрації
 

 
 
А. Колісник
 

Опрос