Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Плану реагирования на радиационные аварии

Государственный комитет ядерного регулирования, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 02.03.2010 № 24/126
действует с 09.04.2010

Про затвердження Змін до Плану реагування на радіаційні аварії

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 2 березня 2010 року N 24/126

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2010 р. за N 250/17545

Відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та з метою удосконалення заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.05.2004 N 87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 720/9319, що додаються.

2. Інформаційно-кризовому управлінню Державного комітету ядерного регулювання України (Ананенко О. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання України Божка С. Г. та першого заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Антонця В. М.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України

 
О. А. Миколайчук

Міністр України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи

 
 
В. М. Шандра

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України

 
 
І. Д. Макаренко

Міністр охорони здоров'я
України

 
В. М. Князевич

Заступник Міністра палива
та енергетики України

 
Н. Ю. Шумкова

 

Зміни до Плану реагування на радіаційні аварії

1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами.

2. По всьому тексту слово "Система" в усіх відмінках замінити словами "єдина система цивільного захисту" у відповідних відмінках.

3. У розділі I:

3.1. У пункті 1.1 слова "Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру" замінити словами "Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій".

3.2. Пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

"1.2. План розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про правові засади цивільного захисту", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 N 1567, в частині, що стосується РА, а також рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії.

1.3. План розроблено з метою:

правового врегулювання дій функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту з урахуванням специфіки аварійного планування та реагування на РА;

гармонізації нормативно-правової бази у сфері аварійного реагування, що діє в Україні, з чинною нормативно-правовою базою країн Європейського Союзу.".

4. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Терміни та визначення

У цьому Плані наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

аварійний план - план дій у випадку аварії на будь-якому об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;

єдина державна система цивільного захисту населення і територій - сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної політики у сфері цивільного захисту;

зона спостереження - територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій зоні;

контрзахід - будь-яка дія, яка призводить до зменшення існуючих індивідуальних та (або) колективних доз опромінення або імовірності опромінення внаслідок аварії чи ситуації хронічного опромінення та (або) зменшення збитку для здоров'я, завданого самим фактом наявності аварії чи хронічного опромінення;

надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;

невідкладні контрзаходи - контрзаходи, реалізація яких спрямована на відвернення порогових детермінованих ефектів;

орган управління єдиної системи цивільного захисту - орган виконавчої влади або його структурний підрозділ, призначений для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах його компетенції;

підсистеми (функціональні та територіальні) єдиної системи цивільного захисту - сукупність підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних та територіальних органів управління, на які покладаються визначені законом завдання у конкретних сферах цивільного захисту;

радіаційна аварія - подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки;

реагування на РА - скоординовані дії органів та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, які входять до складу функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, щодо ліквідації РА та мінімізації її наслідків;

рівень втручання - очікувана розрахункова величина дози опромінення людини, яка зумовлює необхідність обов'язкового вжиття заходів щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;

рівень дії - величина, похідна від рівнів втручання, яка виражається у термінах таких показників радіаційної обстановки, які можуть бути виміряні: потужність поглинутої дози в повітрі на відкритій місцевості, об'ємна активність радіонуклідів в повітрі, питома активність радіонуклідів в продуктах харчування, щільність випадінь радіонуклідів на грунт та інші;

санітарно-захисна зона - територія навколо радіаційно-ядерного об'єкта, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити квоту ліміту дози для категорії В. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до радіаційно-ядерного об'єкта, та проводиться радіаційний контроль;

сили та засоби цивільного захисту - особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;

термінові контрзаходи - контрзаходи, проведення яких має за мету відвернення таких рівнів доз гострого та (або) хронічного опромінення населення, які створюють загрозу виникнення гострих клінічних радіаційних проявів.".

5. У розділі III:

5.1. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Керівники підприємств, що здійснюють перевезення радіоактивних матеріалів, відповідають за розробку, затвердження і здійснення планів дій з ліквідації наслідків аварій, що можуть статися під час перевезення радіоактивних матеріалів, згідно з Положенням щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів, затвердженим наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2005 N 38, зареєстрованим у Мін'юсті 22.04.2005 за N 431/10711.".

5.2. Пункт 3.5 доповнити словами ", а також відповідно до Типового положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 21.12.98 N 387, зареєстрованого в Мін'юсті 11.02.99 за N 92/3385.".

5.3. У пункті 3.9 цифри "3.13" замінити цифрами "3.12".

5.4. Пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Плани реагування територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, вся територія або частина території яких належить до зони спостереження об'єктів категорії радіаційної небезпеки I, розробляються на основі Зразкового плану реагування на РА територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МНС та узгодженого з Мінпаливенерго, МОЗ і Мінприроди.".

5.5. Пункт 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14. У планах реагування функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту повинно бути встановлено:

порядок інформаційного обміну з іншими учасниками реагування на РА;

рекомендації щодо форми та змісту прес-релізів, які готуються для інформування населення та засобів масової інформації, залежно від ситуації, що склалася або прогнозується на різних етапах розвитку РА.".

6. У розділі IV:

6.1. У пункті 4.1 абревіатуру "МАГАТЕ" замінити словами "Міжнародного агентства з атомної енергії".

6.2. У пункті 4.3 слова "структурних підрозділів" замінити словами "функціональних та територіальних підсистем".

7. У розділі V:

7.1. У пункті 5.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"взаємодію з функціональними та територіальними підсистемами єдиної системи цивільного захисту щодо реагування на РА, включаючи аварійне оповіщення з наступним інформуванням місцевих органів виконавчої влади, регулюючих органів, територіальних органів МНС, органів управління відповідних функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту;";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"проведення комплексу організаційних та технічних заходів з ліквідації аварії та її наслідків;

створення резервів медичного майна і лікарських засобів для захисту персоналу об'єктів категорії радіаційної небезпеки I та осіб, які перебувають у санітарно-захисній зоні, організацію і координацію робіт з надання термінової медичної допомоги постраждалому персоналу.".

7.2. У пункті 5.3 абзац другий замінити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"введення в дію плану аварійного реагування функціональної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

організацію взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо залучення додаткових сил і засобів;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

7.3. У пункті 5.4:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"виконання обов'язків компетентного національного органу, уповноваженого надсилати та одержувати прохання про допомогу і приймати пропозиції про допомогу згідно з Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації;";

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"забезпечення керівних органів єдиної системи цивільного захисту гідрометеорологічною інформацією та даними про забруднення довкілля за результатами спостережень, що здійснює Державна гідрометеорологічна служба.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять шостим;

абзац одинадцятий доповнити словами ", яка створюється експлуатуючою організацією, відповідно до компетенції.";

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять п'ятим.

8. Після пункту 6.4 доповнити розділ VI новим пунктом 6.5 такого змісту:

"6.5. Координацію дій функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту щодо інформування засобів масової інформації та населення здійснюють уповноважені особи, які призначаються розпорядженням координуючого органу єдиної системи цивільного захисту (комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідного рівня).".

У зв'язку з цим пункти 6.5 та 6.6 вважати відповідно пунктами 6.6 та 6.7.

9. У пункті 8.1 розділу VIII слова "структурних підрозділів" замінити словами "функціональних та територіальних підсистем".

 

Начальник Інформаційно-кризового
управління Держатомрегулювання

 
О. М. Ананенко

Директор Департаменту цивільного
захисту МНС

 
В. П. Квашук

Опрос